Anda di halaman 1dari 6

CONTO JANTEN PANATA ACARA SERAH TERIMA AKAD NIKAH PANGANTEN

Acara : Serah Terima sareng Akad Nikah Panganten


Ku : Alimudin, S.Pd.I

Runtuyan acara:
1.Bubuka
2.Ngaosken ayat suci Al-Quran
3.Sholawat Nabi
4.Sambutan/Seserahan ti Pihak Calon Panganten pamaget
5. Panampian ti Pihak Calon Panganten Istri
5. Akad Nikah
6. Sungkeman
7. Panutup/doa
8. Saweran

Konsep Omongan :
Assalamuallaikum. Wr. Wb.
Bismillaah Alhamdulillah, washolatu wassalaamu ala rasulillah, muhammadin
waala aalihi washahbihi waman walah, Qola rasulullaahu Shalla laahu alaihi
wasalam, annikahu sunnatii faman raghiba an sunnatii falaesa minni. Amma
badu :
Para wargi sadayana sumangga urang sasarengan buka ieu acara walimatul
ursy, ku sami ngucapkeun Bismillaahirrahmaanirrahiim. Para wargi Bapa/Ibu
hadirin sadayana, terutami para tamu ti pihak calon panganten pameget,
sateuacanna sim kuring salaku panata acara ngahaturkeun wilujeng sumping
saraeng hatur nuhun kana kasumpingannana Keluarga Besar calon panganten
pameget, para tamu undangan sareng hadirin sadayana. Mudah-mudahan ieu
acara tiasa beres roes sarta ditangtayungan ku Allah SWT kalayan tiasa berjalan
ti awal dugi ka akhir. Aamiin ya Rabbal aalamiin.
Saterasna, sim kuring ngaturanan ka saderek Jajat Jatnika, kanggo ngaoskeun
ayat suci Al-quran.:
(sabada rengse nu ngaos, pok dei panata acara nyarita),
Nincak acara anu ka 3, nyaeta sholawat nabi anu bade di pimpin ku Neng Euis
Wilvi.
(rengse sholawat nabi, pok dei panata acara nyarita).
Hatur nuhun ka Ustadz Jajat Jatnika sareng Neng Euis Wilvi, mudah mudahan
galindengna ayat suci Alquran sing janten cukang lantaran ngocorna rahmat

sareng barokah Allah SWT, Sholawat anu nembe dikapayunkeun oge tiasa
nambih-nambih kacintaan urang ka Rasulullah sareng mudah-mudahan urang
tiasa ngamalkeun sunnahna. Aamiin ya Rabbal aalamiin.
Salajengna, nincak acara nu ka 4, nyaeta sambutan ti pihak Calon Panganten
Pameget anu bade dikapayunkeun ku Kersana Sepuh Pihak Calon Panganten
Pamaget, Ka Pengersa Bapa Kiayi Haji Enen sumangga dihaturan.
(rengse Sambutan Bapa Kiayi Haji Enen / Pihak Calon Panganten Pameget, pok
deui panata acara nyarita).
Eces tus bentes, kalayan pertela rehna maksad kadongkapan ieu rombongan the
seja silaturrahmi, sareng nyanggakeun Jang Galih salaku Calon panganten
Pameget kanggo ditikahkeun sareng Neng Anti Putrana Ibu Tuti sareng Bapa
Kayat (almarhum).
(rengse ngadoa, pok deui panata acara nyarita).
Salajengna mangga dihaturan Sepuh Pihak Calon Panganten Istri, Ka Pangersa
Bapa Haji Ajat Sudrajat mangga waktos sareng tempat mangga nyanggakeun.
(rengse biantara panampian Pihak panganten istri, pok dei panata acara nyarita),
Alhamdulullah Bapa Ibu sadayana nembe ku sadayana parantos kadangu, rehna
Panganten sareng rombongan sakalih ditampi kalayan suka cita. Mangga
cacandakanna dikalebetkeun wae kalayan ditampi sacara simbolis ku Ibu Tuti.
Saterasna nincak kana acara anu utama nyaeta akad nikah anu bade di pimpin
ku Bapa ti Kantor Urusan Agama. Ka Pangersana Bapa Petugas ti KUA mangga
dihaturanan.
(rengse biantara panampian Pihak panganten istri, pok deui panata acara
nyarita),
Hadirin, Alhamdulillah nembe parantos resmi Calon Pihak Panganten Pameget
macakeun akad nikah kalayan lancar. Alhamdulillah ayeuna dua mempelai
parantos resmi jatukrami janten sapasang suami istri, mudah-mudahan dua
urang ti sadayana ngajajapkeun kana sagara rumah tangga anu sakinah
mawaddah waraohmah, aamiin ya Rabbal aalamiin.
Saterasana mangga dua mempelai sungkem kapayunan dua Ibu rama hidep,
mudah-mudahan kalayan dua ibu rama hidep hirup hurip aranjeun duaan aya
dina barokah sareng ridha Allah SWT.
(Saparantos sungkeman panata acara nyarita)
Alhamdulillah, mudah-mudahan dua Indung anu mupunjung, dua Bapa anu
diseja nganteurkeun dua insan panganten kana sagara rumah tangga anu pinuh
ku kabagjaan.
Ayeuna mangga urang sami-sami ngadua kalayan dipimpin ku Pangersa Bapa
Kiayi Haji Hasan Basri,
(panata acara nyarios deui)
Alhamdulillah ti awal dugi ka akhir acara parantos beres, salajengna ayeuna
acara sawer anu bade di pimpin ku Ibu Acah, Ka Para Hadirin mangga dihaturan

aya leueuteun sapulukaneun mangga dihaturanan. Simkuring atas name Panata


acara ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, hapunten anu kasuhun
tina sadaya kalepatan Urang tutup wae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun
Alhamdulillah, sakiti anu kapihatur ditutup ku doa Rabbana aatina fiddunya
hasanah wafil akhirati hasanah waqina adzabannar.
Wasssalamu alaikum Wr. Wb.

Diposkan oleh Alimudin S.Pd.I di 06.59 1 komentar:


SENIN, 23 JUNI 2008
MASRAHKEUN CALON PANGANTEN PAMEGET
ku Alimudin S.Pd.I

Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillahi rabbil 'alamiin, washalatu wasalamu ala asrofil anbiyai
walmursalin wa'ala alihi washohbihi ajmain. Robbisrohli sodri, wayasirli amri
wahlul ukdatamillisaani yafqohu qouli.
Para wargi anu sami dimulyakeun ku Alloh, sumangga urang sami-sami nagdo'a
ka nu kagungan ieu alam katut sapangeusina, urang neda jiad ijabahna mugia
ieu pamaksadan ginanjar karahayuan.
Dulur-dulur anu sami kumpul, sanak baraya nu pada aya, sepuh anom jaler istri,
kalayan asmana sepuh miwah kulawargina cep..........Tipayun mugi sih
panghaksami, reh sim kuring saabringan, cunduk rusuh datang geura, tanding
walik muru pasir, tanding julang muru rangrang, tanding jogjog moro mondok,
moro panonobanana.
Dupi anu dimaksad, ieu nganteur nu teu ludeung, nu hoream datang nyorangan,
pun anak wasta................ Inyana, mun peuting teu genah cicing, mun beurang
teu puguh lampah, suda dahar suda polah, henteu puguh rarasaan. Singhoreng
sabada dititenan, cenah katiir jamparing asih, karuncang panah asmara, bareuh
asa nyanyautan. Langkung ti kitu cenah, parantos titp asih nunda subaya,
nyumponan jangji pasini, sadusikum ka bale nyungcung. Kantos nyobi-nyobi
diheureuyan, nguji pamadegannana.disisilihan wanoja lian. Singhoreng gilig pikir
buleud tekad, teu kalis ku nu gareulis, teu sadrah ku dibeberah, majarkeun teh,
mun abdi pareng jadi jeung anjeuna, bangun moal pegat son, ari margi, duriat
mandean gunung, cinta mandean sagara, kembang cinta terus mangkak, leleb
moal manggih ganti, geus saati geus sapikir. Kumargi sakitu atuh mangga ieu
nyanggakeun pun anak, mugi kebesan keresa nampi. Geus puguh galurna catur,
negmbat papayan sajarah puguh gigirangannana. Mun kitu titis tulis ti ajali, jodo
rusiah pangeranteu aya nu mustahil. Mung hatur uninga, pun anak teh badag
soteh warugana, elmuna mah hejo tur bangbangan keneh, masih didikeun
atikeun kalayan kasobaran. Percanten ka ki besan nu landung kandungan laer
aisan, leuleus jeujeur liat tali.

Kalih ti eta deuiah, cundukna ieu si utun datangna ieu si ujang, estu lugag-legog
bari lengoh datang bari keupatnampah, teu aya jingjing bawana. Sakadar ugal
egol nyoren pestol, mamanggul talutug nahun, aseuk maneuh pancir waris, nini
aki. Bahanna ti paku jajar, waja perak beusi akas, disipuh ku kayu garui
dipancaran ku samida, matih beunang nganaatan. Hatur lumayan, keur
ngaseukeun bibinihan, binih asih tangkal duriat, di huma leuweung larangan nu
aheng kabina-bina tacxan kagadabah jalama. Kibesan! Dalah dikumaha atuh,
sakieu geuning buktina, dibeber-beber kalah soeh, dikenyang-kenyang karah
bedah, lieuk euweuh ragap taya> mung tekad ngakar maneuh jero manah
meleuleuheungkeun tuang putera, rek dipetik dipimilik, dipajang dina
jambangan, didamel jimat paripih. Mung tamba pamali teuing, nyanggakeun
saaya-aya, batok kohok, piring semplek, beas sasiki, gula sapasi, paris ipis
tamba tiris, sendal capit keur ka cai. Sanes teu nyaah sanes teu hormat ka si
Ujang ka si nyai, sakieu geuning buktosna, tumamprak sadaya-daya.Mungguh
sepuh sakadar sumambung dua, dahupna ieu barudak aya dina akajanglaran,
sial dangkalna, sue naasna, geus ditalangan ku apana ku emana, barudak mah
mugia laki rabina dipareng panjang punjung panjang yuswana ginuluran
karahayuan, negrak di hanjuang siang.
Sakali deui nyanggakeun ieu pun anak, mugi ditampi sapamakasadannana,
paripaos getihna satetes, ambekananana nu sakesotan, indit peuting miang
beurang, labuh di curug, rag-rag di jungkrang, dengdek mahekun condong
namp[lokekeun nyanggakeun ka ki besan nu wijaksana.
Pungkas asur, beurat hate hese kacap, teuleum teu werat ka dasar, ka leuwi
tangeh rek nepi, nyanggakaun sadaya-daya, cag dugi kadinya.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Panampian Calon Panganten Pameget


Asalamualaikum Wr. Wb.
Bismillah, alhamdulillah, lahaula wala quwwata illa billaah,

Sabada simkuring ngahaturkeun salam ka sugri nu hadir, rohmat sareng salam


urang haturkeun ka jungjunagan alam Rosulullah SAW, ka kulawargina miwah
para sohabatna. Purwa pamaksadannana, sim kuring seja sasanggem, kedal
lisan panampian, ngawakilan mutlak keresana Bapa... miwah ibu. Ka para
sesepuh hormateun sim kuring, ka nu weruh di tempatna, ka nu reugreug
dipageuhna, utamina ka kersana besan sarombongan. Tinangtu anu bakal
kapihatur, estu tebih ti utami, anggang ti kasampurnaan ari margi, sim kuring
sanes ahlina dina widang ieu, mung piraku ari kedah medal sila onaman.
Kukituna mugia sih hampurana ti sadayana. Pangersa besan jaler istri , tamutamu nu sami dimulyakeun ku Allah. Tadi sami-sami nyakseni, pamaksadan ki
tamu nu didugikeun ku wawakilna, nganggo runtuyan miwah ungkara basa nu
ngabujangga, leubeut ku rekaan basa nu merenah, beuneur eusina jembar
pedarannana, atra anu dipimaksadna. Paingan aya kila-kila, si jalak ngelak, si
kate beger, kukupu ngier ngiberan titingalan sing rarikang. Sihoreng baris

cunduk tamu nu ditunggu-tunggu tikapungkur, undur taun datang bulan, ayeuna


ugana datang.
Alhamdulillah, kabingah sesah bangsana, suka ati pilih tanding, ringkesna mah
ditampi sapamaksadan. Ki Besan, naha anduk-anduk teh bet kalalanjoan, di dieu
ge sami-sami, sakieu geuning buktina, sanes teu nyaah, sanes teu hormat ka si
ujang ka ki besan, dalah dikumaha atuh sami nyanggakeun sadaya-daya.
Ka si Kasep, deudeuh teuing hidup anaking, cunduk dituyun ibu, datang dijajap
ku rama, kalih diabring ku kadang wargi. Ieu hiji tawsi , maksad hidep kenging
pang rujuk ti sepuh, pidua ti kadang warga. Apa sareng ema di dieu, teu
ngahero jonghok rebo ku gembolan, ringkid kerid ku jingjingan, kulit awi
sesebitan, nu diantio jinis jisimna sawiji, jasad tunggalna nu saurang, ujamng
wasta cep...... jajaka nu titih surti ngaji rasa, nu duduga tur peryoga, teu
renjagan teu gembangan, estu teguh pamadegannana.
Ditampi kasep, mola rek disaha-saha, diangken anak pituin, heg geura pelakan
tuh gunung nu masih gundul, pasir nu masih bulistir, sawah anu lawas ngahgar,
ku madu ka asih, muga-muga hejo lembok, lir ibarat bibit tumuwuh di tanah
subur. Mung eta nu ulah kakantun teh, parabot nu boga pamor, senjata nunggal
talutug nahun tea, seukeut teu karana diasah, keur mencug batu nugar cadas, di
dieu geus sayagi pihumauen asukaneun.
Ki Besan!
Mangga urang sami-sami ngadua, dahupna ieu barudak muga manjing wanci
ninggang uga, diparengkeun camperenik buncir eusi, ngarandah mamanggaran,
renung sirungna, mayakpak cangkokannana.
Amin ya Robbal alamiin.
Sakali deui ditampi sapamaksadan.
Cag.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Wuwuruk Ka Panganten (Sungkeman)


Assalamualaikum Wr.Wb.
Washalatu wassalamu ala asrofil anbiyaai wal mursalin, waala alihi washahbihi
ajmain.
Allahumma alif baenahuma kama alafta baena Yusuf Wajulakha, waalif bana
huma kama alafta benal walmasysyalji warzuklahuma taofiq dzurriyatan
toyyibah.
Pangersa para tamu hormateun sim kuring, hadirin tamu uleman nu sami
dimulyakeun ku Allah, atra tur pertela ngembang boled, ucap panata acara, yen
sim kuring dipancen gawe, kedah nyuluran sohibul hajat, ngadugikeun tungkusan
qolbu, ku piwuruk pitutur, miwejang pala putrana nu nembean diistrenan.

Kantenen pancen gawe teu marele teu manjing kanggo sim kuring, ari margi
kangaranan ngawurukan nu laki rabi, kedah ku jalmi nu
Diposkan oleh Alimudin S.Pd.I di 01.50 1 komentar:
Beranda
Langganan: Entri (Atom)