Anda di halaman 1dari 1

Rangka cadangan tugasan HBML4303:Kurikulum dan Perkaedahan dalam Bahasa Melayu

Kehendak soalan
Penjelasan konsep 5P dalam pdp, pemerician terhadap tujuan dan strategi konsep penganbungjalinan dalam
strategi pdp Bahasa Melayu serta penghasilan satu perancangan pengajaran mengaplikasikan penyepaduan
5P.
Rangka cadangan
1.0 Pengenalan:
-takrifan konsep 5P dengan sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan sebagai hujah sokongan.
-http://amirgassi.blogspot.com/2011/05/konsep-penggabungjalinan-peyerapan.html
-http://kindeadbm.blogspot.com/2013/12/5p.html
2.0 Tujuan dan pengaplikasian konsep gabungjalin dalam pdp
-huraian sekurang-kurangnya 6 fakta berkaitan tujuan gabungjalin
-perincian pengaplikasian konsep gabungjalin dalam pdp bahasa Melayu
-http://arihasmee.blogspot.com/2012/10/penggabungjalinan-dalam-pengajaran-dan_7.html
-http://www.scribd.com/doc/31152200/Pendekatan-Gabung-Jalin-Dalam-Pengajaran-DanPembelajaran#scribd
3.0 Contoh perancangan pengajaran penyepaduan 5P untuk murid Tahun 4
-mesti ada bentuk perancangan, langkah-langkah dan pemilihan bahan yang mengambarkan satu pengurusan
perancangan pengajaran yang amat baik. Tiada keperluan penyediaan RPH tetapi isi RPH boleh digunakan
selepas diubah suai dalam bentuk huraian.
-perancangan merujuk Dokumen Standard Kurikulum BM Tahun 4
-kriteria perancangan penyepaduan dihuraikan dengan jelas dan terperinci(nyatakan asas yang dipilih dalam
pelaksanaan gabungjalin yang disesuaikan dari RPH)
Contoh huraian:Gabungjalin dilakukan antara.........dan.........dilaksanakan agar murid dapat menguasai.....
-pernyataan dihuraikan dengan contoh aktiviti yang jelas serta releven
(contoh RPH disesuaikan dengan penambahan huraian berkenaan gabungjalin yang dilaksanakan).
Contoh huraian:Untuk mencapai objektif...............yang ditetapkan,aktiviti ........ diadakan...
4.0 Kesimpulan
-rumusan menyeluruh isi penulisan.
-isi cadangan rumusan:kelebihan gabungjalin, manfaat gabungjalin mencapai hasrat PPPM, wujudkan
generasi murid berkeupayaan tinggi, penyesuaian gaya pembelajaran abad ke-21, wujudkan modal insan,
sekolah mampu jadi agen menyedia dan mengeluarkan sumber manusia atau tenaga kerja yang berkualiti ....