Anda di halaman 1dari 8

PELAJARAN 8

ARUHAN
ELEKTROMAGNET

(a) Pengertian aruhan


elektromagnet.
Rajah (c)
Aruhan elektromagnet ialah proses
penghasilan d.g.e. aruhan (arus Apabila magnet ditujah masuk ke
aruhan) tanpa menggunakan bekalan dalam gegelung
kuasa tetapi menggunakan gerakan (seperti pada rajah (a) ) maka
relatif di antara konduktor dan pemotongan antara garis-garis medan
magnet. magnet dengan konduktor (perubahan
fluks magnet) berlaku. Perubahan
(b) Mekanisme penghasilan d.g.e fluks magnet mewujdkan d.g.e aruhan
aruhan (arus
aruhan) Atau

Apabila gegelung digerakkan ke atas


dan ke bawah(seperti pada rajah(b)) ,
maka pemotongan antara garis-garis
medan magnet dengan konduktor
(perubahan fluks magnet) berlaku.
Perubahan fluks magnet mewujudkan
d.g.e aruhan dan seterusnya arus
aruhan dihasilkan.

Atau
Rajah(a)
Semasa suis dihidup atau dimatikan
atau pada rajah (c) semasa
melaraskan reostat maka pemotongan
antara garis-garis medan magnet
dengan konduktor (perubahan fluks
magnet) berlaku.
Perubahan fluks magnet mewujudkan
d.g.e aruhan dan seterusnya arus
aruhan dihasilkan.

Rajah (b)
Arus aruhan adalah maksimum jika
arah garis-garis
medan magnet berserenjang dengan
arah konduktor.
Arus aruhan minimum(sifar) jika arah
garis-garis medan magnet selari
dengan arah konduktor.
Gerakan relatif bermaksud samada

Bagi rajah(a) dan rajah(b):


(a) magnet bergerak manakala
konduktor pegun
(b) magnet pegun manakala konduktor
bergerak.
lc) magnet dan konduktor bergerak
pada arah bertentangan
(d) magnet dan konduktor bergerak
pada arah yang sama dengan halaju
berlainan. Semasa kutub Selatan magnet ditujah
masuk melalui hujung P, daya
Bagi rajah(c) ....................................................
(a) semasa suis S dihidup atau dihasilkan.Oleh itu hujung P menjadi
dimatikan kutub
(b) reostat dilaraskan ....................................dan arah arus
(c) gegelung P digerakkan dengan mengalir pada arah
arus mengalir melalui gegelung P ............................................... .
(d) Gegelung P dialirkan dengan Sebaliknya semasa Selatan magnet
bekalan a.u. dikeluarkan melalui hujung P,
daya...............................................
dihasilkan.Oleh itu hujung P menjadi
kutub
.................................dan arah arus
(c) Hukum Faraday- Magnitud mengalir pada arah
Arus Aruhan .............................................................
................
Magnitud d.g.e aruhan(arus aruhan)
berkadar langsung dengan kadar Konsep Hukum Lenz adalah
perubahan fluks magnet. berdasarkan prinsip keabadian tenaga
Oleh itu untuk cara menambahkan iaitu:
magnitud arus aruhan ialah Tenaga mekanik(untuk mengerakkan
(a) Menambahkan kekuatan magnet magnet)⇒ Tenaga elektrik⇒Tenaga
(b) Menambahkan bilangan lilitan haba(dilesapkan dalam gegelung).
gegelung
(c) Menambahkan halaju gerakan (e) Aplikasi aruhan elektromagnet
relatif antara Di antara alat yang beroperasi
magnet dan konduktor. berdasarkan aruhan elektromagnet
ialah transformer dan penjana elektrik.
(d)Hukum Lenz-Arah arus aruhan

Arah arus aruhan sentiasa mengalir


pada arah yang
bertentangan dengan perubahan fluks TUTORIAL
magnet yang 8
menghasilkannya.
1 Suatu daya gerak elektrik akan
teraruh dalam suatu konduktor jika
konduktor itu

A Pegun antara dua kutub


magnet
B Bergerak selari dengan garis
medan magnet
C Bergerak selari dengan garis
medan elektrik
D Bergerak serenjang dan
memotong garis medan
magnet

2 Apabila satu magnet bar


dimasukkan dan dikeluarkan
daripada satu gegelung,arus
teraruh dalam gegelung.Magnitud 4 Dalam rajah ,dawai VW adalah
arus yang teraruh berserenjang dengan PQ.Penunjuk
bergantung kepada yang galvanometer G akan terpesong
berikut,kecuali kecuali apabila

A kekuatan magnet A ketika suis dimatikan


B bilangan lilitan gegelung B ketika suis dihidupkan
C kelajuan gerakan magnet C wayar VW bergerak ke atas
D kutub magnet yang D wayar PQ bergerak selari
menghadapi gegelung dengan PQ

5 Satu galvanometer peka


berpusat sifar disambungkan
kepada suatu solenoid seperti
Apabila suis S pada rajah di atas pada rajah di atas.Apakah
dihidupkan,penunjuk yang terjadi kepada penunjuk
galvanometer G terpesong galvanometer apabila kutub
seketika.Pesongan itu dapat utara magnet bar bergetar
dikurangkan dengan masuk dan keluar hujung
solenoid itu?
A menambah rintangan reostat R
B menambah bilangan lilitan A Penunjuk galvanometer tidak
gegelung Q terpesong
C mengurangkan jarak x antara B Penunjuk galvanometer
P dan Q terpesong ke kiri
D memasukkan satu teras besi C Penunjuk galvanometer
ke dalam Q terpesong ke kanan
D Penunjuk galvanometer pernyataan berikut yang
terpesong ke kiri dan ke kanan manakah tidak benar?

A Fluks magnet dipotong oleh


gegelung
B Arus yang teraurh mengalir
dari X ke Y
C Penunjuk galvanometer
dipesong ke sebelah kiri dan
kemudian ke sebelah kanan
D Tenaga elektrik yang terhasil
bersamaan
dengan kerja yang dilakukan
untuk mengerakkan magnet
kekal.
6 Rajah menunjukkan sebuah
magnet bar dengan kutub
utaranya di bawah tergantung
oleh satu spring yang
panjang.Ia diayunkan supaya
bergerak masuk dan keluar
dari solenoid yang disambung
kepada sebuah galvanometer.
Bentuk graf arus,I lawan
masa,t adalah,

8 Dalam rajah di atas,wayar PQ


digerakkan ke bawah dengan
pantas.Manakah antara berikut
akan berlaku pada penunjuk
galvanometer?

A Ia tetap pegun
B Ia terpesong ke sebelah tanda
sifar dan tetap disitu
C Ia terpesong ke kiri dan ke
kanan tanda sifar
7 Kutub selatan magnet kekal D Ia terpesong ke sebelah tanda
dimasukkan ke dalam satu sifar dan kembali semula ke
hujung suatu gegelung dawai sifar
seperti pada rajah.Antara
9 Rajah menunjukkan satu magnet 11 Rajah menunjukkan apabila
yang terletak di atas satu troli sebatang magnet bar digerakkan
yang ringan, ditolak masuk ke masuk ke dalam gegelung ,jarum
dalam satu solenoid yang galvanometer terpesong
disambung kepada satu seketika.Antara pernyataan berikut
galvanometer. Antara pernyataan yang manakah benar?
berikut yang manakah benar?
A Hujung KL menjadi kutub
A Laju magnet bertambah selatan
apabila ia memasukki hujung P B Arus aruhan terhasil mengalir
solenoid pada arah LKJM
B Laju magnet semakin C Arah pengaliran arus aruhan
bertambah semasa magnet ditentukan oleh Hukum
bergerak menjauhi solenoid Faraday
C Sebaik sahaja magnet itu D Jarum galvanometer tetap
meninggalkan solenoid,hujung pada satu nilai tertentu
Q menjadi kutub selatan magnet bar pegun dalam
D Semasa magnet itu mendekati gegelung
hujung P solenoid,jarum
galvanometer terpesong ke
arah X

10 D.g.e yang diaruhkan dalam


gegelung boleh dikurangkan 12 Rajah di atas menunjukkan sebuah
dengan solenoid MN yang disambung ke
sebuah bateri .Satu magnet kecil
A menambahkan kekuatan digantung pada hujung N dan
magnet sekeping besi lembut digantung
B menambahkan bilangan lilitan pada hujung M.
gegelung
C menggunakan gegelung yang (a) Apabila suis dihidupkan
luas keratan rentasnya lebih apakah yang terjadi kepada
besar (i) kepingan besi lembut?
D mengurangkan laju gerakan
relatif antara gegelung dan .......................................................
konduktor ......................

.......................................................
......................
(ii) magnet kekal

.......................................................
......................

.......................................................
......................

.......................................................
......................
(b) Bateri dan suis ditanggalkan
13 Rajah di atas menunjukkan dua
dan digantikan dengan
magnet magnadur diletakkan
galvanometer sifar tengah
dengan kutub- kutub yang
yang peka.Nyata dan huraikan
bertentangan menghadapi satu
apa yang diperhatikan pada
sama lain pada satu dening besi
penunjuk galvanometer itu
bentuk-U.Satu gegelung dawai
jika
yang disambung ke sebuah
galvanometer G tergantung
(i) kepingan besi lembut
dalam medan magnet itu.
diayunkan masuk ke dalam
dan keluar solenoid.
(a) Gegelung itu kemudiannya
digetarkan masuk dan keluar
.......................................................
medan magnet itu.
......................
(i) Nyatakan apakah yang
akan
.......................................................
diperhatikan pada
......................
penunjuk galvanometer?
(ii) magnet kecil diayunkan ke
dalam dan keluar solenoid.
.................................................
...................
.......................................................
......................
.................................................
...................
.......................................................
(ii) Berikan sebab bagi (a)(i) di
......................
atas
(c) Terangkan mengapa ayunan
magnet kecil itu berhenti lebih
.................................................
awal daripada ayunan
...................
kepingan besi lembut itu.
.................................................
.......................................................
...................
......................
(b) Apabila gegelung itu
digetarkan ke atas dan ke
.......................................................
bawah dengan cepat
......................
memasukki
medan magnet,apakah yang
.......................................................
terjadi dan berikan sebabnya.
......................
.......................................................
......................
.......................................................
......................

.......................................................
......................
(c) Nyatakan tiga kaedah
untuk menambahkan saiz
pesongan galvanometer.

.......................................................
...................... 14 Sebuah bandul terdiri daripada
satu ladung loyang yang
....................................................... digantung di hujung satu wayar
...................... kuprum .Ia diayunkan dalam satu
medan magnet yang kuat.Hujung
....................................................... atas bandul itu disambung kepada
...................... wayar penyambung kepada satu
(d) Nyatakan Hukum-Hukum yang suis S.Ladung loyang disambung
terlibat dalam eksperinen di pula kepada wayar ringan yang
atas. kendur kepada satu
galvanometer sifar tengah G dan
....................................................... suis S seperti pada rajah.
...................... (a) Apabila suis S dihidupkan dan
bandul berayun di dalam
....................................................... medan magnet, kelihatan
...................... jarum penunjuk galvanometer
(e) Nyatakan perubahan tenaga itu berayun ke kiri dan ke
yang berlaku dalam kanan sifar
eksperimen di atas. tengahnya.Huraikan apakah
yang telah berlaku.
.......................................................
...................... .......................................................
......................
.......................................................
...................... .......................................................
......................

.......................................................
......................

.......................................................
......................

.......................................................
......................
(b) Nyatakan jenis arus yang
terhasil.
.......................................................
...................... .......................................................
(c) Lakarkan graf arus-masa ......................
daripada
pemerhatian eksperimen ini. .......................................................
......................

.......................................................
......................
15 (a) Apakah yang dimaksudkan
dengan
aruhan elektromagnet.

(b) Nyatakan Hukum


(d) Pada kedudukan-kedudukan Lenz.Huraikan
manakah eksperimen untuk
penunjuk galvanometer pada mentahkik Hukum Lenz.
sifar dan nyatakan sebabnya.
(c) Nyatakan Hukum
....................................................... Faraday.Huraikan
...................... eksperimen untuk
mentahkik Hukum Faraday
....................................................... .
......................
(e) Nyatakan jenis-jenis tenaga (d)Huraikan faktor-faktor
yang dipunyai oleh ladung yang
pada kedudukan C. mempengaruhi magnitud
arus aruhan.
.......................................................
......................

.......................................................
......................

(f) Lama-kelamaaan bandul akan


berhenti.
Bandingkan masa yang
diambil untuk bandul itu
berhenti semasa suis S
dihidupkan dan semasa suis S
dimatikan.Jelaskan jawapan
anda.
.......................................................
......................

.......................................................
......................

.......................................................
......................