Anda di halaman 1dari 3

Pengetahuan dan penguasaan kemahiran dalam komunikasi lisan dan tulisan

amat penting kepada setiap individu. Setiap pelajar seharusnya memahami,


menguasai, mahir serta dapat menggunakan kemahiran tersebut dengan baik
dalam pelbagai situsai mengikut konteks yang sesuai dan berkesan. Justeru,
teras kedua misi nasional dalam Rancangan Malaysia Ke-10 adalah untuk
meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk
minda rakyat kelas pertama manakala Hari Guru pada tahun 2014 ialah Guru
inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara.
Berdasarkan penyataan di atas, secara individu anda dikehendaki membuat
perbandingan antara komunikasi lisan dan komunikasi bertulis dari segi
konsep, bentuk, ciri-ciri, jenis, halangan dan kesantunan. Panjangnya tidak
kurang 500 patah perkataan.

Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua hala kerana kita saling memahami apa yang
dibicarakan

Tiga jenis komunikasi :


1.

Komunikasi lisan ( Komunikasi dengan kata-kata)

2.

Komunikasi bukan verbal (komunikasi bukan lisan)

3.

Komunikasi bertulis ( komunikasi melalui penulisan)

Komunikasi lisan ( Komunikasi dengan kata-kata)


Alat utama adalah bahasa. berbahasa yang baik dan efektif, padat dan jelas dalam
menyampaikan pendapat atau perasaan dengan sopan adalah kunci pada komunikasi lisan
yang baik.
dipengaruhi oleh

Pembendaharaan kata

Kelajuan

Intonasi

Humor

Singkat dan jelas

Komunikasi bukan verbal (komunikasi bukan lisan)


sering berlaku secara serentak dengan komukasi lisan

Ekspresi wajah

Pandangan mata

sentuhan

gaya tubuh dan gaya berjalan

Komunikasi bertulis ( komunikasi melalui penulisan)


Aktiviti merakam idea pandangan atau pendapat dalam bentuk grafik atau lambang-lambang
bertulis.
melibatkan beberapa fakta :

fakta

gaya

laras

pengolahan

bahasa

komunikasi intrapersonal
fungsi psikologi membentang, meneliti, mentafsir dan operasi terhadap apa juga maklumat,
mesej atau pengalam. semua ini berlaku dalam fikiran individu.
Kesan positif :
mempertajam strategi dalam membuat keputusan
memperkuatkan emosi dari segi pemujukan, penerimaan dan pembangunan diri.
individu dapat menilai semula dan memperbaiki pendekatan serta kualiti komunikasi dengan
individu yang lain.
komunikasi interpersonal
dua individu terlibat dan saling menghasilkan serta mentafsirkan maklumat.
membina hubungan sosial atau mengukuhkan pertalian silaturrahim.
menambahkan kefahaman individu yang lebih terbuka dan matang.
dapat membentuk satu sistem sokongan sosial yang baik
Komunikasi berkumpulan
melibatkan lebih daripada dua individu

Ciri khusus

saiz kumpulan yang sesuai

tingkat interaksi

peranan ahli

kesepakatan

faham matlamat yang perlu dicapai