Anda di halaman 1dari 9

Pertolongan dan

Perlindungan PadaAllah
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
Rabb kami ialahAllah, kemudian mereka
tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan mereka tidak (pula)
berduka cita.(QS. Fushilat: 30)

Dari Abu Al Abbas, Abdullah bin Abbas


radhiyallahu anhu, ia berkata: Pada suatu hari
saya pernah berada di belakang Nabi
shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda:
Wahai anak muda, aku akan mengajarkan
kepadamu beberapa kalimat: Jagalah Allah,
niscaya Dia akan menjaga kamu. Jagalah
Allah[1], niscaya kamu akan mendapati Dia di
hadapanmu[2]. Jika kamu minta, mintalah
kepada Allah. Jika kamu minta tolong, mintalah
tolong juga kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya
semua umat berkumpul untuk memberikan
kepadamu sesuatu keuntungan, maka hal itu
tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang
sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya
mereka pun berkumpul untuk melakukan
sesuatu yang membahayakan kamu, niscaya
tidak akan membahayakan kamu kecuali apa
yang telah Allah tetapkan untuk dirimu.
Segenap pena telah diangkat dan lembaranlembaran telah kering[3].

Kapankah pertolongan ALLAH akan


tiba?
Sesungguhnya

Kami menolong rasul-rasul


Kami dan orang-orang yang beriman
dalam kehidupan dunia dan pada hari
berdirinya saksi-saksi (hari kiamat).
[Q.S. Al Mukmim (40):51].
Dan Kami selalu
berkewajiban menolong
orang-orang yang
beriman. [Q.S. Ar Ruum
(30):47].

Sungguh Kami pasti memberi cobaan kepada


kamu sekalian dengan sesuatu berupa rasa
takut, kelaparan, berkurangnya harta, jiwa dan
buah-buahan. Dan gembirakanlah orang-orang
yang bersabar, yaitu mereka yang bila ditimpa
musibah, mereka berkata: Sungguh kami
semua adalah milik Allah dan sungguh hanya
kepada-Nyalah kami kembali. Mereka itulah
orang-orang yang mendapatkan limpahan
karunia dan rahmat dari Tuhan mereka dan
mereka itulah orang-orang yang terpimpin.
(QS. 2: 155-157)
Sesungguhnya orang-orang
yang bersabar itu pastilah
dipenuhi pahala mereka tanpa
batas. (QS. Az Zumar: 10)

Rasululah bersabda : Tidak sekali-kali


seorang muslim di bumi ini berdoa pada
Allah meminta suatu permintaan,
melainkanAllahakan memberi apa yang
ia minta atau memalingkan darinya suatu
kejahatan
yang semisal dengan permintaannya,
selagi ia tidak berdoa meminta suatu
dosa atau memutuskan
silaturahmi.Maka ada seseorang
berkata,kalau demikian, kami akan
memperbanyak (berdoa).Beliau
menjawab,AllahMaha Memberi.(HR.
Tirmidzi),

kunci-kunci bagaimana mendapatkan


pertolongan Allah
"penghambaan" kepada Allah. Laa haula walaa
quwwata illa billahil. Tiada daya maupun upaya
selain atas kekuatan Allah. Saat kita menyadari
kekerdilan diri di hadapan Allah, maka pertolongan
Allah akan mendatangi kita. Bukankah kita makhluk
lemah, sedangkan Allah Maha Menggenggam
segalanya?
"Saat kau berdoa, saat kau munajat, atau saat kau
sujud, kecilkanlah dirimu sekecil-kecilnya di hadapan
Allah, dan besarkanlah Allah sebesar-besarnya
semampu kau membesarkannya. Niscaya rahmat
dan pertolongan Allah akan mengalir kepadamu

kunci-kunci bagaimana mendapatkan


pertolongan Allah
kunci terpenting agar kita ditolong Allah adalah dengan
sungguh-sungguh menghamba kepada-Nya. Saat kita
ingin dimuliakan Allah, maka akuilah kehinaan kita di
hadapan Allah. Saat kita ingin dilebihkan, maka akui
kekurangan kita di hadapan Allah. Saat kita ingin
dikuatkan Allah, maka akui kelemahan kita di selemahlemahnya di hadapan Allah.

"Buktikan dengan sungguh-sungguh sifat-sifat


kekuranganmu, niscaya Allah akan membantumu
dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Akuilah
kehinaanmu, niscaya Allah menolongmu dengan
kemuliaan-Nya. Akuilah kekuranganmu, niscaya
Allah menolongmu dengan kekuasaan-Nya. Akuilah
kelemahanmu, niscaya Allah akan menolongmu
dengan kekuatan-Nya."

Apakah kamu mengira akan masuk


surga, Padahal belum datang
kepadamu (cobaan) sebagaimana
halnya orang-orang terdahulu
sebelum kamu? mereka ditimpa
malapetaka dan kesengsaraan, serta
digoncangkan (dengan bermacammacam cobaan) sehingga berkatalah
Rasul dan orang-orang yang beriman
bersamanya: Bilakah datangnya
pertolongan Allah? Ingatlah,
Sesungguhnya pertolongan Allah itu
Amat dekat.(QS. Albaqarah: 214)

Hai orang-orang yang beriman jika kamu


menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
(QS. Muhammad:7)
Sesungguhnya Allah pasti menolong
orang yang menolong (agama)-Nya.
Sesungguhnya Allah benar-benar
Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS.Al
Hajj : 40)
Barangsiapa yang bertakwa
kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan keluar.
(QS. Ath Thalaq:2)
Dan barangsiapa yang bertakwa
kepada Allah niscaya Allah
menjadikan baginya jalan
kemudahan dalam urusannya.(QS.
Ath Thalaq:4)

Anda mungkin juga menyukai