Anda di halaman 1dari 6
Ap) a i KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2006/2007 NAMA MATAPELAJARAN : MEKANIK BAHAN KOD MATA PELAJARAN : DFC 2023, KURSUS : 2.DFA,2DFX,2DFY TARIKH PEPERIKSAAN —:_— OKTOBER 2006 JANGKA MASA : 3JAM ARAHAN : JAWAB MANA-MANA EMPAT (4) SOALAN DARIPADA LIMA (5) SOALAN KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 6 MUKA SURAT St DEC 2023, Rajah S1 menunjukkan sebatang rasuk yang dibebani oleh daya~daya luar dan juga keratan rentasnya. Kirakan: (a) momen lentur negatif dan positif bagi rasuk tersebut, (5 markah) (b) tegasan Jentur tegangan dan mampatan keratan pada momen lentur negatif dan positiftersebut (15 markah) Scterusnya lukiskan taburan tegasan pada kedua-dua keratan tersebut. (5 markah) Satu unsur ditindaki tegasan satah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah S2, Dengan menggunakan kaedah bulatan Mohr, tentukan. (a) _ tegasan yang bertindak pada unsur yang diputar pada sudut 30° arah ikut jam; (15 markah) (>) tegasan prinsipal; dan (5 markah) (©) tegasan ricih maksimum (5 markah) ‘Tunjukkan semua keputusan pengiraan dalam rajah, Satu rasuk digunakan untuk menanggung beban seperti pada Rajah $3. Bahagian AB rasuk sepanjang 5 m disokong mudah sementara bahagian BC sepanjang 3 m adalah rasuk julur. (a) Tentukan tindakbalas pada penyokong. (5 markah) (@)___Lakarkan gambarajah daya ricih (GDR) untuk rasuk tersebut, (10 markah) (>) Lakarkan gambarajah momen lentur (GML) untuk rasuk tersebut. (10 markah) st ss @ ® DFC 2023 Rajah S4(a) menunjukkan satu keratan “I” dengan panjang 5.5 m digunakan sebagai tiang dengan kedua-dua hujungnya pin. Dengan menganggap nilai E = 70 kNimm? dan faktor kesclamatan, FS = 1.5, tentukan sama ada tiang tersebut mampu untuk menahan beban sebesar 650 KN. (12.5 markah) Satu tiang paip panjang 2 meter dibuat daripada bahan aluminium dengan nilai E = 70 kN/mm? mempunyai diameter 100 mm untuk menanggung beban paksi mampatan. Kedua-dua hujung tiang adalah terikat tegar. Tentukan tebal paip terscbut supaya tiang mampu untuk menanggung beban maksimum sebanyak 30 KN dengan nilai fuktor keselamatan, FS = 2, (12.5 markah) Rajah SS menunjukkan tiga batang bar majmuk yang disambungkan dan dikenakan —_puntiran. Behan bar adalah keluli dengan Modulus Keanjalan Ricih,G=-8GPa, Panjang dan diameter setiap bar ditunjukkan di dalam Jadual SS. (a) Kirakan momen sifat tekun kutub ( J’) bagi setiap bar. (6 markah) (6) —_Lukis gambarajah jasad bebas dan tentukan daya tindak balas pada setiap bar. (6 markah) (©) tentukan nilai tegasan ricih maksimum (fis) dan kedudukan berlakunya ricih maksimum, (8 markah) (@)_ Tentukan sudut piuban (@ ) dalam unit darjah (°) di hujung bebas. (5 markah) Jadual SS Bar Diameter (mm) Panjang (mm) Luar Dalam A-B 150 | ‘100 300 B-C 200 (padu) 750 cD 150 | 100 500 DFC 2023 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER/SESSI : SEMESTER 120062007 KURSUS 2DFA.2DFY,2DFX SUBIEK MEKANIK BAHAN, KOD MATAPELAJARAN: DFC 2023 10KN 0.cm 10 kNim deem WWW WW db soem | © <= Sem om ism Keratan rentas Rajah S1 12. Nim? a ——, —— <——10 N'nm* Rajah S2 DFC 2023 PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER'SESSI : SEMESTER 120062007 Kursus 2 2DFA,2DFY.2DFX SUBIEK : MEKANIK BAHAN KOD MATAPELAJARAN: DFC 2023 10 kN 10 KN 2kN 8 kN/im 2kNim vl ian c K SkNm ““R Tm 25m 13m Sm Rajah S3. S3(a DEC 2023, PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER’SESSI : SEMESTER 1/2006/2007 KURSUS, 2DFA,2DFY,2DFX SUBIEK MEKANIK BAHAN KODMATAPELAJARAN: DFC 2023 2000 Nm A B D ¢c 1500.Nm 1000'Nm Pandangan sisi Keratan rentas Rajah $5