Anda di halaman 1dari 16

Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME

Rancangan mengajar bagi subjek Ekonomi Asas Tingkatan 4 untuk sub-topik


Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor, penulis akan
menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran bilik darjah adalah kerana ia akan memberi kesan
kepada pelajar dengan lebih mendalam lagi. Selain daripada itu, pendekatan ini
juga menyatakan bahawa pengetahuan dicipta sendiri oleh pelajar berdasarkan
pengalaman sedia ada yang dapat dihubungkaitkan dengan pengalaman
barunya. Pendekatan ini juga menyatakan bahawa pelajar akan lebih aktif
kerana daya tarikannya adalah daripada proses berfikir pelajar untuk
mendapatkan pengalaman yang bermakna kepadanya. Secara kesimpulannya,
penulis menggunakan pendekatan konstrutivisme kerana ia berkonsepkan
pembelajaran berpusatkan pelajar, pelajar cuba membina kefahaman sendiri
dengan dibantu oleh guru, pengalaman yang baru diterima dengan gabungan
pengalaman sedia ada pelajar dan daya tarikan pelajar adalah berdasarkan
bahan pengajaran yang disediakan oleh guru.

Secara asasnya konstruktivisme adalah secara asasnya satu teori yang


berasaskan kepada pemerhatian dan kajian saintifik tentang cara manusia
belajar. Menurut teori ini, manusia membina pengetahuan mereka terhadap
dunia melalui pengalaman yang ditempuhi dan bertindakbalas ke atas
pemancaran semula pengalaman tersebut. Setelah kita menemui sesuatu
pengalaman baru, kita terdorong untuk menyesuaikannya dengan idea dan
pengalaman kita yang lepas. Kadang-kadang kita mungkin akan mengubah
kepercayaan lepas dan menyingkirkan maklumat-maklumat baru yang tidak
bertkaitan. Secara amnya, kita adalah pembina aktif pengetahuan kita dan
memerlukan kita bertanya, meneroka, menjelajah dan menilai apa yang kita
tahu.

1
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

Penggunaan pendekatan ini, ia akan memberi keberkesanan atau


implikasi kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam bilij darjah. Dengan
menggunakan pendekatan ini, ia lebih banyak memberi kesan kepada pelajar
berbanding guru. Hal ini kerana, konsep pendekatan ini mahu pelajar belajar
sendiri membina kefahaman, berfikir dan cuba menyelesaikan masalah. Implikasi
pendekatan ini terhadap guru ialah guru berperanan sebagai fasilitator yang
membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah. Guru juga
akan berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan
peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru. Dan, juga perlu
mengenalpasti pengetahuan sedia ada pelajar dan merancang kaedah
pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut. Pendekatan ini akan
mewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar, oleh itu, pelajar akan belajar
berfikir untuk menyelesaikan masalah contohnya apabila diberikan soalan yang
berbentuk masalah. Pelajar juga akan mudah faham tentang sesuatu konsep
dan idea dengan lebih jelas. Apabila pelajar faham apa yang dipelajarinya, maka
ia akan mengingatinya walaupun pelajaran tersebut telah lama ditinggalkan.
Pendekatan ini juga memberi kesan kepada pelajar agar lebih yakin kerana guru
memberi peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman sendiri. Oleh itu,
pelajar dapat menghadapi dan mengenalpasti situasi-situasi yang baru. Pelajar
akan memperolehi kefahaman sendiri bukan sahaja hasil daripada berfikir malah
daripada hubungannya dengan rakan-rakan yang berkongsi pengetahuan dan
pendapat mereka akibat daripada kaedah kooperatif yang dilaksanakan dalam
bilik darjah. Pelajar juga akan berasa seronok dalam pembelajaran secara
konstruktivisme kerana pelajar membina pengetahuan sendiri, konsep dan idea
dengan aktif. Ia akan menjadikan pelajar lebih faham, mengingat, lebih yakin dan
pelajar akan terus mermotivasi untuk belajar walaupun terdapat cabaran dan
rintangan.

2
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

RANCANGAN MENGAJAR EKONOMI ASAS

NAMA GURU Rafidah Binti Rappe


TOPIK Pasaran
SUB TOPIK Aliran pusingan pendapatan dalam ekonomi
dua sektor
TINGKATAN 4 Dinamik
MASA 9.00 – 9.40 pagi (40 minit)
TARIKH 1 Jun 2006
BILANGAN PELAJAR 25 orang
TAHAP KEBOLEHAN PELAJAR Sedarhana
PENGETAHUAN SEDIA ADA Pelajar telah mengetahui tentang
• komponen faktor pengeluaran
• komponen dan peranan isi rumah dan firma
• konsep pasaran barang dan pasaran faktor

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar


dapat:
1. Mendefinisikan aliran pusingan
pendapatan ekonomi dua sektor
2. Melukis dan menerangkan aliran
pusingan pendapatan ekonomi dua
sektor
3. Menyenaraikan 2 daripada 4 aspek
perbezaan aliran fizikal dan aliran wang
berserta huraian atau gambarajah

BAHAN BANTU MENGAJAR Coklat, rajah aliran pusingan pendapatan


ekonomi 2 sektor, kertas soalan
NILAI-NILAI MURNI Menghormati, teliti, patuh arahan, berdisiplin,
bertanggungjawab, bekerjasama dan
bertanggungjawab.
KBKK Mengetahui, memahami, menganalisis,
menjana idea dan membuat refleksi

3
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

LANGKAH/ AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN STRATEGI/


MASA ISI KANDUNGAN KAEDAH/ BBM/
AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR
NILAI/ KBKK
• Guru memberi salam • Pelajar memberi tindak Nilai :
Pengurusan dan mengucapkan balas dengan berdiri dan Menghormati guru
bilik darjah selamat pagi kepada menjawab salam dan
( 3 minit) pelajar • Pelajar mengemas bertanggungjawab
• Guru mengarahkan meja dan mengutip
pelajar mengemaskan sampah yang terdapat di
meja dan mengutip bawah meja mereka
sampah yang terdapat di
bawah meja mereka
Aliran pusingan • Guru memberi setiap • Pelajar mendengar Strategi :
Set induksi pendapatan ekonomi pelajar sebiji gula-gula arahan dan bertindak Berpusatkan
(5 minit) dua sektor dan membenarkan balas berdasarkan pelajar, bahan dan
pelajar memakan gula- arahan yang diberi guru.
gula tersebut.

Kaedah :

4
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

• Guru bertanya kepada • Pelajar menjawab Soal jawab


pelajar siapa yang pengeluaran yang nama
mengeluarkan gula-gula pengeluar gula-gula BBM :
yang mereka sedang tersebut Gula-gula
makan Jangkaan jawapan: _____
Nilai :
• Guru bertanya kembali • Pelajar menjawab Patuh arahan,
siapa yang membeli guru- orang yang membeli hormat-
gula tersebut gula-gula tersebut. menghormati
Jangkaan jawapan: Cikgu
Rafidah KBKK :
Menghubungkait

• Guru bertanya lagi • Pelajar menjawab soaljawab dengan

siapa pengeluar dan pengeluar dan pembeli subtopik yang

pembeli gula-gula yang gula-gula tersebut akan diajar oleh

mereka makan. Jangkaan jawapan; guru, menjana

pengeluar adalah _______ idea.

dan pembeli adalah Cikgu


Rafidah

5
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

• Guru kemudian • Pelajar memberi


mengaitkan jawapan perhatian kepada
pelajar dengan tajuk pada penerangan guru
hari ini
• Seterusnya guru • Pelajar mendengar
memperkenalkan tajuk penerangan yang
pada hari ini iaitu “Aliran diberikan oleh guru
pusingan pendapatan berkaitan dengan tajuk
ekonomi dua sektor” yang dipelajari pada hari
ini iaitu “Aliran pusingan
pendapatan ekonomi dua
sektor”.

Langkah 1 1) Maksud aliran • Guru bertanya kembali • Pelajar memberi perhatian Strategi :
pusingan kepada pelajar apakah dan menjawab soalan Berpusatkan
pendapatan sektor bagi pengeluar ____ tersebut pelajar, bahan dan
ekonomi dua dan Cikgu Rafidah. Jangkaan jawapan: ______ guru
sektor dikenali sebagai sektor firma Kaedah :
dan Cikgu Rafidah sebagai Soal jawab,

6
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

sektor Isi rumah penerangan


BBM:
• Ditakrifkan sebagai • Guru mengaitkan • Pelajar mendengar Rajah aliran
suatu aliran jawapan dan pengalaman dengan teliti dan Nilai :
ekonomi yang sedia ada pelajar dengan memahami penerangan Mengambil
mengandungi dua definisi aliran pusingan yang disampaikan oleh perhatian dan
sektor iaitu sektor pendapatan ekonomi dua guru. hormat-
isi rumah dan sektor dan komponen- menghormati
sektor firma komponennya KBKK :
berdasarkan jawapan Menghubungkait
pelajar soaljawab dengan
takrif aliran
pusingan
pendapatan
ekonomi 2 sektor
yang akan diajar
oleh guru, menjana
idea.

Langkah 2 2) Aliran fizikal • Guru bertanya lagi • Pelajar memberi Strategi :


• Ditakrifkan kepada pelajar tentang perhatian serta Berpusatkan

7
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

sebagai satu komponen-komponen mendengar soalan dan pelajar, bahan dan


aliran barang- aliran pusingan menjawab soalan guru.
barang dan pendapatan ekonomi dua tersebut Kaedah :
perkhidmatan sektor Jangkaan jawapan: Soal jawab dan
dari sektor firma Sektor firma dan isi rumah penerangan
ke sektor isi BBM:
rumah dan aliran Rajah aliran
faktor-faktor • Guru mengaitkan • Pelajar memberi Nilai :
pengeluaran contoh set induksi untuk perhatian terhadap Mengambil
seperti buruh, menerangkan komponen- penerangan guru. perhatian, hormat-
tanah, modal dan komponen aliran pusingn menghormati
usahawan pendapatan ekonomi 2 KBKK :
(B,T,M,U) dari sektor. Menjana minda,
sektor isi rumah • Guru bertanya • Pelajar memberi menghubungkait
ke sktor firma. kembali apa yang perhatian kepada soalan pengalaman sedia
dikeluarkan oleh firma dan menjawab. ada dengan
_________. Jangkaan jawapan: pengalaman baru.
Gula-gula
• Pelajar mendengar
• Guru bercerita yang cerita dari guru tersebut

8
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

ayahnya bekerja di kilang


tersebut.
• Pelajar mendenagr
• Guru bertanya apa dan menjawab soalan
gelaran yang diberikan Jangkaan jawapan:
kepada ayahnya selaku Buruh
faktor pengeluaran
• Pelajar mendengar
• Guru mengaitkan dengan teliti dan
jawapan pelajar dalam memahami penerangan
penerangan maksud yang disampaikan oleh
aliran fizikal berdasarkan guru.
rajah aliran
• Pelajar boleh bertanya
• Guru memberi sekiranya masih tidak
peluang kepada pelajar faham mengenai
bertanya apa yang pengertian aliran fizikal
mereka tidak faham
mengenai pengertian
aliran fizikal
Langkah 3 3) Aliran wang • Guru menerangkan • Pelajar mendengar Strategi :

9
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

• Ditakrifkan dengan menggunakan dengan teliti dan Berpusatkan


sebagai satu rajah aliran yang sama memahami penerangan pelajar, bahan dan
aliran untuk menerangkan yang disampaikan oleh guru.
pendapatan definisi aliran wang guru. Kaedah :
faktor yang Soal jawab dan
diterima oleh • Guru bertanya kepada • Pelajar memberi penerangan
sektor isi rumah pelajar bahawa sebelum perhatian dan cuba untuk BBM:
dari sektor firma beliau mendapat gula- menjawab. Rajah aliran
dan aliran gula apa yang perlu Jangkaan jawapan: Nilai :
perbelanjaan beliau lakukan. Membayar Mengambil
barang-barang perhatian, hormat-
dan • Guru bertanya lagi, • Pelajar cuba menghormati
perkhidmatan apa yang telah dilakukan menjawab. KBKK :
dari sektor isi oleh Cikgu Rafidah. Jangkaan jawapan: Menjana minda,
rumah kepada Berbelanja dan penggunaan menghubungkait
sektor firma. pengalaman sedia
ada dengan
pengalaman baru.

• Guru bertanya lagi

10
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

apa yang akan diperolehi • Pelajar menumpukan


oleh ayah Cikgu Rafidah perhatian dan menjawab
apabila dia bekerja di soalan.
kilang _________. Jangkaan jawapan:
Gaji, upah, ganjaran faktor
pengeluaran
• Guru mengaitkan
jawapan pelajar dalam • Pelajar memerhati
penerangan maksud peta konsep yang
aliran wang berdasarkan ditunjukkan oleh guru
rajah aliran dengan teliti dan memberi
perhatian kepada
• Guru memberi penerangan guru.
peluang kepada pelajar
bertanya apa yang • Pelajar boleh bertanya
mereka tidak faham sekiranya masih tidak
mengenai pengertian faham mengenai
aliran wang pengertian aliran wang

Langkah 4 4) Perbezaan • Guru • Pelajar Strategi :

11
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

antara aliran fizikal bertanya kepada pelajar menumpukan perhatian Berpusatkan


dan aliran wang. perbezaan aliran wang terhadap soalan yang pelajar
• Berdasarkan dan aliran fizikal dikemukan dan Kaedah :
 Definisi berdasarkan perkara menjawab soalan Soaljawab dan

 Pasara yang telah diajar tersebut. penerangan

n barang Jangkaan jawapan: BBM : rajah aliran

 Pasara Dapat dibezakan melalui Nilai : mengambil

n faktor definisi, pasaran barang, perhatian, patuh


pasaran faktor dan rajah arahan dan hormat
 Rajah
aliran pusingan pendapatan mnghormati.
aliran pusingan
pendapatan
• Guru • Pelajar
bertanya kepada pelajar memberi perhatian dan
apa yang dimaksudkan menjawab soalan
dengan aliran fizikal. Jangkaan jawapan :
Aliran barang-barang dan
perkhidmatan serta aliran
faktor-faktor pengeluaran
antara sektor isi rumah
dengan firma.

12
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

• Guru • Pelajar
bertanya kepada pelajar memberi perhatian dan
apa yang dimaksudkan menjawab soalan
dengan aliran wang. Jangkaan jawapan :
Merupakan aliran ganjaran
faktor pengeluaran dan aliran
perbelanjaan penggunaan
antara sektor isi rumah
dengan firma

• Guru • Pelajar
bertanya lagi, apakah memberi perhatian dan
yang dilakukan oleh menjawab soalan
pasaran faktor dalam Jangkaan jawapan :
aliran fizikal Isi rumah membekalkan
faktor-faktor pengeluaran
(B,T,M,U) kepada sektor
firma melalui pasaran faktor

• Pelajar

13
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

• Guru memberi perhatian dan


bertanya lagi, apakah menjawab soalan
yang dilakukan oleh Jangkaan jawapan :
pasaran faktor dalam Firma membayar ganjaran
aliran wang faktor-faktor pengeluaran
(U,S,F,U) kepada isi rumah
melalui pasaran faktor

• Pelajar boleh bertanya


sekiranya masih tidak
• Guru memberi faham penerangan
peluang kepada pelajar tentang perbezaan aliran
bertanya apa yang fizikal dan aliran wang.
mereka tidak faham
mengenai aliran wang
dan aliran fizikal.

14
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

Langkah 5 5) Pop kuiz • Guru memberi ceraian • Pelajar mendengar Strategi :


rajah aliran kepada dengan teliti penerangan Berpusatkan
pelajar untuk membentuk guru dan bersedia untuk pelajar dan bahan
satu aliran pusingan menjawab soalan. BBM : Ceraian
pendapatan ekonomi dua rajah aliran
sektor bagi menguji sama Nilai :
ada pelajar faham atau Berdikari, hormat-
tidak terhadap topik yang menghormayi,
dipelajari pada hari ini. patuh pada
arahan, sistematik,
• Guru akan memanggil • Pelajar mematuhi bertanggungjawab
beberapa orang pelajar arahan yang diberikan. dan teliti
untuk membentuk satu KBKK :
rajah aliran Memahami dan
menganalisis

15
Kaedah Pengajaran Ekonomi (PPE 3043)

Penutup Kesimpulan • Guru meminta pelajar • Pelajar membuat refleksi Strategi :


membuat refleksi tentang tentang apa yang Berpusatkan
apa yang dipelajari pada dipelajari pada hari ini. pelajar
hari ini. Kaedah :
• Guru membuat • Pelajar mendengar Penyoalan
rumusan keseluruhan rumusan topik aliran Nilai :
tajuk pada hari ini. pusingan pendapatan Mematuhi arahan
ekonomi 2 sektor yang KBKK :
dirumuskan oleh guru. Membuat refleksi
dan menjana idea.

16