Anda di halaman 1dari 17

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

INSTRUMEN DAPATAN PEMANTAUAN


PELAKSANAAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

Instrumen KPM/ JPN/ PPD


Nama Sekolah

Kod Sekolah

Alamat Sekolah

No. Telefon

Alamat e-mel

Nama Pengetua/
Guru Besar

Gred Jawatan
GB/Pengetua

Bilangan Sesi
Persekolahan

Jumlah Kelas

AN PENDIDIKAN MALAYSIA

DAPATAN PEMANTAUAN
DUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

men KPM/ JPN/ PPD

Borang A-1

INSTRUMEN DAPATAN TINJAUAN


AMALAN MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL
ITEM 1
SUB-ITEM

1.1 Penyediaan Jadual


Waktu

1.2 Penyediaan Jadual


Ganti

1.3 Perancangan dan


Pelaksanaan Kokurikulum

1.4 Pembudayaan Aktiviti


Kokurikulum

1.5 Keberadaan guru


dalam bilik darjah

1.6 Keberadaan Guru


Ganti Dalam Bilik Darjah

1.7 Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
Dilaksanakan Dalam PdP
(tiada jadual khas)

1.8 Pelaksanaan LDP

PENTADBIRAN PENGURUSAN SEKOLAH


SKALA
DESKRIPSI SKOR
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3

Disediakan secara bersistem , mudah diakses dan dipamerkan (Akta 550)


Disediakan dengan lengkap dan terkini
Disediakan dengan baik
Disediakan tetapi tidak dikemas kini
Tidak disediakan
Bersistem dan dilaksanakan secara berkesan
Bersistem dan perlu dibuat penambahbaikan
Bersistem tetapi masih banyak kelemahan
Dilaksanakan tetapi tidak berkesan
Tidak dilaksanakan
Perancangan yang lengkap dan didokumentasikan
Perancangan yang lengkap tetapi perlu dibuat penambahbaikan
Perancangan belum lengkap dan perlu dikemas kini
Perancangan yang tidak mematuhi arahan
Tiada perancangan aktiviti kokurikulum
Sekolah mempunyai kebitaraan dalam Kokurikulum
Dilaksanakan dengan baik dengan penglibatan semua pihak

2
1
0
4
3
2
1
0

Dilaksanakan tetapi perlu ditingkatkan penglibatan guru, murid dan komuniti


Dilaksanakan tetapi kurang berkesan
Tidak dilaksanakan
100% guru berada di bilik darjah
Sekurang-kurangnya 1 bilik darjah tiada guru
Sekurang-kurangnya 2 - 3 bilik darjah tiada guru
Sekurang-kurangnya 4-5 bilik darjah tiada guru
> 5 bilik darjah tiada guru

Mengajar mata pelajaran yang diganti

3
2
1
0

Menggunakan Bahan/ Modul/ aktiviti yang disediakan oleh Guru subjek yang diganti
Guru Ganti mengajar mata pelajarannya
Guru melaksanakan aktiviti lain
Guru tiada Aktiviti, murid tidak terkawal

Dilaksanakan dengan mematuhi pelan tindakan PBS

Dilaksanakan dengan mematuhi pelan tindakan PBS tetapi perlu penambahbaikan

2
1
0

Dilaksanakan dengan baik tetapi tidak mematuhi sebahagian pelan tindakan PBS
Dilaksanakan tetapi tidak mematuhi pelan tindakan PBS
PBS tidak dilaksanakan dan guru tiada maklumat berkaitannya

4
3
2
1
0

LDP dirancang dan dilaksanakan secara School Based serta didokumentasikan


LDP dilaksanakan secara School Based tetapi tiada dokumentasi
LDP dilaksanakan tetapi tidak dirancang dengan baik
LDP dirancang tetapi tidak dilaksanakan
LDP tidak dilaksanakan
0.00

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL ( DALAM KONTEKS MMI)

ITEM 2
SUB-ITEM

SKALA
4
3
2.1 Pembangunan Kapasiti
2
Kepimpinan Instruksional
1
0
4
3
2.2 Perkongsian Amalan
2
terbaik PdP
1
0
4
3
2.3 Peningkatan Kualiti
2
PdP Guru Melalui CPD
1
0
2.4 Pelan Tindakan
Mengurangkan Gangguan
Instruksional

2.5 Kepimpinan
Pengetua / Guru Besar
Berkualiti

2.6 Pengurusan
Jawatankuasa Kurikulum

2.7 Amalan Prosedur


Operasi Standard - SPI /
Garis Panduan KPM /
Surat Arahan / Akta

4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0

DESKRIPSI SKOR
Kepimpinan Instruksional dibudayakan
Kepimpinan Instruksional diamalkan
Kepimpinan Instruksional diamalkan tetapi perlu dibuat penambahbaikan
Kepimpinan Instruksional perlu diberi bimbingan khas
Kepimpinan Instruksional sekolah tidak diamalkan
Amalan PdP terbaik dikongsi bersama dan didokumentasikan
Amalan PdP terbaik dikongsi bersama tetapi tidak didokumentasikan
Amalan PdP terbaik dilaksanakan tetapi tidak dikongsi bersama
Amalan PdP terbaik amat terhad dan tidak menyeluruh
PdP berjalan seperti biasa tanpa dikenal pasti amalan PdP terbaik
Dirancang dan dilaksanakan secara berterusan
Dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi
Dilaksanakan tetapi tidak dirancang dengan baik
Dirancang tetapi tidak dilaksanakan
Peningkatan kualiti PdP tidak dilaksanakan
Dirancang dan dilaksanakan mengikut prosedur kerja yang ditetapkan sendiri oleh pihak
sekolah
Dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi
Dilaksanakan tetapi tidak dirancang dengan baik
Dirancang tetapi tidak dilaksanakan
Tidak dilaksanakan
Kepimpinan Instruksional yang cemerlang dan boleh diteladani
Kepimpinan Instruksional yang baik
Kepimpinan Instruksional yang boleh dibuat penambahbaikan
Kepimpinan Instruksional yang lemah
Tiada ciri kepimpinan instruksional
Perancangan yang lengkap, berfungsi dan didokumentasikan
Perancangan dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi
Pengurusan kurikulum dilaksanakan tetapi tiada perancangan
Pengurusan kurikulum dirancang tetapi tidak dilaksanakan
Tidak berfungsi dan tiada fail Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum
Dokumen Rujukan diuruskan secara bersistem dan mudah diakses
Dokumen Rujukan disediakan tetapi sukar diakses
Dokumen Rujukan disediakan tetapi perlu dikemas kini
Dokumen Rujukan asas tidak ada - Akta 550 dan SPI MMI
Tiada Dokumen Rujukan
0.00

ITEM 3
SUB-ITEM

3.1 Persediaan Mengajar


Mengikut Tahap Murid

3.2 Pelaksanaan PdP


Mengikut Perancangan
Dan Ada Unsur Kreativiti
dan Inovasi

3.3 Penggunaan Bahan


Bantu Mengajar

3.4 Pengintegrasian ICT

3.5 Pelaksanaan i-Think


dan KBAT

3.6 Penetapan Guru


Mengikut Opsyen

3.7 Personaliti Guru


(kompetensi guru)

KEBERKESANAN GURU MENGAJAR


SKALA

DESKRIPSI SKOR

4
3
2
1
0

RPH disediakan selaras dengan RPT dan BBM disediakan mengikut tahap murid
RPH disediakan selaras dengan RPT dan mengikut tahap murid
RPH disediakan selaras dengan RPT tetapi tidak mengikut tahap murid
RPH disediakan tetapi tidak selaras dengan RPT
RPH tidak disediakan

PdP dilaksanakan mengikut RPH dengan aktiviti yang menarik, kreatif dan inovatif

3
2
1
0

PdP dilaksanakan mengikut RPH dengan aktiviti yang menarik dan kreatif
PdP dilaksanakan mengikut RPH tetapi tiada aktiviti
PdP dilaksanakan tetapi tidak mencapai objektif RPH
PdP dilaksanakan tidak menepati RPH

4
3
2
1
0

BBM yang kreatif dan inovatif serta mampu merangsang minat murid belajar
BBM yang kreatif dan membantu dalam aktiviti PdP
BBM yang baik tetapi kurang menarik minat murid
BBM yang minimum dan kurang menarik minat murid
Tiada BBM yang digunakan

4
3
2

Pengintegrasian ICT dalam PdP sangat baik


Pengintegrasian ICT dalam PdP baik
Pengintegrasian ICT dalam PdP sederhana

1
0

Pengintegrasian ICT dalam PdP lemah


Tiada pengintegrasian ICT dalam PdP

Ada elemen i-Think dan KBAT diaplikasi secara menyeluruh dalam aktiviti PdP

Ada elemen i-Think dan KBAT dilaksanakan sebahagian dalam aktiviti PdP

Ada elemen i-Think dan KBAT dilaksanakan secara minimum dalam aktiviti PdP

1
0
4

Ada pendedahan i-Think dan KBAT tetapi tidak melaksanakan dalam aktiviti PdP
Tiada pendedahan i-Think dan KBAT
Semua disiplin ilmu dilaksanakan oleh guru mengikut opsyen

3
2
1
0
4
3
2
1
0

Sebahagian besar disiplin ilmu dilaksanakan oleh guru mengikut opsyen


Separuh disiplin ilmu dilaksanakan oleh guru opsyen
Sebahagian kecil guru mengajar mengikut opsyen
Semua guru mengajar tidak mengikut opsyen
Personaliti guru yang cemerlang, beretika dan boleh diteladani
Personaliti guru yang baik
Personaliti guru yang boleh dibuat penambahbaikan
Personaliti guru yang lemah dan tegar
Personaliti guru yang tidak boleh dicontohi
0.00

ITEM 4

KEBERKESANAN MURID BELAJAR


SUB-ITEM

4.1 Status Keberadaan


Guru

4.2 Pencerapan PdP

4.3 Pelaksanaan Dialog


Prestasi

4.4 Pelaksanaan PostMortem

4.4 Pembudayaan
Pembelajaran Akses
Kendiri

4.5 Pengupayaan Bakat


Murid

4.6 Pembangunan Sahsiah


Murid

4.7 Penglibatan Murid


dalam Bilik Darjah

SKALA
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0

DESKRIPSI SKOR
Guru hadir tepat pada masanya dan PdP berjalan dengan berkesan
Guru hadir tepat pada masanya tetapi PdP tidak berkesan
Guru hadir tidak tepat pada masanya tetapi PdP berkesan
Guru hadir tidak tepat pada masanya dan PdP tidak berkesan
Guru tidak hadir
Dirancang, dilaksanakan dan didokumentasikan
Dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi
Dilaksanakan tetapi tidak dirancang dengan baik
Dirancang tetapi tidak dilaksanakan
Pencerapan PdP tidak dilaksanakan dan tiada rekod lampau
Dilaksanakan dengan baik, bersistem dan didokumentasikan
Dilaksanakan dengan dokumentasi yang baik
Dilaksanakan dengan dokumentasi yang ringkas
Dilaksanakan tetapi tiada dokumentasi
Tidak dilaksanakan
Post-Mortem, headcount dan program intervensi dilaksanakan secara bersistem
Post-Mortem, headcount dan program intervensi dilaksanakan
Post- Mortem dan headcount dilaksanakan
Post-Mortem dilaksanakan tanpa merujuk headcount
Tiada rekod Pengurusan Headcount dan Post-Mortem
Pembelajaran Akses Kendiri telah dibudayakan sepenuhnya
Pembelajaran Akses Kendiri telah dibudayakan sebahagian besar
Pembelajaran Akses Kendiri hanya melibatkan sebahagian kecil
Pembelajaran Akses Kendiri tidak dibudayakan
Guru dan Murid tidak fahami Pembelajaran Akses Kendiri
Dioptimumkan dalam semua aspek
Ditonjolkan tetapi tidak seimbang
Kurang ditonjolkan
Tidak ditonjolkan
Tiada aktiviti /program dalam mengupayakan bakat murid
Dioptimumkan dalam semua aspek
Dibangunkan tetapi tidak seimbang
Kurang dibangunkan
Tidak ditonjolkan
Tiada aktiviti dalam pembangunan sahsiah murid
Semua murid aktif, terkawal dan PdP berkesan
Sebahagian besar murid aktif dan PdP berkesan
Separuh daripada murid aktif dan PdP dapat dijalankan
Sebilangan kecil sahaja murid aktif dalam PdP yang dijalankan
Murid pasif semasa PdP yang dijalankan
0.00

LAPORAN DAN ULASAN


Pentadbiran Pengurusan Sekolah
Kepimpinan Instruksional (Dalam
Konteks MMI)
Keberkesanan Guru Mengajar
Murid Belajar

ULASAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

.
(T/T dan Cap Pegawai Pemantau)

.
(T/T dan Cap Pengetua/ Guru Besar)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

UMEN DAPATAN TINJAUAN


INDUNGI MASA INSTRUKSIONAL

N SEKOLAH
SKOR

0
0.00

L ( DALAM KONTEKS MMI)


SKOR

0
0.00

AJAR
SKOR

0
0.00

JAR
SKOR

0
0.00

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

PERKARA
Jadual Waktu Induk, Kelas dan Guru
Jadual Guru Ganti
Fail SKPM
Fail Kurikulum
Fail dan Takwim KoKurikulum
Fail PBS
Fail LDP
Fail Pekeliling , Amalan Prosedur Operasi Standard, Garis Panduan KPM Surat
Arahan dan Akta 550
Fail Pencerapan
Fail Audit Akademik
Fail Headcount
Laporan Post mortem
Pelan Tindakan MMI
Rekod Persediaan Mengajar (RPM)
Borang Kawalan Bilik Darjah (Lampiran E)/SPSK 03/04

Borang B

CATATAN
ADA

TIADA