Anda di halaman 1dari 33

AutoCAD

Uvod
Povjest projektiranja stara je kao i ljudska civilizacija . projektiranje kao najvii mentalni proces
bio je privilegija izrazito umno sposobnih ljudi.
U 16. stoljeu Descartes (Dekarte) je imao velike ambicije da matematikim putem opie vrlo
sloen sistem kakav je univerzum. Iako je to bila iluzija takvog pokuaja, imao je velik doprinos u
teoriji projektiranja, uvodi koordinatnu geometriju u 2- dimenzionalnu prostornu ravan. Gotovo
istovremeno Ferma radi svoju geometriju u 3 dimenzije. Misionarska uloga Leonarda De Vinija na
projektovanju helikoptera, tenka, katapulta i sl. projekata na grafitima iz 16. stoljea.
U 20. stoljeu i poetak 21. svjedoci smo projektiranja izuzetno sloenih sistema i procesa
zahvaljui snazi raspoloive raunalske tehnologije i novih metoda, integracijom znanja i aktivnosti
inenjera projektanata (dizajnera) i umjetne intelegencije, odnosno ekspertnih sistema, oznaava se
nova faza u razvoju ope i posebnigh teorija projektiranja. Ovim se izgrauje nova generacija
ininjerskih sistema ije su osnovne karakteristike:
o Realizacija sloenih funkcija sa visokim stupnjem fleksibilnosti i amortizacije,
o Visoka produktivnost, kvalitet i pouzdanost i
o Minimalizacija uloenog resursa u proces realizacija cilja.
ezdesetih godina dvadesetog stoljea projektovanje je pod velikim utjecajem kompjuterskih
tehnologija. Posebno se to oekivalo u domeni razvoja i upotrebe raunalske grafike u ininjerskom
projektiranju proizvodnog procesa. Raunalska podrka procesa projektovanja sastoji se u tome da
raunalo omogui lake kreiranje, trajno skaditenje i preinake parametra modela-projekta.
Raunalsko projektiranje je jedan od moguih prijevoda sa Engleskog originalnog izraza Computer
Aided Design (CAD). Pojam CAD uveden je 1956 godine. od strane Messachussets tehnolokog
instituta u Bostonu s razvojem programskog jezika APT (Automatically Programmed Tools
Programski jezik za upravljanje numerikim alatima) odnosno Kompajlera za grafiko
programiranje.
AutoCAD (Automatsko dizajniranje uz pomo raunala). Pored CAD-a termini koji se dosta
koriste:
CAM (Computer Aded Manufacturing), to znai Kompjuter u pomoi kod proizvodnje.
CAD/CAM (Aided Design/Computer Aided Manufacturing). Kompjuterski podrano projektiranje
i proizvodnja.
CAP (Computer Aided Planing) Planiranje uz pomo raunala.
Korisnici CAD-a su prvenstveno tehnike osobe koje su i prije upotrebe ovog sistema radili ili se
kolovali na/za poslove projektiranja i ve posjeduju odreeno znanje za takvo projektiranje. Prvo i
osnovno treba se nauiti sluiti kompjuterom, stei rutinu u koritenju osnovnih programa i
operativnog sustava.
Pored samog projektiranja u 2d i 3D s pomou suvremenih programa na raunalu moemo
procesirati sve vrste prorauna, analiza i simulacija.
Napomena
Skripta je napravljena za pomo uenicima u savladavaju nastave osnova AutoCAD-a u 2D
projektiranju

STRUKOVNA KOLA

AutoCad - Osnove

VICE VLATKOVIA

ZADAR

Statusna linija ( koordinatni poloaj toke umetanja i ukljuene funkcije: Snap, Grid, Ortho, Osnap,
LWT i Model )
Ovdje su osnovne ikone i komande Autocada za poetak. Kroz teaj mi emo raditi sa ostalim
alatima i komandama, ovisno o potrebama crtea.

Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

1. Prozor AutoCAD-A

St. Br: 1

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

OSNOVNI ELEMENTI AUTOCADA (DRAW IZBORNIK)


POINT

TOKA

LINE
From point
To point

LINIJA CRTA
unos poetka linije
unos sljedee toke

ARC
LUK
Center/<Start point> ( centar, poetna toka)
Center / end / <Second point>:
End point:
zadnja toka
CIRCLE
KRUNICA
3P/ 2P /Ttr / (krunica s 3 toke dodira / s 2 toke / tangenta, tangenta, radius)
u command upisati oznake s velikim slovima
TEXT

TEKST
Region Pretvara Line u Polyline

SLOENI ELEMENTI AUTOCAD-a


MULTILINE
VIESTRUKE CRTE, LINIJE
POLYLINE
SLOENA LINIJA
From point:
Arc / Close / Halfwidth / Length / Undo / Width / <Endpoint of line>:
ELLIPSE
POLYGON
HATC
DIMENSION
DLINE
EXTEND
EXPLODE
DONUT

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

ELIPSA
PRAVILNI MNOGOKUTNI BLOCK, SKUPINA
ELEMENATA
RAFURA
KOTIRANJE
DUPLA LINIJA
POVEATI SVE DIMENZIJE
RAZBITI
ISPUNJENI PRSTEN ILI PRSTEN S UDVOJENIM
CRTAMA ( Inside diameter, outside diameter)

2. Osnovne naredbe za rad u AutoCada-u

str. br: 2

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVI A
ZADAR

Za poetak rada na crteu prvo se mora kod otvaranja unijeti veliina prostora za crtanje (Limits),
koji je veinom A3 420 x 297.
Za podesiti LIMITS
U Command upisati: Limits ili u Meniju kliknuti miom na Format > Drawing Limits.
Ako elimo cijelu povrinu za rad, tada samo u Command upisati: Z-enter, A enter.
UNITS (DDUNITS) JEDINICE
Kliknuti na Format ( linija menija )
U padajuem izborniku izabrati:Units / Otvara se Units Control /
Tu se mogu formirati:Mjere, preciznost,
i kut.
3. Smjer crtanja po defaultu je obrnuto
kazaljke na satu, za suprotni smjer
kliknuti na

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

3. Podeavanje prostora za crtanje


Limits i sustav mjera

str. br: 3

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

4. TOOLS /Drafting settings /

Unijeti veliinu Grid i Snap (hvataljke kursora)


Na drugoj preklapajuoj stranici (jahau)podesiti polarni smjer i
na treoj stranici imamo Snap settings

5.

Tipke na tastaturi:
F1- HELP
pomo
F2- TEXT WINDOW otvara prozor pisanog programa
F3- OSNAP
hvatanje kursora za toke crtea
F7- GRID
milimetarska mrea
F8- ORTHO
pravocrtno
F9- SNAP
hvatanje kursora za mreu
F12 Dinamic input brzi unos Koordinata
Ako ne krene po planu stisnuti tipku

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

ESCC

kojom se ponitava zadnja naredba.

4. Podeavanje mjera: Grid i Snap

str. Br: 4

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVI A
ZADAR

LAYER ( SLOJ )
Na poetku rada na crteu potrebno je unijeti sve
Slojeve kojima emo se sluiti u tijeku rada.
1. Pogledati skicu crtea i napraviti sve SLOJEVE u
Layer Properties Manager-u.

2. Upisati ime novog sloja ( Layera)


3. Dodati: Boju, Vrstu i Debljinu Layera kao na uputama iznad.

Datum:
Stojan Vujinovi

4. Podeavanje mjera: Grid i Snap

str. Br: 5

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

4. selektirati vrstu crte i potvrditi na OK.

5. Selektirati novo napravljen Layer, kliknuti na Ikonicu s kvaicom kao na donjoj slici i ta crta
(Layer) postaje aktivna ( current).
6. Apply, OK.

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

5.1 Slojevi ( Layers )

str. br:6

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

Zadavanje naredbi (Command)


Za primjer: Line
1. Miem u liniji alata kliknemo na ikonu
2. Tipkovnicom:Upisivanjem u Command: L
Osnovne naredbe za poetak crtea
Line : /specifaj first point /Specifaj second point
Construction Line: linije za konstruciju, vertikalne i horizontalne
Multiline: Viestruke crte
Polyline: Crta vie crta uzastopno
Poligon:

Crta viekutnik istih kutova

Rectangle: Pravokutnik
Arc:

Crta lukove s poetnom i zavrnom tokom ili s centrom

Circle:

Crta krugove sa zadanim radijusom ili s odreenim tokama

Spline:

Slobodnorune crte

Elipse:

Crta elipse s poetnom i krajnjom tokom ili sa zadanim centrom

Arc:

Crta luk s elipsom

Ovo je samo dio ikona s kojima se sluimo u AutoCad-u a s ostalima emo se upoznavati radei na
crteu.

Object Snap: Da bi smo crtali tono na odreeno mjesto, koriste se

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

6. Osnovni Alati za crtanje

str. br: 7

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

AutoCad - Osnove

OSNAP METODE
1.
Nova Nova

toka koja je relativno udaljena u


odnosu na druge toke

2.

Definira
privremenu toku
kao poetak nove toke

3.

Krajnja toka

Vezuje se na krajnju toku


objekta

4.

Nova toka (Snap to) hvata se na


sredite

5.

Poetak nove toke na


sjecitu crta

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

7.1. Osnovni Alati za crtanje


Osnap metode

str. br: 8

AutoCad - Osnove

Apparent

6.

pronalazi sjecite u zamiljenom


produetku

Pronalazi centar: kruga elipse luka...

7.

8.

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

Hvata toku novog poetka na kvadrant


krunice

9.

Na tangentu krunice

10.

Okomito pod kutem od 90 o

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

7.2. Osnovni Alati za crtanje


Osnap metode

str. br: 9

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

11.

Kada zadamo First Point, Snap na crtu s kojom elimo da nova


duina bude paralelna, pratiti trag paralelnosti za Next point.
Paralelno

12.

Na produenu putanju objekta

13.
Node

Hvata se na toke u objektu ili van

14.

Toka u kojoj je bilo umetanje


Tekstualnog objekta ili bloka
Pronalazi toku umetanja

15.

16.

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

Odreuje poetak toke na objektu


za koje je rastojanje najblie od
zadnje zadane toke

Iskljuuje funkcije Object Snap

7.3. Osnovni Alati za crtanje


Osnap metode

str. br: 10

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVI A
ZADAR

Vjeba s Polyline
Nacrtati Strelicu kao na crteu
Program:
Command: pline
Specify start point: <Snap on>
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w
Specify starting width <0.0000>: 0
Specify ending width <0.0000>: 10
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: l
Specify length of line: 15
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: w
Specify starting width <10.0000>: 1
Specify ending width <0.0000>: 1
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: l
Specify length of line: 20
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:enter

Ukratko
Command: W / ENTER / 0 /ENTER
End points: 10 / ENTER / L / ENTER / 15 / ENTER

Command: W / ENTER / 1 / ENTER


End points: 1 / ENTER / L / ENTER / 20 / ENTER

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

8.

Vjeba 1. Crtanje s Polyline

str. br: 11

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVI A
ZADAR

POINT STYLE (tipovi oznaka za podjelu na blokove ili segmente)


Ako objekt na crteu treba podijeliti potrebno je odabrati vrstu toke za dijeljenje, kao na slici
ispod.

Primjer:
Pravokutnik treba podijeliti na pet
jednakih dijelova
1. Kada je odabran izgled
toke za podjelu upisati divide u Command
2. Oznaiti crtu pravokutnika

3.

4. Stisnuti Enter
Crta je oznaena kao na crteu

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

9. Point Style

str. br: 12

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

PODJELA S ALATOM LINE I SNAP TO PERPENDICULAR


1. Iskljuite Snap mode
2. Desnom tip. Mia kliknuti na Osnap settings /
ukljuiti Perpendicular

3. Ukljuiti Ortho mode


4. Kliknuti na ikonicu Line

ili upisatiL U Command line

5. U traku s alatima Osnap properties kliknuti na Node

6. Kliknimo na prvu toku unosa kao na na slici


7. Povucimo
Miem do druge
Stranice .

8. Napraviti isto s ostalim tokama podjele

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

10. Vjeba 2. Podjela stranica pravokutnika

str. br: 13

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVI A
ZADAR

TRIM ( SKRAIVANJE LINIJA )


9. u traci s alatima Modify kliknuti na ikonicu ERASE
podjele.

i obrisati sve oznake od toaka

10. nacrtati krugove radijusa 10mm na sve


krajeve pravokutnika i spojeve crta

kliknuti na Trim

u Modify traki s alatima

11. Obiljeimo sve crte pravokutnika

13. Enter / lijevom tip. Mia klikom na vanjske


dijelove Krunica.

14. napraviti isto da bi obrisali crte unutar krunica

15. funkcijom Erase


Obrisati sve unutarnje crte

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

10. vjeba 3. Uklanjanje dijela crtea opcijom


Trim i Erase

str. br: 14

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVI A
ZADAR

FUNKCIJA: OFFSET (kopiranje s zadanim razmakom)


1. Predradnja: napraviti crte rukom da bi imali predodbu o veliini I izgledu nacrta.
2. odrediti format, ako su nam dimenzije tlocrta 700 x 650cm. (za nacrte graevinski objekata
mjere su u cm). bit e nam dosta postaviti Limite na 1200,900.
3. Grid postaviti na veliinu10, Snap isto 10.
4. POLYLINE
5. prva toka unosa 100,100 / enter
6. drugu toku u Polarnom sustavu gdje je; @distanca< ( mjere od zadnje unesene toke,
duina, kut ). Za kretanje u negativnom smjeru upisati - ispred duine distance ).
7. Naa sljedea toka unosa horizontalno : @700<0.
8. Kretanje u vertikalnim smjeru: @650<90
9. Horiz. U negativnim smjeru: @-700<0
10. zadnja crta upisa je vertikalno u negativnom smjeru koju ne moramo upisivati s mjerama
nego: C / enter

11. OFFSET

Kliknuti na ikonu offset, u Command


upisati distance: 25

11. Oznaiti crte

12 . kliknuti miem stranu ( van ili unutra ) crtea.


Izgled crtea s Polyline koje treba pretvoriti u Line
Da bi se moglo sjei za prozore i vrata.

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

10. vjeba 3. Uklanjanje dijela crtea opcijom


Trim i Erase

str. br: 15

AutoCad - Osnove

EXPLODE

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVI A
ZADAR

( pretvara Polyline u Line ) 1.kliknuti na ikonicu


2. Oznaiti crte
3. Enter

Crtati unutarnje zidove Tlocrta objekta.


1. Line
2. U paleti alata Modify kliknuti na
3. Obiljeiti toku od koje se mjeri odmak i povui mia u smjeru
unosa nove toke
4. Upisati 350 / enter

5. povui crtu do suprotne strane

5. Napravljenu crtu kopirati funkcijom Offset za 20, s tim smo dobili prvi unutarnji zid
6. Isto ponoviti za sve zidove.

Extend ( produiti )
s ovom funkcijom mogu se nastaviti i produiti
Potrebne crte na crteu.
U ovom naem primjeru treba nacrtati novi zid u
produetku postojeeg

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

10. Vjeba3. Uklanjanje dijela crtea opcijom


Trim i Erase

str. br: 16

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

Kao to se moe viditi na slikama:


Kliknite na ikonicu Extend.
Miem oznaite crtu ( 1 )
Pritisnuti desnu tipku mia ili na enter
Pokazati na crte koje se produuju ( 2 )
Enter / dobili smo novi zid u produetku postojeeg

Trim

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

sa ovom funkcijom odstraniti crte koje prelaze granice crtea.

11.1. Produivanje crta funkcijom Extend

str. br: 17

AutoCad - Osnove

1.
2.
3.
4.
5.

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVI A
ZADAR

Kliknuti na ikonu Trim


obiljeiti crtu sijeenja
Desna tipka mia
kliknuti na crte za odstraniti ( 1,2,3,4 )
Napraviti isto na
Presjecima zidova
Kao na slici ispod

Fillet
1. Line
2. Nacrtati etri crte u Ortho modu da se presjecaju
3. Kliknuti na ikonicu Fillet
u paleti Modify

4.
U Command upisati R (radijus) / enter.
5. Na upit u Command upisati veliinu radijusa:

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

11.2. Odstranjivanje vika crta funkcijom


Trim i Fillet

str. br: 18

AutoCad - Osnove

6.

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

Kliknuti miem na jednu od crta, nije potrebno upisivati u command lyne

7. Kliknuti na tipku enter za potvrdu


8.
Kliknuti na drugu crtu koja spaja s prvom

Dobija se radius 5mm i viak crta je odstranjen.


9. Isto ponoviti za sve kutove

Chamfer
1. U paleti Modify kliknuti na
2.
UpisatiD (distance):5 za prvu crtu / enter
3. Isto za drugu crtu, moete staviti drugu veliinu, iza upisa kliknite ne Enter
4.
Upisati T za odsjei viak crta / enter
5.

6.

Odstranili ste viak crta i dobili potrebnu kosinu

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

11.3. Chamfer

str. br: 19

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

KOORDINATNI SUSTAV
Dekartov koordinatni sustav ima tri osi ( X,Y i Z) koje AutoCAD koristi za zadavanje toaka.
Presjecite X i Y osi zove se koordinatni poetak (0,0), koje koristimo za 2D projektiranje.

Apsolutne
Relativne
Polarne kordinate

Apsolutne koordinate ( x-y ): Kod ovog sustava toke za unos se mjere od 0,0, kako za
poetnu toku, tako i za sve ostale
Command: Line/ enter
From point: 30,50/ enter
To point:
100,100/ enter

Relativne koordinate
(x1-y1): Prva toka unosa je apsolutna a ostale se nastavljaju na zadnju toku
Command: Line/ enter
From pint:
30,50/ enter
To point:
@ 70,70

Polarne koordinate (R< ): I ovdje je poetak iz apsolutne toke a svaka poslije se zadaje s
duinom i kutom
Command: line/ enter
From point: 30,50/ enter
To point:
@98<45

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

12. koordinate

str. br: 20

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

VJEBA: OSOVINICA
U ovoj vjebi ete koristiti ve poznate funkcije novo je: Preslikavanje i
Dimenzioniranje
Izgled zavrenog crtea

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podeavanje Limits: 120,70


Grid 1
Snap 1
Z / enter, A / enter
Napraviti sloj: Centar line ( isprekidana crta )
Podesiti veliinu crte na 0.3 i postaviti na

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

12.1. vjeba 4. Osovinica / postavke crtea

str. br: 21

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

7. Napravimo centralnu crtu na polovini prostora za crte


8. Ponovo ui u Layer properties
manager i kliknuti na Current
9. U paleti Drow kliknuti na Polyline
10. Crte poeti s odmakom za 5mm od lijevog poetka centralne crte
funkcijom
11. Prvi unos crtati polarno kao na slici
12. Prvi dio crtea, crtano u
Polarnom koordinatnom sustavu

12. Crtanje vertikalnih crta funkcijom Line i snap to

13. Izgled crtea po zavretku


unosa vertikalnih crta
14. Crte koje nedostaju unijeti
funkcijom offset u paleti
Modify

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

12.2 Vjeba 4. Osovinica / crtanje kontura i


izvlaenje vertikala

str. br: 22

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

15. Crtanje preostalih vertikalnih crta funkcijom Offset.

16. Kliknuti na ikonicu

i napraviti lukove

17. Obrisati crte na lukovima funkcijom Trim


Na slici se vide isprekidane vertikalne crte izmeu kojih se brie i oznaena je
crta koja je obrisana isto napraviti i za
drugi luk

18.

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

U paleti Modify kliknuti na Mirror


Oznaiti komplet crte, potvrditi na Enter i pokazati na
Centralnu ( simetralnu) crtu poetak i kraj kao na slici ispod.

12.3. vjeba 4. Osovinica / preslikavanje

str. br: 23

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

18. Dimenzioniranje crtea


kliknuti DESNOM tipkom mia na paletu menija Draw

Prvu dimenziju napraviti funkcijom Linear dimension.

Sve ostale Linearne dim. mogu se izvesti sa


Continue dimension. Kliknuti na ikonicu i
Pokazati na prvu udaljenost od ve oznaene dimenzije i tako redom u
smjeru desno na crteu.

Ove dimenzije su raene u ISO 25 standardu a o detaljima poeavanja i nainu


dimenzioniranja u narednom teaju.

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

12.4. vjeba 4. Osovinica / Dimension

str. br: 24

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

Radijuse dimenzionirati klikom na ikonu


Oznaiti prvi luk a poslije 2x na enter i
ponovo kliknuti na radijus za dimenzioniranje. Potvrditi s tipkom Enter.
19. Dimenzioniranje promjera
Poto je crte u 2D promjere najprvo dimenzioniramo s funkcijom
Linear dimension
Kliknuti na
U command upisati: N / Enter
Kad se oznai Diameter kliknuti na OK u Text formating

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

12.5. vjeba 4. Osovinica / Dimension

str. br: 25

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

Obiljeiti dimenziju gdje se dodaje oznaka fi

Potvrditi tipkom enter i ponoviti za drugi radijus

Crte je zavren i spreman za ispis.

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

12.6. Vjeba 4. Osovinica / Dimension


Promjera

str. br: 26

AutoCad - Osnove

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

Napravite okvir za Layout sa zaglavljem s podacima o crteu. Crte je uokviren s


crtom debljine najmanje 05mm. Standardna irina prostora izmeu formata papira i
okvira iznosi za formate A0 i A1 10mm a za manje formate 7mm, minimalna irina
margine iznosi 20mm.
Debljine linija zaglavlja za A3 i A4 format su: okvirne i linije glavnih polja 0,7mm a
ostale 0,35mm.

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

13. Granice crtea sa zaglavljem

str. br: 27

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

AutoCad - Osnove

ENGLESKI IZRAZI U SKRIPTI


A
Angle
Arrow
Arc

kut
strelica
luk

B
C
Cancel
Chamfer
Circle
Clean
Clipboard
Color
Contours
Copy
Curve
Custom
Cut

odustati
odsijecanje , obaranje kuta
krug
oistiti
privremeni spremnik
boja
kontura
kopirati
krivulja
po volji
sjei

D
Dashed
Default
Detail
Dimension
Displacement
Display
Distance
Done
Dotted
Draft
Drawing

isprekidan
originalne postavke
pojedinosti
dimenzije, kote
premjestiti
prikaz
razmak
gotovo, zavreno
isprekidano
crtanje
crte

E
Edges
Edit
Elevation
Erase

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

rubovi, bridovi
unijeti
podizati, razina
obrisati

F
Fill
Fillet
Frame

ispuna
odrezati, zaobliti spoj
okvir

G
Grid
Grid snap

mrea za crtanje
skok kursora

H
Hatching
Hidden line
Highlight

rafura
skrivene linije
oznaiti

I
Image size
Insert
Intersect
Intersection
Invisible
Items

veliina slike
ubaci
presjecita
presjek
nevidljiv
elementi

J
Join
Justification

spojiti, utor
poravnavanje

K
L
Layer
Layout
Line weight
Link

sloj
format za ispis
debljina crte, linije
veza, spona

14. Prijevod Engleskih izraza

str. br: 28

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

AutoCad - Osnove

M
Miror
Mesh
Middle

ogledalo
mrea
sredina

N
Node

vor

O
Offset
Origin
Output

odmak
kordinatni poetak
izlazni oblik

P
Page setup
Pan
Path
Pattern
Pen
Perpendicular
Point
Polygon
Polyline
Preview
Properties

postavka stranice
pomicati crte
staza, putanja
uzorak, ablon
pero (olovka)
Normalan, uspravan
toka
mnogokutnik
viestruka crta
prikaz prije ispisa
osobine objekta

T
Thickness
Top view
Toll
Transparenci
Trim

debljina
pogled odozgo
alat
jasnoa
odsjei

U
Undo
Unit

Datum:
Ime i prezime:
Stojan Vujinovi

korak unazad
jedinica

Q
Quit

zavriti

R
Range
Redraw
Reduce
Remove
Rotate

domet
osvjeavanje prikaza
smanjti
ukloniti
zakrenuti, rotirati

S
Save
Saturation
Scale
Section view
Select
Set
Settings
Solid
Spacing
Spline
Stretch
Surface

zapamtiti, spremiti
zasienost
stupanj, razmjera
presjek
odaberi
odredi, postavi
postavi preodreene
parametre
puna forma, masiv
razmak
krivudavo crtanje
razvui, izduiti
ploha, povr

V
View
Visible

pogled
vid

W
Width
Weight
Worksheet

irina
teina
radni list

Z
Zoom
Zoom in
Zoom out
Zero point

uveati, zumirati
uveanje pogleda
smanjivanje pogleda
polazna toka 0.00

14. Prijevod Engleskih izraza

str. br: 29

AutoCad - Osnove

Datum:

Pribiljeke

STRUKOVNA KOLA
VICE VLATKOVIA
ZADAR

str. br: 30