Anda di halaman 1dari 38

MINGGU / TARIKH

MINGGU 1
Tema :Keluarga Harmoni
Tajuk : Hari Keluarga
Sistem Bahasa:
-kata nama am
Ilmu:
-Pend.Moral,DM,DST
Nilai Murni:
Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama
KBT :
KB-mengenal pasti
-mengumpulkan dan
mengelaskan
-menjana idea
BCB-mendengar dengan
berkesan
-bacaan intensif
Kontekstual-menghubungkait
KP-muzik
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi


bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat
yang betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal


dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal
berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 2
Tema :Keluarga Harmoni
Tajuk : Hari Keluarga
Sistem Bahasa:
-kata nama am
Ilmu:
-Pend.Moral,DM,DST
Nilai Murni:
Kasih sayang,hormatmenghormati,kerjasama
KBT :
KB-mengenal pasti
-mengumpulkan dan
mengelaskan
-menjana idea
BCB-mendengar dengan
berkesan
-bacaan intensif
Kontekstual-menghubungkait
KP-muzik
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi


bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat
yang betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal


dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal
berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 3
Tema :Keluarga Harmoni
Tajuk : Hobi Mak Usu
Sistem Bahasa:
-kata nama khas
Ilmu:
-Pend.Moral,Kem.Hidup
Nilai Murni:
Rajin,jujur,tolong-menolong
KBT :
KB-mengenal pasti
-mengumpulkan dan
mengelaskan
-menghubungkait
BCB-mendengar dengan
berkesan
-bacaan intensif
Kontekstual-mengaplikasikan
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-keusahawanan

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi


bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat
yang betul.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal

1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.


1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang
sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah
jenis larangan dengan betul.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal
berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau
lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan
konsonan bergabung dengan cara yang betul dan
tulisan yang kemas.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup
manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 4
Tema :Keluarga Harmoni
Tajuk : Sepupu Adam
Sistem Bahasa:
-kata ganti nama diri
Ilmu:
-Pend.Moral,MT
Nilai Murni:
Kebersihan,baik hati ,Kasih
sayang
KBT :
KB-mengenal pasti
-menyusun mengikut urutan
-menjana idea
BCB-mendengar dengan
berkesan
KP-verbal linguistic
-interpersonal
Kontruktivismemenghubungkaitkan
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-keusahawanan
-TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara
didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons
dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
bercapah.
1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons secara
lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut
urutan dengan betul.
1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata
ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam
bahan multimedia dengan tepat.
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat


mudah dengan betul berdasarkan soalan.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
ketiga dengan betul mengikut konteks.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN
RAYA
TAJUK 1
MENGGENALI PENGGUNA JALAN
RAYA

1.7 Pengguna jalan raya

1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 5
Tema :Sihat dan Cergas
Tajuk : Jagalah Kebersihan
Sistem Bahasa:
-kata kerja tunggal
Ilmu:
-Pend.Kesihatan,P.Moral
Nilai Murni:
Kebersihan,gotong-royong,rajin
KBT :
KB-mengenal pasti
-mentafsir
-menjana idea
-mensintesis
-menghubungkaitkan
BCB -bacaan intensif
Kontekstual-menghubungkait
KP-muzik,interpersonal
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

TEMA PKJR:
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN
RAYA
TAJUK 2
MENJADI PENGGUNA JALAN
RAYA YANG BERBEZA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi


bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat
yang betul.
1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal


dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.

1.7 Pengguna jalan raya

1.7.2

Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah


pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan
kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 6
Tema :Sihat dan Cergas
Tajuk : Jagalah Kebersihan
Sistem Bahasa:
-kata kerja tunggal
Ilmu:
-Pend.Kesihatan,P.Moral
Nilai Murni:
Kebersihan,gotong-royong,rajin
KBT :
KB-mengenal pasti
-mentafsir
-menjana idea
-mensintesis
-menghubungkaitkan
BCB -bacaan intensif
Kontekstual-menghubungkait
KP-muzik,interpersonal
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

TEMA PKJR:
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN
RAYA
TAJUK 3:
SEMUA ORANG PEJALAN KAKI

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi


bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan
ayat yang betul.
1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal


dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas


melintas dengan selamat.
7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan
menerangkan setiap langkah.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 7
Tema :Sihat dan Cergas
Tajuk : Kantin Saya Bersih
Sistem Bahasa:
-kata adjektif
Ilmu:
-Pend.Kesihatan,P.Moral
Nilai Murni:
Kebersihan,tolongmenolong,kekemasan,teliti,bersyukur
KBT :
KB-mengenal pasti
-membuat urutan
-menjana idea
BCB -perbincangan
KP-verbal linguistic
-kinestetik
-interpersonal
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

TEMA PKJR:
UNIT 1
PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA
TAJUK 4:
BERJALAN DENGAN SELAMAT DI
TEMPAT LETAK KERETA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata


panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan
keluarga asas dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam
bentuk tulisan berangkai dengan betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
cara yang betul dan kemas.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang
betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan
mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik
hibur.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
manusia dengan betul mengikut konteks.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
pancaindera dengan betul mengikut konteks.

1.7 Pengguna jalan raya

1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan


kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan
kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 8
Tema :Sihat dan Cergas
Tajuk : Makanan Bersih dan Berkhasiat
Sistem Bahasa:
-ayat tunggal
Ilmu:
-Pend.Kesihatan,P.Moral,DST
Nilai Murni:
Kebersihan,sihat,menghargai,teliti,belas
kasihan,menolong
KBT :
KB-mengkonsepsikan
-mengenalpasti
-menjana idea
BCB bacaan intensif
KP-verbal linguistik
-interpersonal
Kontekstual-menghubungkaitkan
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-keusahawanan

TEMA PKJR:
UNIT 2
PERATURAN JALAN RAYA
TAJUK 1
PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
semasa bercerita secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata


ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
cara yang betul dan kemas.
3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul
,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta
menggunakan mimik muka yang sesuai melalui
penceritaan secara didik hibur.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
ketiga dengan betul mengikut konteks.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
pancaindera dengan betul mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang


jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan


raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan
raya.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 9
Tema :Sihat dan Cergas
Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan
Sistem Bahasa:
-kata adjektif
Ilmu:
Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihatan
Nilai murni:
Cergas,sihat,kebersihan,rajin
KBT :
KB -menjana idea
-mentafsir
BCB bacaan intensif
KP -interpersonal
Kontekstual-menghubungkaitkan
Kontruktivisme-menghubungkaitkan
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi
yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam bahan multimedia dengan tepat.
2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan
bahan bukan grafik dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
cara yang betul dan kemas.
3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif


pancaindera dengan betul mengikut konteks.
TEMA PKJR:
UNIT 2
PERATURAN JALAN RAYA
TAJUK 2:
AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang


jalan raya serta menggunakannya.

3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan


undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki,
penumpang, penunggang basikal, pemandu, penunggang.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 10
Tema :Sihat dan Cergas
Tajuk : Bersenam Menyihatkan Badan
Sistem Bahasa:
-kata adjektif
Ilmu:
Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihatan
Nilai murni:
Cergas,sihat,kebersihan,rajin
KBT :
KB -menjana idea
-mentafsir
BCB bacaan intensif
KP -interpersonal
Kontekstual-menghubungkaitkan
Kontruktivisme-menghubungkaitkan
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
dengan betul mengikut konteks.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan


menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi
yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam bahan multimedia dengan tepat.
2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan
bahan bukan grafik dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
cara yang betul dan kemas.
3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vocal
bergabung,digraph dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif


pancaindera dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 2
PERATURAN JALAN RAYA
TAJUK 3:
KENAL PASTI PERATURAN JALAN
RAYA DI KAWASAN KAMU

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang


jalan raya serta menggunakannya.

3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, undang-undang jalan


raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di
persekitaran mereka.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 11
Tema :Semangat Perpaduan
Tajuk : Jiranku Mesra
Sistem Bahasa:
-kata hubung
Ilmu:
-P.Moral,DST
Nilai murni:
Semangat
kejiranan,menolong,berbudi
bahasa
KBT :
KB -menjana idea
-membuat urutan
-mengenalpasti
-membuat keputusan
KP verbal linguistik
-interpersonal
Kontruktivismemenghubungkaitkan
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

TEMA PKJR:
UNIT 2
PERATURAN JALAN RAYA
TAJUK 4:
PATUHI PERATURAN JALAN RAYA

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan


ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
majmuk.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik dengan betul.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang
sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.

3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang


jalan raya serta menggunakannya.

3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan


raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 12
Tema :Semangat Perpaduan
Tajuk : Jiran Sepakat
Sistem Bahasa:
-kata tanya
Ilmu:
-P.Moral
Nilai murni:
Baik hati,bekerjasama,berhati-hati
KBT :
KB -membuat urutan
-mengitlak
-membuat keputusan
-mengenalpasti
BCB-bacaan intensif
-mendengar dengan
berkesan
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK

TEMA PKJR:
UNIT 3
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN
PENANDA JALAN
TAJUK 1:
KENALI PAPAN TANDA, ISYARAT
DAN PENANDA JALAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara
didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan


tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
diftong,vockal berganding,digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata ,digraf dan konsonan
bergabung dengan tepat.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat


trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk
meningkatkan keselamatan.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan
raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 13
Tema :Semangat Perpaduan
Tajuk : Semangat Kerjasama
Sistem Bahasa:
-ayat tunggal
Ilmu:
-P.Moral,DM
Nilai murni:
Murah hati,bekerjasama,gotongroyong,semangat kejiranan
KBT :
KB menjana idea
-mengenalpasti
-menilai
BCB-bacaan luncur
-mendengar dengan
berkesan
KP: Muzik
Kontruktivisme:menerangkan dan
menjelaskan
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK belajar melalui TMK
TEMA PKJR:
UNIT 3
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN
PENANDA JALAN
TAJUK 2:
KATEGORI PAPAN TANDA JALAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi


bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat
yang betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal


dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal
berganding,digrafdan konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,digraf dan konsonan
bergabung dengan tepat.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola
ayat FN+FN,FN+FK,FN+FA, dan FN+FSN dengan betul
dalam pelbagai konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat


trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk
meningkatkan keselamatan.
1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan
raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 14
Tema :Semangat Perpaduan
Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak
Sistem Bahasa:
-imbuhan awalan
Ilmu:
-P.Moral,P.Jasmani
Nilai murni:
Menghargai,kerjasama,gembira,menolong
KBT :
KB membuat rumusan
-membandingkan dan mebezakan
-menganalisis
-mengitlak
-mengenal pasti
-membuat pilihan
BCB-mencatat nota
-bacaan intensif
KP:
- verbal linguistik
-interpersonal
Kontruktivisme:menerangkan dan
menjelaskan
Kontekstual:mengaplikasikan
EMK:
-keusahawanan
-kreativiti dan inovasi
TEMA PKJR:
UNIT 3
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA
JALAN
TAJUK 3:
AMBIL LANGKAH BIJAK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan


intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila.
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas secara bertatasusila.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam bahan multimedia dengan tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik
dan bahan bukan grafik dengan betul.
2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan
grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
grafik serta ayat yang betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
cara yang betul dan kemas.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber .
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul
,intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka
yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
awalan,akhiran dan apitan dengan betul dalam
pelbagai konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat


trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi
untuk meningkatkan keselamatan.
1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna
jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 15
Tema :Semangat Perpaduan
Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak
Sistem Bahasa:
-imbuhan awalan
Ilmu:
-P.Moral,P.Jasmani
Nilai murni:
Menghargai,kerjasama,gembira,menolong
KBT :
KB membuat rumusan
-membandingkan dan mebezakan
-menganalisis
-mengitlak
-mengenal pasti
-membuat pilihan
BCB-mencatat nota
-bacaan intensif
KP:
- verbal linguistik
-interpersonal
Kontruktivisme:menerangkan dan
menjelaskan
Kontekstual:mengaplikasikan
EMK:
-keusahawanan
-kreativiti dan inovasi
TEMA PKJR:
UNIT 3
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA
JALAN
TAJUK 4:
JOM, JALAN-JALAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat
dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan


intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila.
1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas secara bertatasusila.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
dalam bahan multimedia dengan tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik
dan bahan bukan grafik dengan betul.
2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan
grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
grafik serta ayat yang betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
cara yang betul dan kemas.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber .
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul
,intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka
yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
awalan,akhiran dan apitan dengan betul dalam
pelbagai konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat


trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi
untuk meningkatkan keselamatan.
1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna
jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema : Seni dan Budaya


Tajuk : Kraf Tangan
Sistem Bahasa : Imbuhan
Akhiran
Ilmu : Kajian Tempatan, Pend.
Moral, Dunia Seni Visual
NM : menghargai, berusaha,
bersyukur, rajin, menolong
KBT :
KB menjanakan idea,
menghubungkaitkan, mengenal
pasti, menyusun maklumat
BCB mencatat nota
KP interpersonal
Konstruktivisme
mengembangkan idea
EMK : Keusahawanan, Kreativiti
dan inovasi

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons


secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
mengikut urutan dengan bercapah.
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas secara bertatasusila.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
grafik serta ayat dengan betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 4

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di


jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3 Darjah penglihatan

4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam


keadaan selamat dan boleh dilihat.

MINGGU 16

KEBOLEHLIHATAN DI JALAN
RAYA
TAJUK 1:
BOLEH DILIHAT DAN LEBIH
SELAMAT

MINGGU / TARIKH
MINGGU 17
Tema : Seni dan Budaya
Tajuk : Kraf Tangan
Sistem Bahasa : Imbuhan
Akhiran
Ilmu : Kajian Tempatan, Pend.
Moral, Dunia Seni Visual
NM : menghargai, berusaha,
bersyukur, rajin, menolong
KBT :
KB menjanakan idea,
menghubungkaitkan, mengenal
pasti, menyusun maklumat
BCB mencatat nota
KP interpersonal
Konstruktivisme
mengembangkan idea
EMK : Keusahawanan, Kreativiti
dan inovasi

TEMA PKJR:
UNIT 4
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN
RAYA
TAJUK 2:
CUACA DAN WAKTU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons


secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
mengikut urutan dengan bercapah.
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas secara bertatasusila.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
grafik serta ayat dengan betul.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di


jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3 Darjah penglihatan

4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam


keadaan selamat dan boleh dilihat.
4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan
pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan
kaki dan penunggang basikal.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 18
Tema : Seni dan Budaya
Tajuk : Permainan Tradisional
Sistem Bahasa : Imbuhan apitan
Ilmu : K. Tempatan, Pend. Moral
NM : menghargai, gembira,
Kerjasama
KBT :
KB menghubungkaitkan,
menjanakan idea, membuat
keputusan
BCB mencatat maklumat
KP - interpersonal
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

TEMA PKJR:
UNIT 4

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas secara bertatasusila.
1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
kata yang sesuai secara bertatasusila.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik dengan betul.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
bacaan.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik
hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

1.3 Perabot jalan raya

1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan


raya.

KEBOLEHLIHATAN DI JALAN
RAYA
TAJUK 3:
PERABOT JALAN

1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan


bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang
berjalan kaki dan berbasikal.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di


jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3 Darjah penglihatan

4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam


keadaan selamat dan boleh dilihat.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 19
Tema : Seni dan Budaya
Tajuk : Makanan Tradisional
Sistem Bahasa : Ayat Tanya
Ilmu : Pend. Moral, PSK
NM : kesungguhan, menghargai,
seronok, bersopan
KBT :
KB mentafsir, mengenal pasti,
membandingkan dan
membezakan, menjanakan idea
BCB menulis cepat, mengingat,
bacaan intensif
KP interpersonal
Konstruktivisme
mengembangkan idea
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

TEMA PKJR:
UNIT 4
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN
RAYA
TAJUK 4:
KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA
DUA BUAH KERETA YANG
DILETAKKAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan
konsonan bergabung dengan tepat.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
separa terkawal dengan betul.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan

2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di


jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3 Darjah penglihatan

4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil


ke atas keselamatan mereka.
4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam
keadaan selamat dan boleh dilihat.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 20
Tema : Seni dan Budaya
Tajuk : Warisan Kita
Sistem Bahasa : kata ganda
penuh
Ilmu : Pend. Moral, PSK, Sejarah
NM : berani, menghargai,
tanggungjawab,bersyukur
KBT :
KB menaakul, mengenal pasti,
menghubungkaitkan, menjanakan
idea
BCB bacaan intensif
KP - interpersonal
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK- belajar melalui TMK

TEMA PKJR:
UNIT 5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
bacaan.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
berpandu.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh
dengan betul dalam pelbagai konteks.

1.1 Jenis-jenis jalan raya

1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang


kompleks dan berbahaya.

1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas

1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.

7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas


jalan.

MENGIMBAS LALU LINTAS


TAJUK 1:
JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS
DAN BERBAHAYA

MINGGU / TARIKH
MINGGU 21
Tema : Petani Moden
Tajuk : Kebun Sekolahku
Sistem Bahasa : pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, Pertanian
NM : rajin, kerjasama, berhatihati, bersyukur
KBT :
KB membuat urutan, mengenal
pasti, verbal-linguistik
BCB mendengar dengan
berkesan, bacaan intensif,
mencatat nota
Kontekstual - menghubungkaitkan
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

TEMA PKJR:
UNIT 5

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
bacaan.
3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal
berganding dengan tepat.
3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
naratif secara separa terkawal dengan betul.
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan
mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara
didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu


lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.

MENGIMBAS LALU LINTAS


TAJUK 2:
MENGIMBAS LALU LINTAS

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 22
Tema : Petani Moden
Tajuk : Dusun Pak Long
Sistem Bahasa : pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, Pertanian
NM : rajin, kerjasama, berhatihati, bersyukur, tekun
KBT :
KB menjanakan idea, mengenal
pasti
BCB mendengar dengan
berkesan, bacaan intensif
Kontekstual - menghubungkaitkan
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons


dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
bercapah.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan
dan tanda baca.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka


untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

TEMA PKJR:
UNIT 5
MENGIMBAS LALU LINTAS
TAJUK 3:
MENCARI PETUNJUK

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 23
Tema : Petani Moden
Tajuk : Ternakan
Sistem Bahasa : pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, Penternakan
NM : rajin, membantu, teliti,
Bersih
KBT :
KB menjanakan idea, mengenal
pasti, menganalisis, membuat
urutan
BCB bacaan intensif
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP - interpersonal
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons


dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
bercapah.
1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons
secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
mengikut urutan dengan bercapah.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat
daripada aspek ejaan dan tanda baca.
4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka


untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

TEMA PKJR:
UNIT 5
MENGIMBAS LALU LINTAS
TAJUK 4 :
PEMERHATIAN LALU LINTAS

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 24
Tema : Petani Moden
Tajuk : Hasil Laut
Sistem Bahasa : pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan
NM : rajin, membantu, berusaha,
Kerjasama
KBT :
KB menjanakan idea, mengenal
pasti, menganalisis, mensintesis,
membandingkan dan
membezakan
BCB mencatat maklumat,
bacaan intensif
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP naturalis, interpersonal
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan


ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
tidak formal secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan
konsonan bergabung dengan tepat.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab


seseorang penumpang.

6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang


selamat dan bertanggungjawab.

6.2 Penggunaan alat penahan

6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang


untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan
betul.

TEMA PKJR:
UNIT 6
MENJADI PENUMPANG YANG
SELAMAT DAN
BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK 1:
TALI PINGGANG KELEDAR

6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam


kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam
atau melanggar objek.

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang


bertanggungjawab.

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 25
Tema : Mari Berniaga
Tajuk : Hari Jualan sekolahku
Sistem Bahasa : kata ganda
penuh
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan
NM : rajin, kerjasama, jujur, adil,
Kebersihan, bersungguhSungguh
KBT :
KB menjanakan idea, mengenal
pasti, menaakul
BCB mencatat maklumat,
bacaan intensif, bacaan imbasan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP verbal-linguistik
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
2.2.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau
lebih suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan cara yang betul dan
tulisan yang kemas.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik
hibur.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh
dengan betul dalam pelbagai konteks.

6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab


seseorang penumpang.

6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang


selamat dan bertanggungjawab.

6.2 Penggunaan alat penahan

6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang


untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan
betul.

TEMA PKJR:
UNIT 6
MENJADI PENUMPANG YANG
SELAMAT DAN
BERTANGGUNGJAWAB
TAJUK 2:
MENJADI PENUMPANG YANG
BERTANGGUNGJAWAB

6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam


kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam
atau melanggar objek.

10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang


bertanggungjawab.

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 26
Tema : Mari Berniaga
Tajuk : Kedai Cenderamata
Sistem Bahasa : ayat penyata
Ilmu : Pend. Moral, DST
NM : rajin, menghormati,
menghargai, teliti
KBT :
KB menghubungkaitkan,
mengenal pasti, menaakul,
membandingkan dan
membezakan
BCB mencatat maklumat,
bacaan intensif
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP interpersonal
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan
TMK belajar melalui TMK

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi


yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik dengan betul.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalaui
lakonan spontan secara didik hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks.

1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan
penunggang basikal.

1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin


berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan
bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

TEMA PKJR:
UNIT 7
MENJADI PENGGUNA JALAN
RAYA YANG BERHEMAH
TAJUK 1:

1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan


bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi
dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

PENGGUNA JALAN RAYA YANG


BERHEMAH

MINGGU / TARIKH
MINGGU 27

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat

Tema : Mari Berniaga


Tajuk : Nasihat Pak Long
Sistem Bahasa : kata tanya,
kata hubung
Ilmu : Pend. Moral, DST
NM : gigih, murah hati, menolong,
merendah diri
KBT :
KB menjanakan idea, mengenal
pasti, menghubungkaitkan
BCB mencatat nota, bacaan
luncuran
KP verbal-linguistik
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

2.3
2.6
3.5
3.6
4.4
5.1

sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan


tepat secara bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

2.3.2
2.6.1
3.5.2
3.6.2
4.4.1
5.1.6
5.1.7

TEMA PKJR:
UNIT 7
MENJADI PENGGUNA JALAN
RAYA YANG BERHEMAH

1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan
penunggang basikal.

BERHEMAH DI JALAN RAYA

MINGGU 28

1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin


berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan
bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.
1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan
bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi
dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.

TAJUK 2:

MINGGU / TARIKH

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber


secara bertatasusila.
Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
bacaan.
Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
berpandu.
Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik
hibur.
Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan

Tema : Mari Berniaga


Tajuk : Dunia Perniagaan
Sistem Bahasa : kata tanya
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan
NM : gigih, rajin, peramah, jujur,
berhati-hati
KBT :
KB menyusun maklumat,
mengenal pasti, membandingkan
dan membezakan
BCB bacaan intensif
Konstruktivisme
mengembangkan idea,
menghubungkaitkan
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK belajar melalui TMK

TEMA PKJR:
UNIT 8
MELINTAS DENGAN SELAMAT

tepat secara bertatasusila.


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

tepat dan jelas secara bertatasusila.


2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
grafik serta ayat dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka
yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.

4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki

4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah


lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan
kenderaan.
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya,
melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh
membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.
7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian
persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan
sewaktu melintas.
7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas
jalan.
7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek
keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat
melintas yang ditentukan.

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas

TAJUK 1
MELINTAS DENGAN SELAMAT

MINGGU / TARIKH
MINGGU 29

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak

Tema : Saya Anak Malaysia


Tajuk : Jalur Gemilang
Sistem Bahasa : imbuhan
awalan
Ilmu : Pend. Moral, PSK
NM : semangat patriotik,
bersyukur, mengenang jasa
KBT :
KB menyusun maklumat,
mengenal pasti, menaakul,
menjanakan idea, mengitlak
BCB mencatat maklumat,
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP Muzik, verbal-linguistik
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK belajar melalui TMK

1.5
2.2
2.5
2.6
3.3
3.7
4.1
5.2

dalam situasi formal dan tidak formal secara


bertatasusila.
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

formal secara bertatasusila.


1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
separa terkawal dengan betul.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 8
MELINTAS DENGAN SELAMAT

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

TAJUK 2:

7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila


langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.
7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas
melintas jalan dengan selamat.

LANGKAH CERMAT JIWA


SELAMAT

7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan


menerangkan setiap langkah.
7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah
melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 30

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak

Tema : Saya Anak Malaysia


Tajuk : Jalur Gemilang
Sistem Bahasa : imbuhan
awalan
Ilmu : Pend. Moral, PSK
NM : semangat patriotik,
bersyukur, mengenang jasa
KBT :
KB menyusun maklumat,
mengenal pasti, menaakul,
menjanakan idea, mengitlak
BCB mencatat maklumat,
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP Muzik, verbal-linguistik
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK belajar melalui TMK

1.5
2.2
2.5
2.6
3.3
3.7
4.1
5.2

MINGGU / TARIKH
MINGGU 31
Tema : Saya Anak Malaysia
Tajuk : Bahasa Kita
Sistem Bahasa : kata ganda
penuh
Ilmu : Pend. Moral, PSK
NM : bersopan santun, berani
bersyukur, mencintai
KBT :
KB mengenal pasti
BCB bacaan intensif
Kontekstual
menghubungkaitkan,
mengaplikasikan
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK belajar melalui TMK

dalam situasi formal dan tidak formal secara


bertatasusila.
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

formal secara bertatasusila.


1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
kosa kata.
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
separa terkawal dengan betul.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan


tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi


yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
bacaan.
3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam
bentuk tulisan berangkai dengan betul.
3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat
daripada aspek ejaan dan tanda baca.
4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas secara didik hibur.

hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

MINGGU / TARIKH
MINGGU 32

STANDARD KANDUNGAN

Tema : Saya Anak Malaysia


Tajuk : Negara Kita
Sistem Bahasa : ayat majmuk
Ilmu : Pend. Moral, PSK
NM : menghargai, patuh
bersyukur, semangat
patriotik, hormat
KBT :
KB menganalisis, mengenal
pasti, menjanakan idea
BCB perbincangan
Kontekstual - mengaplikasikan
KP verbal-linguistik
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK belajar melalui TMK

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara
didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

MINGGU 33
Tema : Saya Anak Malaysia
Tajuk : Lambang Negara
Sistem Bahasa : ayat penyata
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT
NM : menghargai, patuh
hormat, mengenang jasa
KBT :
KB menghubungkaitkan,
menganalisis, menjanakan idea
BCB bacaan intensif,

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh


dengan betul dalam pelbagai konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
tanda baca.
3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
naratif secara separa terkawal dengan betul.
4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,
intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka
yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
kata yang sesuai secara bertatasusila.
1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut

perbincangan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP verbal-linguistik
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK belajar melalui TMK

2.5
3.3
3.5
3.6
3.8
4.4
5.3

MINGGU / TARIKH
MINGGU 34
Tema : Saya Anak Malaysia
Tajuk : Lambang Negara
Sistem Bahasa : ayat penyata
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT
NM : menghargai, patuh
hormat, mengenang jasa
KBT :
KB menghubungkaitkan,
menganalisis, menjanakan idea
BCB bacaan intensif,
perbincangan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP verbal-linguistik
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK belajar melalui TMK

dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi


respons dengan betul.
Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu

tanda baca.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
berpandu.
3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan
dan tanda baca.
4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik
hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
kata yang sesuai secara bertatasusila.
1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
tanda baca.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
multimedia dengan tepat.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

MINGGU / TARIKH
MINGGU 35
Tema : Reka Cipta
Tajuk : Kelab Reka Cipta
Sistem Bahasa : ayat penyata
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KH
NM : menghargai, patuh
hormat, mengenang jasa
KBT :
KB menghubungkaitkan,
menganalisis, menjanakan idea
BCB bacaan intensif, mencatat
nota
KP interpersonal
EMK : Kreativiti dan inovasi
TMK belajar melalui TMK
Keusahawanan

perkara daripada pelbagai sumber.


3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

berdasarkan bahan grafik dengan betul.


3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
berpandu.
3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan
dan tanda baca.
4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik
hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons


terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan
betul mengikut konteks.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
kata yang sesuai secara bertatasusila.
2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
grafik serta ayat dengan betul.
3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
separa terkawal dengan betul.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
didik hibur.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan

menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai


konteks.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tema : Reka Cipta


Tajuk : Sains dan Reka Cipta
Sistem Bahasa : pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH,
DSV
NM : kerjasama, berani, tekun,
Sabar
KBT :
KB menghubungkaitkan,
menyusun mengikut urutan,
menyatakan rasional,
menjanakan idea
BCB bacaan intensif,
perbincangan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP verbal-linguistik
KMD meramal
Konstruktivisme
mengembangkan idea
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
berpandu.
3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
separa terkawal dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
naratif secara separa terkawal dengan betul.
4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 36

MINGGU 37

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Tema : Reka Cipta


Tajuk : Sains dan Reka Cipta
Sistem Bahasa : pola ayat
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH,
DSV
NM : kerjasama, berani, tekun,
Sabar
KBT :
KB menghubungkaitkan,
menyusun mengikut urutan,
menyatakan rasional,
menjanakan idea
BCB bacaan intensif,
perbincangan
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP verbal-linguistik
KMD meramal
Konstruktivisme
mengembangkan idea
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

MINGGU / TARIKH

intonasi yang betul.


1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan
betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik
hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.

menggunakan ayat majmuk.


1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
urutan dengan betul.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
mempunyai perkataan dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik dengan betul.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi
dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
berpandu.
3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
separa terkawal dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
naratif secara separa terkawal dengan betul.
4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 38
Tema : Reka Cipta
Tajuk : Pertandingan Reka Cipta
Sistem Bahasa : imbuhan apitan
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH,
NM : kerjasama, berani, gigih,
Sabar
KBT :
KB menghubungkaitkan,
mengenal pasti, membandingkan
dan membezakan, menjanakan
idea
BCB bacaan intensif,
Kontekstual - menghubungkaitkan
KP verbal-linguistik
Konstruktivisme menerangkan
dan menjelaskan
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

MINGGU / TARIKH
MINGGU 39
Tema : Reka Cipta
Tajuk : Pertandingan Reka Cipta
Sistem Bahasa : imbuhan apitan
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH,
NM : kerjasama, berani, gigih,
Sabar
KBT :
KB menghubungkaitkan,
mengenal pasti, membandingkan
dan membezakan, menjanakan
idea
BCB bacaan intensif,

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas secara bertatasusila.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik dengan betul.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
bacaan.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
naratif secara separa terkawal dengan betul.
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan
mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara
didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula


dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi
respons dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,


sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
tepat dan jelas secara bertatasusila.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
bukan grafik dengan betul.
2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
bacaan.
3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
pelbagai sumber.

Kontekstual - menghubungkaitkan
KP verbal-linguistik
Konstruktivisme menerangkan
dan menjelaskan
EMK : Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang


sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
santun
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
dengan betul.
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita
secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul


menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
naratif secara separa terkawal dengan betul.
4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan
mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara
didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 40

PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS


PENGAGIHAN KELAS

Beri Nilai