Anda di halaman 1dari 14

JURNAL AM

Tarikh
Butir
2014
Ogos 1 Premis
Lekapan
Perabot
Alatan Pejabat
Stok
Penghutang : Shina Enterprise
Anis Enterprise
Bank
Tunai
Pemiutang: Syarikat Shina Sdn Bhd
Syarikat Anis Sdn Bhd
Pinjaman Bank
Modal

Fol
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LJ1
LJ2
BT1
BT1
LB1
LB2
LA7
LA1

JA 1
Debit (RM) Kredit(RM)
95 000
8 000
15 000
20 000
80 000
3 000
2 000
25 000
3 000

251 000
(Baki-baki aset, liabiliti dan ekuiti pemilik
pada tarikh ini)

20 000
18 000
70 000
143 000
251 000

JURNAL BELIAN
Fol

JB 1
Jumlah

Tarikh
Butir
2014
Ogos 1 Pembekal Telefon Bimbit & Aksesori AAA
15 Syarikat Wong Sdn Bhd

LB3
LB 2

4320
4080

Ogos 31 Akaun Belian (DT)

LA 8

8400

JURNAL PULANGAN BELIAN


Fol

JPB 1
Jumlah

Tarikh
Butir
2012
Ogos 3 Pembekal Telefon Bimbit & Aksesori AAA

LB 3

640

Ogos 31 Akaun Pulangan Belian(KT)

LA 9

640

JURNAL JUALAN
Tarikh
2012
Ogos Shina Enterprise
Anis Enterpriese

Butir

31 Akaun Jualan (KT)

Fol

JJ 1
Jumlah

LJ 1
LJ 2

3900
10000

LA10

13900

JURNAL PULANGAN JUALAN


Tarikh
2012
Ogos Shina Enterprise

Butir

31 Akaun Pulangan Jualan (DT)

Fol

JPJ 1
Jumlah

LJ 1

1300

LA11

1300

BUKU TUNAI
Tarikh

2014
Ogos 1
5
9
14
15
17
18
21
23
25
26
30

Butir

Baki b/b
Jualan
Modal
Shina Enterprise
Sewa diterima
Jualan
Jualan
Tunai
Jualan
Anis Enterprise
Jaulan
Faedah

Fol

Diskaun
Diberi
RM

JA 1

Bank

RM

RM

3 000
8000

25 000
4000

1000
5400
3000
4000
10000
1500
2000

Tarikh

Butir

2014
Ogos 1
8
12
13
20
21
22
24
28
30

Kenderaan
Syarikat Diana Sdn Bhd
Insuran atas belian
Belian
Promasi
Bank
Ambilan
Syarikat Wong Sdn Bhd
Kadar bayaran
Gaji

Fol

Diskaun
Diterima
RM

Tunai
RM

LA 8

RM
20 000
2000
500
960
200

4000
500
5000
200
5000

500
3000

0
1-Sep Baki b/b

Tunai

BT 1
Bank

0
15500
11000

0
54900
21040

31 Baki h/b
0

1100
15500
0

21040
54900
0

LEJAR
Akaun
Premis
2014
Ogos 1 Baki b/b

JA 1

95 000

LA 2

Ogos 1 Baki h/b

95 000

0
95 000
95 000

Sept 1 Baki b/b

0
95 000
0

Akaun
Lekapan
2012
Ogos 1 Baki b/b

Baki b/b

JA 1

LA 3

10000

0
10000
10000

Baki h/b

10000
10000
0

Akaun
Modal

LA 3
2012
Ogos 1 Baki b/b

Baki h/b

100000
100000
0

Baki b/b

JA 1

100000

0
100000
100000

Akaun
Angkutan Masuk
2012
Ogos PEMIUTANG 1

JA 1

300

0
300
300

Baki b/b
5

LA 4

Baki h/b

300
300
0

Akaun
Belian

2012
Ogos 31 Pelbagai Pemiutang
Bank

Baki b/b
6

JB 1
BT 1

LA 5

5400
4000

0
9400
9400

Baki h/b

Akaun
Pulangan Belian
2012
Ogos 31 Pelbagai Pemiutang

Baki h/b

270
270
0

Baki b/b

9400
9400
0
LA6

JPB1

270

0
270
270

Akaun
Jualan
0

2014

Ogos 31 Baki h/b

62500
62500
0

LA 7
2014
Ogos 5 Tunai
Tunai
Tunai
Pelbagai Penghutang
Pelbagai Penghutang

BT 1
BT 1
BT 1
JJ 1
JJ 1

0
62500
62500

Sept 1 Baki b/b

Akaun
Pulangan Jualan

2012
Ogos 31 Pelbagai Penghutang

Baki b/b
9

JPJ 1

LA 8

2000

0
2000
2000

Baki h/b

Akaun
Sewa Diterima
2012
Ogos Tunai

Baki h/b

5000
2500
10000
22500
22500

800
800
0

Baki b/b

2000
2000
0
LA 9

BT 1

800

0
800
800

10

Akaun
PINJAMAN

LA10

2012
Ogos Bank

Baki h/b

20000
20000
0

11

BT 1

12

Baki b/b

BT 1

LA 11

Baki h/b

Akaun
KADAR BAYARAN

2012
Ogos Tunai

0
20000
20000

250

0
250
250

Baki b/b

20000

Baki b/b

Akaun
INSURANS ATAS BELIAN

2012
Ogos Tunai

BT 1

250
250
0
LA 12

700

0
700
700

Baki h/b

700
700
0

13

Akaun
SEWA

2012
Ogos Bank

BT 1

2500

0
2500
2500

Baki b/b
14

LA 13

Baki h/b

Akaun
GAJI

2012
Ogos 31 Tunai

BT 1

15

LA 14

1500

0
1500
1500

Baki b/b

Baki h/b

Akaun
AMBILAN

2012
Ogos Tunai

Baki b/b

BT 1

2500
2500
0

1500
1500
0
LA 15

500

0
500
500

Baki h/b

500
500
0

19
2012
Ogos Pulangan Belian
Bank
Bank

Baki h/b

20

430
5700
0

2500
2500
0

LB 1

JA 1
JB 1

300
5400

0
5700
430

Baki b/b

Akaun
PEMIUTANG 2
2012
Ogos LENGKAPAN

Baki h/b

21

JPB1
BT 1
BT 1

Akaun
PEMIUTANG 1
2012
270
Ogos Angkutan Masuk
2000
1 Belian
3000

Baki b/b

LA16

JA 1

2500

0
2500
2500

Akaun

0
0
0

0
0
0

22
2012
Ogos Jualan
Jualan

JJ 1
JJ 1

0
15000
7000

Baki b/b
23
2012
Ogos Jualan

Baki b/b
24

Akaun
PENGHUTANG 1
2012
5000
Ogos Pulangan Jualan
10000
Bank

JJ 1

JPJ 1
BT 1

2000
6000

Baki h/b

Akaun
PENGHUTANG 2
2012
7500
Ogos Bank

0
7500
500

LJ 1

Baki h/b

7000
15000
0
LJ 2

BT 1

7000

500
7500
0

Akaun

0
0
0

0
0
0