Anda di halaman 1dari 15

Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME

Rancangan mengajar bagi subjek Ekonomi Asas Tingkatan 4 untuk sub-topik


Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor, penulis akan
menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran bilik darjah adalah kerana ia akan memberi kesan
kepada pelajar dengan lebih mendalam lagi. Selain daripada itu, pendekatan ini
juga menyatakan bahawa pengetahuan dicipta sendiri oleh pelajar berdasarkan
pengalaman sedia ada yang dapat dihubungkaitkan dengan pengalaman
barunya. Pendekatan ini juga menyatakan bahawa pelajar akan lebih aktif
kerana daya tarikannya adalah daripada proses berfikir pelajar untuk
mendapatkan pengalaman yang bermakna kepadanya. Secara kesimpulannya,
penulis menggunakan pendekatan konstrutivisme kerana ia berkonsepkan
pembelajaran berpusatkan pelajar, pelajar cuba membina kefahaman sendiri
dengan dibantu oleh guru, pengalaman yang baru diterima dengan gabungan
pengalaman sedia ada pelajar dan daya tarikan pelajar adalah berdasarkan
bahan pengajaran yang disediakan oleh guru.

Secara asasnya konstruktivisme adalah secara asasnya satu teori yang


berasaskan kepada pemerhatian dan kajian saintifik tentang cara manusia
belajar. Menurut teori ini, manusia membina pengetahuan mereka terhadap
dunia melalui pengalaman yang ditempuhi dan bertindakbalas ke atas
pemancaran semula pengalaman tersebut. Setelah kita menemui sesuatu
pengalaman baru, kita terdorong untuk menyesuaikannya dengan idea dan
pengalaman kita yang lepas. Kadang-kadang kita mungkin akan mengubah
kepercayaan lepas dan menyingkirkan maklumat-maklumat baru yang tidak
bertkaitan. Secara amnya, kita adalah pembina aktif pengetahuan kita dan
memerlukan kita bertanya, meneroka, menjelajah dan menilai apa yang kita
tahu.

1
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

Penggunaan pendekatan ini, ia akan memberi keberkesanan atau


implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilij darjah. Dengan
menggunakan pendekatan ini, ia lebih banyak memberi kesan kepada pelajar
berbanding guru. Hal ini kerana, konsep pendekatan ini mahu pelajar belajar
sendiri membina kefahaman, berfikir dan cuba menyelesaikan masalah. Implikasi
pendekatan ini terhadap guru ialah guru berperanan sebagai fasilitator yang
membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Guru juga
akan berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan
peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru. Dan, juga perlu
mengenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar dan merancang kaedah
pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut. Pendekatan ini akan
mewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar, oleh itu, pelajar akan belajar
berfikir untuk menyelesaikan masalah contohnya apabila diberikan soalan yang
berbentuk masalah. Pelajar juga akan mudah faham tentang sesuatu konsep
dan idea dengan lebih jelas. Apabila pelajar faham apa yang dipelajarinya, maka
ia akan mengingatinya walaupun pelajaran tersebut telah lama ditinggalkan.
Pendekatan ini juga memberi kesan kepada pelajar agar lebih yakin kerana guru
memberi peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman sendiri. Oleh itu,
pelajar dapat menghadapi dan mengenalpasti situasi-situasi yang baru. Pelajar
akan memperolehi kefahaman sendiri bukan sahaja hasil daripada berfikir malah
daripada hubungannya dengan rakan-rakan yang berkongsi pengetahuan dan
pendapat mereka akibat daripada kaedah kooperatif yang dilaksanakan dalam
bilik darjah. Pelajar juga akan berasa seronok dalam pembelajaran secara
konstruktivisme kerana pelajar membina pengetahuan sendiri, konsep dan idea
dengan aktif. Ia akan menjadikan pelajar lebih faham, mengingat, lebih yakin dan
pelajar akan terus mermotivasi untuk belajar walaupun terdapat cabaran dan
rintangan.

2
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

RANCANGAN MENGAJAR EKONOMI ASAS

NAMA GURU Rafidah Binti Rappe


TOPIK Pasaran
SUB TOPIK Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi
dua sektor
TINGKATAN 4 Dinamik
MASA 9.00 – 9.40 pagi (40 minit)
TARIKH 1 Jun 2006
BILANGAN PELAJAR 25 orang
TAHAP KEBOLEHAN PELAJAR Sedarhana
PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar telah mengetahui tentang
 komponen faktor pengeluaran
 komponen dan peranan isi rumah dan firma
 konsep pasaran barang dan pasaran faktor

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar


dapat:
1. Mendefinisikan aliran pusingan
pendapatan ekonomi dua sektor
2. Melukis dan menerangkan aliran
pusingan pendapatan ekonomi dua
sektor
3. Menyenaraikan 2 daripada 4 aspek
perbezaan aliran fizikal dan aliran wang
berserta huraian atau gambarajah

BAHAN BANTU MENGAJAR Coklat, rajah aliran pusingan pendapatan


ekonomi 2 sektor, kertas soalan
NILAI-NILAI MURNI Menghormati, teliti, patuh arahan, berdisiplin,
bertanggungjawab, bekerjasama dan
bertanggungjawab.
KBKK Mengetahui, memahami, menganalisis,
menjana idea dan membuat refleksi

3
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH/ AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STRATEGI/


MASA ISI KANDUNGAN KAEDAH/ BBM/
AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR
NILAI/ KBKK
 Guru memberi salam  Pelajar memberi tindak Nilai :
Pengurusan dan mengucapkan balas dengan berdiri dan Menghormati guru
bilik darjah selamat pagi kepada menjawab salam dan
( 3 minit) pelajar  Pelajar mengemas meja bertanggungjawab
 Guru mengarahkan dan mengutip sampah
pelajar mengemaskan yang terdapat di bawah
meja dan mengutip meja mereka
sampah yang terdapat di
bawah meja mereka
Aliran pusingan  Guru memberi setiap  Pelajar mendengar Strategi :
Set induksi pendapatan ekonomi pelajar sebiji gula-gula arahan dan bertindak Berpusatkan
(5 minit) dua sektor dan membenarkan balas berdasarkan pelajar, bahan dan
pelajar memakan gula- arahan yang diberi guru.
gula tersebut.

Kaedah :

4
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

 Guru bertanya kepada  Pelajar menjawab Soal jawab


pelajar siapa yang pengeluaran yang nama
mengeluarkan gula-gula pengeluar gula-gula BBM :
yang mereka sedang tersebut Gula-gula
makan Jangkaan jawapan: _____
Nilai :
 Guru bertanya kembali  Pelajar menjawab Patuh arahan,
siapa yang membeli guru- orang yang membeli hormat-
gula tersebut gula-gula tersebut. menghormati
Jangkaan jawapan: Cikgu
Rafidah KBKK :
Menghubungkait
 Guru bertanya lagi siapa  Pelajar menjawab soaljawab dengan
pengeluar dan pembeli pengeluar dan pembeli subtopik yang
gula-gula yang mereka gula-gula tersebut akan diajar oleh
makan. Jangkaan jawapan; guru, menjana
pengeluar adalah _______ idea.
dan pembeli adalah Cikgu
Rafidah

5
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

 Guru kemudian  Pelajar memberi


mengaitkan jawapan perhatian kepada
pelajar dengan tajuk pada penerangan guru
hari ini
 Seterusnya guru  Pelajar mendengar
memperkenalkan tajuk penerangan yang
pada hari ini iaitu “Aliran diberikan oleh guru
pusingan pendapatan berkaitan dengan tajuk
ekonomi dua sektor” yang dipelajari pada hari
ini iaitu “Aliran pusingan
pendapatan ekonomi dua
sektor”.

Langkah 1 1) Maksud aliran  Guru bertanya kembali  Pelajar memberi perhatian Strategi :
pusingan kepada pelajar apakah dan menjawab soalan Berpusatkan
pendapatan sektor bagi pengeluar ____ tersebut pelajar, bahan dan
ekonomi dua dan Cikgu Rafidah. Jangkaan jawapan: ______ guru
sektor dikenali sebagai sektor firma Kaedah :
dan Cikgu Rafidah sebagai Soal jawab,
sektor Isi rumah penerangan

6
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

BBM:
 Ditakrifkan sebagai  Guru mengaitkan  Pelajar mendengar Rajah aliran
suatu aliran jawapan dan pengalaman dengan teliti dan Nilai :
ekonomi yang sedia ada pelajar dengan memahami penerangan Mengambil
mengandungi dua definisi aliran pusingan yang disampaikan oleh perhatian dan
sektor iaitu sektor pendapatan ekonomi dua guru. hormat-
isi rumah dan sektor dan komponen- menghormati
sektor firma komponennya KBKK :
berdasarkan jawapan Menghubungkait
pelajar soaljawab dengan
takrif aliran
pusingan
pendapatan
ekonomi 2 sektor
yang akan diajar
oleh guru, menjana
idea.

Langkah 2 2) Aliran fizikal  Guru bertanya lagi  Pelajar memberi Strategi :


 Ditakrifkan kepada pelajar tentang perhatian serta Berpusatkan
sebagai satu komponen-komponen mendengar soalan dan pelajar, bahan dan

7
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

aliran barang- aliran pusingan menjawab soalan guru.


barang dan pendapatan ekonomi dua tersebut Kaedah :
perkhidmatan sektor Jangkaan jawapan: Soal jawab dan
dari sektor firma Sektor firma dan isi rumah penerangan
ke sektor isi BBM:
rumah dan aliran Rajah aliran
faktor-faktor  Guru mengaitkan contoh  Pelajar memberi Nilai :
pengeluaran set induksi untuk perhatian terhadap Mengambil
seperti buruh, menerangkan komponen- penerangan guru. perhatian, hormat-
tanah, modal dan komponen aliran pusingn menghormati
usahawan pendapatan ekonomi 2 KBKK :
(B,T,M,U) dari sektor. Menjana minda,
sektor isi rumah  Guru bertanya kembali  Pelajar memberi menghubungkait
ke sktor firma. apa yang dikeluarkan perhatian kepada soalan pengalaman sedia
oleh firma _________. dan menjawab. ada dengan
Jangkaan jawapan: pengalaman baru.
Gula-gula
 Guru bercerita yang  Pelajar mendengar cerita
ayahnya bekerja di kilang dari guru tersebut
tersebut.

8
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

 Guru bertanya apa  Pelajar mendenagr dan


gelaran yang diberikan menjawab soalan
kepada ayahnya selaku Jangkaan jawapan:
faktor pengeluaran Buruh

 Guru mengaitkan  Pelajar mendengar


jawapan pelajar dalam dengan teliti dan
penerangan maksud memahami penerangan
aliran fizikal berdasarkan yang disampaikan oleh
rajah aliran guru.

 Guru memberi peluang  Pelajar boleh bertanya


kepada pelajar bertanya sekiranya masih tidak
apa yang mereka tidak faham mengenai
faham mengenai pengertian aliran fizikal
pengertian aliran fizikal
Langkah 3 3) Aliran wang  Guru menerangkan  Pelajar mendengar Strategi :
 Ditakrifkan dengan menggunakan dengan teliti dan Berpusatkan
sebagai satu rajah aliran yang sama memahami penerangan pelajar, bahan dan
aliran untuk menerangkan yang disampaikan oleh guru.
pendapatan definisi aliran wang guru. Kaedah :

9
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

faktor yang Soal jawab dan


diterima oleh  Guru bertanya kepada  Pelajar memberi penerangan
sektor isi rumah pelajar bahawa sebelum perhatian dan cuba untuk BBM:
dari sektor firma beliau mendapat gula- menjawab. Rajah aliran
dan aliran gula apa yang perlu Jangkaan jawapan: Nilai :
perbelanjaan beliau lakukan. Membayar Mengambil
barang-barang perhatian, hormat-
dan  Guru bertanya lagi, apa  Pelajar cuba menjawab. menghormati
perkhidmatan yang telah dilakukan oleh Jangkaan jawapan: KBKK :
dari sektor isi Cikgu Rafidah. Berbelanja dan penggunaan Menjana minda,
rumah kepada menghubungkait
sektor firma. pengalaman sedia
ada dengan
pengalaman baru.

 Guru bertanya lagi apa  Pelajar menumpukan


yang akan diperolehi oleh perhatian dan menjawab
ayah Cikgu Rafidah soalan.
apabila dia bekerja di Jangkaan jawapan:
kilang _________. Gaji, upah, ganjaran faktor
pengeluaran

10
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

 Guru mengaitkan  Pelajar memerhati peta


jawapan pelajar dalam konsep yang ditunjukkan
penerangan maksud oleh guru dengan teliti
aliran wang berdasarkan dan memberi perhatian
rajah aliran kepada penerangan guru.

 Guru memberi peluang  Pelajar boleh bertanya


kepada pelajar bertanya sekiranya masih tidak
apa yang mereka tidak faham mengenai
faham mengenai pengertian aliran wang
pengertian aliran wang

Langkah 4 4) Perbezaan  Guru bertanya kepada  Pelajar menumpukan Strategi :


antara aliran fizikal pelajar perbezaan aliran perhatian terhadap Berpusatkan
dan aliran wang. wang dan aliran fizikal soalan yang dikemukan pelajar
 Berdasarkan berdasarkan perkara dan menjawab soalan Kaedah :
 Definisi yang telah diajar tersebut. Soaljawab dan
 Pasaran Jangkaan jawapan: penerangan
barang Dapat dibezakan melalui BBM : rajah aliran

11
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

 Pasaran faktor definisi, pasaran barang, Nilai : mengambil


 Rajah aliran pasaran faktor dan rajah perhatian, patuh
pusingan aliran pusingan pendapatan arahan dan hormat
pendapatan mnghormati.
 Guru bertanya kepada  Pelajar memberi
pelajar apa yang perhatian dan menjawab
dimaksudkan dengan soalan
aliran fizikal. Jangkaan jawapan :
Aliran barang-barang dan
perkhidmatan serta aliran
faktor-faktor pengeluaran
antara sektor isi rumah
dengan firma.

 Guru bertanya kepada  Pelajar memberi


pelajar apa yang perhatian dan menjawab
dimaksudkan dengan soalan
aliran wang. Jangkaan jawapan :
Merupakan aliran ganjaran
faktor pengeluaran dan aliran
perbelanjaan penggunaan

12
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

antara sektor isi rumah


dengan firma

 Guru bertanya lagi,  Pelajar memberi


apakah yang dilakukan perhatian dan menjawab
oleh pasaran faktor soalan
dalam aliran fizikal Jangkaan jawapan :
Isi rumah membekalkan
faktor-faktor pengeluaran
(B,T,M,U) kepada sektor
firma melalui pasaran faktor

 Guru bertanya lagi,  Pelajar memberi


apakah yang dilakukan perhatian dan menjawab
oleh pasaran faktor soalan
dalam aliran wang Jangkaan jawapan :
Firma membayar ganjaran
faktor-faktor pengeluaran
(U,S,F,U) kepada isi rumah
melalui pasaran faktor

13
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

 Guru memberi peluang  Pelajar boleh bertanya


kepada pelajar bertanya sekiranya masih tidak
apa yang mereka tidak faham penerangan
faham mengenai aliran tentang perbezaan aliran
wang dan aliran fizikal. fizikal dan aliran wang.

Langkah 5 5) Pop kuiz  Guru memberi ceraian  Pelajar mendengar Strategi :


rajah aliran kepada dengan teliti penerangan Berpusatkan
pelajar untuk membentuk guru dan bersedia untuk pelajar dan bahan
satu aliran pusingan menjawab soalan. BBM : Ceraian
pendapatan ekonomi dua rajah aliran
sektor bagi menguji sama Nilai :
ada pelajar faham atau Berdikari, hormat-
tidak terhadap topik yang menghormayi,
dipelajari pada hari ini. patuh pada

14
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

arahan, sistematik,
 Guru akan memanggil  Pelajar mematuhi arahan bertanggungjawab
beberapa orang pelajar yang diberikan. dan teliti
untuk membentuk satu KBKK :
rajah aliran Memahami dan
menganalisis

Penutup Kesimpulan  Guru meminta pelajar  Pelajar membuat refleksi Strategi :


membuat refleksi tentang tentang apa yang Berpusatkan
apa yang dipelajari pada dipelajari pada hari ini. pelajar
hari ini. Kaedah :
 Guru membuat rumusan  Pelajar mendengar Penyoalan
keseluruhan tajuk pada rumusan topik aliran Nilai :
hari ini. pusingan pendapatan Mematuhi arahan
ekonomi 2 sektor yang KBKK :
dirumuskan oleh guru. Membuat refleksi
dan menjana idea.

15

Anda mungkin juga menyukai