Anda di halaman 1dari 100

BUKU INDUK SISWA

MADRASAH TSANAWIYAH NW MENGGA


BUKU INDUK

IDENTITAS SISWA

SEKOLAH SISWA

WA
NW MENGGALA

DUK

SISWA

SISWA

BUKU INDUK SISWA MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)


NOMOR INDUK SISWA : 902
I.

SISWA
1 Nama
2 Jenis Kelamin
3 Tempat/Tanggal Lahir
4 Anak Ke
5 Jumlah Saudara

:
:
:
:
:

Istiharah
Perempuan
Menggala, 18 Mei 1998
:2
:

Kandung

Tiri

6 Alamat
II.

ORANGTUA/WALI
7 Nama Orangtua
8 Pendidikan Orangtua
9 Pekerjaan Orangtua

10 Agama Orangtua
11 Alamat
12 Nama Wali
13 Pendidikan Wali
14 Pekerjaan Wali
15 Agama Wali
16 Alamat Wali

: Ayah
Ibu
: Ayah
Ibu
: Ayah
Ibu
: Ayah
Ibu
: Ayah
Ibu
:
:
:
: Islam
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Mastur
Sab'atun
SMA/MA
SD/MI

Islam
Islam

III. MASUK MADRASAH INI


17 Dari Madrasah/Sekolah
:
18 Tanggal
: 5 Juli 2011
19 Surat Pindah
: Nomor :
20 Nilai STTB/Ijajazah
:
Ujian Sekolah
No

Mata Pelajaran

1 Bahasa Indonesia
2 Matematika
3 IPA

Ujian Nasional
Nilai
Huruf

Angka

:
:

IV. MENINGGALKAN MADRASAH INI


22 Tanggal
:
23 Kelas
:
23 Alasan
:
24 Nomor Surat Pindah
:
25 Sekolah Tujuan
:

No

Mata Pelajaran

1 Bahasa Indonesia
2 Matematika
3 IPA

#NAME?

Rata-rata
21 Nomor SKHUN SD
22 Nomor Ijazah SD

VII (Tujuh)
Tgl

diterima di Kelas

N
Angka

V. PENILAIAN HASIL BELAJAR DI SEKOLAH INI


Tahun
No

Mata Pelajaran

Kelas
Smt

:
:
P

Smt

Naik ke Kelas

Pendidikan Agama
a. Qur'an Hadits
b. Aqidah Akhlak
c. Fiqih
d. SKI
e. Bahasa Arab
2 Kewarganegaraan
3 Bahasa Indonesia
4 Matematika
5 Ilmu Pengetahuan Alam
6 Ilmu Pengetahuan Sosial
7 Bahasa Inggris
8 Penjaskes
9 Seni Budaya
10 TIK
11 Keterampilan
12 Muatan Lokal
a.
b.
13 Pengembangan Diri
a.
b.
Jumlah
Peringkat

Pas Foto
3x4

cap 3 jari

Tujuh)
:

Naik Kelas /

Tidak Naik Kelas Tidak Naik Kelas

sional

Nilai
Akhir

Nilai
Huruf

No

Jenis Kegiatan
1
2
3

Kegiatan Ekstra Kurikuler

#NAME?

No

Alasan
1 Sakit
2 Ijin
3 Alpa

Ketidak Hadiran

No
Keperibadian

Pas Foto 2x3

cap 3 jari

Jenis Kegiatan
1 Kelakuan
2 Kerajinan
3 Kerapian
4 Kebersihan

VI. STTB/IJAZAH DARI MADRASAH TSANAWIYAH


Nomor
:
Diberikan Tanggal
:
VII. Lain-lain
Piagam Penghargaan yang pernah diterima
a. Bidang
:
b. Bidang
:
c. Bidang
:

Surat Keterangan yang Pernah diberikan Madrasah ini


a. Tentang
:
b.Tentang
:

Tahun
Kelas
Smt

Tahun

:
:
P

Kelas
Smt

Naik ke Kelas

Smt

Tidak Naik Kelas

:
:
P

Smt

Naik ke Kelas

Tidak Naik Kelas

enis Kegiatan

Nilai

Keterangan

Alasan

Jumlah

Keterangan

enis Kegiatan

Jumlah

Keterangan

Tanggal

Nomor
Nomor
Nomor

:
:
:

Nomor
Nomor

:
:

Siswa
No
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

No Induk

Nama

2
3
Abella Amalia Chusna
891
Andi Pranata
892
Andrian Firman Syahraen
893
Ar Riansayah
894
Baiq Mastuni
895
Denda Supriani
896
Ewin Efriani
897
Haerurrozi
898
Hudiya Rizkiyah
899
Humaeratul Fauziah
900
Husnul Khatimah
901
Istiharah
902
Joni Iskandar
903
Kartika Apriani
904
Lindayanti
905
Marsan Jani
906
Nada Nazihah
907
Nadian Sasmita
908
Nahla Aprilia
909
Pa'izah
910
Parwandi
911
Rahmatul Ula
912
Rara Sinta
913
Ridho Ardiansyah
914
Riri Ambarwati
915
Sally Garin Novita
916
Saniatul Husmi
917
Saptini
918
Suci Ramdani Putri
919
Suhaepandani
920
Wyki Shoviana
921
Ziadah
923
Sulaeman
924
926 Amirullah
927 Astri Hidayati
928 Husnus Syifa
929 Dendi Mizwar
930 Eki Ibnu Abrar
931 Hapizul Ihsan
932 Hidayaturrahman
933 Ispahani
934 Iskandar
935 Nia Lepiana Sari

JK

Tempat

P
L
L
L
P
P
P
L
P
P
P
P
L
P
P
L
P
P
P
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
L
P
P
L
P
P
L
L
L
L
P
L
P

Sidoarjo
Belencong
Bentek
Menggala
Dasan Tatar
Sira
Menggala
Menggala
Tanjung
Rempek
Koloh Tereng
Menggala
Menggala
Koloh Tereng
Menggala
Terengan Tanak
Rempek
Sira
Jakarta
Sira
Koloh Tereng
Terengan Tanak
Menggala
Tanjung
Menggala
Rempek
Terengan Tanak
Leong Timur
Timika
Terengan
Terengan Lauq
Terengan Tanak
Kerujuk
Kerujuk
Menggala
Menggala
Bentek
Menggala
Menggala
Setangi
Kekait
Kerujuk
Kerujuk

Ampar

Ampar

Ampar

Ampar

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

936 Ni`mah
938 Fahrurrozi
939 Rifka
940 Rizkan Umam
941 Roni
942 Rosdiana
943 Wirjo Siswandi
944 Zakia Irdani
945 Zara Zetira Fatika Sari
946 Zohdi
947 Abdul Aziz
948 Ahmadul Ferik
949 Anggit Hendrawan
950 Astikawati
951 Bagiana
952 Baiq Hatini Safitri
953 Baiq Sunati
954 Ega Irma Pidiarni
956 Elayati
957 Fitriani
958 Hamdiah Priska Safitri
959 Heni Sismayani
960 Holiza Yanti
961 Husnan Haetami
963 Irpan Agung Utomo
964 Istikamah
965 Jamilah
966 Johariah
967 Juliatun Astuti
968 Laelatul Hidayah
970 Liatun Hasanah
973 Marlan
974 Mila Verdianti
975 Nadia Fatma Wati Rahman
978 Nurhidayah
979 Nurul Aini
980 Rara Febrianto
981 Ramdi Ahmat Wijaya
982 Riadatul Jannah
983 Rohanah
984 Royani
985 Sukma Komala Sari
988 Zani Haswana
989 Lalu Rahman Maulana
990 Ulfadiani
991 Anggi Elfaini
992 Anggun Anisa'
993 Ayu Lestari

P
L
P
L
L
P
L
P
P
L
L
L
L
P
L
P
P
P
P
P
P
P
P
L
L
P
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
P
P
P

Kerujuk
Menggala
Kerujuk
Telaga Wareng
Kerujuk
Menggala
Terengan
Menggala
Kerujuk
Bentek

Gondang
Leong Barat
Tanjung
Teluk Nara
Panggung
Telok Kongkong
Telok Kongkong
Sentul
Leong Timur
Teluk Nara
Leong Timur
Pawang Kunyit I
Mataram
Karang Jurang
Leong Tengah
Teluk Nara
Teluk Kombal
Teluk Nara
Leong Tengah
Belencong
Tanjung
Teluk Nara
Terengan Lauk
Gili Trawangan
Koloh Tereng
Sidemen
Lobar
Leong Timur
Koloh Tereng
Teluk Nara
Terengan Tanak Ampar
Air Bari
Teluk Kombal
Karang Petak
Teluk Kombal
menggala
Menggala
Kr. Montong

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

994 Ayu Sekarsari Putri


995 Dwi Septina Najah
996 Eka Sasmita
997 Emi Yulianatuzzuhro
998 Eni Andriani
999 Eniwati
1000 Evi Sopiani
1001 Farida Febrianti
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1013
1014
1015
1017
1018
1019
1020
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1032
1034
1035
1036
1037
1038
1040
1043
1044
1046
1047
1049
1051
1052
1054
1055

Fazilawati
Feni Yuliani
Hurin Fatmawati
Ika Widiyantari
Irmawati
Lisa Safitri
Juli Maulia
Laelatul Zohrah
Laelatun Nuzula Hidayah
Livia Nurliani
Liwa'ul Mawaddah
Loviana
Milawati
Nadila Wati
Nia Roniati
Rifka Maulani
Sartini
Siti Aminah
Siti Raehanun
Tika Herawati
Vina Marfania
Andriani
Fahmiyati
Haddatul Hasanah
Hafifah Lisnawati
Hulfa Susantri
Bq. Kurnia Laela
Melina Dewi
Mita Sari
Naura Maisyura
Nazira
Nur Amalia
Nurhaliza
Risnawati
Rizka
Sindi Afriani
Siti Rabiatul Adwiyah
Siti Raehanun Rukmana
Siti Zuhratul Iman
Sonia Febriani

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Gili Meno
Kerurak
Telok Kombal
Salut Barat
Panggung
Leong Tengah
Koloh Tereng
Menggala
Murpayung
Telok Kombal
Terengan Tanak Ampar
Kerujuk
Rempek
Jambianom
Menggala
Pujut Loteng
Menggala
Kerujuk
Menggala
Kerujuk
Teluk Nara
Koloh Tereng
Koloh Tereng
Teluk Dalem Kren
Lembah Berora
Tanjung
Pemenang
Oronggromo
Terengan Tanak Ampar
Lembah Berora
Pemenang
Leong
Terengan Tanak Ampar
Terengan Tanak Ampar
Terengan
Menggala
Menggala
Pemenang
Bentek
Kerujuk
Setangi
Bentek
Lembah Berora
Menggala
Pawang Busur

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

1056
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1067
1069
1070
1071
1072
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

Titia Alinda
Zakia Oktaria
Ziana Dosika
Abdul Rozak
Abi Dzar Algifari
Adam Aldi
Agis Saputra
Ahmad Faizin
Ahmad Rizki Aditya
Angga
Dayut Nawawi
Deka Irawan
Dery Iswan
Edwin
Eldo Mahendra
Fikardi
Gilang Winarto Putra
Harisman Munandar
Ihsanul Afkar
Ilham Panani
Irham Hadi
Jahun
Rian Antoni
Ari Apriandi
Hazami
Jamul Hadi
L. Rifaldi
L. Robiyanto
L. Sirjani
Supardi
Maryadi
Muhammad Haerul Amin
Muhammad Slaman Alfarizi
Pahasin Khuluqi
Pratoni
Rama Hadi Santoso
Rian Andi Kusuma
Rodiyansah
Romzy Ahmad
Samsul Hadi
Samsul Hadi
Siardi
Sifa Firmansyah
Sudi Harji
Syarif Mujadid
Umamil Kirom
Wahyudi Firdaus
Wira Hadi

P
P
P
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Menggala
Menggala
Tanjung
Menggala
Kerurak
Menggala
Leog Tengah
Rempek
Leong Barat
Menggala
Leong Tengah
Pansor
Menggala
Menggala
Leong Barat
Monggal
Menggala
Kerujuk
Terengan Lauq
Teluk Nara
Menggala
Kerurak
Menggala
Panggung
Telok Kongkong
Lokok Menur
Rangsot
Murpayung
Sira
Gili Terawangan
Pancor Getah
Rempek
Tanak Sabang
Kerurak
Rempek
Terengan
Lokok Gayong
Gili Trawangan
Sira
Seloka
Terengan Lauq
Bentek
Menggala
Terengan
Koloh Tereng
Kerurak

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

1111
1112
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162

L
L
L
L
L
P
P
P
P

Zaenudin
Zulfahmi
Hamdi Rahman
Heru Angga Rinjani
Ruslan Hamid
Sri Fatmawati
Titin Andriani
Ema Parwati
Devi Anisa Anggraini
Muhammad Husnul Arifin
Mukhtitabrani Wijaya
Lia Anggraini
Tahrina Tami Al-Sahaf
Hifzul Ihsan Jauhari
Bq. Reniwati
Sri Wahyuni
Namila Hidayatul Anjani
Abi Khatam
Kartika
Suiriatin Juhaeniq
Hadiani
Qolbi Khoir
Muhammad Fahmi Hidayat
Sahrul Hadi
Sehani
Solatiah
Febraian Sukma Pradana
Eva Maulida
Muhammad Rusdi A.
Huswatun Hapazah
Loka Pitayanti
Rosi Diana Sari
Bq. Sukiah
Hunaidi
Hadiatun
Himiati
Devi Yulianti
Nila Agustin
Roy Hanafi
L. Ali Wira Syahbana
Wildan Hayat
Ilmiatun
Maulida Rahmawati
Oza Ivandi
Tomi Anggara
Imam Samudra
Isma Noviani
Novita Damayanti

L
L
P
P
L
P
P

Panggung
Kerurak
Pancor Getah
Kr. Jurang
Terengan
Pansor
Teniga
Terengan
Beriri Genteng
Kerujuk
Pemenang
Gitak Demung

P
L
P
P
P
P
L
L
P
P
L
P
L
P
P
P
P
L
P
P
P
P
L
L
L
P
P
L
L
L
P
P

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1173
1174
1175
1176
1177
1179
1180
1181
1182
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1206
1207
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215

Zikrirrohman
Iwan Setiawan
Hendi Pandia
Liana
Gita Atmaja
Eva Handayani
Rian Wahyudi
Miftahur Rizki
Yogi Wijaya
Anggi Pratama
Mujitahid
Wiwin Antasari
Mahyam Idiaturrahmah
Azami Maulana
Bq. Putri Maysarah
Dedi Agung Wahyudi Pratama
Rindi Yani
Amita Nirmala Sari
Siti Raudatul Munawwarah
Muhammad Yusron Khairi
FatlaAtul Jannah
Alda Pandiawan
Irja Zuhratul Mawaddah
Sirojuddin Abbas
Muhammad Isrullah
Laya Royani
Sulpiani
Zahratun Septina Ningrum
Nina Rezeki Sakinah
Ricey Roshan
Tutik Alawiyah
Iis Mila Cahyani
Siti Amalia Hunafa
Widia Wati
Emi Kuswanto
Windi Ardiansyah
Diyah Maulinda
Muhammad Ali
Irham Hadi Jaya Saputra
Clarity Sekar Khairunnisa
Nurul Hidayah
Muhammad Alimi
Rik Salian
Khairulrrozikin
Khairul Fatihin
Beni Alfian
Doni Damara
Burhanudin Rabbani

L
L
L
P
L
P
L
P
L
L
L
P
P
L
P
L
P
P
P
L
P
L
P
L
L
P
P
P
P
L
P
P
P
P
L
L
P
L
L
P
P
L
L
L
L
L
L
L

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230

Zulfan Hadi
Deni Kurniawan
Irna
Hasbin Hasbiallah Anas
Ramadan Fadila
Muhammad Pangestu Noor Fa
Regi Armandika
Fazilah
Egi Pratama Fikriadi
Yunita Mulianto Putri
Rama Indra Lasmana
Feri Irawan
Rama Aditya
Ainul Hafizha

Meyldha Indah Lestari


1231 Wahyan
1232 Jayadi
1233 Ahmad Hayadi
1234 Sahidul Umam
1235
Isnan
Ahyadi Murad
1236
1237
Tegar Maulana
Agus Putrawan
1238
1239
L. Rian Nurhadi Yusuf

L
L
P
L
L
L
L
P
L
P
L
L
L
P

L
L
L

Siswa
Tanggal

Bulan

15
5
15
2
1
30
29
12
04
09
08
18
31
02
12
26
05
07
07
15
08
31
14
19
20
20
05
20
29
23
23
31
12

Januari
Agustus
Maret
Mei
Juli
Juni
Oktober
Agustus
September
Agustus
Maret
Mei
Desember
April
Januari
Juni
Mei
Maret
April
Maret
Desember
Oktober
Nopember
Juli
Nopember
Agustus
Mei
Maret
Nopember
Desember
Februari
Desember
Juli
5
27
7
31
8
28
3
13
19
10

Januari
Juli
Juni
Desember
Juni
Agustus
November
Juni
Januari
Maret

Tahun
8
1999
1997
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1999
1998
1998
1999
1996
1998
1999
1998
1999
1998
1997
1999
1999
2000
1997
1999
1999
1999
2000
1996
1999
1999
1996
1999
1999
2000
2000
2000
1998
1999
2000
2000
1999

Anak Ke
10
2
1

Jumlah Saudara
Kandung Tiri
11
12
1
2
4
2
2
2
4
2
3
3
4
2
5
4
2
1
4
2
3
3
5
1
3
2
3
6
1
2
4
4
3
4
3
4
3
1
3
4
2
2

Alamat
13
Menggala D
Belencong D

Menggala D

18
23
2
4
20
1
24
18
31

5
26
1
17
31
14
13
16
31
24
31
2
18
21
9
19
1
8
8
20
16
2
21
6
8
30
31
17
9
19
7
7
26
26
31
31
21
26

September
Maret
Januari
Juli
November
Desember
Januari
Juli
9 Desember
Desember

3
1
1
1
3
1

1999
2000
2000
2000
1999
1999
2000
1999
1999
1998

Nopember

1999

Juli
Juni
Mei
Desember
Mei
September
September
Desember
November
Desember
Agustus
Nopember
Juni
Agustus
Juli
Januari
Januari
Juli
Maret
Juni
April
Oktober
Desember
Nopember
September
Desember
Agustus
Mei
Juni
Juni
Januari
Juli
Juni
Desember
Desember
Agustus
Maret

1999
2001
1999
2000
1999
1998
1999
2000
1999
1999
1999
1998
1999
1999
1999
1999
2000
1999
1999
1999
1998
1999
1999
2000
1999
1999
1998
1999
1997
2000
1999
2000
1999
2000
2001
2001
2001

1
1
1
2
3
1

2
4
1
3
2
1
2
4
2
3
1
3
1

Rempek Des

1
2
4
1
1
2
1
3
1
1
2
3
1
1
1
4
1
6
3
4
3
1
1

Leong Timur

07
24
08
04
13
07
01
04
14
15
31
25
24
22
31
16
25
27
31
22
10
01
01
12
12
06
13
07
29
24
13
12
01
13
30
08
30
16
30
09
09
13
08
04
19

Nopember
September
September
Juli
Desember
Februari
Februari
Februari
September
Januari
Desember
Juli
Desember
April
Juli
Desember
Juli
Desember
Juli
Desember
Mei
Mei
Desember
Desember
Desember
Nopember
Agustus
September
Desember
Maret
September
Nopember
Mei
Januari
Januari
Desember
Desember
Maret
Desember
Agustus
Mei
Desember
Nopember
Oktober
Oktober
Desember
Nopember
Februari

2000
2001
1999
2000
2002
2000
2001
2000
2000
2001
1999
2000
2001
2000
2000
2001
2002
2000
2001
2002
2001
2001
2000
1999
2001
2000
2001
2000
1999
2000
2003
2001
2001
1995
2000
2002
1999
2001
2000
2001
2000
2000
2001
2000
1999

12
28
05
21
07
09
05
02
11
20
13
31
10
11
15
11
18
01
13
06
31
03
17
10
18
06
10
23
14
05
05
17
10
21
06
10
04
04
25
19
20
19
20
26
25
06

Juli
Oktober
April
April
Januari
Oktober
Agustus
Januari
September
Juni
September
Desember
Agustus
Juni
Desember
Oktober
Februari
Desember
Nopember
Juli
April
April
Desember
April
Desember
Juli
Agustus
Juni
Februari
April
Maret
Juni
Agustus
Agustus
Juli
Desember
Juli
Februari
Juli
Juli
September
Nopember
Juni
Juni
Juni
Desember
Oktober
Oktober

2000
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
1999
2000
2000
2000
2000
2000
1997
2001
2000
2000
2001
2000
2000
1998
2001
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2000
2001
1999
2001
2001
2001
2001
2000
2000
1999
2000
2000
2000
2001
2000
2000
1999

08
01
07
26
27
24
19
14
12
5
28

Nopember
Nopember
Desember
Juli
Januari
Mei
Juni
Februari
Nopember
Juni
14 Maret
Februari
Juli

2001
2000
2000
2000
2000
1999
2005
2000
2002
2002
2001
2001

3
3

2
5

1
5

Beriri Gent
Kerujuk RT.
Karang Montong
Gitak Demung R

Rempek Des

Nama
Ayah
14

Ibu
15

Parhan Muhtar, S
Lastri
Muhamad

Manaah

Sahudin

Rohaini

Suhaili

Suharni

H. L. faozan

Paidah

Raden MayasariSaknah
Husnul Wadi

Istikomah

Isnain

Raohil

Miradi

Sri Ningsih

Sahabudin

Suhaeriah

Hanudin

Marnah

Mastur

Sab'atun

Sa'id Udo

Sarfiyah

Samsul Hadi

Karnep

Mujahid

Huriatun

Nujum

Marhiati

Mahyadi

Satmuniati

Hamdi

Marhanun

Irawan

Ayuni

Musirin

Sa'rah

H. Martawan

Sumaini

Sanur

Salmiah

Saepudin

Tasmini

Sairi

Maimun

Mastur

Kabatiyah

Idpan S.

Meniyatip

Ibrahim

Satiah

Suradi

Merni

Juramli

Mustiani

Nurudin

Muniri

Zakiudin

Sahariah

Abdul Hamid

Sukinah

Rustam

Inaq Rustam

Burhan
Hidayah
Lalu Zulkifli Hayatun
Zaenudin
Herni
Ramli
Parhumah
Nuruzi
Paidah
Ahyar Rosid Joharni
Asripin
Hadijah
Satarudin
Pahrah

Pendidikan
Ayah
Ibu
16
17
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SD/MI
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
S1
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SMA/MA
SD/MI
SLTA
SLTA
SLTA
SLTA
SD
SD
SD
SD

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Pekerjaan
Ayah
Ibu
18
19
IRT
Buruh
Buruh

Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh

IRT
IRT
IRT
IRT
IRT
IRT
Petani
IRT

Orangtua/ali
Agama
Ayah
20
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Muslihun
Hujrah
Husnudin
Asmini
Hasanudin
Misnah
Aknan
Hasdiah
Mursyid
Urian
Mutamat
Istiatun
Mansur
Pernayati
Muhamad
Herniati
Agien Septi Zainun
Saat
Maridah
Pasti
Seniarni
Marjip
Marni
Wadi
Erni
Aknan
Siti Hadijah
Irah
Amisah
Lalu Samsu
Bq. Saptini (alm)
Lalu SanusiBq. Sarkiah
Sapiun
Arniawati
Mersah
Halkiah
Ishak
Satriah

SD
SLTA
SD
SLTA
SD
SD
SD
SLTA
SD
SLTA
SLTA
SD
SLTA
SLTA
SLTA
SD
SD
SLTA
SLTA
SD

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Parhan
Salmianah
Sadiki
Sartini
Sekradi
Sinep
Azrin
Mustinep
Yakub
Udayanah
Zohdi
Sama`ah (alm)
Sahran
Usniah
Pireanto
Arnep
Mashur Hj. Marhamah
Sardin
Murni
Saefudin Haerani (Alm)
Supran
Saom
Fathur Rah
Seniwati Ningsih
Sahdan
Murhaini
Akmaludin Sumiati
Muhamin Marhun Nuryati
Bangur
Kartini
Mahsup
Asinep
Semawi
Sumiah
Nujum
Murhiati
Sukadro
Supini
Zaenuri Alw Samini
Lalu Narudi Banun
Muhammad ZFahriah

SD
SD
SLTA
SLTA
SD
SLTA
SD
SD
SD
SLTA
SD
SD
SLTA
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD

Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Buruh
Petani

Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
Petani
IRT
Petani
IRT
IRT
IRT
Petani
IRT
Petani
IRT
Petani
IRT
Petani
Petani
IRT

Petani
IRT
Buruh
IRT
Buruh
Petani
Buruh
Petani
Buruh
Petani
Buruh
IRT
Buruh
Petani
Buruh
IRT
Buruh
Petani
Buruh
Petani
Buruh
IRT
Buruh
IRT
Buruh
IRT
Buruh
IRT
Buruh
IRT
Buruh
IRT
Buruh
IRT
Buruh
Petani
Buruh
IRT
Buruh Wiraswasta
Buruh
IRT
Buruh
IRT
Nelayan
IRT
WiraswastaWiraswasta

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Sadiki
Zaenal
Syahdan

Sarifudin
Mahpi
Asmaun
M. Sahap

Sartini

SD

SD

Buruh

IRT

Fatmawati
Syahdan

SD
Syahdan

SD
Syahdan

Buruh
Syahdan

IRT
Syahdan

Hj. Sarmiah
Pahnun
Istianah
Puastini

SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI

SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI

Petani
Buruh
Wiraswasta
Petani

Petani
Buruh
IRT
IRT

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Pasti

Seniarni

SMA/MA

SMP/MTs.

Petani

Petani

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Orangtua/ali
Agama
Alamat
Nama Wali
Ibu
Ayah
Ibu
21
22
23
24
Islam
Menggala Sidoarjo
Lastri
Islam
Belencong Belencong Muhamad
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Pendidikan
Wali
25
SD/MI
SD/MI

Pekerjaan
Agama Wali
Wali
26
27
IRT
Islam
Buruh
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Rempek
Islam
Desa
Rempek
Gondang
Desa
Kec.
Gondang
GanggaKec.
KLUGangga
Pasti KLUSMA/MA
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Leong Timur
Islam
Kec. Tanjung Jln.
Kab.Raya
Lombok
Tanjung
Utara
KLU
Kartini
NTB
SD/MI
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Petani

SD/MI

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Sarifudin
Beriri Islam
Genteng
Beriri
RT.04
Genteng
RW.02RT.04
DesaRW.02
TenigaDesa
Teniga
MahpiBarat
Kerujuk
Islam
RT.01
Kerujuk
Desa RT.01
Pemenang
Desa Barat
Pemenang
Karang MontongKarang Montong
Asmaun
Islam
Gitak Demung RGitak Demung R M. Sahap
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

SD/MI
SD/MI
SD/MI
SD/MI

Petani
Buruh
Wiraswasta
Petani

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Rempek
Islam
Desa
Rempek
Gondang
Desa
Kec.
Gondang
GanggaKec.
KLUGangga
Pasti KLUSMA/MA
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Petani

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam
Islam

Alamat
Wali
28
Sidoarjo
Belencong

pek Desa Gondang Kec. Gangga KLU

mur Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara NTB

i Genteng RT.04 RW.02 Desa Teniga


rujuk RT.01 Desa Pemenang Barat
Karang Montong Daya Desa Pemenang Timur
Gitak Demung RT.04 RW.02 Desa Genggelang

pek Desa Gondang Kec. Gangga KLU

Desember

MASUK MADRASAH INI


No

NO
Induk

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
923
924
926
927
928
929
930

Nama
3
Abella Amalia Chusna
Andi Pranata
Andrian Firman Syahraen
Ar Riansayah
Baiq Mastuni
Denda Supriani
Ewin Efriani
Haerurrozi
Hudiya Rizkiyah
Humaeratul Fauziah
Husnul Khatimah
Istiharah
Joni Iskandar
Kartika Apriani
Lindayanti
Marsan Jani
Nada Nazihah
Nadian Sasmita
Nahla Aprilia
Pa'izah
Parwandi
Rahmatul Ula
Rara Sinta
Ridho Ardiansyah
Riri Ambarwati
Sally Garin Novita
Saniatul Husmi
Saptini
Suci Ramdani Putri
Suhaepandani
Wyki Shoviana
Ziadah
Sulaeman
Amirullah
Astri Hidayati
Husnus Syifa
Dendi Mizwar
Eki Ibnu Abrar

Dari Sekolah / Madrasah


4
SDI Terpadu Nurul Fikri
SDN 2 Mumbul Sari

SDN
SDN
SDN
SDN

1
1
5
4

Pemenang
Pemenang
Pemenang
Pemenang

Barat
Barat
Barat
Barat

Tanggal

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
Juli 2012
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2011
Juli 2012
Juli 2012
Juli 2012
Juli 2012
Juli 2012

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

931
932
933
934
935
936
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
956
957
958
959
960
961
963
964
965
966
967
968
970
973
974
975
978
979
980
981
982

Hapizul Ihsan
Hidayaturrahman
Ispahani
Iskandar
Nia Lepiana Sari
Ni`mah
Fahrurrozi
Rifka
Rizkan Umam
Roni
Rosdiana
Wirjo Siswandi
Zakia Irdani
Zara Zetira Fatika Sari
Zohdi
Abdul Aziz
Ahmadul Ferik
Anggit Hendrawan
Astikawati
Bagiana
Baiq Hatini Safitri
Baiq Sunati
Ega Irma Pidiarni
Elayati
Fitriani
Hamdiah Priska Safitri
Heni Sismayani
Holiza Yanti
Husnan Haetami
Irpan Agung Utomo
Istikamah
Jamilah
Johariah
Juliatun Astuti
Laelatul Hidayah
Liatun Hasanah
Marlan
Mila Verdianti
Nadia Fatma Wati Rahman
Nurhidayah
Nurul Aini
Rara Febrianto
Ramdi Ahmat Wijaya
Riadatul Jannah

SDN 1 Pemenang Barat


SDN 4 Malaka
SDN 6 Pemenang Barat
SDN 5 Pemenang Barat

5 Juli
5 Juli
5 Juli
5 Juli
5 Juli
SDN 6 Pemenang Barat
5 Juli
SDN 1 Pemenang Barat
5 Juli
5 Juli
5 Juli
5 Juli
5 Juli
5 Juli
5 Juli
5 Juli
5 Juli
MI Nurul Hidayah NW Rempek5 Juli
SDN 3 Tegal Maja
5 Juli
SDN 3 Tegal Maja
5 Juli
SDN 6 Malaka
5 Juli
SDN 2 Selengen
5 Juli
SDN 3 Sigar Penjalin
5 Juli
5 Juli
SDN 1 Pendua
5 Juli
SDN 3 Tegal Maja
5 Juli
SDN 6 Malaka
5 Juli
5 Juli
SDN 2 Mumbul Sari
5 Juli
SDN 3 Tegal Maja
5 Juli
SDN 5 Gondang
5 Juli
SDN 3 Tegal Maja
5 Juli
SDN 6 Malaka
5 Juli
SDN 3 Pemenang Barat
5 Juli
SDN 6 Malaka
5 Juli
SDN 3 Tegal Maja
5 Juli
MI Raudlatusshibyan NW Belencong
5 Juli
SDN 3 Tegal Maja
5 Juli
SDN 6 Malaka
5 Juli
SDN 2 Pemenang Timur
5 Juli
SDN 2 Gili Indah
5 Juli
SDN 3 Sigar Penjalin
5 Juli
SDN 2 Selengen
5 Juli
5 Juli
SDN 3 Tegal Maja
5 Juli
5 Juli

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

983
984
985
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1013
1014
1015
1017
1018
1019
1020
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1032
1034
1035

Rohanah
Royani
Sukma Komala Sari
Zani Haswana
Lalu Rahman Maulana
Ulfadiani
Anggi Elfaini
Anggun Anisa'
Ayu Lestari
Ayu Sekarsari Putri
Dwi Septina Najah
Eka Sasmita
Emi Yulianatuzzuhro
Eni Andriani
Eniwati
Evi Sopiani
Farida Febrianti
Fazilawati
Feni Yuliani
Hurin Fatmawati
Ika Widiyantari
Irmawati
Lisa Safitri
Juli Maulia
Laelatul Zohrah
Laelatun Nuzula Hidayah
Livia Nurliani
Liwa'ul Mawaddah
Loviana
Milawati
Nadila Wati
Nia Roniati
Rifka Maulani
Sartini
Siti Aminah
Siti Raehanun
Tika Herawati
Vina Marfania
Andriani
Fahmiyati
Haddatul Hasanah
Hafifah Lisnawati
Hulfa Susantri
Bq. Kurnia Laela

SDN 1 Pemenang Timur

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

1036
1037
1038
1040
1043
1044
1046
1047
1049
1051
1052
1054
1055
1056
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1067
1069
1070
1071
1072
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092

Melina Dewi
Mita Sari
Naura Maisyura
Nazira
Nur Amalia
Nurhaliza
Risnawati
Rizka
Sindi Afriani
Siti Rabiatul Adwiyah
Siti Raehanun Rukmana
Siti Zuhratul Iman
Sonia Febriani
Titia Alinda
Zakia Oktaria
Ziana Dosika
Abdul Rozak
Abi Dzar Algifari
Adam Aldi
Agis Saputra
Ahmad Faizin
Ahmad Rizki Aditya
Angga
Dayut Nawawi
Deka Irawan
Dery Iswan
Edwin
Eldo Mahendra
Fikardi
Gilang Winarto Putra
Harisman Munandar
Ihsanul Afkar
Ilham Panani
Irham Hadi
Jahun
Rian Antoni
Ari Apriandi
Hazami
Jamul Hadi
L. Rifaldi
L. Robiyanto
L. Sirjani
Supardi
Maryadi

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

1093
1094
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1140
1141

Muhammad Haerul Amin


Muhammad Slaman Alfarizi
Pahasin Khuluqi
Pratoni
Rama Hadi Santoso
Rian Andi Kusuma
Rodiyansah
Romzy Ahmad
Samsul Hadi
Samsul Hadi
Siardi
Sifa Firmansyah
Sudi Harji
Syarif Mujadid
Umamil Kirom
Wahyudi Firdaus
Wira Hadi
Zaenudin
Zulfahmi
Hamdi Rahman
Heru Angga Rinjani
Ruslan Hamid
Sri Fatmawati
Titin Andriani
Ema Parwati
Devi Anisa Anggraini
Muhammad Husnul Arifin
Mukhtitabrani Wijaya
Lia Anggraini
Tahrina Tami Al-Sahaf
Hifzul Ihsan Jauhari
Bq. Reniwati
Sri Wahyuni
Namila Hidayatul Anjani
Abi Khatam
Kartika
Suiriatin Juhaeniq
Hadiani
Qolbi Khoir
Muhammad Fahmi Hidayat
Sahrul Hadi
Sehani
Solatiah
Febraian Sukma Pradana

5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
5 Juli 2013
18 Agustus 2013
SMPN Satap 1 Kayangan
26 Agustus 2013
MTs. Nurul Haramain NW Narm
26 Agustus 2013
MTs. Nurul Haramain NW Narm

MTs. Nurul Jannah NW Ampenan


2 Sepetember 2013
SMPN SATAP 1 Kayangan 18 Agustus 2013
MTs. Nurul Haramain NW Narm 5 Juli 2013
13 Januari 2013
MTs. Bali Bina Insani
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014
5 Juli 2014

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1173
1174
1175
1176
1177
1179
1180
1181
1182
1184
1185
1186
1187
1188

Eva Maulida
Muhammad Rusdi A.
Huswatun Hapazah
Loka Pitayanti
Rosi Diana Sari
Bq. Sukiah
Hunaidi
Hadiatun
Himiati
Devi Yulianti
Nila Agustin
Roy Hanafi
L. Ali Wira Syahbana
Wildan Hayat
Ilmiatun
Maulida Rahmawati
Oza Ivandi
Tomi Anggara
Imam Samudra
Isma Noviani
Novita Damayanti
Zikrirrohman
Iwan Setiawan
Hendi Pandia
Liana
Gita Atmaja
Eva Handayani
Rian Wahyudi
Miftahur Rizki
Yogi Wijaya
Anggi Pratama
Mujitahid
Wiwin Antasari
Mahyam Idiaturrahmah
Azami Maulana
Bq. Putri Maysarah
Dedi Agung Wahyudi Pratama
Rindi Yani
Amita Nirmala Sari
Siti Raudatul Munawwarah
Muhammad Yusron Khairi
FatlaAtul Jannah
Alda Pandiawan
Irja Zuhratul Mawaddah

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1206
1207
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234

5 Juli 2014
Sirojuddin Abbas
5 Juli 2014
Muhammad Isrullah
5 Juli 2014
Laya Royani
5 Juli 2014
Sulpiani
5 Juli 2014
Zahratun Septina Ningrum
5 Juli 2014
Nina Rezeki Sakinah
5 Juli 2014
Ricey Roshan
5 Juli 2014
Tutik Alawiyah
5 Juli 2014
Iis Mila Cahyani
5 Juli 2014
Siti Amalia Hunafa
5 Juli 2014
Widia Wati
5 Juli 2014
Emi Kuswanto
5 Juli 2014
Windi Ardiansyah
5 Juli 2014
Diyah Maulinda
5 Juli 2014
Muhammad Ali
5 Juli 2014
Irham Hadi Jaya Saputra
5 Juli 2014
Clarity Sekar Khairunnisa
5 Juli 2014
Nurul Hidayah
5 Juli 2014
Muhammad Alimi
5 Juli 2014
Rik Salian
5 Juli 2014
Khairulrrozikin
5 Juli 2014
Khairul Fatihin
5 Juli 2014
Beni Alfian
5 Juli 2014
Doni Damara
5 Juli 2014
Burhanudin Rabbani
5 Juli 2014
Zulfan Hadi
5 Juli 2014
Deni Kurniawan
5 Juli 2014
Irna
5 Juli 2014
Hasbin Hasbiallah Anas
MTs. Nurul Bayan
5 Agustus 2014
Ramadan Fadila
Muhammad Pangestu Noor Fatahur MTS. Al-Aziziyah Kapek 20 Agustus 2014
Regi Armandika
Fazilah
MTS. As-Syafi'iyah Menggala
17 Agustus 2014
Egi Pratama Fikriadi
MTS. Al-Aziziyah Kapek 23 Agustus 2014
Yunita Mulianto Putri
6 Agustus 2014
Rama Indra Lasmana
MTs. Raudatul Jannah NW Penjo
9 September 2014
Feri Irawan
MTs. Daarusy Syifaa'
Rama Aditya
Ainul Hafizha
Meyldha Indah Lestari
Wahyan
Jayadi
Ahmad Hayadi
Sahidul Umam

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

1235
1237
1238
1239
Err:509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Isnan
Tegar Maulana
Agus Putrawan
L. Rian Nurhadi Yusuf
Err:509
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ASUK MADRASAH INI


diterima di kelas
6
VIII (delapan)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)

Surat Pindah
Nomor
7

Tanggal
8

NO. IJAZAH
NO.
SD
SKHUN SD

DN-23
DN-23
DN-23
DN-23

Dd
Dd
Dd
Dd

10

0054112
0054126
0054196
0054178

Ujian Sekolah
B. Indo
11
8.77
5.53

MTK
12
9.05
5.26

8.02
8.31
7.08
7.42

8.11
7.70
7.75
6.65

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)

DN-23
DN-23
DN-23
DN-23

Dd
Dd
Dd
Dd

0054127
0054484
0054247
0054211

7.84
7.28
7.85
7.56

7.92
7.29
7.57
7.83

DN-23 Dd 0054253
DN-23 Dd 0054123

7.27
7.95

7.45
7.92

MI 190000271
DN-23 Dd 0055172
DN-23 Dd 0055175
DN-23 Dd 0054539
DN-23 Dd 0056631
DN-23 Dd 0055301

7.44
7.21
7.87
7.08
6.84
8.34

6.92
6.53
6.74
6.75
7.40
8.07

DN-23 Dd 0056462
DN-23 Dd 0055178
DN-23 Dd 0054546

7.38
7.16
8.36

7.72
6.00
7.56

DN-23 Dd 0057655
DN-23 Dd 0055181
DN-23 Dd 0055528
DN-23 Dd 0055182
DN-23 Dd 0054553
DN-23 Dd 0054163
DN-23 Dd 0054555
DN-23 Dd 0055183
MI 190001338
DN-23 Dd 0055184
DN-23 Dd 0054559
DN-23 Dd 0053982
DN-23 Dd 0054313
DN-23 Dd 0055317
DN-23 Dd 0056672

6.60
8.58
5.90
7.73
7.60
8.26
7.40
7.22
7.73
8.12
7.64
6.99
8.36
7.06
7.78

6.24
7.80
5.80
6.54
7.24
7.65
6.76
6.93
7.22
6.98
6.84
6.44
7.24
6.99
8.48

DN-23 Dd 0055189
DN-23 Dd 86720856.82

6.23

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)

DN-23 Dd 0053956

6.99

5.89

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)

VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VIII (delapan)
VIII (delapan)
VII (delapan)
VIII (delapan)
VIII (delapan)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)

24 September 2014

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)
(Tujuh)

VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
IX (sembilan)
VIII (delapan)
VIII (delapan)
VIII (delapan)
VIII (delapan)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)
IX (sembilan)
VII (Tujuh)
VII (Tujuh)

DN-23 Dd 0055380

6.28

7.88

DN-23 Dd 0055836

7.54

NILAI STTB/IJAZAH

an Sekolah

Ujian Nasional
IPA
13
9.22
6.11

8.23
8.95
7.23
7.57

B. Indo
14
9.80
3.60

5.20
5.40
4.20
6.20

MTK
15
9.25
5.25

5.50
4.25
4.75
3.25

Nilai Akhir
IPA
16
9.50
4.50

B. Indo
17
9.40
4.40

MTK
18
9.20
5.30

IPA
19
9.40
5.10

8.00
8.25
5.75
5.50

0.0
6.3
6.6
5.4
6.7

0.0
6.5
5.6
6.0
4.6

0.0
8.1
8.5
6.3
6.3

8.71
7.97
7.80
8.59

5.43
5.40
7.20
6.60

3.50
3.75
6.50
6.00

7.50
4.20
8.25
7.00

8.00
8.65

7.20
7.20

7.00
4.75

8.50
8.25

7.34
7.15
7.15
7.29
6.70
8.53

7.20
7.40
8.40
4.80
3.40
8.40

5.00
6.50
7.25
4.75
6.50
7.75

6.25
7.75
8.50
5.00
6.00
7.75

7.80
7.11
8.30

7.40
7.80
7.00

8.75
6.51
4.75

6.50
7.50
6.25

7.22
8.17
6.19
7.76
7.00
8.40
6.91
7.07
7.47
6.09
7.51
6.75
8.36
7.57
8.74

6.40
8.60
7.00
8.20
5.60
6.20
6.60
8.00
8.00
7.60
5.80
7.20
8.00
7.60
7.20

6.50
8.00
5.50
7.25
5.50
4.50
4.25
7.00
5.75
8.00
5.50
7.00
6.50
7.75
7.00

6.75
9.50
6.50
8.00
5.75
6.00
5.00
7.75
8.00
9.00
5.50
6.00
8.00
7.75
7.75

6.99

8.60

7.00

8.50

6.4
6.2
7.5
7.0
0.0
7.2
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.3
7.3
8.2
5.7
4.8
8.4
0.0
7.4
7.5
7.5
0.0
6.5
8.6
6.6
8.0
6.4
7.0
6.9
7.7
7.9
7.8
6.5
7.1
8.1
7.4
7.4
0.0
7.9
0.0

5.3
5.2
6.9
6.7
0.0
7.2
6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.8
6.5
7.0
5.6
6.9
7.9
0.0
8.3
6.3
5.9
0.0
6.4
7.9
5.6
7.0
6.2
5.8
5.3
7.0
6.3
7.6
6.0
6.8
6.8
7.4
7.6
0.0
6.7
0.0

8.0
5.7
8.1
7.6
0.0
8.3
8.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.7
7.5
8.0
5.9
6.3
8.1
0.0
7.0
7.3
7.1
0.0
6.9
8.0
6.4
7.9
6.3
7.0
5.8
7.5
7.8
7.8
6.3
6.3
8.1
7.7
8.1
0.0
7.9
0.0

7.60

8.20

6.25

7.50

0.0
0.0
0.0
0.0
7.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
6.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

6.12

6.6

6.25

8.25

7.45

6.75

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

MENINGGALKAN MADRASAH INI


Rata-rata

Tanggal

Kelas

Alasan

Nomor
Surat
Pindah

Sekolah
Tujuan

20
9.30
4.90

21

22

23

24

25

7.0
6.9
5.9
5.9

6.5
5.7
7.5
7.1
7.6
7.3

6.6
7.1
7.7
5.7
6.0
8.1
7.6
7.1
6.8
6.6
8.5
6.2
7.6
6.3
6.6
6.0
7.4
7.3
7.7
6.3
6.7
7.7
7.5
7.7
7.5

7.1

29 Desember 2014

23 Oktober 2014

VIII (delapan) Permintaan Orang tua SP.151/YPS/PPH-NW/MTS.M/X/2014


/ Wali Murid
MTs. Putri NW Narmada

SP.150/YPS/PPH-NW/MTS.M/X/2014
23 Oktober 2014
VIII (delapan) Permintaan Orang tua SP.150/YPS/PPH-NW/MTS.M/X/2014
/ Wali Murid
SMP-IT Maraqitta'limat Kayangan

SP.145/YPS/PPH-NW/MTS.M/VII/2014
5 Agustus 2014

SP.144/YPS/PPH-NW/MTS.M/VII/2014
10 Juli 2014

24 Agustus 2014

SP.147/YPS/PPH-NW/MTS.M/VII/2014
24 Agustus 2014

10 September 2014 IX (sembilan)Permintaan Orang tuaSP.148/YPS/PPH-NW/MTS.M/VII/2014


/ Wali Murid
MTs. Maraqitta'limat Santong

24 September 2014VII (tujuh) Permintaan Orang tuaSP.149/YPS/PPH-NW/MTS.M/IX/2014


/ Wali Murid
SMPN 2 Gangga

Ts. Putri NW Narmada

Oktober 2014
MP-IT Maraqitta'limat Kayangan

Agustus 2014

Agustus 2014

Ts. Maraqitta'limat Santong

MPN 2 Gangga