Anda di halaman 1dari 2

HALAMAN PENGAKUAN

"Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan

_________________________________

Nama

Muhammad Amin Bin Hassan Bokhori

Tarikh

17 Mac 2014