Anda di halaman 1dari 9

Muhammad Zainal Abidin Personal Blog

http://meetabied.wordpress.com
Download Soal Try Out Matematika UN 2011
TRY OUT I UJIAN NASIONAL
Mata Pelajaran
Program Studi

:
:

Matematika
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Petunjuk Umum
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Try Out Ujian Nasional (LJTOUN) yang
tersedia dengan menggunakan pensil 2B.
2. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket TO1 UN ini.
3. Jumlah soal 40 butir, pada setiap butir terdapat 5 pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada Pengawas Try Out apabila terdapat soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak
lengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainya.
7. Periksa pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada Pengawas Try Out.
8. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan.
1. Jika Puspita bekerja keras, maka ia kaya
Jika ia kaya maka ia berangkat haji
Negasi kesimpulan yang sah dari premis-premis di atas adalah ....
A. Puspita tidak bekerja keras atau ia tidak berangkat haji
B. Puspita bekerja keras tetap ia tidak berangkat haji
C. Puspita bekerja keras dan ia berangkat haji
D. Puspita tidak bekerja keras tetapi ia berangkat haji
E. Puspita bekerja keras dan ia berangkat haji
2. Diketahui 7log 2 = a, 2log 3 = b, maka 12 log 14 3 adalah ....
A.
B.
C.
D.
E.

2a ab 2
2a (2 b)
2a ab 1
2a ( 2 b )
2a ab 2
2a ( 2 b)
2a ab 1
2a ( 2 b)
2a ab 2
2a ( a b)

3. Bentuk sederhana dari

(a 2 b 4 ) 2 a 6 b 3 c 2

http://meetabied.wordpress.com

1
(a 3 b 5 c3 ) 3

....

A.
B.
C.
D.
E.

a.b
a3.b2
a3.b1/2
a 3 .b
a3. b3

4. Bentuk
A.
B.
C.
D.
E.

1
94 5

jika dirasionalkan menjadi ....

52
2

5. Akar-akar persamaan x x 5 = 0 adalah p dan q persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya


1

( p p ) dan ( q q ) adalah ....


A. 5x2 6x + 18 = 0
B. 5x2 6x 18 = 0
C. 5x2 6x + 15 = 0
D. 5x2 6x 15 = 0
E. 5x2 6x 9 = 0
6. Jika akar-akar persamaan kuadrat : 3x 2 6 x k 2 0 adalah x 1 dan x 2 dan x 13 x 2 3 12 ,
maka nilai k = ....
A. 8
B. 8
C. 12
D. 12
E. 16
7. Garis 6x y 5 = 0 memotong kurva y = x 2 kx + 11 dititik puncak P(a, b). Salah satu harga
(a + b) yang mungkin adalah .
A. 3
B. 1
C. 4
D. 7
E. 9

http://meetabied.wordpress.com

8. Diketahui luasnya segi delapan beraturan 32 2 cm2. Kelilingnya = ... cm


A. 8 2
B. 32
C. 16 2 2
D. 32 2 2
E. 16 3 2
9. Persamaan garis singgung di titik (5,1) pada lingkaran x2 + y2 4x + 6y 12 = 0 adalah
+ 4y + C = 0. Harga A + C = ....
A. 16
B. 12
C. 6
D. 12
E. 14

Ax

10. Diketahui : f (x) = 23x dan g (x) = 2log 4x


Maka (g o f ) ( x ) = .
A. 6x
B. 6x + 1
C. 3x + 1
D. 3x + 2
E. 3x + 3
11. Misalkan f (x) = x + 2 untuk x > 0 dan g (x) =

15
, untuk x > 0, nilai x agar (f1 o g1) (x) = 1
x

adalah .
A. 1
B. 3
C. 5
D. 8
E. 10
12. Diketahui fungsi f(x) = 3log(x2 2x + 3). Jika f 1(x) adalah invers dari f(x) dan f 1(1) = 0, maka
harga f 1(3) = ....
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9
13. Diberikan suku banyak f(x) = 2x4 + (a+2)x2 + bx 8. Jika f(x) dibagi (x + 1) sisa pembagiannya
2 , tetapi jika f(x) dibagi (x 2) sisa pembagiannya 22, maka hasil bagi suku banyak f (x) oleh
(x a) (x b) adalah .
A. 87x 89
B. 87x 85
C. 89x 87
D. 89x + 87
E. 90x + 82

http://meetabied.wordpress.com

14. Himpunan penyelesaian dari 3x + 2y = 16 dan 2x 6y = 4 adalah (xo, yo). Harga xo + yo = ....
A. 12
B. 10
C. 8
D. 6
E. 4
15. Nilai maksimum untuk 20x + 30y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x + y 6, x + 2y
8 ; x 0, y 0, adalah .
A. 110
B. 130
C. 140
D. 150
E. 170
16 3
4 3 a b

16. Diketahui hasil kali matriks
. Nilai a + b + c + d = .

9 7
1 2 c d
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
E. 10
17. Diketahui |
adalah .
A. 30o
B. 45o
C. 90o
D. 120o
E. 135o

p |=

3,

| q |=

18. Panjang proyeksi vector a = 1


p

A.
B.
C.
D.
E.

2 dan | p q | =

. Besar sudut antara vector

2
1
pada b =
adalah
3
1

dan vector

3 . Nilai p = .

1 atau 5
1 atau 6
1 atau 6
1 atau 5
1 atau 5

19. Titik (4,8) dicerminkan terhadap garis x+2= 0 dilanjutkan dengan rotasi (0, 60o). bayangannya
adalah .
A. ( 4 + 4 3 , 4 4 3 )
B. ( 4 + 4 3 , 4 4 3 )
C. ( 4 + 4 3 , 4 4 3 )
D. ( 4 + 4 3 , 4 4 3 )
E. ( 4 - 4 3 , 4 4 3 )
20. Garis 2x y + 1 = 0 diputar dengan R { 0, 30 o } kemudian dilanjutkan dengan R { 0, 60 o }
maka persamaan bayangannya adalah .
A. x 2y + 1 = 0
B. x + 2y + 1 = 0
http://meetabied.wordpress.com

C. 2y x + 1 = 0
D. y 2x 1 = 0
E. y + 2x 1 = 0
21. Suku ke 5 dan suku ke 13 barisan aritmatika berturut-turut adalah 14 dan 18, suku ke 19
barisan itu adalah .
A. 54
B. 50
C. 42
D. 28
E. 30
22. Tiga buah bilangan x, y dan z membentuk suku-suku barisan aritmatika dengan beda positif,
jumlah ketiga bilangan tersebut adalah 12, jika bilangan ketiga ditambah dua maka ketiga
bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Nilai 3x + 2y + z = ....
A. 32
B. 28
C. 24
D. 20
E. 16
23. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 4cm. Sudut antara garis CG dengan bidang BDG
adalah . Tan = ....
A. 3
B. 2
1
3
1
D.
3
1
E.
2

C.

6
3

24. Gambar berikut adalah bidang empat siku-siku OA, OB dan OC saling tegak lurus.
OA = 2 cm, OB = 3 cm dan OC = 1 cm. Jarak O ke bidang ABC = ... cm
10
A.
11
C
9
B.
10
8
C.
9
7
D.
B
8
O
6
E.
7
A

25. Bidang empat beraturan D.ABC mempunyai rusuk 6 cm. Volume bidang empat tersebut
adalah cm3.
A. 5 2
B. 6 2
http://meetabied.wordpress.com

C. 9 2
D. 18 2
E. 24 2
5
4
dan tanB =
( untuk A sudut tumpul dan B sudut lancip).
13
3
Nilai cos (A B) = .
A. 56
65

26. Diketahui sin A =

B.
C.
D.
E.

16
65
12
65
16
65
56
65

27. Jika diketahui


A.
B.

cos35o .cos 25o


o

sin 20 .sin10

p ; maka harga cos 10o = .

3 p
2p 1
2p
1 p 3

C.

p 3 1
2p

D.

3 p
p 1

E.

p 3 1
2p 2

28. Himpunan penyelesaian dari sin 3x + sin x sin 2x = 0 untuk 0 x < 360o adalah .
A.
B.
C.
D.

E.

http://meetabied.wordpress.com

cos 4 x 1
.
xo x.tan 2 x
A. 4
B. 2
C. 1
D. 2
E. 4

29. lim

30.

lim

x 3x 2

x2

x2

= .

A. 0
3
B.
5
3
C.
2
7
D.
5
E.
0

31. Nilai dari

x (1 x ) dx = .
5

1
42
1
B.
21
1
C.
7
1
D.
6
1
E.
4

A.

32. Dari hasil

x 9 x 2 dx = .

A.
B.
C.
D.
E.

http://meetabied.wordpress.com

33. Hasil dari

cos 2 x.sin x dx = .

A.
B.
C.
D.
E.

34. Hasil dari

sin( x 3 ).cos( x 3 ) dx = .

A.
B.
C.

3
8
1
4
1
8

1
D. 8
1
E. 4

35. Banyak bilangan bulat positif lebih kecil dari 300 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3,
4, 5 adalah .
A. 15
B. 25
C. 50
D. 80
E. 210
36. Sebuah tabung tertutup volume = 128 m3. Jika tabung itu dibuat sedemikian hingga luas
permukaannya sekecil mungkin, maka tinggi tabung itu adalah .
A. 4 2 m
B. 4 3 2 m
C. 4 m
D. 6 m
E. 8 m
37. Daerah yang dibatasi kurva y = x 2 1, sumbu X dan y = 2 diputar mengelilingi sumbu Y
sejauh 3600. Isi benda putar itu adalah satuan volume.
A. 5
B. 4 12
C. 4
D. 3 12
E. 3
http://meetabied.wordpress.com

38. Garis g menyinggung kurva y 2 x di titik (4, 4). Jika daerah D dibatasi oleh
garis g dan sumbu Y, maka luas D adalah satuan luas.
A. 1
B. 1 1
3

y2

C. 1 2
3
D. 2
E. 2 13
39. Modus dari tabel distribusi frekuensi berikut ini adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

Nilai

Frekuensi

40 49
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99
Jumlah

4
6
10
4
4
12
40

61,50
62,25
63,50
64,50
65,50

40. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah, 2 bola kuning, dan 4 bola putih. Akan diambil 3
bola secara acak. Peluang terambilnya ketiga bola berlainan warna = ....
7
A.
33
9
B.
44
11
C.
50
12
D.
55
14
E.
65

http://meetabied.wordpress.com

Anda mungkin juga menyukai