Anda di halaman 1dari 83

AUTO SIJALICE

AUTO SIJALICE

Wrth Group,

SADRAJ :

Svetlost (4)
Suneva svetlost (7)
Vatra (10)
Pronalazak sijalice (12)
Poetak komercijalizacije (15)
Istorija automobilskih svetala (18)
Izvori elektrine energije (25)
Osnovne merne jedinice (34)
Sistem osvetljenja na vozilima (37)
Vrste prikljuaka na sijalicama (75)
Vrste sijalica i mesta primene (78)
Karakteristike i prednosti Wurth sijalica (80)
Kako poveati prodaju ? (85)
Konkurencija (86)
ta jo ponuditi kupcu ? (88)
Rezime (89)
3

Wrth Group,

SVETLOST
Svetlost je deo spektra
elektromagnetnog zraenja iz
opsega talasnih duina vidljivih
golim okom.
U fizici, pojam svetlosti esto
podrazumeva polja zraenja
infracrvenog (na niim
frekvencijama) i ultraljubiastog
(na viim), nevidljivim za ljudsko
oko (crna svetlost).

ljubicasta

380450 nm

plava

450495 nm

zelena

495570 nm

zuta

570590 nm

narandzasta

590620 nm

crvena

620750 nm

Wrth Group,

SVETLOST

ovejem oku nije svaka boja


podjednako vidljiva i zavisi od
talasne duine.

Na osnovu prikazanih
podataka moe se primetiti, da
je najjaa boja na = 540560 nm, a to je talasna duina
za uto-zelenu boju.

Talasna duzina (nm)

Vidljivost V()

400

0,0004

420

0,004

440

0,023

460

0,06

480

0,139

500

0,323

520

0,71

540

0,954

560

0,995

580

0,87

600

0,631

620

0,381

640

0,175

660

0,061

680

0,017

700

0,004

Wrth Group,

SVETLOST
To je razlog, zato se za
signalna svetla (semafori,
vozila) koriste zelena, uta i
crvena svetla, na koja je nae
oko najosetljivije.
Istinska priroda svetlosti je
jedno od kljunih pitanja
moderne fizike.

Wrth Group,

SUNEVA SVETLOST
Suneva svetlost (ili solarna
svetlost) je svetlost koju
proizvodi Sunce.

Na Zemlji, suneva svetlost


predstavlja jedan od osnovnih
sastojaka odgovoran za
nastanak ivota i konstantan
izvor energije za skoro svako
ivo bie.

Wrth Group,

DAN I NO
Kada suneva svetlost pada na
odreeni deo zemljine
povrine, taj period na tom delu
je poznat kao dan, a kada ta
svetlost odsustvuje, taj period je
poznat kao no.
A, kada padne no...

Wrth Group,

VATRA
Vatra ili oganj je pojava oksidacije, tj. sagorevanja
nekog materijala koji moe da gori.
Prva vetina koja se vezuje za nastanak oveka je
verovatno vetina obrade kamena. Pre oko
2.000.000 godina pojavio se pripadnik roda
Homo. Nazvan veti ovek ili Homo habilis,
ovladao je obradom kamena, s kojom je povezana
i vetina ovladavanja vatrom, budui da svako
okresivanje oslobaa iskre, ali je tek Homo Erektus
pre 500.000 do 400.000 godina otkrio nain da
iskru iz kamena odri i preobrazi u vatru. Smatra se
da je tada vatra domestifikovana, tj. pripitomljena.

Wrth Group,

VATRA
estice ugljenika su te koje emituju svetlost iz
plamena, pri emu se temperatura samog
plamena moe odrediti prema boji te svetlosti.
Stepen isijavanja plamena se naziva
luminoznost, i zavisi od toga ta gori, na kojoj
temperaturi i kom pritisku.
Tako, na primer ,
dok vodonik gori jedva vidljivim plamenom na dn
evnoj svetlosti,neke druge supstance
daju plamen ija je svetlost jasna i vrlo jaka

10

Wrth Group,

PRONALAZAK SIJALICE
esto se kae da je Tomas Edison (Thomas
Edison 1847-1931) izumeo klasinu
sijalicu. Ali pre Edisona navode se imena
22 druga pronalazaa sijalice sa uarenim
vlaknom. Edison je, naime, unapredio tada
ve postojei proizvod. On je postigao vei
vakuum u balonu, te konano, veu
elektrinu otpornost sijalice.
Prvi sistem napajanja jednosmernom
strujom, omoguio je Edisonu, da napravi i
celi sistem osvetljenja.

11

Wrth Group,

PRONALAZAK SIJALICE
1872, rus Aleksandar Lodygin
(1847-1923) je izumeo sijalicu sa
arnom niti za koju je dobio
patent 1874. On je
iskoristio kao plamenik dva
ugljenina vlakna, hermetiki zatvo
rena u stakleni cilindar napunjen
kiseonikom.

12

Wrth Group,

PRONALAZAK SIJALICE

Heinrich Gobel (1818-1893),


nemac, u odredjenim naunim
krugovima, smatra se prvim
pronalazaem moderne sijalice sa
tankim ugljeninim vlaknom, i to
1850.god. skoro 30 godina pre
Edisonove sijalice.

13

Wrth Group,

POETAK KOMERCIJALIZACIJE
Vezuje se za engleskog fiziara
i hemiara Josef Wilson Swana (JosephWilson
Swan,1828-1914) koji je
1880. godine dobio patent za svoju sijalicu.
Od 1880. godine Swan je poeo da
instalira svoje sijalice po Engleskoj, da bi uskor
o osnovao i svoje preduzee.

1883. osnovana je zajednika firma The


Edison & Swan United Electric Light Company.
Poznata kao Ediswan, kompanija je
prodavala sijalice napravljene od celuloznih
vlakana, koje je napravio i patentirao Swan
1881.
14

Wrth Group,

POETAK KOMERCIJALIZACIJE

Tomas Edison (1847-1931) zatim


dolazi na red. Nakon velikog broja
ekperimenata sa raznim metalima za
uareno vlakno, Edison se vraa
ugljeninom vlaknu. Prvi uspean test
koji je trajao 13,5 sati, izvodi oktobra
1879. godine. Edison nastavlja sa
poboljanjem dizajna i dobija patent
januara 1880. godine za sijalicu sa
ugljeninim vlaknom.

15

Wrth Group,

POETAK KOMERCIJALIZACIJE
1881. god. Savoja pozorite (Savoy Theatre) u
Londonu je postala prva javna zgrada na svetu
koja je bila potpuno osvetljena svetlom elektrinih
sijalica proizvedenih u Edisonovoj fabrici.
Prvu komercijalnu elektrinu sijalicu s metalnim uar
enim vlaknom (vlakno iz Osmijuma) , patentirao je
1898. god.
austrijski pronalaza Karl Auer von Velsbah.
Prva sijalica sa volframovim (tungsten) uarenim
vlaknom pojavljuje se na tritu u Maarskoj
1905. god. od maarskog proizvoaa Tungsram.

Wrth Group,

ISTORIJA AUTOMOBILSKIH SVETALA


Najranija auto svetla su bila
punjena acetilenom ili uljem i uvedena
su u kasnim 1880. Acetilen farovi su
bili popularni, jer je
plamen bio otporan na vetar i kiu.
Prva elektrina svetla su uvedena
1898.god. na Columbia electric car,
automobilu iz Electric Vehicle Company
of Hartford, Connecticut.
1912 god. Cadillac ugradjuje u njihovo vozilo
Delco elektrino paljenje i sistem
rasvete, stvarajui tako moderan elektrini sistem
na vozilima.

17

Wrth Group,

ISTORIJA AUTOMOBILSKIH SVETALA


Kratki" farovi se pojavljuju 1915. od strane Guide
Lamp Company, a 1917. Cadillac sistem omoguava
skraivanje svetla pomou ruice unutar automobila.

1924. Osram Bilux sijalice su prve moderne sijalice,


koje emituju i kratko i dugako svetlo.

18

Wrth Group,

ISTORIJA AUTOMOBILSKIH SVETALA


Prva halogena automobilska
sijalica predstavljena je 1962.
od strane Evropskog
konzorcijuma za proizvodnju
farova i sijalica, i to je bila H1
sijalica.
Prva halogena auto sijalica sa
dva vlakna, H4, napravljena je
1971.godine.

19

Wrth Group,

ISTORIJA AUTOMOBILSKIH SVETALA


High-intensity discharge (HID),
xenonska prednja svetla
visokog intenziteta se pojavljuju
1991.god. na BMW 7-seriji.
One su u odnosu na halogene
sijalice dugotrajnije, koriste
manje energije i daju dvostruko
vie svetla.

20

Wrth Group,

ISTORIJA AUTOMOBILSKIH SVETALA


HID (XENON) SIJALICE

21

HALOGENE SIJALICE

Wrth Group,

ISTORIJA AUTOMOBILSKIH SVETALA


HID (XENON) SIJALICE

Prednosti :
Jaa svetlost.
Manja potronja energije i
emisija CO2.
Dugotrajnije ~ 2000h HID /~
450h halogene sijalice.
Mane:
Visoka cena.
Vie zaslepljuju.

22

Wrth Group,

ISTORIJA AUTOMOBILSKIH SVETALA


Light-emitting diodes (LED), LED
sijalice su u upotrebi na
automobilima od 2004.god.

Full-LED sistem osvetljenja na


vozilu, prvi put je instaliran
2008.god. na V10 Audi
R8 sportskom automobilu.

23

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


Kako prve, tako i najsavremenije automobilske sijalice imaju
izvor napajanja elektrinom energijom.

Ti elektrini ureaji su dinamo na prvim automobilima,


alternator i akumulator na savremenim automobilima.

24

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


DINAMO
Dinamo je generator
jednosmerne struje.

Dinamo se sastoji od statora i


rotora.

25

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


DINAMO
1. osovina rotora
2. kuglini leaj
3. prednji poklopac
4. stator
5. polovi statora
6. rotor
7. prikljuci strujnog kola
8. spiralna opruga etkica
9. nosa etkice
10. provodnik etkice
11. etkica
12. kolektor
26

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


ALTERNATOR
Alternator je elektromehaniki
ureaj koji pretvara mehaniku
energiju u elektrinu energiju u
obliku naizmenine struje.
Alternatori se koriste na modernim
automobilima da pune akumulator
i da snabdevaju strujom elektrini
sistem kada motor radi.

27

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


ALTERNATOR
1. remenica
2. kuglini leaj
3. poklopac sa perajima
4. kuite
5. kandasti pol
6. pobudni namotaj
7. namotaj statora
8. stator
9. kuite
10. ugljene etkice

28

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


AKUMULATOR
Akumulator je vrsta baterije,
elektrohemijskog ureaja, koja
je sposobna da vri dvostruko
pretvaranje (konverziju)
energije.
Akumulatori se sastoje od:
- suda
- elija i
- elektrolita.

29

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


AKUMULATOR
1.
2.
3.
4.
5.

jedan pol
pregrada
pegradni zid izmeu elija
pozitivna elektroda
pregrade izmeu + i
elektrode
6. negativna elektroda
7. spojnica elektroda jednakog
polariteta
8. ep elije

30

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


AKUMULATOR
Postoje dve vrste akumulatora u zavisnosti od materijala koji se
koristi za izradu elija i to:
- olovni akumulatori i
- elini (nikl - kalijumski) ili alkalni akumulatori.
Prema naponu akumulatore delimo na:
- akumulatore od 6 volti.
- akumulatore od 12 volti.
- akumulatore od 24 volti.

31

Wrth Group,

IZVORI ELEKTRINE ENERGIJE


AKUMULATOR

Zadatak akumulatora je da preko


anlasera obezbedi startovanje motora,
da prikuplja jednosmernu struju koju
proizvodi alternator i da je zadri do
trenutka kada treba da opslui
pojedinane potroae (elektro
pokreta, brisai stakla, sirenu, radio
aparat...).
Na automobilima se koriste akumulatori
od 12 V, te su shodno tome i autosijalice od 12 V.

32

Wrth Group,

OSNOVNE MERNE JEDINICE


Amper (simbol: A) je osnovna SI jedinica
koja se koristi za merenje jaine elektrine
struje.
Sadanja definicija, koju je usvojila deveta
Generalna konferencija teina i mera
1948. godine, glasi: "jedan amper je
stalna elektrina struja koja tee kroz dva
prava paralelna provodnika, neograniene
duine i zanemarivo malog krunog
preseka, koji se nalaze u vakuumu na
meusobnom razmaku od jednog metra,
pravei meu tim provodnicima silu
jednaku 2107 N po metru duine ".

33

Wrth Group,

OSNOVNE MERNE JEDINICE


Vat (simbol: W) je SI izvedena
jedinica za snagu.
Jednaka je jednom dulu u
sekundi (1 J / s), ili u elektrinim
jedinicama, jednom volt amperu
(1 V A).
Snagu od 1 W proizvodi struja
jaine 1A, ako je ostvarena uz
pomo napona od 1 V.

34

Wrth Group,

OSNOVNE MERNE JEDINICE


Vlt (simbol: V) SI izvedena
jedinica za elektrini potencijal i napon
(izvedena iz ampera i vata).
Volt se definie kao potencijalna razlika
na provodniku kada struja od jednog
ampera utroi jedan vat snage.
1V=1W/1A

35

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA

36

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


Sistem osvetljenja na vozilima sadri
svetlosne i signalne ureaje ugraene
na prednjem i zadnjem delu vozila, sa
strane vozila, i u nekim sluajevima na
vrhu vozila.
Cilj ovog sistema je da obezbedi
vozau sigurno upravljanje vozilom,
po mraku i loim vremenskim uslovima,
kao i da ukae na prisustvo vozila i
njegovu poziciju, veliinu, pravac
kretanja i vozaevu nameru u kretanju
vozila.

37

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


KRATKA SVETLA

Kratka ili oborena svetla


obezbeuju adekvatno
osvetljenje puta koje ne
zaslepljuje druge uesnike u
saobraaju.
Internacionalna ECE regulativa
za halogene i HDI sijalice
(xenon) propisuje otra,
asimetrina kratka svetla koja
ne zaslepljuju dolazea vozila.

38

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


DUGA SVETLA
Duga svetla imaju jaku,
simetrino usmerenu svetlost na
put, zaslepljujuu za vozila
koja dolaze u susret.
Iz tog razloga, duga svetla se
koriste samo kada ste sami
na putu.

39

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


Sijalice za farove tj. za kratka i duga
svetla proizvode se sa :
- jednim vlaknom (H1, H3 i H7) i
- dva vlakna (H4).
Wurth u svojoj ponudi ima tri vrste
ovih sijalica i to:
- Standard
- Longlife i
- Daylight.
40

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


STANDARD
FIRSTEC H7
(NAJPRODAVANIJA)
ifra 0 720 114 1
12V/55W
PRIKLJUAK PX26d
PAKOVANJE 10 kom.

41

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


STANDARD
FIRSTEC H1
IFRA 0720 111 1
12V/55W
PRIKLJUAK P14, 5S

PAKOVANJE 10 kom.

42

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


STANDARD
FIRSTEC H3
IFRA 0720 112 1
12V/55W
PRIKLJUAK PK22s

PAKOVANJE 10 kom.

43

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


STANDARD
FIRSTEC H4
IFRA 0720 110 1
12V/60/55W
PRIKLJUAK P43 t

PAKOVANJE 10 kom.

44

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


LONGLIFE
Sve halogene sijalice Longlife imaju dui
vek trajanja od standardnih sijalica i time su
posebno pogodne za one koji prelaze veliku
kilometrau. Zahvaljujui svojoj dugovenosti,
sijalica je pogodna i za korisnike koji danju
imaju upaljena svetla za vonju.
Tri vrste Longlife sijalica su u ponudi :
- Longlife H1
- Longlife H4
- Longlife H7

45

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


LONGLIFE

FIRSTEC LONGLIFE H1
IFRA 0720 111 14
12V/55W
PRIKLJUAK P14, 5S
PAKOVANJE 10 KOM.

FIRSTEC LONGLIFE H4
IFRA 0720 110 18
12V/55/60W
PRIKLJUAK P43T
PAKOVANJE 10 KOM.

46

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


LONGLIFE
FIRSTEC LONGLIFE H7
IFRA 0720 114 12
12V/55W
PRIKLJUAK PX26d

PAKOVANJE 10 kom.

47

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


DAYLIGHT
Sigurnost tokom dana to je moto
ove porodice sijalica.

Njihove prednosti:
skoro trostruko dui vek trajanja.
za one koji prelaze veliku kilometrau.
za korisnike svetla tokom dnevne vonje.
raspoloive za sve svetlosne funkcije.

Daylight imamo u 4 varijante:


- H1 Daylight
- H3 Daylight
- H4 Daylight
- H7 Daylight
48

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


DAYLIGHT

FIRSTEC DAYLIGHT H1
IFRA 0720 111 16
12V/55W
PRIKLJUAK P14, 5s
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC DAYLIGHT H3
IFRA 0720 112 16
12V/55W
PRIKLJUAK PK22s
PAKOVANJE 10 kom.
49

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


DAYLIGHT

FIRSTEC DAYLIGHT H4
IFRA 0720 110 16
12V/55/60W
PRIKLJUAK P43t
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC DAYLIGHT H7
IFRA 0720 114 16
12V/55W
PRIKLJUAK PX26d
PAKOVANJE 10 kom.
50

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


POZICIONA SVETLA ILI PARKING
SVETLA
Poziciona svetla obezbeuju
vidljivost i oznaavaju vozilo
koje se ne kree (parkirano je)
u mraku ili u uslovima smanjene
vidljivosti.
Na automobilu imamo prednja
i zadnja poziciona svetla.

51

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICA POZICIJE
FIRSTEC T 8/4
IFRA 0720 150 1
12V/4W
PRIKLJUAK BA9s

PAKOVANJE 10 kom.

52

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE POZICIJE SA STAKLENIM
PRIKLJUKOM

FIRSTEC W5W
IFRA 0720 162 1
12V/5W
PRIKLJUAK W21x9,5d
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC W16W
IFRA 0720 162 11
12V/16W
PRIKLJUAK W21x9,5d
PAKOVANJE 10 kom.

53

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


UBODNA SIJALICA SA DVA VLAKNA ZA
POZICIJU I STOP SVETLA
FIRSTEC (ZA JAPANSKA
VOZILA)
IFRA 0720 163 2
12V/21/5W
PRIKLJUAK W3x16Q
PAKOVANJE 10 kom.

54

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SVETLA ZA MAGLU
Namenjena su za upotrebu pri
manjim brzinama u uslovima
veoma smanjene vidljivosti
prouzrokovane kiom, maglom,
dimom ili snegom.
Na automobilu imamo prednja
i zadnja svetla za maglu.

55

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICA ZA MAGLU
FIRSTEC P21W
IFRA 0720 132 1
12V/21W
PRIKLJUAK BA15s

PAKOVANJE 10 kom.

56

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICA ZA MAGLU
FIRSTEC H3
IFRA 0720 112 1
12V/55W
PRIKLJUAK PK22s

PAKOVANJE 10 kom.

57

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE ZA MAGLU

FIRSTEC HALOGEN 9005 HB3


IFRA 0720 110 3
12V/60W
PRIKLJUAK P20d
PAKOVANJE 4 kom.

FIRSTEC HALOGEN 9006 HB4


IFRA 0720 110 4
12V/60W
PRIKLJUAK P22d
PAKOVANJE 4 kom.
58

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


POKAZIVAI PRAVCA
(MIGAVCI)
Pokazivai pravca su
signalna svetla postavljena u
uglovima prednje i zadnje strane
automobila, a veoma esto i sa
strane.
Koriste se da ukau uesnicima u
saobraaju na svaku promenu
pravca vozila, kao to je skretanje,
preticanje, promena trake kretanja,
itd.
59

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE ZA MIGAVCE

FIRSTEC P21W
IFRA 0720 132 1
12V/21W
PRIKLJUAK BA15s
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC PY21W UTA


IFRA 0720 138 3
12V/21W
PRIKLJUAK BAU15s
PAKOVANJE 10 kom.
60

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


UBODNA SIJALICA ZA MIGAVCE
FIRSTEC (ZA JAPANSKA VOZILA)
IFRA 0720 163 1
12V/21W
PRIKLJUAK W3x16D

PAKOVANJE 10 kom.

61

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


RIKVERC SVETLA
Rikverc svetla se nalaze na
zadnjem delu vozila, osvetljavaju
put vozau pri kretanju unazad,
upozoravaju i obavetavaju druge
uesnike u saobraaju o kretanju
vozila.
Minimum je jedno rikverc svetlo na
vozilu i bele je boje.

62

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE ZA RIKVERC

FIRSTEC R5W
IFRA 0720 140 1
12V/5W
PRIKLJUAK B15s
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC R10W
IFRA 0720 141 1
12V/10W
PRIKLJUAK B15s
PAKOVANJE 10 kom.
63

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


UBODNE SIJALICE ZA RIKVERC

FIRSTEC W5W
IFRA 0720 162 1
12V/5W
PRIKLJUAK W21x9,5d
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC W16W
IFRA 0720 162 11
12V/16W
PRIKLJUAK W21x9,5d
PAKOVANJE 10 kom.

64

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE ZA KONICE STOP
SVETLA
Stop svetla se aktiviraju kada voza nagazi konicu, crvene su
boje i svetlija su u odnosu na zadnja poziciona svetla.
Od 1998.god. iz sigurnosnih razloga obavezno je i tree stop
svetlo, centralno postavljeno iznad bonih stop svetala.

65

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICA ZA KONICE SA
JEDNIM VLAKNOM
FIRSTEC P21W
IFRA 0720 132 1
12V/21W
PRIKLJUAK BA15s
PAKOVANJE 10 kom.

66

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICA ZA KONICE I ZADNJA SVETLA
SA DVA VLAKNA
FIRSTEC P21/5W
IFRA 0720 134 1
12V/21/5W
PRIKLJUAK BAY15d
PAKOVANJE 10 kom.

67

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE ZA KABINU, TABLICE I
ZADNJA SVETLA

FIRSTEC R5W
IFRA 0720 140 1
12V/5W
PRIKLJUAK B15s
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC R10W
IFRA 0720 141 1
12V/10W
PRIKLJUAK B15s
PAKOVANJE 10 kom.
68

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE SA STAKLENIM PRIKLJUKOM ZA
INSTRUMENT TABLU

FIRSTEC W5/1,2
IFRA 0720 160 1
12V/1,2W
PRIKLJUAK W2x4,6d
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC W10/3
IFRA 0720 161 1
12V/3W
PRIKLJUAK W21x9,5d
PAKOVANJE 10 kom.
69

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE SA PLASTINIM PRIKLJUKOM ZA
POKAZIVAE I INSTRUMENT TABLU

70

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SIJALICE SA PLASTINIM PRIKLJUKOM ZA
POKAZIVAE I INSTRUMENT TABLU

71

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SULFIDNE SIJALICE

FIRSTEC
IFRA 0720 170 1
12V/3W
A=271 B=3,5 C=8,2 max.
PRIKLJUAK SV7-8
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC C5W
IFRA 0720 171 1
12V/5W
A=35 1 B=3,5 C=11 max.
PRIKLJUAK SV8,5-8
PAKOVANJE 10 kom.
72

Wrth Group,

SISTEM OSVETLJENA NA VOZILIMA


SULFIDNE SIJALICE

FIRSTEC
IFRA 0720 172 1
12V/5W
A=401 B=3,5 C=11 max.
PRIKLJUAK SV8,5-8
PAKOVANJE 10 kom.

FIRSTEC K10W
IFRA 0720 173 1
12V/10W
A=401 B=3,5 C=11 max.
PRIKLJUAK SV8,5-8
PAKOVANJE 10 kom.
73

Wrth Group,

VRSTE PRIKLJUAKA NA SIJALICAMA

74

Wrth Group,

VRSTE PRIKLJUAKA NA SIJALICAMA


Sijalica P21W
12v/21w
BA15s

Sijalica PY21W
12v/21w
BAU15s

75

Wrth Group,

VRSTE PRIKLJUAKA NA SIJALICAMA


Sijalica P21W
12v/21w
BA15s

Sijalica PY21W
12v/21w
BAU15s

76

Wrth Group,

VRSTE SIJALICA I MESTA PRIMENE

S obzirom da dananji
automobili imaju veoma sloen
kompjuterizovani sistem
osvetljenja, veoma je bitno da
se znaju karakteristike
odreene sijalice, njena
namena i mesto primene na
odreenom modelu
automobila.

77

Wrth Group,

VRSTE SIJALICA I MESTA PRIMENE


Ako se usled nepoznavanja vrste
i mesta primene odreene
sijalice, izvri pogreno
montiranje, to dovodi do
komplikovanih problema na
elektro instalaciji automobila.

78

Primer

Umesto sijalice za
osvetljenje motornog
prostora od 5w, stavljena
je sijalica od 10w, to je
prouzrokovalo pad struje i
prijavilo greku kontrolnog
modula.

Wrth Group,

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI WURTH


SIJALICA
Veina farova na savremenim
automobilima proizvodi se od
plastinih materijala. Iz tog razloga
sve Wurth halogene sijalice
proizvedene su od specijalnog
kvarcnog stakla koje apsorbuje UV
zrake, ime se spreava oteenje
plastinih materijala farova.

79

Wrth Group,

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI WURTH


SIJALICA
Wurth u svojoj ponudi ima sijalice
visokog kvaliteta sa oznakom E1
za kvalitet.
Ova oznaka se nalazi na prikljuku
svake sijalice.
Proizvoai automobila za prvu
ugradnju koriste samo sijalice sa
oznakom kvaliteta E1.

80

Wrth Group,

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI WURTH


SIJALICA
Optimalan odnos cene i kvaliteta.

Mogunost servisne reklamacije


zamene sijalice u sluaju da je
neispravna.

81

Wrth Group,

REZIME
Automobilska industrija je sigurno
jedna od najnaprednijih i
najkompleksnijih industrijskih grana
dananjice.
Imajui u vidu konstantno tehnoloko
usavravanje i sloene zahteve
modernog automobilizma u pogledu
dizajna, opreme, strogih ekolokih
standarda, proizvoai sijalica su u
stalnoj trci za ispunjenjem tri
osnovna kriterijuma modernih auto
sijalica.

82

Svetlosna
efikasnost
izraena u
lumenima po
vatu.

Radni vek
sijalice
izraen u
satima.

Boja svetlosti
izraena u
kelvinima.

Wrth Group,

AUTO SIJALICE