Anda di halaman 1dari 4

=============================================================

Nama

Unit/Kumpulan

Tajuk

: Cabang-cabang Falsafah dan Falsafah Pendidikan

Metafizik

V
A
R
I
A
S
I

Axiologi

C
A
B
A
N
G
Epistomologi

F
A
L
S
A
F
A
H
Logik

Metafizik
(Ontologi)
a. Bercitrakan spekulatif
dan berkaitan sebab-

Epistomologi

akibat;

a. Teori ilmu berkenaan ilmu dan

b. Menjawab deretan

kepercayaan

persoalan yang

b. Berasal daripada perkataan

melangkaui

Yunani

penyiasan saintifik

c. episteme (episteme) ilmu atau


sains

Axiologi

d. logos keterangan

a. Berasal daripada perkataan Yunani

e. Fokus kepada penganalisisan

yang berdefinisikan nilai

dan penghasilan ilmu dan

b. Mempersoal item berkenaan kebaikan

tuntutan ilmu

atau sebaliknya, hodoh atau

f. Tertumpu kepada kaedah

sebaliknya dan sebagainya

pemerolehan ilmu

c. Merangkumi dua cakuman :


i.

g. Sumber :

Etika (kualiti moral insani)

i.

Wahyu;

ii.

Pengalaman pancaindera;

iii.

Intuisi;

iv.

Pandangan para pakar;

v.

Logik (taakulan);

vi.

Kaedah saintifik.

Jenis-jenis :

Meta ethics kajian


berkaitan konsep etika;

Normative ethics
kajian prosedur
penentuan nilai etika;

Applied ethics kajian


Logik

berkaitan penggunaan

a. Bertindak sebagai pembeza

nilai etika.
ii.

pengesahan input atau

Estetika (kriteria kecantikan

sebaliknya

dalam kesenian, cita rasa dan

b. Variasi :

sentimen)

i.

Induktif (khusus umum);

ii.

Deduktif (umum khusus).

Falsafah Pendidikan
Leksikon asas :

i.

Falsafah (pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai


ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain)

ii.

Pendidikan (perihal mendidik)

Takrifan Pendidikan
Sumber
Kamus Pendidikan (1979)

Huraian Konsep Pendidikan


Pendidikan adalah suatu proses menyeluruh yang
bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan
dan tingkahlaku manusia.
i.

Sebagai satu proses sosial untuk


memperoleh kemahiran social serta
perkembangan potensi dan peribadi.

ii.

Sekolah sebagai suasana penilaian terbaik,


terpilih serta terkawal.

iii.

Selari dengan pendapat Dewey yang


menyatakan bahawa Pendidikan adalah
satu proses yang memberi peluang untuk
mempertingkatkan kedudukan manusia.
Sekolah dilihat sebagai satu persekitaran
khusus yang bersamaan dengan

Yusuf al-Qardawi (1980)

persekitaran sosial.
Pendidikan merangkumi keseluruhan hidup
termasuklah akal, hati dan rohani, jasmani, akhlak,
dan tingkahlaku. Ia bertujuan untuk menyediakan
manusia hidup dalam masyarakat yang sering
menghadapi kebaikan dan kejahaana, kemanisan

Hassan Langgulung

dan kepahitan.
Pendidikan merupakan proses mengubah dan

(1987)

memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap


individu. Proses pemindahan tersebut berlaku
melalui cara-cara berikut :
i.

Pengajaran pemindahan pengetahuan


daripada seorang individu kepada individu
yang lain

ii.

Latihan membiasakan diri melakukan


sesuatu bagi memperoleh kemahiran

iii.

Indoktrinasi menjadikan seseorang dapat


meniru apa yang dilakukan oleh orang lain.

......Ketiga-tiga cara ini berjalan serentak dalam


masyarakat primitif dan moden.