Anda di halaman 1dari 22

1.

0 Pengertian Tasawwur

ICSB112
Islam and Civil Society 1
ABDUL AZIZ MAT ISA, PhD

1.0 Pengertian Tasawwur


Pengertian Tasawwur
Tasawwur adalah suatu gambaran atau tanggapan akal
seseorang terhadap sesuatu perkara.
Pengertian ini adalah berbeza-beza mengikut disiplin ilmu.
Ahli Falsafah: suatu bentuk pemikiran yang tergambar
dalam akal manusia mengenai alam dan kehidupan.
Ahli psikologi: gambaran mengenai sesuatu perkara di
dalam akat tanpa dapat melihat atau berinteraksi
dengannya.

1.0 Pengertian Tasawwur


Pengertian Agama:
Agama adalah sistem yang mengatur tata kepercayaan
dan peribadatan kepada Tuhan serta kaedah yang
berkaitan dengan perhubungan manusia sesama
manusia serta sekelilingnya.

Agama

Agama

Kepercayaan
Pengibadatan

Tuhan

Perhubunga
n

Manusi
a

1.0 Pengertian Tasawwur


Berasal daripada bahasa Sanskrit yang terdiri daripada dua
suku kata A yang bermaksud : cara (way) dan Gama
yang bermaksud : Jalan.
Gabungan antara dua suku kata ini memberi pengertian
agama sebagai cara berjalan atau cara-cara untuk sampai
kepada keredhaan Tuhan.
Istilah yang identik dengan agama adalah religion yang
berasal dari bahasa Latin religio (dari kata kerja re-ligare)
yang bermaksud mengikat kembali.

1.0 Pengertian Tasawwur


Beberapa pengertian agama:

Emile Durkheim: suatu sistem yang terpadu terdiri dari


keyakinan dan amalan yang berkaitan dengan hal-hal
kesucian serta menyatukan semua penganutnya dalam
suatu komuniti moral yang dinamakan umat.

Western Culture: satu set kepercayaan yang berkaitan


dengan Tuhan yang juga dikenali sebagai sistem moral.

Paul Tillich: religion is the ultimate concern

1.0 Pengertian Tasawwur


Pengertian ad-Deen
Bahasa : al-Deen adalah nama terbitan (masdar) dari
kata kerja Daana Yadiinu Diinan) )
dengan maksud agama, jalan hidup, hukum dan lain lain.
Istilah : al-Deen ialah suatu sistem kehidupan yang
lengkap mesti dipatuhi dan diikuti oleh setiap individu
dalam sebarang urusan dan aspek kepada satu kuasa
Tertinggi sama ada kepada perundangan, dasar, suruhan
dan larangan dengan keyakinan bahawa hanya sistem ini
sahaja yang mampu untuk mempertingkatkan status dan
kebahagiaan hidup manusia.

1.0 Pengertian Tasawwur


Pengertian ad-Deen
Dalam al-Quran kalimah al-Deen merujuk kepada suatu
pengertian yang sempurna dibentuk daripada empat ciri
berikut :
1. Al-Hakimiyyah (kekuasaan) dan pemerintah yang tertinggi.
2. Ketaatan dan ketundukan kepada pemerintahan dan
kekuasaan yang mutlak.
3. Suatu sistem pemikiran dan praktikal yang terbentuk di
bawah kuasa kekuasaan pemerintah tersebut.
4. Balasan/ganjaran yang diberikan oleh pemerintah yang
tertinggi kerana patuh terhadap pemerintahan dan
sistemnya.

1.0 Pengertian Tasawwur


Keperluan manusia kepada Agama
1. Fitrah manusia.
2. Kejadian manusia berunsurkan rohani dan jasmani
3. Agama memandu kearah matlamat kehidupan yang
sebenar
4. Akal manusia bersifat nisbi

1.0 Pengertian Tasawwur


Kemunculan Agama

India

China/
Jepun

1.0 Pengertian Tasawwur


Kemunculan Agama

Islam

Yahudi

Timur
Tengah

Zoroastrianism

Nasrani

1.0 Pengertian Tasawwur


Pembahagian Agama

Agama Samawi:
Wahyu dari Allah
Mempunyai kitab
Rasul utusan
Risalah Tauhid

Agama Wadhie:

1.0 Pengertian Tasawwur


Pengertian Islam
Bahasa: Islam berasal daripada perkataan
bermaksud
yang bermaksud selamat dan
tunduk, patuh dan berserah.
Istilah: Tunduk dan patuh kepada perintah Allah s.w.t. iaitu
Tuhan pencipta dan pentadbir seluruh alam, dengan penuh
rela, bukan dengan paksaan atau perasaan terpaksa.
Berserah pula bermaksud menyerah diri kepada Allah untuk
menerima perintahNya, sama ada untuk melakukan sesuatu
atau meninggalkannya.

1.0 Pengertian Tasawwur


Pengertian Islam
Islam juga dapat ditarifkan sebagai menyerahkan diri
kepada Allah dengan perasaan tunduk dan mengaku
kehinaan dan kehambaan dengan jiwa serta mengerjakan
segala perintah, meninggalkan segala larangan dengan
anggota lahir dan batin.
Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat
(kesejahteraan dan keselamatan) bagi seluruh alam.

1.0 Pengertian Tasawwur


Penamaan Islam
Ad-Din yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad saw
dinamakan dengan Islam adalah kerana ia memberikan
satu pengertian yang sangat luas. Iaitu segala puncak
kesempurnaan yang tinggi dan lengkap.
Penamaan Islam ini tidaklah berdasarkan kepada pembawa
atau yang mengajarkannya, sebaliknya ia telah ditetapkan
dan ditentukan oleh Allah. Oleh itu Islam bukanlah dikenali
dengan Muhammadanisme atau Muhammadan Law seperti
yang biasa ditulis oleh para orientalis barat.

1.0 Pengertian Tasawwur


Penamaan Islam
Ringkasnya Islam bukanlah dicipta oleh Nabi Muhammad
saw seperti yang didakwakan oleh musuh-musuh Islam.
Islam diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia.
Nama yang diberikan oleh sebahagian musuh-musuh Islam
dengan Muhammadan Law atau Muhammadanisme kepada
Islam adalah tidak tepat lagi mengelirukan dan
menyesatkan. Nama Islam adalah ditetapkan oleh Allah swt
seperti dinyatakan di dalam surah Ali Imran: 19 dan AlMaidah: 3.

1.0 Pengertian Tasawwur


Penggunaan Perkataan Islam dalam Al-Quran
Digunakan untuk makna am, meliputi semua agama yang
diturunkan oleh Allah kepada semua rasulNya seperti
maksud ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran:19.
Digunakan untuk makna khas. Dikhususkan kepada agama
yang diturunkan kepada rasulNya yang akhir Nabi
Muhammad saw seperti maksud ayat Al-Quran dalam surah
Al-Maidah: 3.

1.0 Pengertian Tasawwur


Pengertian iman
Menurut bahasa Arab ia bermaksud percaya. Manakala
menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan
dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan
dengan tindakan (perbuatan).
Iman bermaksud membenarkan dengan hati bahwa Allah itu
benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan
kesempurnaanNya, serta pengakuan itu diikrarkan dengan
lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.

1.0 Pengertian Tasawwur
Wahai orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman
kepada Allah dan RasulNya (Muhammad) dan kepada Kitab
(Al Quran) yang diturunkan kepada RasulNya, serta kitab
yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada
Allah, malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, RasulrasulNya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah
tersesat sangat jauh. (An-Nisa : 136)

1.0 Pengertian Tasawwur


Peringkat-Peringkat Iman
Iman Taqlid: Iman ikut-ikutan, hanya semata-mata mengikut
pendapat orang lain
Iman Ilmu: Beriman semata-mata kerana berilmu dan
berdasarkan pada fikiran tidak terletak di hati
Iman Ayan: Iman yang terletak di dalam hati. Iman ini dimiliki
oleh orang-orang soleh
Iman Hak: Iman sebenar yang terlepas dari nafsu syaitan. Iman
ini dimiliki oleh golongan muqarabbin, iaitu orang yang hampir
dengan Allah
Iman Hakikat: Iman peringkat tertinggi yang boleh dicapai oleh
manusia. Iman ini hidup semata-mata untuk Allah dan Rasul
serta hari Akhirat seperti para sahabat nabi

1.0 Pengertian Tasawwur


Pengertian Ihsan
Ihsan berasal dari kata Ahsana-Yuhsinu-Ihsaanan yang
artinya berbuat baik.


Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan
engkau melihatNya, jika engkau tidak melihatNya maka
sesungguhnya Dia melihat engkau.

1.0 Pengertian Tasawwur


Bahagian Ihsan:
Ihsan terhadap Allah : melaksanakan segala
suruhanNya dan menjauhi laranganNya.
2. Ihsan terhadap diri sendiri : mengerjakan sesuatu yang
mendatangkan kebaikan pada diri sendiri dan menjauhi
perbuatan yang mendatangkan kecelakaan.
3. Ihsan terhadap sesama manusia : berbuat baik kepada
sesama manusia.
4. Ihsan terhadap makhluk lain : memelihara alam sekitar
agar tetap lestari dan tidak rosak
1.

1.0 Pengertian Tasawwur


Hubungan Islam, Iman dan Ihsan
Hubungan antara ketiga perkara tersebut
adalah Iman berkaitan dengan aqidah,
Islam berkaitan dengan syariah, dan Ihsan
berkaitan
dengan
khuluqiyah.
Berdasarkan
ini
maka
dalam
perkembangan ilmu keislaman, ilmu
terbahagi kepada aqidah, fiqh dan akhlak.
Islam tidak absah tanpa iman, dan iman
tidak sempurna tanpa ihsan. Dari
pengertian ini ketiga-tiga perkara ini
memiliki pengertian yang tersendiri serta
terkait antara sama sama lain.