Anda di halaman 1dari 9

PPPA T3 MEI 2014

NEGERI KEDAH
PERATURAN PERMARKAHAN
BAHAGIAN A
1a)

1b)

i
ii
iii
iv

tumpangan
hidup
menggalakkan
berpunca

i
ii
iii

kolektif
sesi
pengawet

1c)
i
ii
iii
iv
v
vi

1d)

1e)

X
/
/
X
/
/

Budak kecil itu menangis.


Dia lapar.

ii

Pak Abu minum kopi.


Pak Abu membaca surat khabar.

iii

Azila memberitahu.
Dia tidak akan menyertai pertandingan debat pada minggu depan.

Ayam tambatan
Berkaki ayam
Ibu Ayam
Bertelur sebiji riuh sekampung
Bagai aur dengan tebing
Melentur buluh biarlah dari rebungnya

mana-mana peribahasa yang sesuai dengan gambar

Soalan 2 - Pemahaman
a)

Prosa

Pilih mana-mana dua jawapan di bawah atau yang relevan

Markah

i.

Deskripsi

3 markah

Isi relevan mengikut tugasan dan ayat gramtis

2 markah

Isi relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

1 markah

Isi kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

0 markah

Isi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatsi

Aku terpaksa pulang ke kota dan meninggalkan kampung dalam keadaan


tergesa-gesa kerana
-

Ibu memendekkan masa cuti


Ibu mendesak-desak pulang ke kota
Bapa menunggu di kota
Sekolah menanti di kota
[3 markah]

ii.

Perwatakan Pak Cik Kinto yang terdapat dalam petikan


-

Prihatin.
Contoh: membungkuskan kami rendang pedas belibis,

Baik hati.
Contoh; membekalkan kami sedikit nasi dan telur rebus.

Penyayang.
Contoh; Pak Cik Kinto agak berat hendak melepaskan aku pulang.
[3 markah]

Markah

Deskripsi

4 markah

Idea relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

3 markah

Idea relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2 markah

Idea kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

1 markah

Idea kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang


gramatis

0 markah

Idea tidak relevan tetapi ayat gramatis


Idea tidak relevan dan ayat tidak gramatis

iii.

Pada pendapat saya cara yang perlu kita lakukan untuk menggalakkan generasi
muda mencintai kehidupan di kampung
-

pulang bercuti di kampung


lawatan sambil belajar
aktiviti perkhemahan
kempen / cuti-cuti Malaysia
program inap desa / homestay
ziarah keluarga di kampung
program bakti siswa / anak angkat

[4 markah]

Soalan 2 - Pemahaman
b)

Puisi
Markah

i.

Deskripsi

3 markah

Isi relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

2 markah

Isi relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

1 markah

Isi kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

0 markah

Isi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

Faedah-faedah yang diperoleh daripada amalan muafakat ialah


-

Bersatu padu
Negara damai
Rakyat sejahtera
Saling mempercayai
Mengukuhkan perpaduan
Bekerjasama
[3 markah]

ii.

Gaya bahasa yang menarik berserta contoh yang sesuai.


-

Repetisi
Contoh; Hidup muafakat hidup bahagia
Imej alam
Contoh; pelangi, senja, lurah, buah salak, paya, kangkung, beras, sawah
padi, bunga melati
Peribahasa
Contoh; Bulat air kerana pembetung
Bulat manusia kerana muafakat
Asonansi
Contoh; Buah salak di dalam kantung
Aliterasi
Contoh; kuning keemasan indahnya maya
[3 markah]

Markah

Deskripsi

4 markah

Idea relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

3 markah

Idea relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2 markah

Idea kurang relevan mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

1 markah

Idea kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang


gramatis

0 markah

Idea tidak relevan tetapi ayat gramatis


Idea tidak relevan dan ayat tidak gramatis

iii.

Pada pendapat saya, aktiviti yang boleh dilakukan untuk mewujudkan


masyarakat yang bermuafakat ialah
-

Mengadakan rumah terbuka


Mengadakan aktiviti bergotong-royong
Menziarahi jiran
Menganjurkan sukaneka
Skim Rondaan Selamat / Rukun tetangga
Mewujudkan pasukan permainan
[4 markah]

Bahagian A : Soalan 3
Ulasan
PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA

Cemerlang

13 - 15

Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas dan matang.
Bahasa
Ayat gramatis.
Kosa kata luas dan tepat.
Ejaan dan tanda baca betul.
Penanda wacana yang betul.
Kesalahan bahasa yang minimum.

Baik

O9 - 12

Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas.
Bahasa
Ayat masih gramatis.
Kosa kata luas.
Ejaan dan tanda baca masih betul.
Penanda wacana yang masih betul.
Kesalahan bahasa yang masih minimum.

Memuaskan

05 - 08

Idea
Isi tersurat atau tersirat yang masih relevan dengan
bahan.
Ulasan idea yang kurang jelas.
Bahasa
Ayat kurang gramatis.
Kosa kata terhad.
Kesalahan bahasa yang ketara.

Penguasaan
Minimum

01 - 04

Keseluruhan jawapan calon menggambarkan


penguasaan bahasa yang tidak cekap.

SKEMA SOALAN 4 PT3 MEI 2014


Bahagian D (Karangan)
Peringkat

Markah

Deskripsi
-

Cemerlang

33 40
(37 40)
(33 36)

25 32
Kepujian

(29 32)
(25 28)

17 24
Baik

(21 24)
(17 20)

guna kata dan ayat yang gramatis


kosa kata yang luas dan tepat
ejaan / tanda baca betul
guna pelbagai jenis kata
idea relevan berdasarkan tugasan berserta dengan
contoh-contoh yang sesuai
huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan
dan kesimpulan sesuai dan berkembang
pengolahan menarik dan berkesan
pemerengganan yang sesuai dan format menepati
kehendak soalan
guna ungkapan yang mudah seperti peribahasa , pantun,
kata dan frasa yang menarik
guna kata dan ayat yang gramatis
kosa kata yang luas dan tepat
ejaan / tanda baca betul
guna pelbagai jenis kata
kesalahan minimum dalam penggunaan kata
idea relevan berdasarkan tugasan berserta dengan
contoh-contoh yang sesuai
huraian idea luar seperti pendapat, ulasan, cadangan
dan kesimpulan sesuai dan berkembang
pengolahan menarik dan berkesan
pemerengganan yang sesuai dan format menepati
kehendak soalan
guna ungkapan yang mudah seperti peribahasa, pantun,
cogan kata dan frasa yang menarik
guna kata dan ayat yang gramatis tetapi kesalahan yang
minimum
kosa kata umum tetapi terdapat kesalahan yang
minimum
penanda wacana masih sesuai
idea masih relevan berdasarkan tugasan berserta dengan
contoh-contoh yang sesuai
pengolahan masih menarik dan berkesan
pemerengganan yang sesuai dan format menepati
kehendak soalan

09 16
Memuaskan

(13 16)
(09 12)

01 08
Penguasaan (05 08)
(01 04)
minimum

a.
b.

Soalan 1
Format
Diharapkan

a.
b.

Soalan 2
Format
Diharapkan

- guna pelbagai jenis kata yang terhad


- guna ayat yang mudah tetapi terdapat kesalahan yang
minimum
- penanda wacana yang kurang tepat
- kesalahan ejaan / tanda baca yang ketara
- idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian
tidak jelas
- pengolahan kurang menarik
- pemerengganan kurang sesuai dan format kurang
Tepat/format bercampur aduk
- keseluruhannya menggambarkan penguasaan bahasa
yang tidak cekap
- idea yang kabur / tidak berkaitan dengan tugas
- cerita lain
- hafal karangan

: Surat kiriman tidak rasmi


: Calon dapat menulis tentang beberapa jenis, cara bermain dan
kepentingan permainan tradisional yang terdapat di Malaysia.

: Tiada
: Calon dapat menulis faedah atau kebaikan yang diperoleh daripada
permainan tradisional.

Langkah langkah memeriksa


1

Hendaklah membaca karangan sepintas lalu terlebih dahulu bagi mendapatkan


kesan ( impression) daripadanya. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa
membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan
pengolahan. Kemudian , nilai dan tetapkan peringkat karangan berkenaan
berdasarkan kriteria penskoran yang disediakan.

Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangkan yang muktamad.
Semasa membaca itu, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan
dan isi / fakta seperti yang berikut :
____________________

kesalahan bahasa,perkataan dan frasa

kesalahan ejaan

//

kesalahan ejaan yang berulang

kesalahan tanda baca

kesalahan isi / fakta / idea

Pemotongan markah untuk ejaan yang salah.


a. markah dipotong bagi setiap ejaan yang salah
b. Pemotongan keseluruhan tidak lebih daripada 2 markah
c. Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira