Anda di halaman 1dari 2

1.

Suhu 10 o C di bawah 0 o C ditulis dengan – 10 o C


Suhu 20 o C di bawah 0 o C ditulis dengan – 20 o C
2. Pada gambar penampang melintang bumi, kedalaman
cekungan laut adalah 80 m di bawah permukaan air laut,
maka dinyatakan dengan –80 m.Maka letak paparan laut
dinyatakan dengan –30 m.
3. 4 – 6 = -2
4. 3 – 8 = -5
5. 8 – 12 = -4
6. 8 + (-3) = 5
7. 5 + (-8) = -3
8. –3 + 5 = 2
9. 6 + (-5) = 1
10.4 – 6 = 4 + (-6) = -2
11.8 – (-2) = 8 + 2 = 10
12.-5 – (-5) = -5 + 5 =0
13.–3 – 5 = -3 + (-5) = - 8
14.–6 – (-5) = -1
15.–9 – 4 = -13
16.12 – (–20) = 32
17.–34 – (–22) = -10
18.12 x (- 3) = - ( 12 x 3 ) = - 36
19.16 x (- 4) = - ( 16 x 4 ) = - 64
20.– 5 x 13 = - ( 5 x 13 ) = - 65
21.– 16 x (- 7) = 16 x 7 = 112
22. 2 x p x q = 2 x (- 8) x 12
= - 16 x 12
= - 192
23. 3p – 4q = 3 x (- 8) – 4 x 12
= - 24 – 48
= - 72
24. -4q + (-2p) = -4 x 12 +(-2x(-8))
= - 48 + 16
= - 32
25.12 : (- 3) = - ( 12 : 3 ) = - 4
26.16 : (- 4) = - ( 16 : 4 ) = - 4
27.– 45 : 3 = - ( 45 : 3 ) = - 15
28.– 63 : (- 7) = 63 : 7 = 9
29.2p : q = (2 x (- 28)) : 2
= - 56 : 2
= - 28
30.(p : 3 ) : q = (- 48 : 3) : 2
= - 16 : 2
=-8