Anda di halaman 1dari 9

PELAJARAN

tolakan > daya tarikan.Jika tiada daya


3 tolakan kemungkinan dua molekul
KEKENYALAN bercantum dan musnah.
Pada kedudukan X1 < X<X2 : Pepejal
Pengertian Kekenyalan diregang dimana daya tarikan > daya
Keupayaan sesuatu bahan kembali ke tolakan sehingga daya tolakan akan
bentuk @ saiz asal apabila daya yang mencapai nilai maksimum pada X2
bertindak ke atasnya untuk mengekalkan bentuknya.
( mampatan @ rengangan) dialihkan. Pada kedudukan X > X2 :Pepejal terus
diregang menyebabkan daya tarikan
Mengapa Pepejal Kenyal? menjadi lemah,kemungkinan pepejal
bertukar menjadi cecair atau gas.

Hubungan daya (F) dan regangan


@ mampatan,x
Bagi suatu bahan kenyal -(Hukum
Hooke)

(i)Hukum Hooke
Hukum Hooke menyatakan daya
regangan berubah secara langsung
Terdapat dua jenis daya antara dengan regangan jika had kenyal tidak
molekul-molekul pepejal iaitu daya dilampaui.
tarikan dan daya tolakan.
Jika pepejal diregang,daya tarikan
antara molekul bertindak.
Jika pepejal dimampat daya tolakan
antara molekul bertindak.
Jika tiada daya luar ,daya tolakan dan @ F x
daya tarikan seimbang(daya paduan F=kx
sifar).
F = daya
Graf daya antara molekul,F X = regangan @ pemanjangan @
melawan jarak pemisahan antara pemampatan
molekul,x.
(ii) Eksperimen mencari hubungan
antara daya dan pemanjangan.
Hipotisis: Jika daya bertambah maka
pemanjangan bertambah
P.U.manupulatif: Daya , P.U.respons :
pemanjnagan

Pada kedudukan X1 : Dipanggil


sebagai kedudukan keseimbangan
dimana daya tarikan = daya tolakan
Pada kedudukan X < X1 : Pepejal
dimampatkan menyebabkan daya
P.U. dimalarkan : jenis spring,diameter
A : Had Kenyal
B: Takat alah
OA : Kawasan kekenyalan berlaku di
mana Hukum Hooke dipatuhi.Jika daya
dialihkan dawai boleh kembali pada
panjang asal
AB:Kawasan plastik,dawai tidak
kembali pada panjang asal.
spring.
Selepas B:Dawai mengalami kadar
Ukur panjang asal spring = Lo
regangan yang sangat tinggi.
Timbang jisim pemberat = m
Kira daya, F = mg
Mengapa ayunan spring berhenti
Gantung pemberat pada spring
Ukur panjang baru pemberat = L
Apabila spring berbeban diayunkan
Kirakan pemanjangan , x = L - Lo
,lama kelamaan ia kan berhenti kerana
Ulangi eksperimen sebanyak 5 kali
proses pelembapan (kehilangan
dengan jisim pemberat yang
tenaga dalam bentuk haba berlaku).
berlainan.
Jadualkan data .
Proses pelembapan mengambil masa
Daya yang singkat penting dalam spring
Pemanjan dalam ammeter supaya apabila arus
gan berhenti mengalir penunjuk terus
Lukis graf x lawan F kembali ke sifar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
kadar pemanjangan spring
Jenis bahan:Bahan yang berlainan
mempunyai kadar pemanjangan yang
berlainan.Contohnya dawai kuprum
Berdasarkan graf didapati daya F mempunyai kadar pemanjangan yang
berubah secara langsung dengan lebih tinggi dari dawai keluli.
pemanjangan x. Diameter: lilitan spring Apabila
Sebagai langkah berjaga-jaga setiap diameter lilitan spring
kali beban ditambah pastikan spring bertambah,kadar pemanjangan
kembali kepada panjang asal supaya bertambah
had kenyal spring tidak dilampaui. Diameter dawai(bahan spring)
dibuat.Jika diameter dawai(bahan
Pemalar spring , k spring) bertambah ,kadar
pemanjangan berkurang.
F = kx, Panjang spring:Apabila panjang spring
maka k = F bertambah kadar pemanjangan
x bertambah
Unit k ialah Nm-1 Susunan spring: Spring disambung
sesiri mempunyai kadar pemanjangan
Jika k bertambah , x berkurang , spring yang lebih daripada spring yang
lebih keras. disambung selari

Graf daya lawan pemanjangan Aplikasi sifat kekenyalan dalam


apabila dawai kuprum diregang kehidupan seharian.
(1)Kusyen/tilam:Kita rasa selesa (a) Jumlah pemanjangan spring
apabila berada di atasnya kerana apabila digantung beban 40 g
kusyen dan tilam mempunyai sifat (b) Jumlah panjang spring apabila
kekenyalan menyokong berat badan digantung beban
kita.Apabila badan kita dialih kusyen
dan tilam akan kembali pada
kedudukan asal.
(2)Alat elektrik seperi
ammeter,voltmeter:Alat-alat ini
mempunyai spring di
dalamnya.Dengan bantuan spring
penunjuk akan kembali ke kedudukan
sifar apabila arus tiada mengalir ke
alat-alat tersebut.
(3)Neraca spring:Digunakan untuk
mengukur berat atau daya kerana
pemanjangan spring berkadar 60 g.
langsung dengan daya yang (c) Jumlah beban perlu digantung
dikenakan. supaya panjang
(4)Spring pada kenderaan:Digunakan spring menjadi 20 cm.
untuk sistem gantungan sebuah
kereta.Apabila berlaku Penyelesaian
hentakan,penumpang tidak akan
merasa kesan hentakan itu.

Prinsip pembahagian daya.


Sambungan sesiri: Jika n spring
disambung sesiri dan dikenakan daya
F,maka setiap spring akan menerima
dayasebanyak F.
Sambungan selari:Jika n spring
disambung selari dikenakan daya F
maka setiap spring akan menerima
daya sebanyak F
n

Contoh-contoh pengiraan
menggunakan Hukum Hooke:

Contoh 1
Sebuah spring mempunyai panjang
asal 5 cm.Apabila digantung beban 20
g,panjangnya menjadi 7 cm.Tentukan
1 Suatu spring keluli menghasilkan
pemanjangan 4 cm apabila
dikenakan daya 8N.Berapakah
daya yang perlu dikenakan supaya
pemanjangannya adalah 5 cm?

A 9N B 10 N
C 12 N D 14 N
E 16 N

2 Rajah menunjukkan sebuah spring


yang mempunyai panjang asal 18
Contoh 2 cm.Apabila diletak beban 10
kg,panjangnya menjadi 8 cm dan
Spring A didapati memanjang apabila diletak beban P
sebanyak 2 cm apabila digantung panjangnya menjadi 10
beban 10 g dan spring B didapati cm.Berapakah nilai P?
memanjang 4 cm apabila digantung
beban 10g.Berapakah jumlah A 4 kg B 6 kg
pemanjangan bagi susunan spring- C 8 kg D 9 kg
spring pada rajah berikut:- E 12 kg

Penyelesaian

TUTORIA
L3
A 5 cm B 7 cm
C 9 cm D 13 cm
E 15 cm

5 Rajah menunjukkan dua spring


yang serupa mempunyai panjang
asal yang berbeza ditetapkan pada
dinding tegak.Sekeping papan
diletak di atas satu permukaan
3 Spring K dan L mempunyai ufuk yang lici.satu daya dikenakan
panjang asal masing-masing 5
cm.Spring K meregang 2 cm
apabila digantung beban 200g dan
spring L meregang 3 cm apabila
digantung beban
100 g.Apabila kedua-duanya
disambung sesiri dan digantung
beban 400 g seperti rajah di
atas,berapakah jumlah panjang
AB terhasil? untuk menolak papan itu ke arah
dinding.Manakah antara graf-graf
A 16 cm B 21 cm F melawan X yang betul?
C 23 cm D 24 cm 6
E 26 cm

Dua spring A dan B masing-masing


mempunyai panjang asal 10
4 Satu spring yang panjangnya 10 cm.Spring –spring itu
cm.Apabila diletak beban 20 N kemudiannya digantungkan beban
panjang spring menjadi 8 cm 100g dan 200 g seperti
seperti pada rajah(a).Apabila lima rajah(a).Apabila kedua-dua spring
spring yang serupa disusun seperti digantung dengan beban 300 g
rajah(b) dan diletak beban 60 seperti rajah(b),berapakah nilai P?
N,berapakah nilai L?
A 55 cm B 100 cm
C 70 cm D 105 cm
E 125 cm
kg seperti rajah(b).Jumlah
pemanjangan sistem spring itu
adalah,

A 5.0 cm B 10.0 cm
C 15.0 cm D 20.0
cm
E 25.0 cm

7 Rajah(a) menunjukkan satu spring


dengan satu ceper tergantung di
hujungnya.Apabila satu beban 60
g diletak pada ceper,spring
memanjang seperti 9 J,K,L dan M adalah empat spring
rajah(b).Apabila satu beban M yang
ditambah spring memanjang serupa.Tiap-tiap satu akan
seperti rajah(c) .Berapakah nilai meregang 2 cm apabila
M? dibebankan dengan jisim 20 g
.Rajah (a) menunjukkan spring P
A 100g B 180g yang dibebankan dengan satu
C 200 g D 240g beban berjisim 40 g.Berapakah
E 300g jisim P itu yang boleh
meregangkan spring K,L dan M
pada rajah(b) dengan regangan
yang sama dengan spring J pada
rajah(a)?

A 60g B 80g
C 120g D 160g
E 200 g

8 Apabila satu jisim 0.5 kg


digantungkan kepada hujung satu
spring seperti pada rajah(a) ,
pemanjangan spring adalah 5
cm.Empat spring yang serupa
dengan spring tadi dipasang dan
dibebankan dengan satu jisim 1.0
C 15.00 cm D 18.75
cm E 20.00 cm

10 Spring-spring E,F pada rajah(a) 12 Berdasarkan graf daya,F lawan


dan spring-spring G,H,I dan J pada regangan,X di atas pada kawasan
rajah(b) adalah serupa.Panjang manakah Hukum Hooke berlaku?
asal tiap-tiap spring adalah 12 cm.
Berapakah panjang L? A Antara titik O dan A
B Antara titik A dan B
A 26 cm B 28 cm C Pada titik B
C 30 cm D 32 cm D Selepas titik B
E 34 cm

13 Rajah menunjukkan bagaimana


daya antara dua molekul ,F
berubah dengan jarak pemisahan
antara molekul,x. Apakah yang
berlaku apabila satu daya luar
menyebabkan nilai x melebihi nilai
11 Rajah(a) menunjukkan bacaan x2 ?
penunjuka suatu spring
dibebankan dengan jisim A Objek patah
50g.Apabila ditambah jisim B Objek mula menunjukkan sifat
30g,bacaan penunjuk baru adalah plastik
seperti pada rajah(b).Berapakah C Daya tarikan antara molekul
bacaan penunjuk spring itu jika bertambah
jisim 20 g dikeluarkan selepas itu? D Daya tolakan antara molekul
bertambah
A 5.00 cm B 10.00
cm 14 Pemalar spring, k bertambah
apabila
(d) Spring yang manakah lebih
A Panjang spring bertambah sesuai digunakan untuk
B Diameter lilitan spring menyukat daya yang lebih
bertambah besar?Mengapa?
C Diameter dawai yang dijadikan
spring bertambah ……………………………………………
…………

……………………………………………
…………
(e) Nyatakan dua faktor yang
mempengaruhi perbezaan
pemanjangan antara spring A
dibandingkan dengan
pemanjangan spring B apabila
suatu beban digantungkan
pada hujung-hujung spring itu?

……………………………………………
…………

……………………………………………
…………
(f) Ciptakan satu susunan spring
A dan spring B,supaya
15 Graf di atas graf pemanjangan ,x pemanjangan spring pada
lawan daya,F bagi dua spring iaitu susunan itu ialah 10 cm
spring A dan spring B yang
panjang asalnya adalah 10.0 cm
masing-masing.
(a) Daripada graf nyatakan
hubungan antara
pemanjangan,x dan daya ,F.

……………………………………………
………… apabila beban 10N
digantungkan di hujungnya.
(b) Nyatakan Hukum yang
menerangkan perhubungan
tersebut.

……………………………………………
…………
(c) Apakah kuantiti fizik yang
diwakili oleh kecerunan graf di
atas.
16 Rajah(a) menunjukkan satu spring
……………………………………………
yang mempunyai panjang asal 100
…………
cm.Apabila dikenakan daya F ke
atas papan ringan,spring akan
dimampatkan sebanyak y seperti
rajah(b).Hubungan antara daya F
dan jarak mampatan,y adalah
diberikan oleh graf berikut:
(a) Nyatakan hubungan antara
daya ,F dengan jarak,y.

……………………………………………
…………
(b) Namakan Hukum yang
menerangkan jawapan(a)

……………………………………………
…………
(c) Berapakah panjang spring
apabila daya,F adalah 50 N?
(d) Berapakah daya F yang
diperlukan supaya panjang
spring menjadi 50 cm?

(e) Apakah terjadi kepada graf


apabila spring yang lebih
keras digunakan?

……………………………………………
…………
17 (a) Apakah yang dimaksudkan
dengan
kekenyalan.Terangkan
mengapa pepejal adalah
bersifat kenyal.
(b) Nyatakan kegunaan-kegunaan
sifat kekenyalan dalam
kehidupan seharian.
(c) Nyatakan Hukum
Hooke.Seterusnya huraikan
eksperimen untuk mencari
hubungan antara daya dan
pemanjangan suatu spring.
(d) Huraikan faktor-faktor yang
mempengaruhi kadar
pemanjangan spring.