Anda di halaman 1dari 1

Nama: Andi Rezkhy Firdayana

Nim : 10533729013
Kelas : IV/B
1. Penilaian yang sistematis dan berkesinambungan
Penilaian berkesinambungan ialah memantau proses, kemajuan, dan perbaikan
hasil terus menerus dalam bentuk:
a) Ulangan harian,
b) Ulangan tengah semister
c) Ulangan akhir semister
d) Ulangan kenaikan kelas.
2. Langkah-langkah penilaian
a) Perencanaan
b) Pengumpulan data
c) Verivikasi data
d) Pengolahan data
e) Penafsiran data
3. Karakteristik penilaian
a) Belajar tuntas
b) Otentik
c) Berkesinambungan
d) Berdasarkan acuan kriteria
e) Menggunakan teknik peniaian yang berfariasi
4. Komponen penilaian
a) Masukan baku/pasar (peserta didik)
b) Masukan instrumental (kurikulum, metode mengajar, sarana dan guru)
c) Masukan lingkungan ( lingkungan sosial )
d) Keluaran (hasil output)
5. Penilaian berbasis kompotensi
Penilaian berbasis kompetensi merupakan teknik evaluasi yang harus dilakukan
guru dalam pembelajaran di sekolah. Teknik dan pelaksanaannya diatur di dalam:
Penilaian berbasis kompetensi harus ditujukan untuk mengetahui tercapainya kompetensi
dasar yang telah ditetapkan. Bentuk penilaian berbasis kompetensi, yaitu:
a) Penilaian berbasis kelas
b) Tes kemampuan dasar
c) Ujian berbasis sekolah
d) Benchemarking
e) Penilaian portofolio