Anda di halaman 1dari 9

PELAJARA

N8
Tujah ke atas dan Prinsip
Archimedes
(a) Pendahuluan

(c)Prinsip Archimedes

Tujah ke atas yang dialami oleh suatu


jasad yang direndam sepenuhnya atau
separa adalah sama dengan berat
cecair yang tersesar.
Tujah = berat cecair tersesar
= jisim cecair tersesar x
pecutan graviti
= ketumpatan cecair x isipadu
Rajah menunjukkan satu jasad
cecair
beratnya 40 N berada di dalam lima
tersesar x pecutan graviti
kedudukan yang berlainan.
= ketumpatan cecair x isipadu
Isikan bacaan neraca spring yang
jasad
mungkin dalam petak-petak
tenggelam x pecutan graviti.
berkenaan.
Kesimpulannya:....................................
F = ρV g
.............................................................
............................................................. dimana ρ=
............................................................. ketumpatan cecair
............................................................. V = Isipadu
...................................... bahagian
jasad
(b) Tujah ke atas tenggelam
Apabila suatu jasad yang direndam g = pecutan
separa atau sepenuhnya dalam suatu graviti
bendalir didapati berat jasad
berkurangan.Ini disebabkan terdapat
daya yang bertindak ke arah atas (d)Kaedah Lain Menentukan Tujah
melawan berat ke bawah . Daya pada ke atas
ke arah atas ini dinamakan tujah ke
atas @ daya apungan @ daya Kaedah 1 : Tujah = berat jasad di
julangan. udara - berat
jasad dalam
bendalir

Kaedah 2: Tujah = daya disebabkan


perbezaan (e)Bagaimana jasad terapung
tekanan cecair dalam bendalir
bahagian
permukaan atas
dan bahagian
permukaan
bawah jasad.

(f)Hukum Keapungan
Jika tujah = berat , jasad terapung
dan pegun
tujah > berat , jasad bergerak
ke atas
tujah < berat , jasad
tenggelam dan
bergerak ke bawah

Contoh 1
Sebuah sfera logam berisipadu 5 x
10-4 m3 ditenggelamkan ke dalam air
yang berketumpatan
1 x 103 kgm-3.Berapakah tujah ke
atas sfera itu?

Penyelesaian

Contoh 2
Sebuah kubus kayu berketumpatan 4
x 10 3 kg m-3 dan berjisim 5 kg
ditenggelamkan dalam air
berketumpatan 1 x 103 kg m -
3.Berapakah tujah ke atas kubus itu?

Penyelesaian
Contoh 4
Berdasarkan rajah (a) (b) (c) dan (d)
tuliskan persamaan perkataan jika
Contoh3 objek adalah terapung pegun.
Berat suatu jasad di udara ialah 40 N Penyelesaian
dan beratnya dalam suatu cecair yang
berketumpatan 800 kgm-3 ialah 36 N.
Berapakah isipadu jasad tersebut?
Penyelesaian

Contoh 5
cecair berketumpatan 900 kgm-
3.Berapakah ketumpatan jasad

tersebut?

Penyelesaian

Sebatang tiub kaca mempunyai luas


keratan bahagian luar 4.0 x 10 –4 m2
berjisim 0.012 kg mengandungi (h)Aplikasi Prinsip Archimedes
pasir..Salur kaca ini terapung tegak
dalam suatu bekas mengandungi (1) Kapal laut
air.Jika panjang salur kaca yang
terendam adalah 0.08 m dan Sebuah kapal yang diperbuat
ketumpatan air ialah 1000 kgm-3, daripada logam boleh terapung
tentukan kerana tujah ke atas = berat kapal
(a) Tujah ke atas .
(b) Jisim pasir Kapal mempunyai ruang yang
besar menyebabkan isipadu air
Penyelesaian disesarkan lebih besar.Dengan itu
tujah ke atas kapal adalah besar
kerana ( F = ρV g)
Setiap kapal mempunyai garis
Plimsoll sebagai garis keselamatan
(g)Hubungan ketumpatan jasad bagi menandakan kedalaman
terapung selamat dan menandakan had
dan ketumpatan cecair muatan kapal dalam keadaan
tertentu,kerana ketumpatan air
laut juga berubah mengikut
tempat dan musim.

(2) Kapal selam


Katakan suatu jasad mempunyai Kapal selam dapat terapung atau
ketinggian H dan berketumpatan ρo tenggelam dengan mengubah
terapung di dalam suatu cecair ketumpatannya.Untuk mengubah
berketumpatan ρc tenggelam sedalam ketumpatannya ialah dengan
h , maka, mengisi atau mengeluarkan air
tujah ke atas = berat jasad dalam tangki balastnya.
berat cecair tersesar = berat ρo Jika air diisi dalam tangki
(AH) (g) balastnya,maka berat kapal selam
ρc (h) = ρo ( H) >tujah ke atas maka kapal selam
akan bergerak di bawah
ρo = ρ c (h) permukaan laut.
H Sebaliknya jika air dikeluarkan
daripada tangki balastnya,maka
berat kapal selam =tujah ke atas
Contoh 6 maka kapal selam akan terapung.
Suatu jasad tenggelam 4 bahagian
dalam suatu (3) Belon diisi dengan gas
5 hidrogen(helium)
Ketumpatan udara >>>
ketumpatan hidrogen
Tujah ke atas adalah besar kerana
ketumpatan
udara yang disesar adalah besar
( F = ρVg)
Tujah ke atas > berat belon +
berat hidrogen
Belon akan naik ke atas
Kegunaanya untuk menentukan
ketumpatan suatu cecair.
Bebuli yang besar supaya isipadu
Pada ketinggian tertentu
cecair yang tersesar adalah besar
ketumpatan udara berkurang
dan dengan itu tujah ke atas
sehingga
Tujah ke atas = berat belon + adalah besar(F =ρV g )
berat hidrogen Butir-butir plumbum diguna untuk
Belon pegun dan menghanyut. mengekalkan hidrometer dalam
Disebabkan juga tekanan keadaan tegak semasa terapung
atmosfera berkurang,isipadu belon dalam cecair
bertambah (Hukum Boyle),maka Hidrmeter terapung kerana tujah
belon akan pecah. ke atas = berat hidrometer.
Jika ketumpatan cecair bertambah
(4) Belon udara panas maka kedalaman hidrometer
tenggelam berkurang dan dengan
Ketumpatan udara sejuk >>> itu skala memberi bacaan yang
ketumpatan udara panas Isipadu lebih tinggi.
belon juga besar menyebabkan
isipadu udara sejuk yang tersesar
besar. TUTORIA
Tujah ke atas adalah besar kerana
L8
ketumpatan dan isipadu udara
yang disesar adalah besar
( F = ρVg)
Tujah ke atas > berat belon +
berat hidrogen
Maka belon naik ke atas.
Jika belon mengandungi kurang
udara panas,maka
Tujah ke atas < berat belon +
berat hidrogen
Maka belon akan turun.
1 Sebuah pemberat digantungkan
pada neraca spring sehingga
(5) Hidrometer seluruh pemberat itu terendam
dalam air.Pernyataan yang
manakah berikut adalah benar
mengenai bacaaan neraca spring
itu?
A tetap A 400 kgm-3 B 800
B terus menjadi sifar kgm-3
C menurun hingga sifar C 1000 kgm-3 D 1200 kgm-3
D menurun hingga nilai tetap E 1200 kgm-3

2 Seketul logam berisipadu 0.002 m3


terendam sepenuhnya dalam
air.Jika ketumpatan ais adalah
1000 kgm-3,daya julangan yang
bertindak ke atas ketul logam itu 6 Seketul ais yang besar didapati
adalah terapung di permukaan
air.Pernyataan yang manakah berikut
A 40N B 30N adalah benar?
C 20N D 10N
E 5N A Berat ais bersamaan dengan
jisim air yang tersesar
3 Satu jasad berjisim 2 kg B Berat ais kurang daripada
berketumpatan berat air yang tersesar
8 x 103kgm-3tenggelam dalam air C Berat ais lebih daripada berat
laut mempunyai ketumpatan 1.03 air yang tersesar
x 103 D Berat ais bersamaan dengan
kg m-3. Berapakah daya tujah ke berat air yang tersesar
atas?
7 Rajah menunjukkan sebuah jasad
A 1.2 N B 2.6 N berbentuk sfera yang terapung di
C 3.0 N D 3.4 N atas satu cecair dalam sebuah
E 4.0 N bekas.Yang manakah di antara
berikut adalah benar?
4 Satu jasad berisipadu 5 x 10- 4 m3
ditimbang dengan neraca spring A Isipadu air yang disesarkan
dan didapati bacaannya adalah sama dengan isipadu sfera
8N.Berapakah bacaan neraca B Jisim sfera adalah sama
spring apabila ditenggelamkan dengan jisim cecair dalam
sepenuhnya dalam cecair bekas
berketumpatan 600 kg m-3? C Ketumpatan sfera sama
dengan ketumpatan cecair
D Berat cecair yang tersesar
A 1N B 2N sama dengan berat sfera
C 3N D 5N
E 8N

5 Sebuah neraca spring


mencatatkan bacaan 20N bagi
satu beban berisipadu 5x 10-4 m3
di udara.Apabila direndam dalam
suatu cecair bacaan neraca spring
menjadi 15N.Ketumpatan cecair
itu adalah,
11 Sebuah sampan mempunyai had
8 Satu jasad berada dalam bikar dan
keselamatan L seperti pada rajah di
terapung di atas air dalam satu
atas.Isipadu sampan di bawah
bekas.Bila jasad itu dikeluarkan
garisan L ialah 4 m3.Jisim sampan
dari bikar,pemerhatian yang
ialah 200 kg.Jika sampan ini ingin
manakah berikut adalah benar?
digunakan dengan selamat untuk
x Y menyeberangi sungai yang airnya
A Bertambah Bertamb tenang, berapakah jisim maksimum
ah muatan tambahan lain yang dapat
B Berkurang Berkuran ditampung oleh sampan itu?
g (Ketumpatan air = 1000 kgm-3)
C Bertambah Berkuran
g A 2.0 X 103 Kg B 3.8 X
D Berkurang Bertamb 10 Kg3

ah C 4.0 X 103 Kg D 4.2 X


103 Kg
9 Suatu jasad berbentuk kubus E 5.0 X 103 Kg
bersisi 0.1 m ditenggelamkan
sebanyak ¾ bahagian daripada
ketinggiannya dalam air yang
berketumpatan 1000 kgm-
3
.Berapakah berat bongkah itu di
udara?

A 2.5N B 5.0 N 12 Rajah menunjukkan sebuah


C 7.5N D 10.0N tabung uji berisi
E 12.5N 12 g pasir dan mempunyai luas
keratan rentas
2 x 10-4 m2.Apabila dimasukkan
dalam air yang berketumpatan
1000 kgm-3,panjang tabung uji
terendam dalam air adalah 10
cm.Berapakah jisim tabung uji itu?

A 0.008 kg B 0.012
10 Satu kuboid berjisim 0.12 kg kg
diletakkan di dalam sebuah bikar C 0.016 kg D 0.020
yang mengandungi air yang kg
berketumpatan 1000 kg m-3.Jika E 0.040 Kg
luas keratan rentas kuboid adalah
0.001 m2,berapakah dalam P
kuboid tenggelam dalam air?

A 0.0 8 m B 0.10 m
C 0.12 m D 0.18 m
E 0.20 m
13 Satu bongkah logam berisipadu
0.5 m3 digantung di dalam tangki
yang mengandungi air seperti
dalam rajah di atas.Berapakah
tegangan,T ,tali penggantung
bongkah logam itu?
[ Ketumpatan logam = 8 x 103 kg
-3
m ,
(d) Berapakah tujah ke atas yang
ketumpatan air = 1 x 103 kg m-3]
baru?
A 3.0 x 104 N B 3.5 x 104N
C 4.0 x 104 N D 4.5 x 104N
E 5.0 x 104N
(e) Berapakah pecutan yang
14 Sebongkah kayu yang mempunyai
dihasilkan ketika daya yang
isipadu
menolak bongkah kayu itu
2 x 10-3m3 dan ketumpatan 900
dialihkan?
kgm- 3. Berapakah
(a) Jisim bongkah kayu itu.

15 Sebiji belon yang besar diperbuat


daripada beg nilon diisi dengan
(b) Berat bongkah kayu itu.
gas helium sehingga isipadunya
menjadi 8 m3.
(a) Jika ketumpatan gas helium
Bongkah kayu itu kemudiannya
adalah 0.18
dimasukkan ke dalam air dan
kg m-3,tentukan
didapati bongkah kayu itu
(i) Jisim gas helum dalam
terapung di permukaan air seperti
belon
rajah(a).Berapakah

(c) Tujahan ke atas disebabkan


(ii) berat gas itu
oleh air?

(d) Isipadu air yang disesarkan


oleh bongkah kayu itu jika
ketumpatan air adalah 1000
kg m-3?

Kayu itu kemudian ditolak dengan


satu daya sehingga kayu hanya di
bawah permukaan air seperti pada
rajah(b).
(c) Berapakah isipadu air yang (b) Belon itu kemudian diikat
disesarkan dalam kedudukan dengan tali nilon yang ringan
baru bongkah kayu ini? dan pada hujung bawah
tali,tergantung beban 3.65 kg
seperti pada rajah.Kedudukan
beban adalah beberapa
centimeter dari permukaan
bumi dan belon terapung
pegun di udara.
(i) Berapakah daya paduan ke
atas belon itu?

16 Sebatang tiub kaca seragam


dengan satu hujungnya tertutup
(ii) Berapakah tegangan tali mempunyai luas keratan rentas
nilon itu? bahagian luar 2.0 x 10 –4 m2 dan
berjisim 0.01k g diisikan dengan
butir-butir plumbum .Tiub kaca
bersama dengan butir-butir
plumbum kemudian nya diletakkan
dalam satu bekas yang
mengandungi air.Tiub itu terapung
(c) Jika ketumpatan udara ialah tegak di dalam air seperti pada
1.25 kg m-3, hitungkan rajah di atas.
[Ketumpatan air ialah 1000 k g m-3
]
(i) daya tujah ke atas yang
bertindak pada belon (a) Panjang tiub kaca yang
itu. terendam di dalam air ialah
0.08 m.Hitungkan
(i) isipadu air yang tersesar
(ii) jisim beg nilon

(d) Jika tali pengikat itu dipotong,


(i) berapakah pecutan yang
dialami oleh belon itu (ii) berat air yang tersesar

(b) (i) Tuliskan persamaan


perkataan yang
(ii) Apakah perubahan yang menunjukkan hubungan
akan berlaku apabila belon daya-daya yang terlibat
itu naik semakin tinggi? semasa tiub kaca bersama
butir-butir plumbum itu
……………………………………… terapung di dalam air.
…………
………………………………………
……………………………………… …………
………… (ii) Hitungkan jisim butir-butir
plumbum itu.
(c) Tiub kaca bersama-sama butir-
butir plumbum itu diletakkan
dalam bekas yang
mengandungi minyak zaitun untuk menjadikannya sebuah
dan tiub itu terapung secara hidrometer.
tegak.
(i) Apakah yang diperhatikan (b) Huraikan dua lagi aplikasi
pada panjang tiub yang dalam kehidupan seharian
terendam di dalam minyak Prinsip Archimedes.
zaitun berbanding dengan
keadaan di (a)?

………………………………………
…………
(ii) Jelaskan jawapan anda di
(c)(i)

………………………………………
…………
(d) Nyatakan satu kegunaan
bagi susunan bagi tiub kaca
berisi butir-butir plumbum
seperti ditunjukkan di atas.

………………………………………
…………

………………………………………
…………

17 (a) Nyatakan Prinsip


Archimedes.Seterusnya
huraikan satu eksperimen
untuk mentahkik Prinsip
Archimedes.

(b) Sebuah objek yang kurang


tumpat ditenggelamkan
sepenuhnya dalam air dengan
menolaknya dengan tangan .
Terangkan apa yang terjadi
apabila tangan dialihkan.

(c) Terangkan bagaimana sebuah


belon udara panas naik.

18 (a) Anda diberi sebuah tabung


didih,pasir dan
gelang-gelang
getah.Terangkan bagaimana
anda boleh menggunakannya

Anda mungkin juga menyukai