Anda di halaman 1dari 1

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 200/VIII SUNGAI KARANG


KECAMATAN VII KOTO ILIR KABUPATEN TEBO
Alamat: Jln. Poros Ds. Sungai Karang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo Prov. Jambi Kode Pos : 37259
[

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI NO. 200/VIII SUNGAI KARANG
Nomor : 421.2/35/SK-GHS/SD/2015
TENTANG

PENGANGKATAN GURU HONOR SD NEGERI NO. 200/VIII SUNGAI KARANG


TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa
Kepala SDN No. 200/VIII Sungai Karang, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Tebo, Propinsi Jambi,
Menimbang

a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SD
Negeri No. 200/VIII Sungai Karang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo pada Tahun
Pelajaran 2014/2015 perlu mengangkat Guru Honor Sekolah.
b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Guru Honor SD Negeri No. 200/VIII Sungai
Karang Tahun Pelajaran 2014/2015 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang
namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan
Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat

a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.


b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama

Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Guru Honor Sekolah
yang bertugas mengajar dan membimbing siswa SD Negeri No. 200/VIII Sungai Karang
Tahun Pelajaran 2014/2015:
Nama
Tempat, Tgl. Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan / Jurusan
TMT di Sekolah ini

:
:
:
:
:

NAMA LENGKAP & GELAR


.,
Perempuan
/ ...

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri No. 200/VIII Sungai Karang maupun sumber lain
yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di
Pada Tanggal

: ..
: ..

Kepala Sekolah,

.
NIP.

Tembusan :
1.
2.
3.
4.

Yth. Kepala DIKBUDPORA Kabupaten Tebo di Muara Tebo.


Yth. Kepala UPTD Kecamatan VII Koto Ilir.
Yang bersangkutan.
Arsip.