Anda di halaman 1dari 32

“Allah mengangkat darjat orang-orang

yang beriman dan orang-orang yang


diberikan ilmu pengetahuan dengan
beberapa darjat.”
Al-Mujadilah - 11
Page 2
Generasi Baru Fuyu 07

Isi Kandungan

Mutiara kata 3

Pengajaran Ddaripada Aidiladha 4

Umar Mukhtar 8 Editor,


Assalamualaikum w.b.t.
Khuf 12
Alhamdulillah, terlebih da-
Clock and rulers play tricks 14 hulu marilah kita merafa7kan
kesyukuran kepada Allah
Sudoku 17
s.w.t. kerana dengan keizi-
nananya maka terbitlah Gen-
Menjaga Lidah 18 erasi Baru fuyu 07 ini.Semoga
dengan keluaran ini dapat
Nilai masa 22 member maanfaat kepada para
pembaca.
Akhir sekali, saya mewakili
Natijah dari Iman yang kukuh 26
siding redaksi Generasi Baru
2007 memohon seribu kemaafan
Great rule for success : “Think On Paper” 28 atas segala kekurangan.
Sekian,
- ahmad -
Page 3
Generasi Baru Fuyu 07

i
-Saidina Ali bin Abi Thalib

.
-Saidina Abu bakar As-Siddiq

-Saidina Umar Al Khattab

-Abdullah bin Almubarak

-Imam Syafi’e
Page 4
Generasi Baru Fuyu 07

Pengajaran Daripada Aidiladha


Majlis Ugama Islam Singapura

Dua bulan yang lepas kita merai-


kan Aidilfitri, hari kemenangan ke atas
tuntutan nafsu. Ia merupakan satu anu-
gerah dari Allah s.w.t. agar kita bergem-
bira dan mengeratkan lagi silaturrahmi
antara kita. Hari ini, kita dianugerahkan
lagi dengan satu hari dan bulan yang
agung. Kita disajikan lagi dengan hari ke-
gembiraan, hari makan dan minum dan
hari mengingati Allah s.w.t. Ketahuilah
bahawa setiap perayaan yang disyariat-
kan oleh Allah s.w.t membawa bersama melainkan Allah, dan Muhammad s.a.w
mesej dan pengajaran. Antara penga- itu adalah Rasulullah. Ia adalah umat
jaran penting Aidilfitri adalah sifat syu- yang bersatu mengadap satu Kiblat dan
kur atas ni‟mat Allah. Aidiladha pula sujud kepada Tuhan yang satu Allah
membawa bersamanya banyak mesej dan Rabbul „Alamin. Ia adalah umat yang ti-
pengajaran. dak lupa kepada mereka yang kurang ke-
mampuan dengan memberikan zakat
dan sedekah, tidak kira di mana mereka
Pengajaran yang terpenting yang berada. Ia adalah umat yang bersatu
terkandung dalam Aidiladha ini adalah menjalankan ibadah puasa pada bulan
kesatuan umat. Umat Islam, walaupun Ramadhan. Ia adalah umat yang satu,
terdiri dari berbagai bangsa dan bahasa, yang berkumpul di padang Arafah dan
warna kulit, budaya dan negara, ia adalah Mina untuk melakukan ibadah haji. Ada-
umat yang satu. Dimana sahaja umat Is- kah umat yang lain di atas muka bumi ini
lam berada, ia tetap umat yang satu. Ia yang mempunyai syariat seperti Islam?
adalah umat yang bersama-sama men- Yang melandaskan segala ibadah yang
gikrarkan bahawa tiada yang disembah wajib atas konsep kesatuan? Maka sudah
Page 5
Generasi Baru Fuyu 07

sewajarnya kita melahirkan rasa syukur diperingatkan oleh Allah s.w.t di dalam
kita kepada Allah s.w.t dengan melak- surah Al-Hujurat, ayat 13:
sanan konsep ini, iaitu konsep kesatuan.
Kita tidak mampu berpecah-belah. Kita
tidak mampu membiarkan anasir taasub, “Wahai manusia! Kami telah ciptakan kamu
fanatik terhadap sesuatu fahaman, maz- lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu
hab atau pendapat, untuk memecah- berbangsa-bangsa dan berpuak-puak agar
belahkan kita. Kita tidak mampu mem- kamu kenal-mengenal antara satu sama lain.
biarkan Syaitan membisikkan ditelinga Sesungguhnya yang paling mulia daripada
kita bahawa fahaman kita yang baik se- kalangan kamu di sisi Allah adalah yang pal-
dangkan fahaman kawan se-Islam kita ing bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha
yang lain serba kekurangan. Kita perlu Mengetahui dan Maha Mengenal.”
bersatu untuk menjadi kuat. Lihatlah ba-
gaimana Allah s.w.t mewajibkan semua Saudara-saudara sekelian, konsep
umat Islam yang melakukan ibadah haji kesamaan ini amat penting dalam Islam
agar berkumpul di satu tempat, di satu untuk mengelakkan perpecahan di
masa dengan pakaian yang sama. Tidak- kalangan umat. Ia terlalu penting sehing-
kah ini menunjukkan bahawa umat Is- gakan Rasulullah s.a.w memperingatkan
lam adalah satu umat yang diwajibkan umatnya ketika beliau menyampaikan
bersatu? Firman Allah s.w.t dalam surah khutbah wada‟, atau khutbah perpisahan
Ali-Imran, ayat 103: beliau di bumi Arafah 1400 tahun yang
lepas. Rasulullah bersabda dalam khut-
bah tersebut:
“Dan hendaklah kamu berpegang-teguh den-
gan tali Allah (agama Islam) dan janganlah
kamu bercerai-berai.” “Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhan kamu
adalah satu, dan sesungguhnya asal kamu
adalah satu. Ketahuilah bahawa tidak ada
Ibadah haji juga membawa ber- kelebihan bagi orang Arab atas orang yang bu-
samanya mesej persamaan dan keadilan. kan Arab. Dan tiada juga kelebihan bagi
Bahawa agama Islam adalah agama yang orang bukan Arab atas orang Arab. Orang
tidak pandang pada status seseorang, berkulit putih kemerahan juga tidak ada kele-
samada dia itu kaya atau miskin, cantik bihan atas orang orang yang berkulit hitam,
atau hodoh, pandai atau bodoh. Semua dan begitu juga sebaliknya, kecuali dengan
manusia adalah sama pada pandangan taqwa. Sesungguhnya yang paling mulia di
Allah s.w.t. Hanya taqwa sahaja yang kalangan kamu di sisi Allah adalah yang pal-
membezakan antara seseorang dan yang ing bertaqwa.”
lain pada pandangan Allah s.w.t. Ini telah
Page 6
Generasi Baru Fuyu 07

Ibrahim merebahkan anaknya dengan mele-


takkan mukanya di atas tompok tanah
(untuk disembelih), ketika tersebut Kami
(Allah) menyerunya: "Wahai Ibrahim! Eng-
kau telah menyempurnakan maksud mimpi
yang engkau lihat itu" - Demikianlah se-
benarnya Kami membalas orang-orang yang
berusaha mengerjakan kebaikan. Sesung-
guhnya perintah ini adalah satu ujian yang
nyata; dan Kami tebus anaknya itu dengan see-
kor binatang sembelihan yang besar. Dan
Kami kekalkan baginya (nama yang harum)
dalam kalangan orang-orang yang datang ke-
mudian. Salam sejahtera kepada Nabi Ibra-
Aidiladha merupakan hari dimana him. “
kita memperingatkan kita tentang pen-
gorbanan. Pengorbanan seorang ayah
dan anaknya dalam melaksanakan perin- Begitulah saudara-saudara sekelian,
tah Allah s.w.t. Peristiwa di mana Nabi bagaimana keimanan tinggi Nabi Ibra-
Ibrahim a.s diuji dengan perintah agar him dan Nabi Ismail dalam melaksana-
menyembelih anaknya yang satu, Nabi kan segala perintah Allah, walaupun ia
Ismail a.s. Peristiwa pengorbanan ini hanya satu ujian. Pengorbanan dan kesa-
dirakamkan oleh Allah s.w.t di dalam baran seperti ini yang sepatutnya dit-
surah As-Saffat, ayat 102 hingga 109: erapkan dalam jiwa kita agar kita berjaya
mengharungi segala ujian dan cabaran
dalam kehidupan dunia ini, dalam kita
“Maka tatkala anaknya itu sampai (ke per- melaksanakan segala perintah Allah s.w.t.
ingkat umur yang membolehkan dia) berusaha
bersama-sama, dengannya, Nabi Ibrahim ber-
kata: "Wahai anak kesayanganku, Sesung- Lihat sahaja bagaimana ibadah haji
guhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku meminta kita menunjukkan kesunggu-
akan menyembelihmu; maka fikirkanlah apa han, ketabahan, kesabaran dan pen-
pendapatmu?" Anaknya menjawab: "Wahai gorbanan yang tinggi. Sifat-sifat mulia
ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan ini sudah sewajarnya kita tunjukkan
kepadamu; Insya Allah, ayah akan mendapati dalam semua jenis amal perbuatan kita.
aku dari orang-orang yang sabar. Maka apa- Ingatlah bahawa ganjaran yang se-
bila keduanya telah berserah bulat-bulat benarnya bukan datang dari makhluk
(menjunjung perintah Allah itu), dan Nabi dan manusia lain. Ganjaran sebenarnya
adalah dari Allah semata-mata.
Page 7
Generasi Baru Fuyu 07

Sebahagian kecil orang Islam yang


Pengajaran-pengajaran yang ter-
kurang ilmu pengetahuannya, mengang-
kandung dalam Aidiladha ini, yang telah
gap bahawa cara terbaik mengatasi pen-
saya sebutkan tadi adalah kesatuan umat,
indasan umat Islam adalah dengan
persamaan antara sesama sendiri se-
kekerasan dan menunjukkan kekuatan
hingga tiada timbul sifat sombong dan
fizikal. Mereka mengambil tindakan
ujub pada diri sendiri, dan tahap pen-
sendiri dan menganggap itu adalah satu
gorbanan dan kesabaran yang tinggi. Ini
jihad. Fahaman yang singkat dan cetek
semua merupakan resepi kejayaan sese-
inilah yang menyebabkan agama Islam
buah umat di dunia ini. Dan selain dari
terus menerus dipandang serong dan
itu, ada satu perkara lain yang perlu kita
umat Islam terus menerus ditindas. Se-
titik-beratkan, yang menjadi kunci
benarnya agama Islam merupakan
kepada resepi tadi. Ia adalah ilmu.
agama yang memberi dan meminta kea-
Masyarakat yang berilmu adalah
maanan. Agama Islam adalah agama
masyarakat yang disanjung tinggi. Kita
yang menitik-beratkan ilmu dalam segala
lihat bagaimana umat Islam pada abad-
aspek samada ibadat ataupun perhubun-
abad yang lepas, merupakan satu umat
gan antara manusia. Ini adalah kerana
yang disanjung tinggi. Bukan kerana ke-
Allah s.w.t yang menciptakan manusia,
kuatan tentera mereka. Tetapi kepada
amat mengetahui sikologi manusia.
kekuatan ilmu mereka. Sumbangan para
Manusia dianugerahkan akal. Oleh ker-
ulama Islam merupakan satu warisan
ana itu seseorang diangkat tinggi dan
yang tidak dapat dihapuskan oleh masa.
disangjung kerana akal mereka. Dan akal
Ia kekal di mata dunia, lebih kekal dan
adalah alat untuk menimbal ilmu. Maka
bermanfaat dari sebahagian kejayaan ke-
semakin tinggi ilmu seseorang, semakin
tenteraan kerajaan Islam dahulu.
ia disegani. Begitu jua, sesebuah
masyarakat yang berilmu, akan dipan-
Lihat sahaja bagaimana ilmu Ibn dang mulia dan disegani oleh manusia.
Sina diguna pakai oleh universiti- Marilah kita mengangkat tinggi
univeristi dunia selama 500 tahun. Lihat agama Islam. Marilah jadi masyarakat
bagaimana sumbangan para ulama kekal yang berilmu, yang menyintai ilmu, yang
sehingga sekarang. Hasil tulisan mereka menitik-beratkan pembelajaran dan pen-
disanjung oleh masyarakat dunia. Maka didikan. Ingatlah firman Allah s.w.t di
jika kita ingin masyarakat Islam disan- dalam surah Al-Mujadilah, ayat 11:
jung tinggi, jika kita ingin menghapuskan
atau mengurangkan penindasan terhadap
umat Islam, jalanya adalah dengan ilmu, “Allah mengangkat darjat orang-orang yang
bukan dengan kekerasan dan menakut- beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu
kan orang ramai. pengetahuan dengan beberapa darjat.”
Page 8
Generasi Baru Fuyu 07

Umar Mukhtar : Tali gantung bukti jihadnya


Tokoh kali ini ialah Umar al-Minifi telah dilahirkan pada ta-
mengenai Umar al hun 1858 di Barqah, Libya. Beliau dika-
-Mukhtar iaitu takan keturunan daripada keluarga farhat
seorang tokoh pro iaitu salah satu daripada puak al-
-Kemerdekaan Minifiyah yang mengamalkan aliran sufi
abad ke-20 yang al-Sanusiyah yang berpusat di Cyrenaica,
muncul memper- iaitu di bahagian timur Libya. Sejak kecil
juangkan pembe- lagi Umar al-Mukhtar sudah menunjuk-
basan negara Libya kan kebijaksanaannya. Beliau terdidik
dari diduduki pen- dalam suasana keluarga yang mengu-
jajahan kuku besi tamakan nilai kerohanian. Tambahan
Itali. Pada awalnya pula keluarganya sangat kuat berpegang
nama Umar al-Mukhtar agak asing dan kepada amalan sufi al-Sanusiyah se-
kurang mendapat perhatian ramai ber- hingga berjaya mempengaruhi sikap dan
banding beberapa tokoh-tokoh pro- keperibadian beliau menjadi seorang
Kemerdekaan Islam yang lain. yang warak dan terpuji akhlaknya.

Ketokohan dalam perjuangan beliau Pendidikan awal Umar al-Mukhtar


mula dikenali sekitar tahun 80-an apabila hanyalah di sebuah sekolah pondok di
ketika itu muncul sebuah filem Omar al- Zanzur. Pada tahun 1887, setelah men-
Mukhtar: Lion Of The Dessert yang mana dapat galakan daripada keluarganya,
wataknya dilakonkan oleh pelakon Hol- minat Umar al-Mukhtar untuk men-
lywood iaitu Anthony Quin. dalami ilmunya mula bertambah. Beliau
kemudiannya menyambung pelajarannya
Promosi percuma Barat tersebut telah di Universiti Jaghbub iaitu ibu kota Libya
mengangkat lagi senarai tokoh-tokoh Is- ketika itu dan memilih bidang agama
lam yang sepatutnya menjadi sumber in- yang bersesuaian dengan nalurinya. Ke-
spirasi buat umat Islam hari ini. Al- mudian beliau berhijrah bersama gu-
Syahid Umar atau Omar al-Mukhtar bin runya ke kawasan padang pasir Kufra
Page 9
Generasi Baru Fuyu 07

pada tahun 1895. kan antara tokoh terpenting yang men-


yalakan semangat dan bara perjuangan
Dua tahun kemudian, setelah berjaya rakyatnya demi mempertahankan negara
menamatkan hafalan al-Quran dan pen- dan agama Islam.
gajian agamanya Umar al-Mukhtar telah
dilantik menjadi pengetua sekolah al- Peperangan pertama berlaku pada ta-
Zawiyah al-Qusur di Jabal al-Ahdar iaitu hun 1911. Strategi tentera Itali untuk
di bahagian Tenggara Libya. menguasai Libya ketika itu, dilakukan
dengan cara menyerang dan menguasai
Kebolehan dan keistimewaan yang ada kota-kota di bahagian pantai seperti
pada beliau telah menyebabkan beliau Tripoli, Benghazi, Misrata dan Derna
dijemput oleh Muhammad al-Mahdi dan satu demi satu. Namun begitu usaha
dilantik menjadi pengetua di sebuah se- Umar al-Mukhtar untuk memper-
kolah di Sudan. Di sini beliau telah men- tahankan negara tidak kurang hebatnya
imba pengalaman pertama dalam bidang sehingga berjaya memberi tentangan
ketenteraan apabila turut serta dalam walaupun dalam keadaan serba kekuran-
peperangan ketika menentang tentera gan. Misalnya pertempuran yang terjadi
Perancis. Pada tahun 1321/1903 beliau di al-Hani dekat Tripoli pada 23 Okto-
kembali semula ke Libya untuk mentad- ber 1911, al-Rmaila dekat Misrata, al-
bir sekolah al-Zawiyah al-Qusur se- Fwaihat dekat Benghazi pada Mac 1912
hingga tahun 1921. dan Wadi al-Shwaer dekat Derna.

Mujahid Umar al-Mukhtar merupakan Walaupun ada beberapa wilayah yang


simbol jihad telah diangkat oleh umat gagal dipertahankan namun, mereka te-
Islam Libya yang menyokong penentan- lah menyusun gerakan semula di kawa-
gan terhadap penjajahan Itali. Ketika itu san pergunungan. Di sana mereka tidak
Itali di bawah pemerintahan diktator hanya berdiam diri, namun menyusun
Musolini yang telah mengisytiharkan beberapa siri serangan lanjutan secara
perluasan kuasa dengan melebarkan em- gerila.Sesungguhnya jumlah bala tentera
payarnya melalui penjajahan ke atas ne- dan peralatan perang yang canggih ten-
gara Libya. tera Itali ketika itu, masih tidak berjaya
melumpuhkan kekuatan roh jihad yang
Setelah mendengar pendirian angkuh ditiup oleh Umar al-Mukhtar terhadap
Musolini, Umar al-Mukhtar telah tenteranya. Mereka penuh yakin dengan
menyusun strategi dengan menyatukan janji syahid buat mereka, walaupun jum-
kabilah-kabilah dan seluruh rakyat Libya lah tentera yang berjuang bersama-
melalui panji-panji jihad. samanya tidak ramai tetapi mereka mem-
Dalam sejarah Libya, beliau digambar- percayai akan janji Allah SWT yang
Page 10
Generasi Baru Fuyu 07

menjelaskan bahawa golongan yang mangat jihad umat Islam ketika itu. Fak-
sedikit akan berjaya menewaskan golon- tor-faktor di atas membuatkan tentera
gan yang banyak dengan izin Allah den- Itali tidak senang duduk. Mereka merasai
gan syarat mereka sentiasa bersabar. bahaya yang bakal mengancam mereka
sekiranya Umar al-Mukhtar tidak ditang-
Akhirnya dalam satu pertempuran kap. Lalu pemerintah pusat Itali mengu-
yang besar di al-Gherthabiya, dekat Sirt tus panglima perangnya iaitu, Badolio
pada April 1915, tentera Itali telah dan kemudiannya Rodolfo Grasiani yang
menerima tamparan hebat apabila kehi- terkenal dengan kezaliman mereka bagi
langan ribuan tenteranya. Pertempuran memimpin tentera Itali menangkap dan
tersebut menyebabkan pemerintahan melumpuhkan tentera Umar al-Mukhtar.
pusat di Itali terpaksa mengisytiharkan
gencatan senjata pada tahun 1917. Rodolfo Grasiani sewaktu menyerang
Libya dengan angkuh beliau menyatakan
Sesungguhnya gencatan senjata terse- prinsipnya, “Jika kamu tak bersamaku
but telah memulihkan kekuatan tentera maka kamu adalah lawanku” Dengan itu,
Umar al-Mukhtar untuk menyusun se- mereka sendiri menghalalkan nyawa
mula pasukannya. Tambahan pula beliau umat Islam yang tidak berdosa dan
telah mendapat sokongan yang kuat dibunuh dengan kejam disebabkan ko-
daripada pemimpin baru gerakan al- nonnya menyokong perjuangan Umar al
Sanusiyah iaitu Muhammad Idris untuk -Mukhtar.
sama-sama membantu perjuangan be-
liau. Pada tahun 1922, Umar al-Mukhtar Langkah pertama untuk melumpuhkan
dengan corak kepimpinannya yang kekuatan tentera Islam, Rodolfo Gra-
berkarisma telah menyusun para muja- siani telah menghalang serta memu-
hidin di Jabal al-Ahdar dan melancarkan tuskan sebarang bantuan ketenteraan
penentangan baru terhadap tentera Itali. dan perhubungan luar yang bersem-

Kebolehan Umar al-Mukhtar dalam


bidang ketenteraan sangat masyhur yang
dilihat melalui strategi perangnya yang
luar biasa terutama di kawasan padang
pasir. Kemahiran beliau itulah menye-
babkan beliau diberi gelaran lion of the
dessert. Selain itu kemahirannya dalam
bidang politik juga dikagumi sehingga
mampu menyatukan perpaduan dan se-
Page 11
Generasi Baru Fuyu 07

padan dan memasang kawat berduri


sepanjang 300 km manakala tingginya 2
meter dan lebarnya 3 meter yang meren-
tasi dari pelabuhan Bardiyat Slaiman, ba-
hagian utara Libya sehinggalah ke al-
Jagboub di bahagian tenggara Libya.
Langkah kedua beliau telah membina
kem-kem tahanan seluruh Libya baik di
al-Aghaila, al-Maghroun, Solouq, dan al-
Abiyar.
Mukhtar terus dilancarkan. Ini menye-
Pada akhir November 1929 semua babkan tentera Umar al-Mukhtar ber-
rakyat Libya di tangkap dan dipaksa un- gerak dan bertahan di kawasan per-
tuk tinggal di kem-kem tersebut. gunungan sambil terus berjuang mela-
wan penjajahan Itali. Walaupun usia
Pada tahun 1933, Dr. Todesky, ketua Umar al-Mukhtar ketika itu 80 tahun, di-
turus angkatan tentera darat Itali, dari tambah dengan kesihatannya yang tidak
unit kesihatan menulis sebuah buku yang menentu namun beliau tetap
bertajuk Cerinaica Today. Dalam bukunya meneruskan perjuangannya sehinggalah
itu beliau menyebut bahawa dari bulan beliau berjaya ditangkap.
Mei sehingga September 1930, lebih
daripada 80 ribu warga Libya dipaksa Setelah dibicarakan beliau didapati
meninggalkan tanah kelahirannya dan bersalah dan dijatuhi hukuman gantung.
hidup di kem-kem tahanan. Kehidupan Umar al-Mukhtar meninggal dunia pada
di kem-kem tahanan tersebut sangat 16 September 1931 di Kota Solouq.
mengerikan. Bahkan ribuan yang mati Patah tumbuh hilang berganti. Walaupun
kelaparan. Beliau menambah bahawa
jihadnya di tali gantung, namun roh ji-
hampir 55 peratus daripada 80 ribu
tahanan tersebut meninggal dunia. Seo- hadnya tidak mati, malah perjuangannya
rang sejarawan Libya, Mahmoud Ali al- telah membangkitkan inspirasi kepada
Taeb menyatakan bahawa pada Novem- tokoh pemimpin Islam yang lain se-
ber 1930 paling tidak terdapat 17 kema- hingga melahirkan singa padang pasir
tian dalam sehari disebabkan kelaparan, yang baru seperti Ramadan al-Swaihli,
penyakit dan depresi.Pada tahun 1931, Mohammad Farhat al-Zawi, al-Fadeel
ketika gerakan menangkap rakyat Libya Bo-Omar, Solaiman al-Barouni dan
giat dijalankan, pada masa yang sama Silima al-Nailiah.
usaha-usaha memburu tentera Umar al-
Page 12
Generasi Baru Fuyu 07

Khuf
- Fiqhul Manhaji -

Khuf ialah sarong kaki yang diperbuat 3. Hendaklah ianya suci. Sekiranya ia
daripada kulit yang menutupi buku lali. diperbuat daripada kulit bangkai,
Menyapu khuf merupakan yang harus maka ia hendaklah kulit bangkai
dilakukan oleh gologan lelaki dan per- yang disamak.
empuan dalam semua keadaan, sama ada Tempoh menyapu khuf
muslim panas atau sejuk ketika musafir
Tempoh bagi orang yang bermukim ia-
atau mukim dan ketika sihat atau sakit.
lah sehari semalam. Bagi yang ber-
Ia adalah ganti kepada membasuh kedua
musafir ialah 3 hari 3 malam.
-dua kaki ketika berwudhuk.
Tempoh menyapu khuf bermula apabila
Syarat-Syarat Menyapu khuf
berlaku hadas selepas memakai kedua-
1. Kedua-duanya dipakai setelah wud- dua khuf. Oleh itu sekiranya seseorang
huk yang sempurna ( iaitu dipakai berwudhuk untuk sembahyang subuh,
dalam keadaan berwudhuk ) kemudian dia memakai khuf, selepas itu
2. Hendaklah kedua-duanya menutupi dia berhadas ketika matahari terbit, maka
semua tempat kaki yang wajib di- tempoh bermula adalah dikira daripada
basuh ( ketika berwudhuk ), kerana terbitnya matahari.
kedua duanya tidak dinamakan khuf Cara menyapu khuf
kecuali dalam keadaan demikian.
Sapu yang dituntut ( difardhukan ) ialah

Aku telah melihat Nabi s.a.w. buang air kecil, kemudian baginda berwudhuk dan
menyapu di atas kedua-dua khufnya.
( Al-Bukhari 1478 dan Muslim 272 )
Page 13
Generasi Baru Fuyu 07

menyapu air walaupun sedikit di ba- 2. Tamat tempoh sapu. Apabila tem-
hagian atas khuf dan tidak memadai jika pohnya tamat dan ida masih dalam
disapu di bahagian bawah kedua-dua keadaan berwudhuk maka dia hendak-
khuf. lah mencabut kedua-dua khufnya dan
Disunatkan menyapu bahagian atas dan membasuh kedua-dua kakinya ke-
bawahnya dalam bentuk garisan iaitu mudian dia boleh memakainya kem-
dengan meletakkan jari-jari tangan bali.Sekiranya tempoh tamat dalam
kanannya dalam keadaan terbuka ( ber- keadaan tidak berwudhuk , maka dia
cerai ) dibahagian hadapan atas kaki dan hendaklah berwuduk , kemudian me-
jari-jari tangan kirinya dibahagian be- makai kembali khufnya.
lakang bawah kakinya kemudian dia 3. Berlaku perkara yang mewajibkan
menarik tangankanannya ke belakang mandi. Apabila dia diwajibkan madi,
dan menolak tangan kirinya kehadapan. maka hendaklah dia menaggalkan
Perkara yang membatalkan Sapu kedua-dua khufnya dan membasuh
kakinya kerana menyapu kerana mem-
1. Mencabut kedua-dua khuf atau
basuh atas khuf adalah ruksoh ketika
men cabut salah satu daripadanya se-
berwuduk sahaja bukan ketika mandi.
cara segaja atau pun tidak.
Page 14
Generasi Baru Fuyu 07

Clock and rulers play tricks


L. D. Landau & G.B. Rumer
- What Is Relativity ? -

We get on the train again


Ahead of us is a very long railway line
with Einstein‟s train moving along it. At
a distance of 864,000,000km from each
other there are two stations. At its speed
of 240,000km/h, Einstein‟s train needs
an hour to cover this distance.
There is a clock at each of these sta-
tions. A passage boards the train at the
first station and before departure sets
his watch by the station clock. On arriv-
the mirror moves because the train
ing at the second station, he notices as-
moves. While the ray is returning, the
tonishment that his watch is slow.
flashlight covers the same distance
The watchmaker had assured the pas- again.
senger that his watch was in perfect or-
We see that for the observer on the plat-
der.
form, the ray of light traveled a greater
What has been going on? distance than for the observer in the
To sort this out, let us imagine that the train. We know on the other hand that
passenger directs a beam from a flash- the speed of light is an absolute speed,
light fixed to the floor of the carriage the same both travelers on the train and
onto the ceiling. There is a mirror on the for people on the platform. This forces
ceiling from which the beam of the light us to the conclusion that at the station
is reflected back to the flashlight. The more time elapsed between the depar-
path of the ray of light, as seen by the ture and the return of the ray of light
passenger in the carriage, is drawn in the than in the train!
upper half of the figure on next page. It is simple to calculate the ratio of these
This path looks quite different for the times.
observer on the platform. While the ray
Let us assume that the observer on the
passes from the flashlight to the mirror,
Page 15
Generasi Baru Fuyu 07

angle ABC.
platform established that ten seconds
elapsed between the departure and re- Remember that in a right-angled triangle
turn of the ray. During these ten sec- ( ABD ), the square of the hypotenuse
onds the ray traversed 300,000 X 10 = ( AB ) is equal to the sum of the squares
3,000,000km. It follows that the sides of the other two sides ( AD and BD ).
AB and BC of the isosceles triangle From the equation AB2 = AD2 + BD2
ABC are each 1,500,000km long. The we find that the height of the carriage is:
side AC is obviously equal to the dis-
tance traveled by the train in ten sec-
onds, which is 240,000 X 10 =
2,400,000km.
Now it is easy to determine the height = 900,000km
the carriage; it is just the BD of the tri-
Quite a size , but not surprising in view
of the astronomic dimensions of Ein-
stein‟s train.
Einstein said that there are two rules The path traveled by the ray from the
floor to the ceiling and back, from the
for motion.
point of view of the passenger, is evi-
Rule #1: All motion is rela- dently equal to twice this height, i.e., to 2
tive. X 900,000 = 1,800,000 ÷ 300,000 = 6
seconds.
Rule #2 Except the speed of Clocks Go Slow Systematically
light, which is absolute and Thus, while ten seconds elapsed at the
always constant. station, only six seconds went by the
train. If according to the station time
Page 16
Generasi Baru Fuyu 07

the train arrived an hour after its depar- No, because we compared the watch in
ture, the time elapsed according to the the train with the clocks at the stations
passenger‟s watch is only 60 X 6/10 – 36 in completely unequal conditions. We
minutes . thus in one hour the traveler‟s used not two but three timepieces! The
watch lost 24 minutes compared to the traveler compared his watch with two
station clock. different clocks at two different stations.
It is not difficult to guess that the slow- And, conversely if there had been two
ing down of the watch will increase as clocks, one at the front and one at the
the train speeds up. The closer the speed rear of the train, an observer at one of
of the train to the speed of light, the the stations, comparing the indications
closer the length of the side AD, repre- of the station clock with the readings of
senting the path of the train, will be to the clocks seen through the windows of
the hypotenuse AB, representing the the passing train, would discover that
path traversed by the ray of light during the station clock was running slow sys-
the same time. Correspondingly, the ra- tematically.
tio of the side BD to the hypotenuse di- For in this case-given uniform straight-
minishes. But this ratio is just the ratio line motion of the train relative to the
of the times in train and at the station. station-we are entitled to consider the
As we make the speed of the train ap- train to be at rest and the station to be
proach the speed of light, we can make moving. The laws of nature must be the
the time elapsing in the train during an same in both cases.
hour of station time as small as we like. Any observer at the rest relative to his
If the speed of the train is 0.9999 of the own time pieces will see that other
speed of light, only one minute will clocks moving with respect to him run
elapse in the train in an hour of station fast-the greater their speed, the faster
time! they are.
So any clock in motion will run slow This statement is quite similar to that by
compared to clock at rest. But doesn‟t two observers standing near telegraph
this contradict the principle of the rela- poles, each of whom will say that his
tivity of motion, which was our starting pole is seen at greater angle than other
point? Doesn‟t this mean that the clock
fellow‟s.
that goes faster than any other is in state
of absolute rest?
Page 17
Generasi Baru Fuyu 07

SUDOKU数独
The object of Sudoku is to fill the other empty cells with numbers between 1 and 9 (1
number only in each cell) according the following guidelines:

1. Number can appear only once on each row


2. Number can appear only once on each column:
3. Number can appear only once on each region:

Now lets try to solve this Sudoku :

( Answer is in page 21 )
Page 18
Generasi Baru Fuyu 07

Menjaga Lidah
Majlis Ugama Islam Singapura

Antara perkara yang wajib kita berikan kan: adakah perkataan-perkataan yang
perhatian adalah perihal lidah. Lidah me- kita ucapkan tersebut mempunyai unsur
rupakan anggota yang kecil dan tidak umpatan dan pembohongan ataupun se-
bertulang. Akan tetapi ia mempunyai baliknya.
peranan yang besar dalam kehidupan
manusia. Lidah boleh mengangkat se- “Tidak ada gunanya pada kebanyakan dari
seorang. Lidah juga boleh menjatuhkan bisikan-bisikan mereka melainkan sesiapa
seseorang. Lidah boleh membawa ke- yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat
jayaan. Lidah juga boleh membawa kebi- baik, ataupun mengadakan perdamaian
nasaan. Bak kata pepatah: sebab pulut antara bangsa manusia. Dan barangsiapa yang
santan binasa, sebab mulut badan bi- melakukan demikan kerana mengharapkan
nasa. keredhaan Allah maka Kami (Allah) akan
memberinya ganjaran yang besar.”
Mari kita renung sejenak. Kita perhati- An-Nisaa, 114:
kan dan dengar dengan teliti perbualan
para remaja dan kanak-kanak sekarang Dalam ayat tersebut, Allah s.w.t dengan
ini. Kita akan dapati bahawa perbualan tegas mengatakan bahawa perbualan
mereka tidak lengang dari perkataan lu- manusia adalah sia-sia kecuali pada tiga
cah dan kotor, memaki satu sama lain, perkara: menyuruh orang memberi
samada secara sedar atau tidak sedar, sedekah, menyuruh orang berbuat baik
samada secara sungguh-sungguh atau dan mendamaikan antara dua pihak yang
bermain-main. bergaduh.

Kemudian kita perhatikan pula per- Adapun perbualan umum antara manu-
bualan kita apabila kita bercakap-cakap sia seperti berborak-borak, bergurau
dengan kawan rapat kita. Kita perhati- senda yang berlebihan, menceritakan hal
Page 19
Generasi Baru Fuyu 07

Rasulullah s.a.w. Kita cinta akan Rasulul-


lah. Kita akan marah sekiranya ada
orang yang menghina Rasulullah. Akan
tetapi cinta kita tidak dibuktikan dengan
perbuatan kita. Kita tidak meniru adab
Rasulullah. Apakah antara adab Rasulul-
lah? Mari kita dengar apa yang Rasulul-
lah sabdakan dalam hadith ini:

“Bukanlah seorang mukmin itu yang jadi pen-


caci, pelaknat, bukan yang suka berkata kotor
atau yang lidahnya suka menyebut kata-kata
yang hina.”

Inilah sifat orang mukmin, orang yang


beriman dengan Allah dan RasulNya.
Kita beriman dengan Allah dan Rasul-
orang dan selainnya adalah satu perbua- Nya. Kita adalah orang yang beriman.
tan yang sia-sia, malah boleh men- Maka selayaknya kita meninggalkan per-
datangkan dosa. kataan yang kotor, caci maki dan hina
menghina.Rasulullah s.a.w bersabda:
Antara sebab mengapa bangsa kita tidak
maju, antara punca mengapa kita masih “Waspadalah kamu dari kata-kata kotor,
ketinggalan dibelakang orang bukan Is- kerana sesungguhnya Allah Ta‟ala tiada suka
lam, antara sebabnya adalah kita sendiri kepada kata-kata kotor dan perilaku yang
mendoakan agar diri kita diberikan ben- cabul.”
cana. Kita berdoa agar kawan kita di-
timpa kecelakaan. Mengapakah tidak? Sebaliknya, kita seharusnya menajga li-
Sedangkan dalam perbualan kita, kita se- dah kita agar tidak mengeluarkan per-
langi dengan perkataan kotor, kita sulami kataan yang sia-sia, apatah lagi yang
dengan maki hamun. Walaupun ia tidak haram. Ini jelas dari hadith Rasulullah
disengajakan, walaupun ia tidak dimak- s.a.w:
sudkan, akan tetapi secara tidak langsung
kita telah mendoakan agar kawan kita di-
timpa kemalangan dan kehancuran. Ini “Jagalah lidahmu kecuali bila berkata yang
bukan ajaran Islam. Ini bukan adab seo- baik. Dengan berlaku demikian engkau akan
rang Muslim. Dan ini bukan didikan dari mengalahkan syaitan.” (HR Thabrani)
Page 20
Generasi Baru Fuyu 07

Dan sabda Rasulullah lagi: Berkata Umar Al-Khattab:

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan “Siapa yang suka berguaru saja, nescaya orang
Hari Akhirat, maka berkatalah yangbaik akan memandang ringan terhadapnya. Dan
atau pun berdiam saja.” berkata Ibnu As kepada puteranya: Wahai
anakku! Jangan engkau berani bergurau senda
dengan orang yang berpangkat kelak ia akan
Antara bencana lidah adalah berbohong. memusuhi kamu. Dan jangan pula kepada
Memang kita sudah ketahui akan dosa orang yang rendah budi, kelak ia akan kurang
apabila berbohong tetapi kadang-kala ajar terhadapmu.”
kita melakukannya apabila kita berborak-
borak dengan teman-teman. Kita men- Marilah kita ambil iktibar dan pelajaran
gada-ngadakan cerita untuk menjadi ba- dari ayat Al-Quran yang ertinya
han ketawa. Kita menambah-nambah
cerita orang lain untuk menjadi sedap
didengar. Ini bukan sahaja membawa “Dan tidak mereka melafazkan sesuatu per-
dosa mengumpat, bahkan ia membawa kataan kecuali ditulis oleh malaikat Raqib
dosa fitnah. Dan fitnah itu adalah lebih dan „Atid.”
besar dosanya dari membunuh. Lihatlah Qaaf: 18
contoh Rasulullah s.a.w. Beliau juga ber-
gurau senda. Beliau juga bergembira
dengan isteri-isterinya. Tetapi beliau ti- “Siapa yang menjamin untukku apa yang
dak pernah mengadakan suatu yang ada di antara dua janggutnya (lidah) dan
palsu dalam gurau sendanya. dua kakinya, maka aku menjamin
Rasulullah bersabda: baginya surga.”
(HR Bukhari).
“Aku pun turut bergurau senda, tetapi aku
tiada mengatakan sesuatu melainkan yang “Siapa yang menahan lidahnya, pasti Al-
benar belaka.” lah menutupi auratnya, siapa yang dapat
menahan amarahnya, pasti Allah akan
melindunginya dari siksa-Nya, dan siapa
Inilah akhlak Rasulullah. Maka kita seha-
yang memohon ampunan kepada Allah,
rusnya cuba mencontohi beliau. Marilah
pasti Allah menerima permohonan ampun-
kita jauhkan diri kita dari berkata-kata
annya.”
yang sia-sia, berkata yang tidak benar
dalam senda gurau dan kurangkanlah (HR Ibnu Abu Dunya).
berborak borak.
Page 21
Generasi Baru Fuyu 07

SUDOKU数独
Answer :
Page 22
Generasi Baru Fuyu 07

Nilai Masa
oleh: ameersyuhada
rujukan:Ghayyir Nafsaka (Amru Khaled)

Masa adalah Harta Paling Berharga Yang


Anda Miliki
Jika kita ditanya apakah harta yang pal-
ing bernilai yang kita miliki, pasti kita akan
menjawab beberapa jawapan seperti wang,
anak keturunan, perniagaan, kecantikan,
kepandaian mahupun kesihatan. Kita boleh
sahaja menjawabnya akan tetapi jauh di hati
kita ia bukanlah yang termahal dan tertinggi
nilainya. Kesemuanya tidak sama nilai dengan
nilai masa kita. Jadi benarlah masa adalah se- pati bahawa Allah sering bersumpah dengan
suatu yang paling bernilai bagi kita umat Mu- masa. Dan Tuhan sememangnya tidak akan
hammad setelah Islam. bersumpah melainkan sesuatu itu penting dan
Bersediakah kita untuk memahami be- mempunyai nilai berharga. Allah swt berfir-
tapa pentingnya masa untuk kita khususnya man;
kaum Muslimin? Kerana umat yang dalam ke- Demi malam apabila menutupi (cahaya siang) dan
merosotan dan penindasan seperti kita ini ti- siang apabila terang benderang.”
dak tegar memelihara masa meskipun keadaan
mereka adalah umpama telur di hujung tanduk (al-Lail:1-2)
dan hanya retak menanti belah. Semestinya Demi waktu Dhuha dan demi malam apabila telah
kita mengetahui bahawa masa adalah anugerah sunyi.”
adil yang dikurniakan Allah swt kepada mak- (adh-Dhuha:1-2)
hluknya. Sesiapa yang bersyukur yakni dengan
Demi fajar dan malam yang sepuluh.”
menggunakan sesungguhnya maka Allah akan
tambahkan nikmatNya, tapi barangsiapa eng- (al-Fajr:1-2)
kar maka azab Allah amatlah pedih. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari dan bulan
apabila mengirinya.”
Jadilah Umat Terbaik (asy-Syams:1-2)
Tatkala kita membaca al-Quran, kita akan da- Demi masa.”
Page 23
Generasi Baru Fuyu 07

(al-Ashr:1) (an-Nisa:103)
Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya Lihatlah pula puasa, haji, zakat dan lain-
merah di waktu senja.” lain lagi. Kesemuanya mempunyai masa dan
(al-Insyiqaq:16) had yang telah ditentukan.
Apakah yang menarik disebalik masa- Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas
masa ini hinggakan Allah bersumpah den- kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-
gannya. Berbalik kepada tujuan al-Quran ditu- orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu)
runkan, maka Allah menginginkan kita supaya dalam beberapa hari yang tertentu.
memerhatikan perkara-perkara ini agar men- (al-Baqarah: 183-184)
dapat pengajaran. Begitu banyak sumpahNya (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimak-
berkaitan dengan waktu.
lumi.”
Maka umat yang tidak mengenal harga
nilai masa tidak akan menjadi umat yang maju (al-Baqarah:197)
dan berjaya. Ketika kita membaca,”Kamu Mereka Memahaminya.
adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manu- Penemuan pertama kaum Muslimin
sia,” hati kita pasti terkesan dengan sebutan awal masa keemasannya adalah jam. Pada
umat terbaik akan tetapi keadaannya sungguh waktu itu mereka mengembangkan dan mele-
sangat menyedihkan. takkannya ditempat umum dan diruang-ruang
Pada asasnya, sesuatu umat akan men- istana. Mereka begitu membanggakannya.
jadi terbaik dan berjaya hanya jika mampu me- Mengapa? Sungguh mereka berjaya kerana
manfaatkan kurnia Allah sebaik-baiknya dan memerhatikan masa. Sungguh agung umat ini.
tidak menyalahgunakannya. Maka apatah lagi Namun kini kita tidak begitu. Seorang yang
bagi kita umat Islam. Dapatkah kita mema- taat beragama sepatutnya menghargai waktu
hami betapa pentingnya masa yang sering kita dalam kehidupannya. Apatah lagi duah yang
sia-siakan? mengajak manusia ke arah perjuangan Islam.
Kisah berikut merupakan kisah benar
Islam Sangat Menghargai Masa yang berlaku kepada seorang tokoh Muslim
yang berjumpa dengan warga asing. Muslim
Tahukah kita agama kita ini sangat itu terlambat beberapa minit.
menitikberatkan masa. Renungkanlah hadith
al-Musthafa saw tentang amal yang disukai Al- “Anda muslim?” tanya warga asing tersebut.
lah.
“Ya.”
“Wahai Rasulullah, apakah perbuatan yang paling
disukai Allah? Baginda menjawab,” Solat tepat pada “Anda solat?” tanyanya lagi.
waktunya.”
“Ya.”
(HR Muslim).
“Berpuasa pada bulan Ramadhan?”
Sesungguhnya solat itu adalah fardhu yang ditentu-
kan waktunya atas orang-orang beriman.”
Page 24
Generasi Baru Fuyu 07

“Ya.” kita dihabiskan? Apakah dengan menonton


televisyen berjam-jam, atau melayari internet
“Anda sudah menunaikan haji?” berkurun-kurun? Atau berpeleseran di jalanan
dan mengganggu orang-orang dijalanan? Atau
“Ya, tentu.”
membaca buku-buku tidak berfaedah, kartun,
“Anda solat Jumaat tepat waktu? komik, atau filem yang tidak pernah habis?
Andainya setiap nafas kita dikumpulkan
“Sudah tentu.”
ke dalam setiap kotak. Maka di hari perhitun-
“Sungguh aneh orang-orang Islam. Agama mereka gan dibuka semua kotak nafas kita itu satu
mengajarkan prinsip-prinsip agung, sayang mereka persatu. Kotak pertama kosong. Kotak kedua
tidak mengendahkannya.” kosong. Kotak ketiga berisi percakapan yang
sia-sia. Kotak keempat berisi fitnah, umpat
Kisah ini menggoncang jiwa kita jika
dan caci maki. Maka manakah amal yang bo-
kita memahaminya. Seolah-olah mereka meny-
leh kita banggakan di depan Allah swt?!
indir kita, anda agungkan agama tetapi se-
benarnya anda bukanlah pemeluk agama yang Akan tetapi lain hal jika kotak yang per-
taat kerana tidak menghargai ajaran agama. tama berisi bacaan al-Quran. Kotak kedua
hafazan kitab Allah dan hadith. Kotak ketiga
Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita
syarahan menyedarkan manusia. Kotak keem-
bersedia menghargai masa kita, wahai umat
pat amal perjuangan Islam yang ikhlas. Kotak
Islam?
keempat pula berisi nafas keletihan berjuang di
jalan Allah. Maka inilah yang boleh kita bang-
Ke Mana Masa Muda Kita? gakan didepan Allah swt.
“Pada hari kiamat tidak seorangpun hamba diperk-
enankan meninggalkan posisinya kecuali ditanya em- Membazir Masa adalah Maksiat.
pat perkara. Tentang penggunaan umurnya, masa
Tidakkah kita sedari pembaziran waktu
mudanya, kekayaannya dari mana dia peroleh dan
adalah maksiat yang besar. Pembazir ini sauda-
untuk apa digunakan dan apa yang dilakukan terha-
ranya syaitan dan mengikuti jejak langkahnya.
dap ilmunya.”
Mereka yang menghabiskan masa berjam-jam
(HR Tirmidzi :2416) duduk di café bersembang dan hanya menghi-
Masa muda mendapat tempat khusus rup secawan teh dan sebatang rokok adalah
dalam hadith diatas. Meskipun umur sudah melakukan maksiat yang tidak disedari. Masa-
disebutkan, namun masa muda dikhususkan kan kita boleh berehat sedangkan keadaan
sekali lagi. Tentunya ada beberapa sebab. Per- umat begitu mendesak! Hampir sahaja sampai
tama, masa tersebut begitu penting. Kedua, ajal mereka ditimpa malang bertimpa-timpa.
begitu banyak orang membazirkan masa terse- Apabila kita bertanya apa yang mereka
but. Maka masa muda disebutkan secara lakukan dan mereka menjawab; “Menghabiskan
khusus. masa….” atau “Saja-saja rileks berehat“. Se-
Maka para pemuda, kemanakah masa benarnya waktu adalah kehidupan. Mereka
Page 25
Generasi Baru Fuyu 07

yang menyiakan waktu sebenarnya sedang berguna. Anda tidak harus menantikan bola
membunuh diri sendiri secara perlahan. An- yang disepak ke sana ke mari masuk ke dalam
dainya masa itu emas maka ia boleh dibeli gol. Anda tidak harus bersolek di depan cer-
dengan wang. Akan tetapi masa adalah ke- min seolah tiada hari esok. Anda tidak harus
hidupan dan kehidupan tidak boleh diperjual- berpeleseran untuk window shopping di
belikan. Tiada siapa mahu menjual ke- pasaraya dan mall. Anda tidak harus membi-
hidupannya. carakan artis itu memakai pakaian fesyen apa
dan dengan siapa dia bercinta. Anda tidak ha-
rus buat begitu. Andai sahaja anda mema-
Semangat Membara…Memindahkan
haminya, cukup untuk membuatkan umat ini
Gunung!
berjaya.
Titipkan semangat Ibnul Jauzi ketika
Jika hal-hal itu kita lakukan kemudian
temannya berkata padanya; ”
kita bersedih dengan nasib umat, kita
“Marilah kita sejenak bersembang santai;” menghina saudara seIslam kita. Kemudian kita
“Kalau begitu, hentikanlah matahari untuk semen- berseronok kembali. Maka insafilah diri kita!
tara waktu,‟ jawab Ibnul Jauzi. Bangkitlah dari kekeliruan dahulu
kepada kesempurnaan Islam. Pergunalah
Juga bagaimana Ibnu „Aqil yang menulis
masa. Susunlah kerja dan tugasan. Letakkanlah
buku “al-Funun” dengan jumlah 800 jilid dan
mana yang utama atas yang lain. Semua manu-
merupakan buku yang paling besar sejak Nabi
sia diberikan 24 jam akan tetapi kenapa ada
Adam dan mungkin sampai hari kiamat. Beliau
yang berjaya dan ada yang tidak. Ada yang
berkata;
kaya dan ada yang tidak. Dan juga ada ke sy-
“Meskipun usiaku sudah 80 tahun, namun aku ma- urga dan ada ke neraka? Maka itu bergantung
sih memiliki semangat, kegigihan dan keinginan un- pada pemanfaatan masa kita. Manfaatkan
tuk memanfaatkan masaku seperti aku berusia 20 masa muda kita sebelum menjadi tua. Sebelum
tahun.” tua menjadi lebih tua. Berapa ramai yang selalu
Oleh kerana peribadi ulama dan manu- menyesal tidak beribadah di waktu mudanya
sia sebegini, umat masih tetap bertahan ra- dan kemudian menangis kesal. Betapa ramai
tusan tahun lamanya memimpin dunia dan yang tidak memakai hijab di waktu mudanya
menerangi gelapnya. Dan kita hanya mampu dan kemudian meraung takut kesal kerana
berkata,” Ini sesuatu yang luar biasa! Siapa dosa yang dilakukan. Betapa ramai merasa rugi
yang sanggup melakukannya?! di waktu umurnya sedang dia tidak mampu
Maka anda tidak harus melakukannya. untuk sujud dan rukuk sebanyak orang muda.
Sekali-kali tidak. Tapi anda perlu menghabis- Maka perhatikanlah ini wahai Ulul Albab!
kan masa anda sia-sia. Anda tidak harus duduk Ya Allah, jadikanlah kami golongan
santai di kedai, café beberapa jam hanya untuk yang memanfaatkan masa dan kehidupan kami
sekadar makan. Anda tidak harus meluang dan raihkanlah kemenangan umat Islam di
masa menonton telenovela dan drama. Anda atas usaha kami.
tidak harus duduk bersembang perkara tidak
Page 26
Generasi Baru Fuyu 07

Natijah Dari Iman Yang Kukuh


Majlis Ugama Islam Singapura

Hati yang murni dan penuh Al-Baqarah 260


keimanan akan membentuk peribadi Beginilah keimanan yang ada pada
mulia.Ibadah yang berterusan dan Is- Nabi Ibrahim a.s. Keimanan yang di-
tiqamah merupakan cara untuk kita milikinya membuahkan hasil keyakinan.
terus menghidupkan hati ini. Seorang Dengan keyakinan inilah timbul ke-
mukmin akan meletakkan masa untuk tenangan dalam jiwa.
dirinya mengamalkan ibadah demi
Inilah Nilai pertama hasil dari
menyuburkan hati serta mendekatkan
iman yang kukuh. Iman yang teguh
diri pada Allah s.w.t.
menghasilkan keyakinan yang penuh.
Beginilah yang seharusnya ada Keyakinan yang penuh pula akan men-
dalam kehidupan seorang mukmin. Seo- imbulkan ketenangan yang menyeluruh.
rang mukmin tidak hanya berusaha un-
Orang yang tenang jiwanya tidak
tuk kemajuannya di dunia ini sahaja.
akan rasa bimbang dan rasa takut akan
Bahkan seorang mukmin amat mengam-
urusan keduniaannya. Malah dengan ke-
bil berat akan ikatan dirinya dengan Al-
tenangan yang dimiliki, seseorang muk-
lah s.w.t. Inilah dia kesedaran keimanan.
min akan lebih kuat dan yakin dalam
Kesedaran yang membawa kita kejayaan
meharungi cabaran dan dugaan di dunia
di dunia dan di akhirat. Mulalah dengan
ini. Bahkan merekalah orang-orang yang
kesedaran ini. Susuli pula dengan men-
akan pulang pada Allah s.w.t dengan pe-
cari ilmu dan berusaha untuk mengamal-
nuh ketenangan dan diredhai oleh Allah.
kannya. Semoga Allah memberikan nilai-
Sepertimana dalam firman Allah:
nilai murni hasil dari Iman yang kukuh.
Persoalannya disini, Apakah dia “Wahai orang yang mempunyai jiwa yang
nilai-nilai hasil dari Iman yang kukuh? tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan
Apakah dia natijah yang akan memben- keadaan engkau berpuas hati lagi diredhai
tuk jiwa kita ini? Yang pastinya ganjaran oleh Tuhanmu. Maka Masuklah engkau
Allah bagi orang yang beriman adalah dalam kumpulan hamba-hambaku yang berba-
Syurga akan tetapi apakah nilai-nilai yang hagia .Dan masuklah ke dalam SyurgaKu!
akan memastikan tempat kita di Syurga? Al-Fajr Ayat 27- 28
“Dan telah berkata Ibrahim Ya Tuhan Tun- Nilai kedua yang akan kita rasakan
jukkanlah aku bagaimana Engkau men- ialah ketegasan dan keteguhan hati
ghidupkan yang mati. Allah berkata: Apakah dalam melaksanakan perintah Allah s.w.t.
Engkau tidak percaya: Nabi Ibrahim men- dan RasulNya.Maksud dari tegas dalam
jawab: Bahkan agar hatiku menjadi tenang” agama ialah berpegang teguh dengannya
serta bersedia membelanya. Berani atas
Page 27
Generasi Baru Fuyu 07

nama kebenaran. Sifat ini akan terpancar seorang Rasul dari golongan kamu sendiri
hanya dalam diri seorang mukmin yang yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang
kukuh imannya, kuat amal ibadahnya, kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang
Mantap ilmu pengetahuan agama- sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu
nya.Sifat ini telah disebut di dalam fir- dan dia pula menumpahkan perasaan belas
man Allah : serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang
“Mereka berjihad (membela) di jalan Allah beriman.”
dan mereka tiada gentar celaan orang yang Inilah nilai-nilai yang telah dinyata-
suka mencela” kan oleh Saidina Ali r.a. Iman yang ku-
Al Maidah Ayat 54 kuh akan meghasilkan tiga perkara ini 1)
Hati yang bersih dan berkeyakinan tinggi
Begitulah sifat orang yang kukuh 2) Hati yang tegas dengan kebenaran 3)
imannya. Perintah Allah merupakan Hati yang lunak dalam pergaulan.
dasar dalam menjalankan kehidupan di
dunia ini. Misal yang masyhur dalam hal Marilah kita terus berusaha demi
ini adalah Syidina Umar r.a. Beliau untuk mempertingkatkan diri kita. Beru-
adalah orang yang amat tegas dalam sahalah bersungguh-sungguh demi un-
menjalankan perintah Allah s.w.t. Beliau tuk mendapatkan kejayaan di dunia ini.
dijadikan contoh dalam keadilan. Beliau Dalam masa yang sama kuatkan dan ber-
berdiri atas kebenaran terhadap rakan sihkan hati kita ini dengan iman,ilmu
ataupun lawan. Semoga Allah memper- dan amal.
banyakkan lagi diantara kita peribadi Ingatlah proses pemurnian hati ti-
seperti Saidina Umar r.a. dak boleh berhenti. Ia merupakan
Ciri yang terakhir ialah berhati lu- proses yang berterusan. Sikap yang perlu
nak dalam pergaulan. Dengan keimanan ada dalam usaha kita memurnikan hati
yang kukuh tidak akan menjadikan se- adalah Bimbang dan Harapan.
seorang itu lebih ganas atau keterlaluan Bimbang akan segala usaha yang
ataupun melampau batasan. dilakukan tidak dipandang Allah. Dalam
Imam merupakan punca bagi sifat-sifat masa yang sama kita berharap pada Al-
yang murni. Seorang mukmin terhias di- lah agar segala yang kita lakukan ini
dalam dirinya sifat belas-kasihan, cinta diberikan ganjaran yang setimpal. Se-
dan sayang sesama muslimin dan mereka moga dengan sikap ini kita akan terus
juga adalah rahmat serta contoh bagi berusaha untuk memurnikan jiwa dan
umat sejagat.Dengan sifat-sifat inilah Al- menyucikan hati. Semoga Allah s.w.t
lah s.w.t telah memuji Rasulullah s.a.w di mengolongkan kita dalam golongan
dalam firmannya : orang yang berjaya Amin ya Rabbal
A‟lamin.
“Sesungguhnya telah datang kepada kamu
Page 28
Generasi Baru Fuyu 07

Great rule for success : “Think On Paper” Brian Tracy


- Eat That Frog -

Only about 3% of adults have clear, "Before you begin scrambling up the ladder of
written goals. These people accomplish success, make sure that it is leaning against
five and ten times as much as people of the right building."
equal or better education and ability but Stephen Covey
who, for whatever reason, have never
taken the time to write out exactly what Rule: “One of the very worst uses of
it is they want. time is to do something very well that
There is a powerful formula for need not be done at all.”
setting and achieving goals that you can
use for the rest of your life. It consists Step number two: Write it down.
of seven simple steps. Any one of these Think on paper. When you write
steps can double and triple your produc- your goal down, you crystallize it and
tivity if you are not currently using it. give it tangible form. You create some-
Many of my graduates have increased thing that you can touch and see. On the
their incomes dramatically in a matter of other hand, a goal or objective that is
a few years, or even a few months, with not in writing is merely a wish or a fan-
this simple, seven-part method. tasy. It has no energy behind it. Unwrit-
ten goals lead to confusion, vagueness,
Step number one: Decide exactly misdirection and numerous mistakes.
what you want.
Either decide for yourself or sit Step number three: Set a deadline on
down with your boss and discuss your your goal.
goals and objectives until you are abso- A goal or decision without a dead-
lutely, crystal clear about what is ex- line has no urgency. It has no real begin-
pected of you and in what order of pri- ning or end. Without a definite deadline
ority. It is amazing how many people are accompanied by the assignment or ac-
working away, day after day, on low value ceptance of specific responsibilities for
completion, you will naturally procrasti-
tasks because they have not had this
nate and get very little done.
critical discussion with their manager.
Page 29
Generasi Baru Fuyu 07

Step number four: Make a list of eve- Step number seven: Resolve to do
rything that you can think of that something every single day that
you are going to have to do to moves you toward your major goal.
achieve your goal.
As you think of new activities, add Build this activity into your daily
them to your list. Keep building your list schedule. Read a specific number of
until it is complete. A list gives you a vis- pages on a key subject. Call on a specific
ual picture of the larger task or objec- number of prospects or customers. En-
tive. It gives you a track to run on. It gage in a specific period of physical ex-
dramatically increases the likelihood ercise. Learn a certain number of new
that you will achieve your goal as you words in a foreign language. Never miss
have defined it and on schedule. a day.
Keep pushing forward. Once you
start moving, keep moving. Don‟t stop.
Step number five: Organize the list This decision, this discipline alone, can
into a plan. make you one of the most productive
Organize your list by priority and and successful people of your genera-
sequence. Take a few minutes to decide tion.
what you need to do first and what you Clear written goals have a wonder-
can do later. Decide what has to be done ful effect on your thinking. They moti-
before something else and what needs to vate you and galvanize you into action.
be done afterwards. Even better, lay out They stimulate your creativity, release
your plan visually, in the form of a series your energy and help you to overcome
of boxes and circles on a sheet of paper. procrastination as much as any other
You‟ll be amazed at how much easier it factor.
is to achieve your goal when you break it Goals are the fuel in the furnace
down into individual tasks. of achievement. The bigger your goals
With a written goal and an organ- and the clearer they are, the more ex-
ized plan of action, you will be far more cited you become about achieving them.
productive and efficient than someone The more you think about your goals,
who is carrying his goals around in his the greater becomes your inner drive
mind. and desire to accomplish them.
Step number six: Take action on your Think about your goals and review them
plan immediately.
Do something. Do anything. An daily. Every morning when you begin,
average plan vigorously executed is far take action on the most important task
better than a brilliant plan on which you can accomplish to achieve your
nothing is done. For you to achieve any most important goal at the moment.
kind of success, execution is everything.
Page 30
Generasi Baru Fuyu 07

MUNAJAT RINDU

Pernah Kau berkata


Susunilah langkahmu pada Ku
Nantinya kaukan ku kejari
maka tersungkurlah aku pada satu kembara
kerana ku mengerti
Di hujungnya kau sedang menanti
Jua selalu Kau berkata
Hayatilah perutusan-perutusan
agar nanti,
Rindumukan sentiasa bergelodak
dan cinta kita mula mencari akarnya
Benarlah,
Pada coretan-Mu tersirap
bilah-bilah ketenangan
Yang ku kutip dicelah kepayahan
Namun tatkala keresahan dunia
mula membaluti
Kau hadiahkan kucupan syahdu
Page 31
Generasi Baru Fuyu 07

Melalui surat-suratMu
Langsung tenggelamlah aku
di lautan rindu
KataMu lagi,
Sujudlah padaKu
lalu ku tafakur pada noda seruMu
Lemas pada asyiknya menagih cinta
BisikMu jua
NamaMu ulangilah…ulangilah
Luahkan ungkapan cinta rinduMu
Walau gelita malam terus membungkus
Agar pantas,
SeruanMu ku sambut
Lalu jadiklah aku penyair setia
Mengarap puisi cinta
dan epilog cinta
Rindu menjadi satu
dan nama Mu ku kalung
saban waktu.
Ummi Nasrah
Ikatan Persaudarann Islam Jepun
http : // www.ipij.info