Anda di halaman 1dari 12

TUGASAN INDIVIDU

ARTIKEL
GGE 6453
PENGELUARAN DAN PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN
DISEDIAKAN UNTUK:
MEJAR JASMY B. ABD RAHMAN
EN MD YUSOF B DAUD
DISEDIAKAN OLEH:
MUHAMMMAD SHAHRUL ABDUL RAHMAN

TAJUK ARTIKEL
PENGGUNAAN WIKIPEDIA
DAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI
MEDIA PENGAJARAN:
PERSEPSI GURU DI FAKULTI
PENDIDIKAN, UNIVERSITI
KEBANGSAAN MALAYSIA

ABSTRAK
TUJUAN

mengenal pasti persepsi guru di Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan


Malaysia (UKM) tentang penggunaan Wikipedia dan media sosial sebagai media pengajaran

KAEDAH
SAMPEL
DAPATAN
KEPENTINGAN

Kuantitatif/ kajian rintis


30 ORANG
Min- 3.37
Tahap sederhana
Guru dan pihak institusi

PENGENALAN
Dari perspektif pengajaran tidak kira bahasa dan subjek
yang lain berorientasikan komputer, pelbagai kajian lepas
telah menunjukkan keberkesanan teknologi dalam
memantapkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran
(Weller, 2011).

Boyd (2010) tidak begitu optimis terhadap keberkesanan


media sosial dalam penyaluran maklumat secara
berkesan. Beliau berfikiran bahawa, walaupun media
sosial dapat merangkumkan beribu-ribu maklumat dalam
masa yang singkat, tahap perhatian yang diberikan oleh
pengguna adalah sangat rendah, dan kebanyakan
maklumat yang dipaparkan melalui media sosial tidak
dibaca dengan penghayatan oleh pengguna.

Media sosial dalam takrifan sebagai sekumpulan aplikasi


internet yang dibina berasaskan ideologi dan teknologi
Web 2.0 yang membenarkan penghasilan dan perkongsian
item-item yang dijana oleh pengguna (Kaplan & Haenlein,
2010).

PERNYATAAN MASALAH
segelintir guru yang tidak menggunakan media sosial sebagai media pengajaran lebihlebih lagi apabila mereka ingin melakukannya di luar bilik darjah, sebaliknya
hanyalah digunakan untuk berkomunikasi tanpa tujuan dan tidak menggunakan
medium ini untuk berbincang pemasalahan kepada subjek yang mereka tidak faham.

Guru-guru seharusnya mencari alternatif untuk menimbulkan keseronokan dalam diri


pelajar. Di samping, penggunaan web dan sosial boleh dipraktik bagi meningkatkan
keberkesanan pengajaran untuk guru bagi subjek yang dipertanggungjawabkan,
selain menarik minat dan tumpuan pelajar menerusi perancangan dan penggunaan
yang rapi.

Kegagalan para guru melakukan perubahan melalui kaedah dan teknik dalam
menggunakan media pengajaran terbaharu merupakan cabaran yang perlu dihadapi
dengan segera. minat dan keselesaan pelajar dalam menerima ilmu dan
pembelajaran tanpa mengenal erti bosan dan terleka.

Untuk melihat sejauhmanakah penggunaan media sosial oleh


guru dalam melakukan proses pengajaran dalan dan luar
kelas.

Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan penggunaan media


sosial dalam proses pengajaran.

Mengenal pasti persepsi guru tentang penggunaan media


sosial sebagai media pengajaran.

OBJEKTIF KAJIAN

METODOLOGI
30 orang responden yang terdiri daripada guru
yang mengikuti kursus siswazah di Fakulti
Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM). Pengumpulan data melalui kaedah
kuantitatif dan kaji selidik dilakukan hasil
daripada kajian rintis dan bersandarkan soal
selidik yang diedarkan. Data kajian dianalisa
dengan menggunakan perisian SPSS dengan
menggunakan statistik deskriptif seperti min,
peratusan dan beebrapa Ujian-T.

HASIL KAJIAN
Kuantitatif/ kajian
rintis

KAEDAH

SAMPEL

INSTRUMEN
SOAL SELIDIK

30 Responden Guru
siswazah FPEND

ANALISIS

Statistical Package for


Social Science (SPSS)

Persepsi Guru terhadap Web


Wikipedia

HASIL
Pernyataan
Saya merujuk

Wikipedia bersama

Setuju

Tidak Setuju

Tidak PastI

52%

34%

14%

48%

38%

14%

55%

30%

15%

pelajar bagi
mendapatkan fakta
dan maklumat.
Saya menerapkan
aktiviti Wikipedia
dengan subjek yang
diajar untuk
meningkatkan
pengetahuan pelajar.
Saya memberi lebih
input dalam aktiviti
Wikipedia berbanding
aktiviti di dalam
kelas.

PERBINCANGAN
Item

1. Wikipedia dan media sosial


sebagai media dan dapat membantu
proses pengajaran
2. Wikipedia dan media sosial
memberi kesan
terhadap kaedah tradisional.
3. Wikipedia dan media sosial
meningkatkan interaksi antara
pelajar dan guru
4. Wikipedia dan media sosial
sebagai media pengajaran
menjadikan pengajaran dan
pembelajaran tidak terkawal
5. Wikipedia dan
media
sosial meransang minat guru
sebagai bantuan lain sebagai media
pengajaran.

Min

Kekerapan dan Peratusan


S
KS
TS

8
3.10

3
19
(48.7) (42.2) (5.3)

3.28

19
(50.4)

3 8
(25.4) (33.6)

3.65

18
(49.6)

8
(40.5)

4
(9.9)

3.34

10
(40.4)

16
(45.9)

4
(32.1)

3.52

17
(47.9)

4
(35.6)

9
(39.8)

RUMUSAN
setiap penggunaan pelbagai
web, Wikipedia dan media
guru dan pengajar harus bijak
sosial ini mempunyai pro dan
menggunakan aplikasi-aplikasi
kontra dari segi
tersebut supaya objektif yang
penggunaannya lebih-lebih
ditetapkan dapat dicapai.
lagi digunakan sebagai media
Kajian lanjut tentang impak
pengajaran kerana dewasa
media sosial terhadap
ini, teknologi kian berubah
prestasi pelajar boleh
secara drastik dan sudah
dijalankan pada masa akan
tentu proses pengajaran dan
datang untuk membuktikan
pembelajaran juga tidak
keberkesanannya dalam
mahu ketinggalan samada
pembelajaran.
dilakukan di dalam dan di
luar bilik darjah.

pengajaran dan pembelajaran


kini tidak lagi hanya tertumpu
di dalam kelas atau bilik
darjah sahaja, tetapi
transformasi pengajaran telah
berlaku seiring dengan
perluasan dan kepesatan ICT
di negara ini. Seperti papan
hitam dan buku teks, kaedah
tradisional yang masih lagi
digunakan kerana dianggap
masih releven namun tiada
pembaharuan maklumat dan
teknologi seiring dengan
peredaran zaman

TERIMA KASIH