Anda di halaman 1dari 16

FALSAFAH DAN

PENDIDIKAN DI
MALAYSIA
FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
OLEH;
NOR QADARIAH BT ISHAK
NOR HIDAYAH ZAINI SAFAREN

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Dahulunya dikenali dengan Falsafah
Pendidikan Negara.
Digubal berdasarkan dokumen dasar dan
ideologi negara.
FPK pada dasarnya menggariskan istilah,
pemikiran dan prinsip pendidikan negara
kita.

TUJUAN FPK

Menjelaskan secara rasional amalan


pendidikan terkini serta membimbing
tindakan dan tren pendidikan masa
hadapan.

PEMBENTUKAN FPK

Idea penggubalannya tercetus pada


1979.
Setelah penerbitan laporan
Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar
Pelajaran.
Berkaitan isu-isu penting termasuk
prinsip, nilai dan hala tuju pendidikan
negara.
Jawatankuasa kabinet menekankan
pembangunan kemanusiaan.

DASAR-DASAR FPK

Rukun Negara

Juga dikenali dengan de facto Malaysian


pledge of allegiance
31 Ogos 1970
Berdasarkan 5 prinsip
Kepercayaan

Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-undang
Kesopanan dan kesusilaan

Dasar Ekonomi Baru

Disebabkan 13 Mei.
Untuk mewujudkan perpaduan dan
kurangkan jurang ekonomi setiap kaum.
Bermatlamatkan mengurangkan kemiskinan
dan menghapuskan pengenalan kaum
berdasarkan fungsi ekonomi.
Dan semua ini boleh kita lakukan dengan
pendidikan yang sempurna.

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Satu dokumen yang mengandungi


pernyataan dasar dan strategi
perlaksanaan agar dapat dijadikan panduan
dalam bidang pendidikan.
Beridentitikan kebangsaaan, perpaduan
dan prinsip-prinsip ideologi kebangsaan.

ANALISIS FPK BERDASARKAN CABANGCABANG FALSAFAH


CABANG
FALSAFAH

CIRI- CIRI FPK

IMPLIKASI

METAFIZIK

Menyeluruh dan
bersepadu

Potensi individu
berkembang

EPISTEMOLOGI

Usaha yang
berterusan

Menyesuaikan diri
mengikut
perkembangan.
Pembelajaran sepanjang
hayat.

AKSIOLOGI

Kepercayaan
kepada Tuhan
Berakhlak mulia.

Perkembangan sahsiah.
Penerimaan Tuhan.

LOGIK

Berketerampilan

Keperluan prosedur
kerja yang bersistematik

ANALISIS FPK MERUJUK ELEMENT KEPADA


YANG TERKANDUNG
ELEMEN

IMPLIKASI

Pendidikan satu usaha berterusan Pendidikan adalah suatu proses


pemerolehan dan pemindahan
ilmu, kemahiran dan nilai murni.
Proses ini berlaku seumur hidup.
Pendidikan awal kanak2 perlu
untuk membentuk asas sahsiah.
Akan diteruskan sehinggalah
dewasa.
Perkembangan potensi individu

Setiap orang ada potensi dan


bakat masing2 dan boleh dipupuk
dan dikembangkan.

Perkembangan individu secara


menyeluruh dan bersepadu

Bakat, potensi dan kebolehan


harus dikembangkan bersamasama.
Sebaiknya mengikut JERI

Insan yang seimbang dan


harmonis

Keseimbangan JERI dapat


menghasilkan individu
yang cemerlang.
Boleh menghadapi
sebanrang cabaran.

Unsur intelek

Ada kemahiran 3M
Berfikir secara kreatif,
kritikal, refleksi.

Unsur rohani

Percaya kepada Tuhan.


Berakhlak mulia dan
berpegang kepada nilai2
murni.

Unsur emosi

Emosi yang matang dan


stabil.
Sifat kekitaan dan perpaduan.

Unsur jasmani

Kepentingan kesihatan.
Kembangkan bakat dan
kemahiran teknikal.

IMPLIKASI FALSAFAH
PENDIDIKAN
TERHADAP SISTEM
PENDIDIKAN NEGARA

I M P L I K A S I T ER H A DA P
KU R I KU LU M

Perubahan sukatan pelajaran


Perubahan bahan-bahan pelajaran
Perubahan program pendidikan
Perubahan sistem pendidikan
Perubahan sukatan pelajaran yang
sesuai untuk melatih kemahiran pelajar
dalam bidang vokasional dan teknologi.

I M PL I KA SI T E R H A D A P P EN DI DI K

Perubahan sikap pendidik dan


profesionalnya;

sikap peribadi pendidik pandangan dan


visi yang positif.
profesional mengubah strategi dan teknik
pengajarannya

I M P L I K AS I F P G T E R H AD A P
S I S T E M P E N D I D I K AN NE G AR A

Mempunyai akuantibiliti yang tinggi


terhadap murid, ibu bapa dan
masyarakat.
Menjadi role model atau teladan bagi
murid.

IMPLIKASI TERHADAP INSTITUSI


PENDIDIKAN

Perubahan organisasi sekolah;


Perubahan kemudahan-kemudahan
infrastruktur.
Perubahan aktiviti budaya sekolah yang
kondusif
Perubahan iklim sekolah yang kondusif

RUJUKAN
BUKU
Choong Lean Keow (2008). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur.
Kumpulan Budiman.
Ee Ah Meng (2003). Ilmu Pendidikan Pengetahuan dan Keterampilan Ikhtisas
(Semester 1). Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Ee Ah Meng (2006). Pendidikan Di Malaysia, Falsafah Pendidikan, Guru dan
Sekolah.
Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Mohd. Salleh Lebar (1996). KURIKULUM PENDIDIKAN MALAYSIA.
Kuala Lumpur.
Berita Publishing Sdn. Bhd.
Mok Soon Sang (2002).Pendidikan di Malaysia.Subang Jaya.Kumpulan
Budiman
Sdn.Bhd.

INTERNET
http://azizijaafarjip.blogspot.com/2009/04/falsafah-pendidikan-kebangsaan.html
http://www.ipislam.edu.my/index.php/page/pengenalan/16/Falsafah-Pendidikan
http://iptaa.edu.my/Portal/download/Bahasa%20Melayu%20Pend%20Rendah/M
odulPGSRBMM3104/1.pdf
http://sarjana.tripod.com/nilai3.html
http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/BAB%201%20AP000277.
pdf