Anda di halaman 1dari 17
BUDAYA ILMU SEBAGAI ASAS PEMBANGUNAN TAMADUN Oleh Dr. Wan Mobd. Nor Wan Daud Universit Islam Antarabangsa Pendahuluan ‘Masih terdapat beberapa salah faham tentang ilmu dan peranannya di kalangan kita. Tulisan ini bertujuan menegaskan tentang peranan positif imu pengetahuan sebagai asas kekuatan sesuatu bangsa dan tamadun. Ada yang, telah mengutarakan bahawa apa yang kita sangat perlukan masakini bukanlah bbudaya imu, tetapi perkara-perkara lain yang mengikut mereka adalah Jebils asas. Ada yang berpendapat faktor terpenting itu adalah iman dan amalan. kKeagamaan, ada juga yang mengatakan kekuatan ekonomi, dan ada pula yang ‘menyarankan perpaduan atau semangat kebangsaan, Kita tidak menafikan peri-pentingnya faktor-faktor tersebut, tetapi faktor-faktor ini hanyalah hasi? ada faktor yang lebih asas, jaitu ilu. Iman atau amalan jika tidak didasarkan kepada ilmu yang luas dan mendalam, angunan di atas pasr, atau sekuat sarang elabah; datang ribut fumbanglah dia, Jka iman atau agama didasarkan kepada ilmu, ianya bukan sahaja akan mengukuhkan peribadi berkenaan, malah akan memberi kesejahteraan kepada manusia dan alam. Justeru itu Allah swe menegaskan bermaksud: "Bahawa haaya orang yang berilmu berupaya mentaati Allah dengan sebaik-baiknya."” Junjungan besar Nabi Muhammad s..w juga tela ‘menggatiskan lagi pendirian ini apabila baginda menyatakan bahawa scorang, yang berilmu (mengenai agama) lebih kuat menentang syaitan daripada seribu ‘orang yang beribadat (tanpa ilmu yang cukup)? Para sahabat, seperti Muadh bin Jabal memahami penekanan ini yang terbukti dalam kata-katanya: "mu adalah ketua bagi amal; amal menjadi pengikutaya® Penegasan tentang ilu ddan sumber-sumbernya yang berbagaidijadikan scbahagian penting dari akidah ‘umat Islam Akidah atau dasar-dasar keimanan Islam, tidak dipaksakan ke alas penganut-penganutnya tanpa hujjab-hujjah yang boleh diterima oleh fikiran Sihat dan bukti-biktiyangmencukupi. Hubuagan akrab di antara iman dan ilma dalam Islam terbukti dari awal apabila kumpulan ayat-ayat tarzilan pertama ‘menekankan perihal kaedah dan sumberilmu.’ Sesungguhnya generasipertama yang memcluk Tslam di Mekkah mempunyai tahap keimanan amat tin ‘Keimanan mereka itu bertunjang kepada dasar-dasarilmu yang kukul: autoriti Jurnal Pendidikan Islam 51 Nabi Muhammad saw dan wahyu yang diterimanya serta bukti-bukti sejarah yang mercka tontoni. Malah, mengikut kajan Prof. Muhammad Hemidullah, kebanyakan ayatal-Qur’an yang mengandungi aaran-ajran tentang berbagat aspek keilmuan ditanzlkan di Mckkab, tidak di Madinah,* Benih-benih ima yang telah membuahkan iman mithali itu juga kemudianaya berakat dan ‘monghasilkan tamadun Islam yang agung dan sebenaraya bersifatsefagat. imu: Sumber Kekuatan Ekonomi bangsa yang tidak berilma, hanyalah ekonomi tumpangan yang ‘mona belas ihsan bangsa-bangsa kaya dan maju untuk membuat pelaburan ddan momaksakan syarat-syarat tertentu ke aias kita. Pemindaban teknologi yang dimimpikan olch negara-negara penerima pelaburan tidak terjadi. Masakan negara-negara membangun akan membuka rahsia mereka dan dengan itu mengurangkan sumber kekuatan mercka! Adalah satu hekikat porniagaan ‘moda, bahawa setiap gergasi pernagaan berusaha mepgawal rabsia mereka dengan berbagai cara agar tidak dikalahkan dengan persaingan yang begitu sengit. Peribadi dan bangsa berilmu akan membina Kekuatan ekonomi yang berdayacipta dan mengatasi segala macam saingan yang dihadapinya, Malah terdapat negara-negara tortentu seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, bbeberapa negara di Eropah, Jepun dan Australia yang kn’ mengeksport il dan pendidikan sebagai sumber ekonomi penting. Prof. Paul Kennedy dari University Yale, Amerika Syarikat, dalam bukunya yang menjadi Intemational BestSeller telah menganalisakan faktor-faktor penting kebangkitan dan kejatuhan kuasa-kuasa besar dari abad ke 16 hingga ke abad ke 20 Masehi, seperti Kerajaan Islam Turki dan Mughal India; Dinasti Ming China, Jepun, Russia dan negara- negara Eropah. Beliau mendapatibahawa dua faktor utama yang saling berkaitan ialah kewibawaan sistem dan kuasa ekonomi, dan Kekuatan teknologi Ketenteraan.’ Namun, masih boleh disimpulkan dari analisanyainibahawa faktor yang mendasariKedva-dua"faktorakibat ini masih lagi sikapterhadap imu dan penghayatan budaya ilu, Beliau mendapat pas-bati,jumud dan angkuh golongan-golongan berkuasa di kalangan ilmuan ddan pemerintah di dalam kerajaan Turk, India dan China di atas adalah antara sebab vtama kelemahan sistem ekonomi dan tcknologi ketenteraan mercka® Keadaan sedemikian adalah sebahagian dari jelmaan gejala yang disebut olch Prof. SM.N. al-Attas sebagai "kekeliruan dan penyclewengan dalam imu’? Walaupua Prof. alAttas menggunakan konsep baru ini bagi membincang ‘masalah-masalah umat dan tamadun Islam, tetapi anya sesuai digunakan bagi tamadun lan juga ‘Scmangat kebangsaan atau perpaduan,jika tidak dikembangkan dengan dasar-dasar imu, akan menjadi alat bagi pemimpin-pemimpin palsu untuk memerintah dengan kuku besi. Lebih malang lagi, semangat kebangsaasi 52 Jurnal Pendidikan Islam sedemikian tidak akan mempunyai tujuan kemanusiaan Iuhur, malah ianya ‘mungkin melahirkan chawanisme yang amat scmpit dan merbahaya seperti yang telah ditunjukkan olch fabam fasisme di Jerman, Itai dan Jepua menjelang Peperangan Dunia Kedua, Kesedaran manusia tentang kepentingan, arah dan isi perpadvan dan semangat kebangsaan memeriukan ln, Jelas bahawa bangsa yang mempunyai kekuatan-kekuatan lan, seperti junmlah tenaga manusia ata kekuatan kctenteraan, walaupun berperanan dalam ‘membantu kekuatan sesuatu bangsa terscbut,tidaklah merupakan faktor yang boleh memberi kekuatan hakiki, apatah lagi untuk memberi arah dan makna dalam pembangunan menyeluruh bangs itu. Hal ini diakui juge oleh Ibn XKhaldun.” Malah telah beriaku beberapa kali dalam sejarah bagaimana sosuatu bangsa yang kuat tetapi tidak ditunjangi oleh budaya ilmu yang baik, akan ‘memeluk dan menganot nila-nlai dan cir-ciri tamadun lain yang ditaklokinya itu, “Hal ini boleh kita simpulkan sebagai satu prinsip unum scjarak. Kaun Biadab yangterdiri daripada sukubangsa Jorman, yang ada satu ketika dipimpin leh Attila (m. 453M), tolah mengganas dan menakluk Imperaturia Roma scbclum abad kecnam Maschi. Tetapi seperti yang telah dirumus oleh Profesor Sayyid Muhammad Naguib al-Attas, orang-orang Jerman yang tidak berilma dan bertamedun it tada berhasil memusnabkan Imperaturia Roma yang telah tegap berdiri dengan keindahannya scbaga salah satu tamadun tertinggi dalam sejarah manusia, Malah golongan Kaum Biadab itu sendiri yang telah ditakluki ‘oleh kebudayaan Roma dengan mengikut cara dan kebiasaan hidup Romawi sehingga meniru kedudukan golongan feoderatinya."” Begitu juga halnya dengan bangsa Mongol di bawab pimpinan.Jenghiz Khan (m. 1227M) dan Kublai Khan (m, 1294M) dalam hubungan mereka dengan tamadun China. ‘Orang-orang Mongol akhirnya telah dicinakan’. Waris mereka Hulagu, dan Timur Yang Tempang (Tamerlane) yang mengganas dan menakluki nogara-negara Islam di India Utara, Iran dan beberapa bahagian i Timur ‘Tengah juga telah menunjukkan kekalahan mercka di arena tamadun.: Malah rumpun bangsa Mongol dan Turki yang dulunya amat biadap, dan telah ‘mengakibatkan banyak kerosakan ketamadunan Islam telah memeluk agama Islam, dan kemudiannya telah melahirkan keknatan-Kekvatan tersendiei dalam sejarah Islam, Umat Islam yang bersclerakan di Turki, China dan Soviet Rusia ‘har ini terdiri dari rumpun bangsa ini. Sebaliknya, seperti yang dapat difahamkan dari perkembangan di atas, bbangsa yang tidak begita besar jamlahnya, boleh mempunyai pengaruh besar ddan berkekalan ke atas bangsa-bangsa lain yang lebin besar dan kuat bala tenleranya, Adalah diakui oleh semua bahawa pengaruh keilmuan Yunanikuno ke atas tamadun lain amat kuat, dari zamannya schinggn masakini. Malah mengikut scorang sejarawan terkenal Will Durant, "Setiap isu yang ‘menggetarkan dunia hari ini peraah diketengahkan di Athens zaman dahult..." Jurnal Pendidikan Islam 53 (CBvery issue that agitates the world today was bruted about in Ancient Athens..")." Bogitu jugalah pengarth keilmuan Per? ce atas Jerman dan asia, an pengaruh Jerman~-yang tclah banyak mendapat pengaruhPerancis ~ amat besar terasaya di Amerika Syarikat" Schubungan dengan ini juga pengaruh keilmuan bangsa Yehudi itu dapat disangkal lagi olch masyarakat zaman modea. Budaya jlmu Yunani Satu bangsa yang telah begitu banyak mempengaruhi tamadun manusia ialah ‘bangsa Yunani. Pencapaian bangsa ini, Rhasuya yang berpusat di Athcns hhampir dua ribu tahun dahulu boleh membcrikan banyak pengajaran kepada kita, Salah satu daripadanya ilah bahawa yang mempunyai tradisi imu akan ‘mompunyai pengaruh besar kepada bangsa-bangsa lain yang jauh lebih besar jjumlah rakyataya dan lebih kuat bala tenteranya. Hal ini juga nampaknya ‘merupaken satu hukum umm sejarah, Hasil keilmuan Yunani, terutama yang bberpusat di Athens, berpengaruh besar ke atss Roma dan bangsa-bangsa lain sehingga ke harini, Dan dizaman kegemilangannyajumlah rakyat danaskaraya tidak seramai dan sekuat Roma, Bidang-bidang keilmuan seperti falsafab dengan segala aspek penelitianaya, logik, matematik (terutama geometri) adalah hesil pemikiran Yunani yang mempengaruhi bebcrapa aliran dalam tamadun Islam, dan terutamanya tamadun Barat schingga ke hari ini, Dalam bidangperubatan, sumpah Hippocratic tar 500Sebclum Masehi) yang ‘menggariskan ctika porubatan Barat dan moden masih digunakan.® Malah Sukan Olimpik itu sendiri adalah penjelmaan kembali salah satu ciri budaya ‘Yunani kuno yang berpengaruh itu, Secara umumnya masyarakat Yunani adalah satu masyarakat yang ‘menggomari ilmu pengetahuan, Malah yang meragui kemungkinan mendapat pengetahuan dari kalangan mereka, seperti golongan Sufestaiyya (Sophisis), tetap juga mengagongkan proses pemikian. Golongan ini yang menyatakan bbahawa manusia tidak mungkin mencapai apa-apa pengctahuan yang past, telah menekankan aspek-aspek falsfah, log, retorika dan bahasa dalam kurikulum pendidikan mereka sehingga bidang-bidangini mencapaitahap yang tinggi. Pendidikan dalam masyarakat Yunani kno khasnya yang berpusat di Athens, dilakukan oleh budaya itu sendin scbagaisatu usaha menyeluruh seumur hidup. Robert M. Hutchins, bokas Presiden dan Canselor University of Chicago amat kagum dengan tradisi Keilmuan bangsa*Yunani ini. Beliau menulis bbahawa: ‘Di Athens, pendidikan bukanlah satu kegiatan yang terbatas pada masé-masa tertentu, di tempat-tempat tertentu, atau pada peringkat umurn tertentu, Pendidikan merupakan matlamat tama masyarakat. Kotaraya mondidik manusia. Manusia di Athens didiik oleh budaya, olch paideia’.* ‘54 Jurnal Pendidikan Islam Bagi abli-ahl falsafah Yunani seperti Socrates, mereka meletakkan imu sebagai Keutamaan tcrtinggi (arte), dan kesemua kejahatan berpunca dari Kejehilan, Bagi mereka, tanpa ilmu yang sebenar, amalan baik adalah mustabil ‘dengan ilmu sebenar amalan baik adalah satu kepastian.” Namun konsep ima orang Yunani tidak jitu, tidak bersepadu. Contohnya, walaupun mereka rmengaitrapatkan antara ‘imu dan akhiak, di peringkat teori seperti yang, iscbutkan di atas, tetapi Kelihatan terdapat semacam percanggahan peringkat amalan. Will Durant mengulas hal ini dengan berkata bahawa ‘rang-orang Athens di abad ke 5 Sebelum Maschi bukanlah merupakan contoh ahlak yang baik, Malah pembangunan akal mercka tclah melonggarkan ‘mereka dari tradisi-tradisi akhlak mereka dan membuatkan mereka bampir tidak bermoral, Kaum telaki mercka, termasuk abli-abi fkir, melakukan bhubungan seks yang agak bebas, termasuk dengan kaum sejenis. Demosthenes, scorang ahlifalsafah, merakamkan pandangan hidup mercka yang logis tetapi tidak berakblak: "Kami mempunyai insttusi pelacur Kelas tinggi (courtesans) ‘untuk Kescronokan, guadik-gundik untuk kesibatan tubub badan, dan isteri irkan zuriat halal dan untuk menjadi penjaga romah yang, Dalam hubungan seharian mereka, orang-orang Yun: mengakui keutamaan sikap amanab, tetapi dia terlebih dabl akan mencuba segala helah yang lain sebelum menunaikan amanak, Mercka akan mungkir {janji apabila anya menguntungkan. Dalam peperangan, mercka akan berusaha mengakibatkan kehancuran mutlak walaupun sesama Sendiri kerana mereka tidak dibendung oleh adat atau ugama.” Keadaan ini berlaku mungkin kerana mercka tidak mempunyai sumber pongetahuan normatif kecuali akal dan tradis (atau agama) yang seringkali pula saling bertentangan, Mungkin ua keadaan ini berlaku akibatdarisckwlarisme yang muncul dengan pemikiran Aristotle, seperti yang disebutkan oleh Prof. al-Attas. Beliau berpendapat bahawa Aristotle telah merasmikan sekularisasi dalam falsafah dan kehidupan apabila beliu (yakni Aristotle) mengeluarkan dan memisahkan Tohan daripada manusia dan alam. Ini adalah kerana Aristotle malu menyelamatkan Tuhan dari "terhina” dengan aspek-aspek pperubahan yang dialami oleh alam dan manusia. Lebih besar lagi implikasi dari petkembangan ini ialah apabiladitakrifkan bahawa Tuban tidak boleh berfikir tentang makbluknya tetapi hanya tentang Dirinya sendir.” Schubungan deagan ini, satu agi comtoh ketidaksepaduan koasep ilmu Yunani dapat dikenalpasti iaitu kecenderungan untuk memisahkan alam dunia dan benda scbagai umber imu yang pasti demi mengiktirafkan alam idea yang universal dan past. Dari satu pihak terdapat Loucippus dan murid atau rakannya, Democritus yang ‘menyatakan bahawa liakikat kewujudan (termasuk rob) hanyalah benda-benda yang diperbuat dari zat-zat keel yang dikenali sebagai atom, Atom tidak akan ‘usnab;sekadar berubah bentuknya sahaja. Kemudiannya sins moden dengan Jurnal Pendidikan Islam 55 inisiatif Dalton membuat hukum bahawa tenaga (enerp) tidak boleh Pada abad ke 19 Mase, crangorang Yaludimola member keutamain kepada imu ima sekula untuk membebaskan diri dari kemelaratan dan penindasan.” Menyedari betapa veatingnya cikukuhkan budaya dan kesedaran rads Kelman sebagai perkara Teapenting kuatan mereka, Persatuan Penerbit Yahudi Amerika Syarikat dan Poveatuan Sejarah Vahudi England dala tahun 1903 menerbitkan sebuah buku engenai Musa iba Maimun (atau Moses Maimonides, meninggel 120M) orang tokekellmuan dan keagamaan mercka yang terulung sebagai buku ‘ertana data iri tentang"Tokoh-Tokoh Penting Yahudi", Musa ba Mairoun Thi, perle debut, hidup di bawah pemerintaban Sultan Salahuddin al-Ayyubi, dan pernah menjadi doktor peribadi beliav. af Budaya imu di China dan India ‘Umumaya masyarakat Cina dari semenjak dahulu lagi memberi penekanan jstimewa kepada pembelajaran dan pendidikan. Dalam tamadun ini, pendidikan diberikan keutamaan scdemikian rupa sehinggakan sctiap pentadbir diwajibkan lulus peperiksaan tertentu. Dalam tamadun ini juga, para Cendckiawan mempunyai pengaruh yang amat besar dalam kehidupan negara, ddan masyarakat.” ‘Tetapi, seperti yang diperhatikan oleh Rosenthal, "Tmu" tidak menduduki martabat satu konsep asas atau tidak menjadi satu slogan yen, Jurnal Pendidikan Islam 57 dicitacita oleh semua lapisan rakyat, seperti yang terdapat dalam tamadun Islam contobnya2™ Hmu datam pandangan masyarakat Cina, khasnya dari ‘mazhab Konfusiasme Baru, dipengaruhi oleh penekanan kepada amal. Dalam tradisi pemikiran Cina, amal dianggap lebih utama dari ilmu dan menjadi Perhatian utama individu dan masyarakat. Malah kecenderungan kuattethadap mal ini merupakan faktor utama kenapa kebudayaan Cina tidak mempunyai falsafah formal yang meliputi bidang-bidang logik (kacdah berfiki), epistemologi (berkenaan sumber-sumber ilmy, cara-cara memperolchi dan ‘mombuktikannya) dan aksiologi (berkenaan nilai). Tidak mempunyai falsafah formal berniaksud bahawa mereka tidak menulis dan menghurai dengan sistematis gagasan pemikiran mereka. Mengikut seorang ahli sejarah falsafah Cina yang terkonal, Fung Yu-Lan, abli-abli falsafah Cina kebanyakannya tidak ‘menganggap ilmu sebagai perkara penting kecuali yang boleh diamatkan. ‘Walau bagaimanapun, ada juga pandangan yang memberi penekanan ‘kepada keilmuan mendalam seperti yang terkandung dalam filzafat ini: "sebuah Kehidupan yang dihabiskan untuk belajar dan mencapai kesempurnaan kefabaman adalah lebih bernilai dari kehidupan beramal dan mencari esempurnaan akhlak® Kecendcrangan falsafah Cina kepada amal, yang mengarahkan kepada pembinaan alblak, yang tidak semestinya berdasarkan imu dan pemikiran, dipersetuui oleh Fung Yu-Lan... Beliau memerhatikan ‘bahawa salah satu sebab kenapa China tidak mempunyai satu sistem saias yang baikilah kerana kecenderungan ini Satu sebab lagi ilah ketiadaan pemisahan antara diri manusia dengan alam. Pemisahan ini amat penting dalam ‘mempersiapkan diri untuk mengctahui, mempunyai ilu tentang alam di sekitarnya.” Kecenderungan amali dalam falsafah Cina telah memainkan peranan penting dalam pertumbuban teknologi dalam tamadun mereka. ‘Tidak dapat Ginafikan bahawa tamadun Cina telah memberi sumbangan besar kepada Kkhazanah tamadun manusia, sekurang-kurangaya dalam aspok, teknologi avalaa, seperti pembuatan keras, sutera, percelakan, kompas, ubatbedil dan lain-ain, “Perlu discbut bahawa dalam budaya ilmu Cina seperti ga dalam bbudaye ila Yunani dan India sehinggalah ke abad ke 19 Masehi, peranan Wanita hampir tiada langsung. Walaupun pendidikan diberikan kepada puteri-puteri bangsawan, tetapi pendidikan ini, sclain dari hal chwal ewanitaan, terbatas kepada syai.* Budaya India pola mencerminkan kecenderungan yang bertentanga ‘dengan flsafah Cina tdi. Penckanan ilmu yang paling absteak merupaka ci umum budaya itu, yang melebihi apa yang terdapat dalam budaya ilmu Isem contohnya, Dalam falsafah India, amal, berbanding dengan il, trtolak ke belakang** Malah tidak ada satu tamadun yang begitu banyak mempunyai ‘azhab-mazhab falsafah ik dibanding dengan yang perngh terdapat di India, 58 Jurnal Pendidikan Islam (Och Kerana agama Hindu merupakan tras kohidupan masyarakat India uno, somua cabang mu tumbuh dan berkembang di sekitar keperluan keagamaan Hindu. Timu astconomi lah dari penyembahan kepada matchar ‘lan dan bintang-bintang. Pemerhatian dan kajian tentang makluk-makbluk ini bertujuan memasfkan tarikh bagi perayaan-perayaan dan peagorbaran Keagamaan, Timu bahasa pula, seperti aahu dan lain-lainnya tumbuh kerana, keperluan peribadatan yang mesti dilafazkan dengan betul. Sumbangan kellmuan India uge adalah peatng, seperti dalam bidang astronomi, geomet, perubatan dan Tain-lain. Oleh keranasisfem sosial Hindu adalah satu sistem tertutup, maka penglibatan Keilmuan yang berttik tolak dari agama ini juga Gipelopori dan dikembangkao oleh goloagan agama, Khasnya Brabmin.™ Golongan-golongaa bawahen seperti Suda, dilarang mersbaca buku-buku suc, seperti Vedas, secara langsung, Profesor P.T. Raju menghuraikan perkara seperti berikut: *Golongan dari kasta Sudra tidak dibenarkan membaca Vedas, tetapi digalakkan memahami sjaran-ajarannya melalui kerya-karya sampingan seperti Smint, hikayat, dan lain-lain. Wala bagaimanapua, amai dari golongan Sudra seperti Raja Katayavemna rmcnjadi imvan besa, dan yang lain seperti Suta dan Vidura rengsjr imo agama kepada rami, termasuk kepada Brahmin. PPatutdisebut bahawa amlan tidak mengajar Vedas kepada Sudra ‘kin tidak lagi dilaksanakan di institus-institusi pendidikan .”” Budaya limu di Barat alam ruang nikita hanya maby menyontuh sedikitsahaja perkara ini, kerana bodayailma Yunani Kuno daa Yahudi yang telah dibincang di atas merupakan ‘dua pengaruh besar dalam pembentukan budaya ilmu dan tamadun Barat sebingga ke hari ini. Perlu diulang bahawa ilmu theoria episteme dan pemikiran ‘Phronein mendapat penghormatan tinggi diDDunia Kuno Yunani-Roma, Namun mengikut Roseathal:* "Yet, nobody would wish to argue that the altitude toward knowledge in the Ancient World as a whole or in any particular region of epoch of it was inspired and sustained by the same single ‘minded dovotion that existed in medieval Islam. In the merger of, ethics with knowledge, ethics always retained the greater attraction for the minds and emotions of the Ancients and exercised greater power over them, Nor wasthe sphere of religion ever fused with that of knowledge as inseparably as happened later on in Islam. Apabila agama Kristian berkuasa di Barat, terutama di Zaman Pertengahan koasopilmu tidak lagi mendudukitempatnya dahulo. Dr. Charles G. Cumston, pensyarah Sejarah dan Falsafah Perubataa di Universiti Geneva, Fellow, Royal Society of Medicine London, dan abli berbagai pertububan ‘erkemuka yang lain, dalam salah satu karyaaya yang penting tentang sejarah Perubatan menuliss "Ketika agama Kristian menjadi agama negara, ia telah ‘membelenggukan perubatan, semua ilmy sain walaupun a menolak ‘imu sir dan khurafat. Kepercayaan babawa seseorang itu boleh

Anda mungkin juga menyukai