Anda di halaman 1dari 20

EKOMPONEN SASTERA DALAM BAHASA MELAYU : PERANCANGAN

BAHASA UNTUK PENGUASAAN ESTETIK BAHASA PELAJAR


1.0 PENGENALAN
1.1 Abstrak Kajian
Penulisan ini bertujuan untuk meneliti aspek-aspek yang terkandung
dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah menengah (tingkatan 1
hingga 5) berkenaan pendekatan menggunakan komponen sastera dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Penulisan ini memberi
tumpuan kepada aspek-aspek perancangan bahasa yang telah
didokumentasikan, iaitu latar belakang dan sejarah, matlamat, objektif,
hasil pembelajaran dan pendekatan yang menekankan kemahirankemahiran berbahasa yang dipilih dan diperakukan. Perancangan ini juga
mengundang isu-isu dan cabaran terhadap pelaksanaannya. Penulisan ini
juga menghuraikan bagaimana proses perancangan bahasa dilakukan
yang melibatkan banyak pihak sehingga terbentuk satu dasar mewajibkan
komponen sastera dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
Hasil penganalisisan ini dapat memperlihatkan sejauh mana pendekatan
komsas mampu memberi peluang, pendedahan dan kemahiran pelajar
menggunakan bahasa secara teratur, gramatis, kreatif dan kritis dan
penghayatan terhadap estetik bahasa.
1.2 Pendahuluan
Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai
unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan
seseorang dengan sepenuhnya dari segi
jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkat nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan.
Peraturan 3(1) P.U.(A) 531, Akta Pendidikan 1996
[Peraturan-peraturan Kurikulum Kebangsaan 1997]
Di ruangan kata pengantar Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (2000: v) Dato Seri Dr. Abdul Shukor
Abdullah, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa
kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi
menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan
akan datang. Penyemakan kurikulum bertujuan untuk memenuhi hasrat
Akta Pendidikan 1996 dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ,
dan menyediakan murid untuk menghadapi cabaran pendidikan pada
abad ke-21.
Kurikulum yang disemak semula memberikan penekanan pada nilai murni

dan semangat patriotik untuk menyedarkan murid akan peranan dan


tanggungjawab mereka sebagai warganegara maju dan masyarakat
berilmu. Murid dididik untuk berfikir, berilmu pengetahuan luas,
bertataetika tinggi, bijaksana, serta dapat menggunakan teknologi
maklumat dan komunikasi secara berkesan. Diharapkan kurikulum ini
dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan tabah mengatasi segala
rintangan dan cabaran dalam kehidupan.
Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi, bahasa pengantar utama, bahasa
perpaduan, dan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari pada peringkat
sekolah. Mata pelajaran bahasa Melayu bertujuan untuk melengkapkan
murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi selaras dengan
peranannya sebagai bahasa ilmu. Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa
Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah merangkumi
penggunaan bahasa yang menekankan kemahiran bahasa serta
berteraskan bahasa Melayu baku.
Pada 22 Jun 1999, Menteri Pendidikan mengumumkan bahawa semua
pelajar sekolah menengah aliran sains, sastera, teknik, vokasional dan
agama diwajibkan mempelajari kesusasteraan Melayu (lampiran 1) dan
kesusasteraan Inggeris (lampiran 2). Bagi memastikan semua pelajar
sekolah menengah rendah dan atas mempelajari kesusasteraan, maka
penggunaan karya sastera diwajibkan sebagai komponen dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
Sebelum komsas dilaksanakan, pelajar sudah didedahkan dengan unsur
dan bahan sastera dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Namun,
keberkesanannya dalam aspek penghayatan nilai tidak membanggakan.
Hal ini demikian kerana pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada
aspek input bahasa semata-mata. Aspek nilai estetik, keindahan bahasa,
dan sosiobudaya yang tergarap dalam karya yang digunakan itu tidak
diberikan tumpuan. Sebaliknya, melalui komsas, aspek-aspek tersebut
diberikan penekanan di samping untuk meningkatkan keupayaan pelajar
berbahasa.
Tumpuan kepada pembelajaran bahasa sahaja tidak memadai kerana
pelajar mungkin dapat menguasai bahasa dengan baik dari aspek
tatabahasa, tetapi dalam aspek keindahan bahasa, diksi, daya intelek,
daya kreatif dan seumpamanya dapat dikuasai melalui ilmu sastera. Atas
dasar itu, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah tidak memisahkan
pengajaran dan pembelajaran bahasa dan sastera.
1.3 Definisi Konsep
Perancangan (Kamus Dewan 1996:1097) membawa maksud usaha atau
tindakan yang dilakukan atau merancang sesuatu. Ditinjau dari sudut
sosiolinguistik perancangan yang berkaitan dengan perancangan bahasa
ialah usaha yang disengajakan atau bersungguh-sungguh untuk

mempengaruhi pelakuan orang lain tentang pemerolehan, struktur atau


penentuan fungsi bahasa. Secara biasanya ia melibatkan pembinaan
matlamat, objektif dan strategi untuk merubah cara bagaimana bahasa
digunakan. Pada peringkat kerajaan perancangan bahasa melibatkan
penubuhan dasar bahasa.
Manakala komponen (1996: 697) bermaksud menjadi sesuatu bahagian.
Sastera (1996:1194) berkaitan dengan keindahan bahasa. Kesusasteraan
(1996:1194) ialah hasil seni atau karya dalam bentuk prosa atau puisi
yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Komsas ialah proses akronim
daripada perkataan komponen dan sastera. Dalam hal ini, komponen
sastera merujuk kepada pemilihan dan penggunaan karya-karya sastera
tertentu yang diserapkan penggunaannya dalam pengajaran dan
pembelajaran bahasa Melayu.
Estetik (1996: 345) pula ialah berkaitan dengan sesuatu keindahan.
Menurut Jan Mukarrovsky (dalam Paul L. Garvin, 1964), pertimbanganpertimbangan estetik dalam bahasa bersifat normatif. Sehubungan
dengan itu, yang dimaksudkan dengan estetik bahasa lebih berkaitan
dengan pemantapan dan penyempurnaan bahasa yang digunakan.
Maksudnya, bahasa yang digunakan biar dalam laras bahasa apa pun
tidak cukup dengan hanya menggunakan istilah dan tatabahasa yang
betul sahaja, tetapi seharusnya dapat memancarkan kejituan bahasa.
1.4 Batasan Kajian
Kajian ini hanya menumpukan kepada perancangan bahasa yang
berkaitan dengan komponen sastera dalam sukatan pelajaran bahasa
Melayu sekolah menengah. Perbincangan tertumpu kepada latar
belakang, pemilihan teks, matlamat, objektif, isu-isu dan cabaran, hasil
pembelajaran dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran komponen
sastera yang menjurus kepada estetik bahasa Melayu.
1.5 Kaedah Kajian
Kaedah kajian ini hanya menggunakan kaedah kepustakaan. Dalam hal
ini, buku, sukatan dan huraian pelajaran, jurnal, laporan kajian, surat
pekeliling dan laman web berwibawa dirujuk dan dianalisis.

2.0 PERANCANGAN BAHASA: KOMPONEN SASTERA


2.1 Latar Belakang dan Sejarah Perancangan
Mesyuarat Jemaah Menteri Bil.4/99 bertarikh 24 Februari 1999
mencadangkan supaya komponen kesusasteraan Melayu dimasukkan

dalam mata pelajaran bahasa Melayu Tingkatan 1 hingga 5. Gesaan ini


telah diterima oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) , Kementerian
Pelajaran Malaysia dengan mencadangkan supaya kesusasteraan Melayu
diperkenalkan sebagai satu komponen wajib dalam mata pelajaran bahasa
Melayu sekolah menengah. Cadangan ini telah diluluskan di dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil.2/99 pada 11 Jun 1999.
Komponen Sastera (komsas) dimasukkan dalam pengajaran bahasa bagi
mencapai matlamat pembinaan insan yang positif terhadap ilmu dalam
kehidupan.
Pelaksanaan komponen sastera dalam mata pelajaran bahasa Melayu di
sekolah menengah telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat
mulai Mac 2000 bagi tingkatan 1 dan 4, tahun 2001 untuk tingkatan 2 dan
5 serta tingkatan 3 pada tahun 2002. Ini merupakan lanjutan daripada
pendekatan menggunakan unsur-unsur sastera dan bahan-bahan sastera
yang diperkenalkan sejak tahun 1984.
2.2 Pihak Berkuasa Perancang
Pihak yang bertanggungjawab merancang penggunaan komponen sastera
ialah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.
Sementara itu, unit yang dipertanggunjawabkan dalam penerbitan dan
pengedaran buku-buku teks tersebut ialah Bahagian Buku Teks, dan
disokong penerbitan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan penerbitpenerbit yang berdaftar dengan kementerian.
2.3 Bahan / Genre Komponen Sastera
Berdasarkan kepada ketetapan yang dinyatakan dalam surat pekeliling,
iaitu;
2.3.1 Satu novel daripada 4 judul yang ditetapkan. Ini bermakna seorang
pelajar hanya wajib membaca dan mempelajari satu novel sahaja bagi
setiap tingkatan
2.3.2 Satu teks antologi yang mengandungi 6 cerpen, 3 drama, 6 puisi
moden(sajak), 6 puisi tradisional, dan 4 prosa tradisional.
Senarai penuh teks-teks komponen sastera pengajaran dan pembelajaran
bahasa Melayu dalam Jadual 1 dan Jadual 2 di sebelah;
Jadual 1
Teks Komponen Sastera Bagi Menengah Rendah
Genre Tingkatan 1
Novel
1. Meniti Kaca (Raja Sabarudin R.Abdullah)
2. Anak Din Biola (Maaruf Mahmud)

3. Aku Anak Timur (Siti Aminah HjYusuf)


4. Limpahan Darah Di Sungai Semur (Zakaria Salleh)
Tingkatan 2
1. Pahlawan Pasir Salak (Mohd.Ismail Sarbini)
2. Tragedi Empat Disember (Dzul Karnain Ithnin)
3. Timulak Kapal Perang (Azmah Nordin)
4. Kapten Hassan Wira Bangsa (Harun Johari)
Tingkatan 3
1. Konserto Terakhir (Abdullah Hussain)
2. Seteguh Karang (Tuan Faridah Tuan Abdullah)
3. Di Hadapan Pulau (A. Samad Said)
4. Bukit Kepong (Ismail Johari)
Drama
1. Baju Emas Sang Maharaja (Johan Jaafar)
2. Bila Retak Kota Melaka (Aziz Jahpin)
3. Jerat (Ria Asmira)
1. Penunggu Pusaka (Zakaria Ariffin)
2. Angin (Baharuddin Razak)
3. Buyung (Jahara Alias)
1. Asar Belum Berakhir (A.RahimAbdullah)
2. Adik Berjasa (A.Rahman Hanafiah)
3. Jalan Sempit (Amelia Hashim)
Puisi (Moden)
Sajak
1. Negeri Cinta (Nahmar Jamil)
2. Seorang Guru Tua (Gunawan Mahmood)
3. Surat Dari Kampus (Nawawee Muhammad)
4. Puisi Buat Mama (Adi Badiozaman Tuah)
5. Tasik Biru, Bau, Sarawak (Kemala)
6. Burung Tempua (Abdul Hadi Yusof)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mata Ayah (Usman Awang)


Seuntai Kata untuk Dirasa (A. Samad Said)
Bicara Buat Guru (Mohd.Ridzuan Harun)
Pesan Tangan kepada Jari (Hilmi Rindu)
Cinta (Awang Abdullah)
Ruang (Ahmad Razali Hj.Yusuf)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bahasa (Rahman Shaari)


Rumah Baru (Haron A.H)
Bila Berjauhan (A.Wahab Ali)
Ketika Kami Bercerita Tentangnya (Lim Swee Tin)
Usia (Siti Zainon Ismail)
Wanita Zaman Ini (Aladin Mohamad)

Puisi Tradisional
1. Pantun Dua Kerat
2. Pantun Budi
3. Pantun Kanak-kanak
4. Syair Badrul Zaman
5. Syair Ken Tambahan
6. Syair Menyambut Pelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pantun Perpisahan
Pantun Joget Pahang
Pantun Teka-teki (Iladam)
Syair Pesanan Ibu
Syair Nur Alam Shah Lela Putra
Syair Mungkir Janji

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pantun Budi
Pantun Mengenang Nasib
Pantun Peribahasa
Syair Cinta Alam Sekitar
Syair Yatim Nestapa
Syair Tenaga Pemuda

Prosa Tradisional
1. Lebai Malang (Jenaka)
2. Tujuh Puteri Turun ke Dunia (Penglipurlara)
3. Susur Galur Asal-usul Negeri Melaka
4. Keberanian Lima Bersaudara (Epik)
1.
2.
3.
4.

Pak Kadok
Puteri Besar lahir ke Dunia
Puteri Buluh Betung
Cerita Kera dengan Buaya

1. Pak Belalang
2. Hang Tuah Mengalah Tamingsari

3. Raja Bersiung
4. Patung Kencana dari Kuripan

Jadual 2
Teks Komponen Sastera Bagi Menengah Atas
Genre Tingkatan 4
Novel
1. Terminal Tiga (Othman Puteh)
2. Perlumbaan Kedua (Marwilis Hj. Yusuf)
3. Di Hadapan Pulau (A.Samad Said)
4. Bukit Kepong (IsmailJohari)
Tingkatan 5
1. Konserto Terakhir (Abdullah Hussain)
2. Seteguh Karang (Tuan Faridah Syed Abdullah)
3. Julia (Abu Hassan Morad)
4. Putera Gunung Tahan (Ishak Haji Muhammad)
Drama
1. Serunai Malam (Usman Awang)
2. Titik-titik Perjuangan (Kala Dewata)
3. Sri Nara (Shaharom Hussain)
1. Jangan Bunuh Ramarama (Noordin Hassan)
2. Puteri Li Po (Rahmah Bujang)
3. Kerusi (Hatta Azad Khan)
Puisi (Moden)
Sajak 1. Aku Menjadi Lebih Berani (Latifah Haji Shebli)
2. Anak Laut (Rahimidin Zahari)
3. Derita Pertama (Suhaimi Haji Muhamad)
4. Jalan-jalan Raya Kotaku (Zam Ismail)
5. Manusia dan Kesejahteraan (Salmi Manja)
6. Pembeli Masa Sudah (T.Alias Taib)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tukang Gunting (T.Alias Taib)


Keindahan yang Hilang (Shamsuddin Jaapar)
Di Kota Kecilku (Baha Zain)
Sejarah Melayu (Muhammad Hj. Salleh)
Duhai Pentafsir (Zurinah Hassan)
Di Ruang Gemanya (Dharmawijaya)

Puisi Tradisional
1. Pantun Nasib
2. Pantun Kiasan
3. Syair Pembunuhan Angreni
4. Syair Dandan Setia dan Intan Terpilih
5. Gurindam Baris Hadapan
6. Seloka Pak Kadok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pantun Enam Kerat


Pantun Lapan Kerat
Syair Jong Pecah
Syair Kelebihan Ilmu
Gurindam Memelihara Anggota dan Hati daripada Kejahatan
Seloka Pandai Pak Pandir

Prosa Tradisional
1. Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu Bapanya
2. Peminangan Puteri Gunung Ledang
3. Pertarungan Jebat dan Tuah
4. Sikap Terburu-buru Akan Membawa Padah
1.
2.
3.
4.

Sabor
Kezaliman Membawa Padah
Asal-usul Raja Kecil
Kepahlawanan Tun Berahim Bapa

3.0 MATLAMAT, OBJEKTIF DAN HASIL PEMBELAJARAN KOMPONEN


SASTERA
3.1 Matlamat
Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah
adalah untuk melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa
dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang
pendidikan, pekerjaan, dan urusan harian.
(Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu
KBSM 2000: 2)
Berdasarkan matlamat utama perancangan bahasa Melayu sekolah
menengah di atas dan berpaksikan Falsafah Pendidikan Negara,
diperjelaskan dengan lebih teliti matlamat komponen sastera;
3.1.1 melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis,
3.1.2 meningkatkan kekuatan rohani dan intelek,
3.1.3 memupuk kesedaran terhadap nilai estetika karya dan keindahan

bahasa,
3.1.4 mengenali dan mengurus perasaan pelajar, dan
3.1.5 meningkatkan kemahiran intrapersonal dan interpersonal.
3.2 Objektif
Dalam buku Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM yang dikeluarkan
oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia
menyatakan terdapat 6 objektif utama terhadap perancangan bahasa
untuk proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di sekolah
menengah. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa
Melayu sekolah menengah murid dapat:
3.2.1 melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan,
perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan
hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan;
3.2.2 mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai
sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan
maklumat;
3.2.3 menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan
maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan;
3.2.4 mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada
pelbagai bahan sastera dan bukan sastera;
3.2.5 melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan
secara kreatif dan berkesan; dan
3.2.6 menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat
patriotik, dan perasaan cinta akan negara.
Namun jika diteliti terdapat 3 objektif yang merujuk secara khusus
melibatkan komponen sastera secara jelas iaitu; 3.2.4; 3.2.5; dan 3.2.6

3.3 Tujuan Komponen


Komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu
adalah bertujuan untuk memupuk dan meningkatkan minat membaca di
kalangan pelajar, serta memperkukuhkan kemahiran berbahasa, iaitu
kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, iaitu;
3.3.1 Kemahiran Mendengar
Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar
dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai
situasi pengucapan.
3.3.2 Kemahiran Bertutur
Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid menyampaikan
maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara
lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan

diberikan pada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa


yang sesuai.
3.3.3 Kemahiran Membaca
Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan
sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu
diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara
kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca.

3.3.4 Kemahiran Menulis


Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid mengeluarkan idea
melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan
dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat
yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas
dan kemas. Murid juga digalakkan untuk menggunakan kreativiti mereka
untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginatif.
Di samping itu, pengajaran komponen kesusasteraan Melayu diharap
dapat menyumbang kepada pembentukan sahsiah, peluasan
pengetahuan dan persepsi pelajar, serta meningkatkan kefahaman dan
kesedaran tentang kemanusiaan, kemasyarakatan dan budaya.
3.4 Hasil Pembelajaran
Hasil pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif
kurikulum bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk
yang jelas tentang apa yang boleh dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil
pembelajaran memerlukan pendekatan yang berfokus pada gaya
pembelajaran murid. Justeru, hasil pembelajaran dapat membantu guru
memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran yang
relevan dan berkesan.

Selain itu, hasil pembelajaran juga membantu dalam membuat


pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Terdapat dua hasil
pembelajaran dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu, iaitu Hasil
Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus . Hasil Pembelajaran
Utama dapat dicapai dengan menguasai Hasil Pembelajaran Khusus.
Hasil pembelajaran menjadi teras kepada pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah. Hasil pembelajaran dibina dengan menyepadukan
penggunaan bahasa, kemahiran bahasa, sistem bahasa, komponen
kesusasteraan Melayu, dan pengisian kurikulum. Selain itu, kemahiran

menonton wajar diberikan perhatian selaras dengan keperluan bidang


teknologi maklumat dan komunikasi. Hasil pembelajaran yang dapat
dicapai, iaitu;
I. Bidang Interpersonal,
II. Bidang Maklumat, dan
III. Bidang Estetik
I. Hasil Pembelajaran Bidang Interpersonal
Bidang Interpersonal berfokus pada keupayaan murid berkomunikasi
berasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata,
ungkapan, dan ayat yang betul dan tepat secara bertatasusila. Bidang ini
juga bertujuan untuk mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau
orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau
berurus bagi tujuan komersial. Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil
Pembelajaran Khusus yang boleh dicapai oleh murid dalam Bidang
Interpersonal ialah berinteraksi, memberikan pendapat, berunding,
membuat pertimbangan, memujuk, dan berurus untuk mendapatkan
barangan dan perkhidmatan.
1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan mesra
2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam
perbincangan
3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata
sepakat
4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan
5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu
6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan
perkhidmatan
II. Hasil Pembelajaran Bidang Maklumat
Bidang Maklumat berfokus pada keupayaan murid memperoleh dan
menyampaikan pelbagai pengetahuan dalam bidang ilmu. Pemerolehan
maklumat didapati melalui aktiviti mendengar, berbual, membaca, serta
mengakses maklumat daripada multimedia. Hasil Pembelajaran Utama
dan Hasil Pembelajaran Khusus yang dapat dicapai oleh murid dalam
Bidang Maklumat ialah mendapat, memproses, dan menyampaikan
maklumat.
7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca,
dan ditonton
8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu
9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu
Hasil pembelajaran bidang interpersonal dan maklumat tidak diperincikan
dalam kajian ini kerana tumpuan kepada bidang estetik.

3.4.3 Hasil Pembelajaran Bidang Estetik


Bidang Estetik berfokus pada keupayaan murid menguasai aspek
kebahasaan, keindahan, dan kehalusan bahasa. Bidang Estetik juga
mementingkan penikmatan hasil karya yang indah, pelahiran perasaan,
membuat apresiasi, dan penghayatan. Hasil Pembelajaran Utama dan
Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dicapai oleh murid dalam Bidang
Estetik ialah memahami, menguasai, dan menghasilkan penulisan kreatif
dan bukan kreatif.
10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera
10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan.
10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya
10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.
10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan
pengajaran.
10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam puisi.
10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa,
dan sudut pandangan.
11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam karya penulisan
kreatif dan bukan kreatif
11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta
menggunakannya
dalam penulisan bukan kreatif.
11.2Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta
menggunakannya dalam penulisan kreatif.
11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai
12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif
12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas
dengan
menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik.
12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan.
12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan
yang kohesif.
12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk
menghasilkan perenggan
yang koheren.
12.5 Membina baris puisi dengan kemas dan indah.
12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan.

4.0 PENDEKATAN PENGAJARAN YANG SESUAI DAN KEBERHASILAN


4.1 Pendekatan Yang Sesuai
Berdasarkan teori-teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa,
Kamarudin Hj. Husin (1988:78) mengemukakan empat jenis pendekatan
yang dapat digunakan untuuk pengajaran bahasa, iaitu;
4.1.1 Pendekatan induktif,
Pendekatan ini menggunakan kaedah pencarian atau penemuan
(discovery method) yang melibatkan proses memerhati, mengkaji,
menganalisis sesuatu aspek bahasa iaitu pada awal pembelajaran dan
kemudian membentuk satu kesimpulan umum daripada data-data yang
dipelajari itu. Guru tidak digalakkan memberi definisi, menerangkan
peraturan, menerangkan isi atau kandungan keseluruhan pelajaran yang
hendak disampaikan, atau memberitahu objektif pengajaran pada awal
pengajaran. Guru boleh mengemukakan soalan-soalan, bertanya,
berbincang, memerhati, mengkaji, memberi contoh-contoh dan
sebagainya. Pada akhir pelajaran, guru membuat generalisasi.
4.1.2 Pendekatan deduktif,
Pendekatan ini dimulakan dengan melihat hukum atau mempelajari
peraturan tertentu. Pembelajaran akan diteruskan dengan menganalisis
hukum tadi melalui contoh-contoh atau mengaplikasikan peraturan yang
telah diberikan. Dengan kata lain, guru dibenarkan memberi definisi,
menerangkan peraturan, isi, dan kandungan keseluruhan pelajaran yang
hendak disampaikan atau memberitahu objektif pengajaran pada
bahagian awal pengajaran.
4.1.3 Pendekatan elektif,
Pendekatan ini pula merupakan satu pendekatan yang diwujudkan
sebagai hasil gabungan dua atau beberapa pendekatan. Pendekatan ini
menggabungkan segala ciri baik yang terdapat dalam pendekatanpendekatan tersebut untuk digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran tertentu. Pengambilan ciri yang baik daripada beberapa
pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan satu strategi pengajaran
dan pembelajaran yang lebih seimbang, berfaedah, dan berkesan.
Pendekatan ini sesuai untuk kelas yang terdiri daripada pelajar yang
mempunyai pelbagai kebolehan. Sifatnya yang mudah diubah itu,
memudahkan guru mentadbir pengajaran mereka di samping dapat
memberikan beberapa banyak contoh dan penerangan yang dapat
meningkatkan pemahaman pelajar.
4.1.4 Pendekatan komunikatif.
Pendekatan komunikatif mengutamakan kecekapan berkomunikasi.
Pengajaran bahasa mestilah merangkum kecekapan bahasa yakni

pennguasaan system tatabahasa serta kecekapan berkomunikasi.


Kecekapan yang pertama membolehkan seseorang pelajar menggunakan
bahasa yang sesuai dengan khalayak yang dihadapinya.(Juriah et al.
1993:50)
4.2 Kepentingan Komponen Sastera
Menurut Dr. Lim Swee Tin, terdapat 10 kepentingan komponen sastera
dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu;
4.2.1 mengukuhkan penguasaan bahasa di kalangan pelajar melalui
penghayatan dan pengajian karya-karya sastera iaitu daripada segi
kejelasan makna dalam penggunaan sebbenar,
4.2.2 membudayakan karya-karya sastera kepada pelajar-pelajar dan
masyarakat,
4.2.3 mendorong dan menggalakkan terhasilnya pemikiran kreatif dan
kritis para pelajar,
4.2.4 mengangkat karya kesusasteraan seiring dengan tuntutan ketika ini,
4.2.5 membina dan mengukuhkan perpaduan dan intergrasi nasional
kerana karya sastera dan apresiasinya merentasi kehidupan,
4.2.6 membina jati diri bangsa melalui karya-karya agung berlatar
belakang sejarah dan keagungan agama dan bangsa,
4.2.7 menyemai nilai-nilai sejagat iaitu kemanusiaan, kemasyarakatan,
kepercayaan kepada keesaan pencipta,
4.2.8 mencetus minat dan keberanian di kalangan para pelajar untuk
melahirkan pendapat yang bernas dan jitu dengan hujah-hujah,
4.2.9 mendorong pelajar menggemari seni dan keindahan yang halus dan
kreatif, yang boleh membentuk perwatakan manusia, dan
4.2.10 memupuk budaya membaca di kalangan para pelajar dan
masyarakat di negara ini.
5.0 ISU DAN CABARAN
5.1 Pemilihan Bahan Sumber /Genre
Isu karya Sasterawan Negara yang tidak tersenarai sebagai antara buku
yang dicadangkan untuk teks baru Komponen Sastera Dalam Mata
Pelajaran Bahasa Melayu (Komsas) bagi sekolah menengah yang disemak
semula dan dijangka digunakan pada 2010 hangat didebatkan baru-baru
ini. Turut tidak tersenarai ialah puisi, cerpen, novel dan drama penerima
Anugerah Penulisan SEA dan pemenang Hadiah Sastera Perdana Malaysia
(HSPM), hadiah sastera peringkat negeri dan swasta.
PPK yang menyelenggara Jawatankuasa Pemilih Buku Teks Komsas
mengatakan karya SN berat dan sarat dengan pemikiran sehingga sukar

difahami pelajar. Justeru mereka mencari penulis popular dan teks yang
mendapat sambutan pelajar dalam usaha menarik minat mereka dalam
komsas.
PPK menyatakan bahawa pemilihan teks komponen sastera dalam bahasa
Melayu (Komsas) belum muktamad bagi kegunaan tahun 2010 dan masih
dalam proses pemilihan. Pemilihan teks komsas yang sedang
dilaksanakan pada tahun 2007/08 bertujuan untuk menggantikan teks
komsas yang diguna pakai dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah
bagi kedua-dua mata pelajaran terlibat. Usaha ini dilakukan kerana
tempoh teks komsas dan yang digunakan sudah lapan tahun.
Selanjutnya, terdapat beberapa perkara dasar yang diberi pertimbangan
oleh PPK semasa proses pemilihan teks dilaksanakan. Antara
pertimbangan yang diambil kira adalah bahan, karya, teks, dan buku yang
dipilih mesti selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
Kurikulum Kebangsaan, Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melayu.
5.2 Pihak Berkuasa Perancang
Pusat Perkembangan Kurikulum telah dipertanggungjawabkan untuk
memberi pendedahan seperti bengkel, kursus dan seminar tentang
komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu
kepada guru-guru. Namun, masih wujud lagi permasalahan dalam
pelaksanaannya.
5.3 Guru
Sudah hampir sedekat komponen sastera diperkenalkan, namun masih
ada kalangan guru yang menghadapi pelbagai masalah dalam
mengajarkan komponen sastera. Masih ada lagi guru bahasa Melayu yang
kabur dan keliru untuk melaksanakan program ini.
Menurut Zahirah Aziz dan Kamaruzaman Abdullah dalam satu seminar
Pengajaran KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu (2001) telah
dikenal pasti beberapa masalah yang dihadapi oleh para guru, iaitu guru
tidak mahir dengan istilah sastera sehingga mengganggu kelancaran
pengajaran dan pembelajaran. Guru menjadi serba salah dalam menilai
sudut sastera untuk komponen kesusasteraan Melayu dalam mata
pelajaran bahasa Melayu dan bimbang ia menjadi subjek kesusasteraan
Melayu (Elektif) pula. Menurut Mohd. Kasim Ismail (1995), kekeliruan ini
menyebabkan tumpuan pengajaran guru kepada tema, plot, watak dan
latar.
Senario sebenar di sekolah memperlihatkan kepelbagaian latar belakang
pendidikan guru yang diberi tanggungjawab mengajarkan mata pelajaran
bahasa Melayu. Menurut Salbiah Ani (2001) ada guru yang tidak

mempunyai latar belakang kesusasteraan Melayu sekalipun mereka


terlatih dalam pengajaran bahasa Melayu ketika menuntut di pusat
pengajian tinggi atau di maktab-maktab perguruan. Kedapatan juga guru
yang langsung tidak mempunyai latar belakang pendidikan bahasa
Melayu dan kesusasteraan Melayu dipertanggungjawabkan mengajar
mata pelajaran bahasa Melayu dengan alasan mereka orang Melayu.
Abd. Razak dan rakan (1978) telah mendedahkan keadaan yang
membimbangkan. Mereka mendapati kebanyakan guru yang mengajarkan
mata pelajaran bahasa Melayu tidak mendapat latihan khas untuk
mengajar bahasa, malah kedapatan guru-guru yang tidak mempunyai
kemahiran dalam bahasa Melayu telah ditugaskan mengajarkannya. Lebih
membimbangkan, guru yang mempunyai latar belakang pendidikan
kesusasteraan sendiri tidak memahami konsep komponen kesusasteraan
Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu kerana mereka menekankan
tema, persoalan, watak, plot dan gaya bahasa ketika mengajarkan
komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu
yang tiada perbezaan dengan mata pelajaran kesusasteraan Melayu
(Elektif).
5.3.1 Kajian Kes
Kajian ini bertujuan untuk melihat pemahaman guru tentang konsep
komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu
(komsas) di beberapa buah sekolah menengah di Daerah Larut, Matang
dan Selama. Kajian ini melibatkan 100 orang guru yang mengajarkan
mata pelajaran bahasa Melayu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa
kefahaman guru tentang konsep komponen kesusasteraan Melayu dalam
mata pelajaran bahasa Melayu ini agak berbeza jika diperinci satu demi
satu item yang berkaitan. Ini kerana 26 peratus guru masih lagi tidak
dapat membezakan antara komponen kesusasteraan Melayu dalam mata
pelajaran bahasa Melayu dengan kesusasteraan Melayu (Elektif) dan 24
peratus mengatakan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (Edisi
Penyesuaian) tidak dapat memberi gambaran yang jelas tentang skop
komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu.
Borhan (2000), iaitu selain pengetahuan dan kemahiran, guru komsas
juga didapati masih keliru tentang tanggapan dan kefahaman mengenai
pengajaran komsas dalam bahasa Melayu. Terdapat guru yang kurang
jelas, sama ada hendak mengajar bahasa Melayu atau kesusasteraan
Melayu. Kesilapan pemahaman tentang konsep komsas dalam bahasa
Melayu dengan kesusasteraan Melayu akan menyebabkan berlakunya
kesilapan pengajaran.
Selain itu, 12 peratus lagi guru menyatakan pendedahan komponen
kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu tidak boleh
meningkatkan penguasaan bahasa pelajar. Manakala, 88 peratus

responden menyatakan komsas boleh meningkatkan penguasaan bahasa


pelajar. Kenyataan ini selari dengan pendapat Burke dan Brumfit (1991)
yang menjelaskan tujuan pengajaran bahasa dengan menggunakan bahan
sastera ialah memberi mereka kemahiran seperti kemahiran lisan,
membina analisis dan kritikal, kemahiran sosial, menggunakan imaginasi,
pembinaan sikap, amalan efektif dan menyampaikan maklumat. Pendapat
Rahman Shaari (1989) menguatkan lagi kenyataan ini. Beliau menyatakan
penggunaan bahan sastera dalam pengajaran bahasa Melayu
membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa, ketepatan
berkomunikasi, di samping memahami sistem bahasa Melayu sebagai alat
perhubungan. Pendapat Samat Buang (1996) turut menyokong kenyataan
tersebut. Beliau berpendapat bahawa penggunaan bahan sastera dapat
mengukuhkan penguasaan bahasa dan meningkatkan kecekapan
berbahasa pelajar melalui pembacaan, pemahaman dan penaakulan
mesej yang tersurat dan tersirat.
Dapatan kajian ini juga menunjukkan sebanyak 74 peratus guru
menyatakan komponen kesusasteraan dalam mata pelajaran bahasa
Melayu menggalakkan pelajar menghasilkan penulisan yang baik
manakala 26 peratus lagi menyatakan sebaliknya. Kenyataan ini selari
dengan kajian Noor Zalilah (1990) yang telah membuktikan kelebihan
penguasaan berbahasa pelajar. Hasil kajian beliau mendapati melalui
penggunaan bahan sastera dalam pengajaran bahasa pelajar dapat
menggunakan pelbagai jenis ayat secara gramatis dalam penulisan
karangan berbentuk kreatif dan fakta serta mampu mengajar pelajar dari
aspek gaya bahasa dan seterusnya dapat membina penguasaan
berbahasa pelajar. Evans dalam Koh Boh Boon, 1994 turut menyokong
pendapat ini dengan menekankan bahawa dengan mendedahkan kepada
pelbagai jenis bahan sastera dapat meluaskan perbendaharaan kata
pelajar, membaiki kemahiran bertutur dan menulis mereka.
Kajian ini juga mendapati sebanyak 25 peratus guru tidak mampu
merancang kemahiran bahasa dalam komponen kesusasteraan Melayu
dalam bahasa Melayu. Hal ini bertepatan dengan dapatan Osman
Alauddin (1995) dan Roshani (1992) yang menyatakan ramai guru sukar
merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan kerana kurang
jelas tentang konsep. Walau bagaimanapun, perhatian perlu diberi kepada
usaha membaca teks wajib di luar masa pengajaran. Ini kerana kajian
mendapati 43 peratus guru memperuntukkan waktu pengajaran
komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu
sebagai masa untuk pelajar-pelajar membaca teks wajib.
5.4 Pelajar
Timbul kerisauan kepada kalangan guru, ibu bapa, pencinta sastera dan

bahasa bahawa para pelajar mempelajari komponen sastera setakat


untuk menghadapi peperiksaan, bukan penghayatan dan penguasaan
nilai, keindahan dan kesempurnaan bahasa. Pelajar beranggapan bahawa
karya sastera agak membosankan dibandingkan dengan cara hidup para
pelajar sekarang yang lebih cenderung mendampingi komputer dan
internet, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Kemungkinan ini
berlaku kerana pelajar tidak membaca karya komponen sastera terlebih
dahulu. Dikhuatiri langkah ini akan menyebabkan objektif komponen
kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran bahasa Melayu untuk
meningkatkan dan mengukuhkan minat membaca tidak akan tercapai.

5.5 Peperiksaan Dalaman (sekolah) dan Awam


Penaksiran pada peringkat sekolah ialah ujian dan peperiksaan yang
dikendalikan secara dalaman iaitu meliputi ujian pengajaran dan
pembelajaran, ujian bulanan dan penggal.
Pada peringkat pusat ialah:
i. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mulai pada Tahun 2001.
ii. Penilaian Menengah Rendah (PMR) mulai pada Tahun 2002.
5.6 Latihan dan Kursus Pendedahan
Kementerian Pelajaran Malaysia memandang berat terhadap
kelangsungan penyampaian ilmu pengetahuan kepada para pelajar. Ini
bertujuan untuk memastikan bidang pendidikan tuntas melahirkan
generasi masa depan yang mendokong Wawasan 2020 dan pembangunan
masyarakat dan negara.
Dalam hal perancangan dan pelaksanaan komponen sastera ini, cara
penyampaian, mekanisme dan pemantauannya sentiasa diteliti.
Kementerian sebagai autoriti menurunkan kuasa kepada Pusat
Perkembangan Kurikulum(PPK) mengkoordinasi pelaksanannya, Jemaah
Nazir Sekolah diberi kuasa memantau pelaksanaan dan Bahagian Buku
Teks menyediakan bahan sumber untuk pengajaran dan pembelajaran.
Di samping itu, diwujudkan jawatankuasa kurikulum yang melibatkan
jabatan pendidikan, pejabat-pejabat pendidikan dan sekolah untuk
menyelaras segala urusan kursus, latihan dan perbincangan dalam
perkhidmatan untuk mendedahkan, membantu dan memantapkan
pendekatan, teknik dan penyampaian guru-guru. Antara pewujudan
mekanisme tersebut, iaitu;
5.6.1 Jurulatih Kebangsaan,
5.6.2 Jurulatih Utama,
5.6.3 Penyelia kurikulum,
5.6.4 Guru Cemerlang,

5.6.5 Guru Pakar, dan


5.6.6 Panitia subjek.

6.0 RUMUSAN DAN CADANGAN


6.1 Kesimpulan
Pelaksanaan komponen sastera adalah merupakan suatu langkah yang
bijak dan tepat kerana karya sastera berperanan sebagai sumber data
bagi penyusunan tatabahasa, pertumbuhan tradisi persuratan, sumber
data perkamusan, pengucapan retorik, pelahiran ilmu, estetik dan bahan
pengajaran dan pembelajaran bahasa.
6.2 Cadangan
Penulisan kreatif yang menekankan penghasilan karya bolehlah dijadikan
salah satu aspek dalam peperiksaan awam, sama ada Penilaian Menengah
Rendah (PMR) atau Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Penghasilan
karya ini bolehlah meliputi genre seperti pantun, syair, sajak, cerpen dan
drama. Manakala penulisan novel oleh pelajar boleh dianugerahi dengan
kategori yang bersesuaian, selaras dengan kempen Bulan Bahasa dan
Bulan Sastera Negara (BBSN) yang dikemukakan dalam Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan 2006-2010.
BIBLIOGRAFI
Abdullah Hassan. 1987. Isu-Isu Pembelajaran Bahasa Malaysia. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Jurnal Kongres Bahasa http://www.kongresbahasa.org/?page_id=28 05
APRIL 2008
Kamus Dewan(Edisi Ketiga). 1996. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka
N.S. Rajendran .2005. Kesusasteraan Sebagai Wahan Mengajar Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi http://apps.emoe.gov.my/ipba/rdipba/cd1/Article85 (5
April 2008)
Pusat Perkembangan Kurikulum(PPK). 2000. Sukatan Pelajaran Bahasa
Melayu KBSM. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran Malaysia
Pusat Perkembangan Kurikulum(PPK). 2000. Huraian Sukatan Pelajaran

Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 1. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran


Malaysia
Pusat Perkembangan Kurikulum(PPK). 2000. Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 2. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran
Malaysia
Pusat Perkembangan Kurikulum(PPK). 2000. Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 3. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran
Malaysia
Pusat Perkembangan Kurikulum(PPK). 2000. Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 4. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran
Malaysia
Pusat Perkembangan Kurikulum(PPK). 2000. Huraian Sukatan Pelajaran
Bahasa Melayu KBSM Tingkatan 5. Kuala Lumpur. Kementerian Pelajaran
Malaysia
Samat Buang. 1996. Pendekatan, Kaedah dan Teknik dalam Pendidikan
Bahasa Melayu Menggunakan Bahan Sastera. Jurnal Dewan Bahasa 40:
Bil.3 Mac halaman 205 221
Thahir Nurudin .2007. Kefahaman Guru Tentang Konsep Komponen
Kesusasteraan Melayu Dalam Mata pelajaran Bahasa Melayu
http://www.google.com.my/search/q=komsas (5 April 2008)