Anda di halaman 1dari 9

RPT Matematik Tingkatan 5

bMINGGU
/
TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

2, 3
(2 minggu)

ASAS
NOMBOR

11 15
Januari

NUMBER
BASES

1.1 Memahami dan


menggunakan
konsep nombor
dalam asas dua,
lapan dan lima

18 22
Januari

3, 4
(2 minggu)
18 22
Januari

GRAF
FUNGSI
GRAPH OF
FUNCTION
S II

2.1 Memahami dan


menggunakan
konsep graf fungsi

HASIL PEMBELAJARAN
i. Menyatakan sifar, satu, dua, tiga, , sebagai nombor dalam
asas:
a) dua
b) lapan
c) lima
ii. Nyatakan nilai sesuatu digit bagi suatu nombor dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima
iii. Mencerakinkan nombor dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima
iv. Penukaran nombor dalam asas:
a) dua
b) lapan
c) lima
kepada nombor dalam asas sepuluh dan sebaliknya.
v. Penukaran nombor dalam sesuatu asas tertentu kepada
nombor dalam asas yang lain.
vi. Membuat Pengiraan yang melibatkan operasi:
a) tambah
b) tolak
bagi dua nombor dalam asas dua

(i) Melukis graf bagi:


a) Fungsi linear :
y = ax + b, dimana a dan b ialah pemalar.
b) Fungsi kuadratik:
y = ax2 + bx + c, dimana a, b dan c ialah pemalar,a 0.
c) Fungsi kubik:
y = ax3 + bx2+ cx + d, dimana a, b, c dan d ialah pemalar, a
0.
d) Fungsi salingan:

a
, dimana a ialah pemalar, a 0.
x

(ii) mencari daripada graf:


a)
Nilai bagi y, apabila diberi nilai x,
b)
Nilai-nilai x, apabila diberi nilai y.
(iii) Mengenalpasti:
a)
bentuk graf apabila diberi fungsinya
b)
jenis fungsi apabila diberi grafnya
c)
graf apabila diberi fungsi dan sebaliknya.
(iv) Melakar graf fungsi linear, kuadratik,kubik dan salingan
daripada fungsi yang diberi.

KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
Membuat
pewakilan
Membuat
perkaitan
Membuat
pewakilan
Membuat
pewakilan
Berkomunikasi
secara Matematik
Menyelesaikan
masalah
Membuat
pewakilan
Membuat
pewakilan
Menyelesaikan
masalah
Berkomunikasi
secara matematik
Membuat
perwakilan
Menyelesaikan
masalah
Menaakul
Membuat
Perkaitan
Membuat
perwakilan
Berkominikasi
secara matematik

2015
TARIKH
PELAKSANAAN/
CATATAN

RPT Matematik Tingkatan 5

MINGGU/
TARIKH
3, 4
(2
minggu)

TAJUK
GRAF FUNGSI
GRAPH OF
FUNCTIONS II

18 22
Januari
25 29
Januari

57
(3
minggu)
15
Februari

PENJELMAAN III
TRANSFORMATI
ON III

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
Mencari titik persilangan bagi dua graf.
Penyelesaian persamaan dengan mencari titik
persilangan bagi dua graf.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penyelesaian
persamaan dengan kaedah graf

2.2 Memahami
dan
menggunakan
konsep
penyelesaian
suatu
persamaan
dengan
kaedah graf.

(i)
(ii)

2.3 Memahami
dan
menggunakan
konsep rantau
yang mewakili
ketaksamaan
dalam dua
pembolehubah

(i) Menentukan sama ada suatu titik yang diberi memuaskan :


y = ax + b , y > ax + b atau y < ax + b
(ii) Menentukan kedudukan suatu titik yang diberi relatif
kepada persamaan y = ax + b.
(iii)Mengenalpasti rantau yang memuaskan ketaksamaan
y > ax + b atau
y < ax + b
(iv)melorek rantau yang mewakili ketaksamaan:
(a) y > ax + b atau y < ax + b
(b) y ax + b atau y ax + b
(v) Mengenalpasti rantau yang memuaskan dua atau lebih
ketaksamaan linear serentak.

Menaakul
Menaakul
Menaakul

3.1 Memahami
dan
menggunakan
konsep dua
penjelmaan.

i. Menentukan imej suatu objek di bawah gabungan dua


penjelmaan isometri.

Menyelesaikan
masalah

ii. Menentukan imej suatu objek di bawah gabungan :


a) dua pembesaran
b) Satu pembesaran dan satu penjelmaan isometri.

Membuat
pewakilan
Berkomunikasi
secara matematik

iii. Melukis imej bagi suatu objek di bawah gabungan dua


penjelmaan.
8 12
Februari
15 19
Februari

KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
Menyelesaikan
masalah

Membuat
perwakilan
Menyelesaikan
masalah
Membuat
perwakilan

Berkomunikasi
secara matematik

iv. Nyatakan imej bagi suatu titik di bawah penjelmaan


gabungan.
v. Menentukan sama ada penjelmaan gabungan AB setara
dengan penjelmaan gabungan BA.
vi. Mengenalpasti dua penjelmaan berturutan dalam satu
penjelmaan gabungan apabila objek dan imejnya diberi.
vii. Mengenalpasti satu penjelmaan yang setara dengan dua

Membuat
pewakilan
Membuat perkaitan
Menaakul
Menyelesaikan
masalah

2015

TARIKH
PELAKSANAAN/
CATATAN

RPT Matematik Tingkatan 5

2015

penjelmaan isometri.
viii. Menyelesaikan masalah penjelmaan.

MINGGU/
TARIKH

TAJUK
MATRIKS

8 10
(3
minggu)
22 26
Februari

15
Mac

MATRICES

ISI KANDUNGAN
4.1 Memahami dan
menggunakan
konsep
matriks .

4.2 Memahami dan


menggunakan
konsep matriks
sama.
4.3 Operasi
penambahan
dan penolakan
matriks

4.4 Operasi
pendaraban
matriks dengan
suatu nombor

8 12
Mac
4.5 Pendaraban dua
matriks

HASIL PEMBELAJARN
i. Membentuk matriks daripada maklumat yang
diberi.
ii. Menentukan :
a) Bilangan baris
b) Bilangan lajur
c) Peringkat matriks
iii) Mengenalpasti unsur tertentu dalam suatu
matriks.
i. Menentukan sama ada dua matriks adalah sama
ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan matriks
sama.
i. Menentukan sama ada penambahan atau penolakan boleh
dilakukan terhadap matriks yang diberi .
ii. Mencari jumlah atau perbezaan antara dua matriks.
iii. Operasi penambahan dan penolakan terhadap
beberapa matriks
iv. Menyelesaikan persamaan matriks melibatkan
penambahan dan penolakan.
i. Mendarab matriks dengan suatu nombor
ii. Ungkapkan matriks yang diberi sebagai
pendaraban matriks dengan suatu nombor.
iii. Melakukan pengiraan matriks melibatkan
penambahan, penolakan dan pendaraban skalar
iv. Menyelesaikan persamaan matriks melibatkan penambahan,
penolakan dan pendaraban skalar.
i. Menentukan sama ada dua matriks boleh didarab dan nyatakan
peringkat hasil darab dua matriks.
ii. Mencari hasil darab dua matriks.
iii. Menyelesaikan persamaan matriks melibatkan pendaraban
dua matriks

Menyelesaikan
masalah
Berkominikasi
secara matematik

KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
Membuat
pewakilan
Membuat
perkaitan

TARIKH
PELAKSANAAN
/ CATATAN

Menaakul
Menaakul
Menyelesaikan
masalah
Menaakul
Menyelesaikan
masalah
Menyelesaikan
masalah
Membuat
pewakilan

Menyelesaikan
masalah
Menaakul
Membuat
pewakilan
Menyelesaikan
masalah

Ujian Formatif:
1 3 Mac

Cuti
Pertengahan
Penggal Satu :
13 21 Mac

RPT Matematik Tingkatan 5

MINGGU/
TARIKH

TAJUK
MATRIKS

11, 12
MATRICES
(2
minggu)
22 26
Mac

(2
minggu)
59
April
12 16
April

4.7 Memahami dan


menggunakan
konsep matriks
songsang

4.8 Menyelesaikan
persamaan
serentak
menggunakan
kaedah matriks

29 Mac
2 April

13, 14

ISI KANDUNGAN

UBAHAN
VARIATIONS

5.1

Memahami dan
menggunakan
konsep ubahan
secara langsung.

HASIL PEMBELAJARN
i. Menentukan sama ada matriks 2 x 2 adalah matriks
songsang bagi matriks 2 x 2 yang lain.
ii. Mencari matriks songsang bagi matriks 2 x 2
menggunakan:
a. kaedah penyelesaian persamaan serentak
formula
i. Menulis persamaan serentak dalam bentuk
matriks

b p

dalam

ii. Mencari matriks
q
c d q
k
menggunakan matriks songsang.
iii. Menyelesaikan persamaan linear serentak
menggunakan kaedah matriks
iv. Menyelesaikan masalah melibatkan matriks
i. Menentukan perubahan satu kuantiti terhadap kuntiti
yang lain berdasarkan kehidupan harian.
ii. Menentukan maklumat yang diberikan berubah
secara langsung terhadap kuantiti yang lain
melibatkan ubahan secara langsung.
iii. Ungkapkan ubahan secara lansung dalam bentuk
persamaan yang melibatkan dua pembolehubah.
iv. Dapatkan nilai bagi pembolehubah dalam ubahan
langsung bila maklumat mencukupi telah di beri.
v. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan
secara langsung mengikut kes di bawah:
1

y x; y x2 ; y x3 ; y x 2 .

KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
Menaakul
Membuat perkaitan
Menyelesaikan
masalah
Buat pewakilan
Menyelesaikan
masalah
Menyelesaikan
masalah

Membuat perkaitan
Menaakul
Membuat pewakilan
Menyelesaikan
masalah

2015

TARIKH
PELAKSANAAN/
CATATAN

RPT Matematik Tingkatan 5


5.2 Memahami dan
menggunakan
konsep perubahan
secara songsang

i. Menentukan perubahan satu kuantiti terhadap kuntiti


yang lain berdasarkan kehidupan harian melibatkan
ubahan secara songsang
ii. Menentukan maklumat yang diberikan berubah
secara songsang terhadap kuantiti yang lain.
iii. Ungkapkan ubahan secara songsang dalam bentuk
persamaan yang melibatkan dua pembolehubah.
vi. Dapatkan nilai bagi pembolehubah dalam ubahan
secara songsang bila maklumat mencukupi telah di
beri.
v. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan
secara songsang mengikut kes di bawah:

MINGGU/
TARIKH
15, 16
(2
minggu)

TAJUK
PELAN
DAN DONGAKAN
PLANS AND
ELEVATIONS

19 23
April
26 30
April

21, 22
(2
minggu)

KECERUNAN
DAN LUAS DI
BAWAH GRAF
GRADIENT AND

ISI KANDUNGAN

1
1
1
; y
;y 3 ;
2
x
x
x

1
2

Menaakul
Membuat
pewakilan.
Membuat pewakilan
Menyelesaikan
masalah

i. Mengenalpasti unjuran ortogon


ii. Melukis unjuran ortogon
apabila diberi suatu objek dan suatu satah
iii. Membandingkan dan membezakan antara suatu
objek dengan unjuran ortogon objek itu dari segi
panjang tepi dan saiz sudut.
10.2 . Memahami dan
i. Melukis pelan bagi suatu pepejal.
menggunakan
ii. Melukis
a) Dongakan depan,
konsep pelan
b) Dongakan sisi,
dan dongakan
bagi suatu pepejal
iii. Melukis
a) Pelan
b) Dongakan depan
c) Dongakan sisi,
bagi suatu pepejal mengikut skala tertentu.
iv Menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan
dongakan.
Minggu 17 & 18 (3 12 Mei) : Ulangkaji / Bengkel Pra Peperiksaan Pertengahan
Minggu 18 20 (13 28 Mei): Peperiksaan Pertengahan Tahun
i. Nyatakan kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf.
6.1 Memahami dan
ii. Melukis graf jarak masa, diberi:
menggunakan konsep
a) Jadual nilai jarak-masa.
kuantiti yang diwakili
b) Hubungan antara jarak dan masa.
oleh kecerunan graf.
iii. Mencari dan mentaksir kecerunana graf jarak-masa.

Membuat perkaitan

1
y

HASIL PEMBELAJARN

10.1 Memahami dan


menggunakan
konsep unjuran
ortogon

2015

KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
Berkomunikasi
secara matematik
Menaakul
Berkomunikasi
secara matematik

Menyelesaikan
masalah
Tahun
Menyelesaikan
masalah
Berkomunikasi
secara
matematik

TARIKH
PELAKSANAAN/
CATATAN

RPT Matematik Tingkatan 5


14 18
Jun

AREA UNDER A
GRAPH

v Mencari laju pada tempoh masa tertentu daripada


graf jarak-masa.
vi Melukis graf untuk menunjukkan hubungan antara
dua pembolehubah yang mewakili suatu ukuran
tertentu dan menyatakan makna kecerunanya.

2015

Menaakul
Menyelesaikan
masalah
Membuat perkaitan

Minggu 17 & 18 (3 12 Mei) : Ulangkaji / Bengkel Pra Peperiksaan Pertengahan Tahun


Minggu 18 20 (13 28 Mei): Peperiksaan Pertengahan Tahun

MINGGU/
TARIKH
21 25
Jun

TAJUK

ISI KANDUNGAN

KECERUNAN
DAN LUAS DI
BAWAH GRAF

6.2 Memahami konsep


kuantiti yang diwakili
oleh luas dibawah
graf

i. Menyatakan kuantiti yang diwakili oleh luas di


bawah graf.
ii. Mencari luas di bawah graf .
iii. Menentukan jarak dengan mencari luas di bawah
graf unyuk mjenis graf laju-masa berikut:
(a). v = k(laju seragam)
(b). v = kt
(c) v = kt + h
(d). Gabunagn di atas.
iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan
dan luas di bawah graf.

7.1 Memahami dan


menggunakan
konsep
kebarangkalian bagi
satu peristiwa.

(i) Menentukan sampel satu ujikaji dengan kesudahan


yang mempunyai kebarangkalian yang sama.
(ii) Menntukan kebarangkalian peristiwa dengan
ruang sampel yang mempunyai kebarangkalian
yang sama
(iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
kebarangkalian sesuatu peristiwa.
(i) Menyatakan pelengkap peristiwa dalam:
a) perkataan
b) notasi set
(ii) Mencari kebarangkalian peristiwa pelengkap

GRADIENT AND
AREA UNDER A
GRAPH

HASIL PEMBELAJARN

KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
Membuat
perkaitan
Menyelesaiakan
masalah

23 25
PROBABILITY II
(3 minggu)
28 Jun
2 Julai
59
Julai
12 16
Julai

7.2 Memahami dan


menggunakan
konsep
kebarangkalian
pelengkap
peristiwa.
7.3 Memahami dan

Menaakul
Menyelesaikan
masalah

Membuat pewakilan
Membuat pewakilan

(i) Menyenaraikan kesudahan untuk peristiwa :


a) A atau B sebagai 6atitu bagi set A B
b) A dan B sebagai 6atitu bagi set A B

Menyelesaikan
masalah

TARIKH
PELAKSANAAN/
CATATAN

RPT Matematik Tingkatan 5


mengunakan konsep
kebarangkalian untuk
peristiwa gabungan.

26, 27
Bearing

8.1 Memahami dan


menggunakan
konsep bearing

(2 minggu)
19 23
Julai

(ii) Cari kebarangkalian dengan menyenaraikan


kesudahan bagi peristiwa bergabung:
(a) Kebarangkalian A atau B
(b) Kebarangkalian A dan B
(iii) Menyelesaikan asalah melibatkan
kebarangkalianperistiwa bergabung.
(i) Lukis dan lebel lapan arah kompas :
a) utara,selatan timur, barat
b) timur laut,barat laut, tenggara, barat daya

Melukis satu rajah untuk menunjukan


kedudukan titik B 7atitude kepada titik Bapabila
diberi bearing titik B dari titik A
(iii)
Menyatakan beraing titik A dari titik B
berasaskan maklumat diberi

26 30
Julai

28 30
(3 minggu)
26
Ogos

TAJUK

ISI KANDUNGAN

BUMI SEBAGAI
SFERA
EARTH AS
SPHERE

9.1 Memahami dan


menggunakan
konsep 7atitude7.

9.2 Memahami dan


menggunakan
konsep latitude.

9 13
Ogos

Membuat pewakilan

(c) Menyatakan sudut kompas bagi arah kompas


(ii)

MINGGU/
TARIKH

2015

9.3 Memahami konsep


kedudukan tempat.
9. 4 Menggunakan
konsep jarak di atas
permukaan bumi
untuk
menyelesaikan
masalah.

HASIL PEMBELAJARN
I Melakar bulatan agung yang melalui Kutub Utara dan
Kutub Selatan.
ii. Menyatakan 7atitude7 bagi sesuatu titik yang
diberi.
Iii Melakar dan melabel suatu meridian diberi latitude7
meridian tersebut dengan menandakan sudut yang
berkenaan..
iv. Mencari beza di antara da 7atitude7.
i. Melakar bulatan yang selari dengan Khatulistiwa.
ii. Menyatakan 7latitude bagi sesuatu titik yang diberi.
iii.Melakar dan melabel suatu selarian latitude
dengan menandakan sudut yang berkenaan..
iv Mencari beza di antara dua 7latitude.
i. Menyatakan latitude dan 7atitude7 sesuatu tempat
yang di beri.
ii. Menandakan kedudukan sesuatu tempat.
iii. Melakar dan melabel 7atitude dan 7atitude7
sesuatu titik yang di beri.
I
Mencari panjang lengkok suatu bulatan agung
dalam batu nautika apabila di beri sudut
tercangkung di pusat bumi dan sebaliknya.
ii. Mencari jarak di antara dua titik, di ukur
sepanjang suatu meridian, apabila laitud keduadua titik itu di beri.
iii. Mencari 7atitude bagi suatu titik di beri latitude
suatu titik lain dan jarak di antara ke dua-dua titik

Berkomunikasi
secara matematik

KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK
Membuat pewakilan
Membuat perkaitan

Berkominikasi
secara matematik
Membuat
pewakilan
Berkominikasi
secara matematik
Membuat perkaitan
Membuat perkaitan

Menyelesaikan

TARIKH
PELAKSANAAN/
CATATAN

RPT Matematik Tingkatan 5

iv.

MINGGU/
TARIKH

TAJUK

ISI KANDUNGAN

28 30

BUMI SEBAGAI
SFERA

(3 minggu)
16 20
Ogos

EARTH AS
SPHERE

itu di sepanjang meridian yang sama.


Mencari jarak di antara dua titik di sepanjang
Khatulistiwa apabila 8atitude8 ke dua-dua titik itu
di beri.

HASIL PEMBELAJARN
Mencari 8atitude8 suatu titik di beri 8atitude8
suatu titik lain dan jarak di antara ke dua-dua titik
itu di sepanjang Khatulistiwa.
vi. Menyatakan hubungan antara jejari bumi dengan
jejari suatu selarian latitude.
vii. Menyatakan hubungan antara panjang lengkok di
Khatulistiwa di antara dua meridian dengan panjang
lengkok yang sepadan pada suatu selarian latitude.
viii. Mencari jarak di antara dua titik di sepanjang
selarian latitude yang sama.
ix. Mencari longitude suatu titik di beri 8atitude8 suatu
titik lain dan jarak di antara kedua- dua titik itu di
sepanjang suatu selarian latitude.

masalah

KEMAHIRAN
PROSES
MATEMATIK

v.

x. Mencari jarak terpendek di antara dua titik pada


permukaan bumi.
xi. Menyelesaikan masalah yang melibatkan:
a) Jarak di antara dua titik.
b) Perjalanan pada permukaan bumi.
Minggu 31/ 32 (23 30 Ogos): Ulangkaji/ Bengkel Pra Percubaan SPM
Minggu 32 34 (2 17 Sept) : Peperiksaan Percubaan SPM

2015

Membuat perkaitan
Membuat
perkaitan

Menyelesaikan
masalah

TARIKH
PELAKSANAAN/
CATATAN

RPT Matematik Tingkatan 5


Cuti Pertengahan Penggal Dua : 18 26 September
Minggu 35 39 (27 September 29 Oktober): Program Pecutan Kecemerlangan SPM
Minggu 40 42 (1 19 November) : Peperiksaan SPM
Cuti Akhir Tahun: 20 November 2015 02 Januari 2016

2015