Anda di halaman 1dari 5

BAB 8 - SISTEM PENGURUSAN

ALAM SEKITAR
Sejarah
-

1992, BSI Group menerbitkan


sistem
pengurusan
alam
sekitar standard yang pertama
di dunia, BS 7750.
BS
7750
membekalkan
template untuk pembangunan
siri ISO 14000 pada tahun
1996,
oleh
Pertubuhan
Antarabangsa untuk Piawaian,
yang mempunyai perwakilan
daripada
jawatankuasa
di
seluruh dunia (ISO) (Clements
1996, Brorson & Larsson,
1999).
ISO 14001 kini digunakan oleh
sekurang-kurangnya 223 149
organisasi di 159 buah negara
dan ekonomi

Pelaksanaan (Do) - melaksanakan


proses
-

Prosedur
Perancangan (Plan) - menetapkan
objektif dan proses yang diperlukan
-

Sebelum melaksanakan ISO


14001, kajian semula atau
jurang analisis awal proses dan
produk
organisasi
adalah
disyorkan untuk membantu
dalam mengenal pasti semua
elemen operasi semasa dan,
jika
boleh, operasi
masa
hadapan,
yang
boleh
berinteraksi
dengan
alam
sekitar, yang digelar "aspek
alam sekitar .
Aspek alam sekitar boleh
termasuk kedua-dua langsung,
seperti yang digunakan dalam
pembuatan,
dan
tidak
langsung,
seperti
bahan
mentah.

organisasi
mengenal
pasti
sumber yang diperlukan dan
bekerja
keluar
ahli-ahli
organisasi
yang
bertanggungjawab
bagi
pelaksanaan
dan
kawalan
EMS.
termasuk
mewujudkan
prosedur
dan
proses,
walaupun hanya satu prosedur
didokumenkan
dinyatakan
berkaitan
dengan
kawalan
operasi.
Prosedur lain yang diperlukan
untuk
memupuk
kawalan
pengurusan yang lebih baik ke
atas
unsur-unsur
seperti
kawalan dokumentasi, bersiap
sedia dan tindak balas, dan
pendidikan
pekerja,
bagi
memastikan mereka cekap
boleh melaksanakan proses
yang perlu dan keputusan
terbaik.
Komunikasi dan penyertaan di
semua peringkat organisasi,
terutamanya
pengurusan
atasan, adalah bahagian yang
penting
dalam
fasa
pelaksanaan.

Penyemakan (Check) - mengukur


dan
memantau
proses
dan
melaporkan keputusan
-

prestasi dipantau dan secara


berkala
diukur
untuk
memastikan bahawa sasaran
alam sekitar dan objektif
organisasi sedang dipenuhi.
audit dalaman dijalankan pada
jangka masa yang dirancang
untuk menentukan sama ada
EMS
memenuhi
jangkaan
pengguna dan sama ada
proses
dan
prosedur

dikekalkan
dipantau.

secukupnya

dan

Pembetulan (Action) - mengambil


tindakan
untuk
meningkatkan
prestasi EMS berdasarkan keputusan
-

kajian
semula
pengurusan
dijalankan untuk memastikan
bahawa objektif EMS sedang
dipenuhi, sejauh mana mereka
sedang
dipenuhi,
dan
komunikasi diuruskan dengan
sewajarnya; dan untuk menilai
perubahan keadaan, seperti
keperluan
undang-undang,
untuk
membuat
cadangan
bagi penambahbaikan sistem.

BAB 9 & 10 - PENILAIAN IMPAK


ALAM SEKITAR
Prinsip EIA
Prinsip
satu
ialah
perancangan
proaktif dan menetapkan keputusan.
-

Manfaat
-

Mengurangkan impak dan


aspek alam sekitar yang
berpunca dari syarikat.
Mengurangkan penggunaan
tenaga yang berlebihan
dan membolehkan syarikat
menjimatkan
kos
penggunaan tenaga.
Mengurangkan sisa-sisa
buangan
industri
dan
mengelakkan pencemaran
kepada alam sekitar.
Mencegah
potensi
kemalangan
dan
mengurangkan
risiko
kemalangan
yang
bersangkutan
dengan
persekitaran.
Memajukan status dan imej
syarikat agar setanding
dengan
syarikat-syarikat
yang lain.
Mematuhi
kepada
peraturan-peraturan
persekitaran tempatan dan
penyesuaian
dengan

perkembangan masa akan


datang.
Meningkatkan keefektifan
sistem
pengurusan
persekitaran
menerusi
pembetulan
yang
berterusan
(Continual
Improvements).

Proses PIAS adalah alat


perancangan proaktif untuk
mengelak masalah yang
timbul
dan
kesan
persekitaran
yang
menyebabkan
kerugian
pada
awalnya
atau
pengalaman yang pernah
dialami
dalam
pembangunan
yang
dirancang.

Prinsip dua ialah penghindaran dan


pencegahan persekitaran buruk yang
timbul.
-

proses
PIAS
bertujuan
untuk
mengelak
dan
mencegah
kesan
persekitaran yang buruk
melalui
projek
yang
dicadangkan
dan
yang
dirancang.

Prinsip tiga ialah memberi kesan


positif terhadap keputusan yang
dibuat seawal yang mungkin dan
berfikiran proaktif tentang pilihan
dan alternatif yang terbaik.
-

penting
untuk
memudahkan setiap usaha
bagi meningkatkan prestasi

persekitaran yang ingin


dicapai pada tahap awal
projek
perancangan
kemudian
pada
tahap
seterusnya
iaitu
projek
pembangunan untuk hasil
yang memuaskan.
Prinsip empat ialah proses projek
kitaran sepanjang hidup.
-

Proses
PIAS
haruslah
melibatkan suatu tindakan
yang
dinamik
untuk
mengenalpasti
dan
meramal
kemungkinan
kesan persekitaran yang
akan
buruk
daripada
pembangunan yang telah
dirancang
bagi
mengembangkan langkahlangkah untuk mengelak,
mencegah
dan
mengurangkan
masalah
persekitaran.

Prinsip lima ialah membuat cadangan


penguatkuasaan PIAS.
-

Cadangan PIAS haruslah


rasional,
praktikal
dan
berkesan,
dan
dengan
definisi
yang
jelas
mengenai tanggungjawab
untuk
melaksanakan
langkah-langkah
yang
dicadangkan.
Tindakan
yang dicadangkan haruslah
mudah bagi mengelakkan
masalah persekitaran yang
merugikan
daripada
berlaku.

Prinsip enam ialah fleksibel yang


telus, dengan penyertaan awam
serta
kemampuan
untuk
mengadaptasi perubahan.

Proses PIAS haruslah telus


dan
mengutamakan
penyertaan awam.

Prinsip tujuh ialah hasil percubaan


secara praktikal dalam persekitaran
dan masyarakat.
-

Salah satu tujuan proses


PIAS
adalah
untuk
menyampaikan
dan
menghasilkan komunikasi
persekitaran
secara
praktikal
dalam
persekitaran
dan
masyarakat.

Prinsip lapan ialah fokus pencegahan


terakhir.
-

Fokus permulaan adalah


melibatkan usaha untuk
menyelamatkan sejumlah
besar
kerugian
yang
dialami atau kos lain yang
mungkin wujud seperti kos
perbelanjaan yang mahal.

Prinsip sembilan ialah kecekapan dan


keberkesanan.
-

pendekatan yang cekap


dan
berkesan
dalam
melakukan kajian proses
PIAS perlu diutamakan dan
langkah demi langkah yang
diambil akan meningkatkan
produktiviti dalam proses
PIAS itu sendiri.

Prinsip sepuluh ialah perjanjian telus


antara pihak-pihak yang berkaitan.
-

harapan
yang
jelas
tentang apa yang perlu
dilakukan dan apa yang
akan dilaksanakan, dan
keputusan
yang
jelas
tentang konflik lain yang
wujud.

Proses EIA

5. Kelulusan EIA
Aktiviti ini adalah untuk penyediaan
dan pengeluaran kelulusan EIA.
6. Pemantauan Pematuhan Kelulusan
EIA
Aktiviti ini adalah untuk memastikan
bahawa pemaju projek mematuhi
Terma dan Syarat kelulusan Laporan
EIA dan apa-apa arahan yang
dikeluarkan oleh NREB mengenai
perlindungan
alam
sekitar
dan
penambaikan.
7. Penguatkuasaan Ketidakpatuhan
Terma dan Syarat-syarat Kelulusan
EIA

1. Penilaian Awal
Ini adalah proses permulaan EIA di
mana ia menentukan sama ada
projek
pembangunan
yang
dicadangkan adalah satu aktiviti
yang ditetapkan yang memerlukan
EIA.
2. Kajian Projek
Aktiviti ini adalah untuk menentukan
kedalaman
dan
perlindungan
daripada Kajian EIA. Aktiviti ini akan
dijalankan antara Penggerak Projek,
ahli-ahli panel dan NREB Perunding
EIA.
3. Penerimaan dan Pendaftaran EIA
Aktiviti ini adalah untuk memproses
dan mendaftar laporan EIA yang
diterima daripada penyokong projek
atau Perunding EIA mereka.
4. Penilaian dan Kajian EIA
Proses ini melibatkan penilaian dan
kajian EIA laporan yang dikemukakan
kepada NREB oleh Mesyuarat Panel
Kajian.

Aktiviti ini adalah susulan kepada


laporan yang tidak mematuhi termaterma dan syarat-syarat kelulusan
EIA dengan menjalankan penyiasatan
yang membolehkan kompaun atau
pendakwaan dikenakan.

Extra
Ketua
Pengarah JAS akan
membaca,
meneliti
dan
memeriksa
laporan
dari
pemaju
samada
diluluskan
atau tidak.
Ketua Pengarah berhak tidak
meluluskan sekiranya laporan
berkenaan tidak mengikuta
apa
yg
dikehendaki
oleh
Seksyen 34A(2) Akta kualiti
Alam sekeliling, 1974 (Akta
127) dan langkah tindakan
serta langkah-langkah mitigasi
ke atas alam sekitar tidak
memuaskan.
laporan yang tidak diluluskan
boleh dikemukakan semula
selepas kelemahan diperbaiki
pemaju tidak boleh melakukan
sebarang aktiviti berkenaan
sehingga
laporan
EIA
diluluskan
oleh
ketua
pengarah JAS.
jika gagal mematuhi Seksyen
34A(2)
Akta kualiti Alam
sekeliling, 1974 (Akta 127)
boleh didenda RM100,000 atau

penjara 1 tahun atau keduaduanya sekali


Master plan, public comment
(min 1 month)