Anda di halaman 1dari 2

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)SENAM HAMIL

NOASPEK YANG DINILAI NILAI1 2 3 4A. Persiapanalat


1. Matrasalat
B. Tahap Pre Interaksi
2. Baca catatankeperawatandancatatanmedis klien3. Siapkan alat-alat4. Cucitangan
C. TahapOrientasi
5. Berikansalam, panggilnama klien.6. Jelaskanprosedurdantujuantindakankepadaklien/ keluarga
D. TahapKerja
7. Berikanklienkesempatanbertanyasebelumnyakegiatandilakukan
Lakukanlatihan I
8. Anjurkankliendudukrileksdanbadanditopangtangan dibelakang.9. Kaki diliuruskansedikit
terbuka10. Gerakkan kaki kanandankirikedepandan kebelakang11. Putarpersendian kaki
melingkarkedalamdan keluar.12. Bilamungkinangkatbokongdenganbantuan,
keduatangandanujungtelapakkaki,kembangkempiskanototdinding perut.13.
Kerutkandankendorkanotot dubur.14. Lakukangerakaninisedikitnya 8-10 kali setiapgerakan.
Lakukanlatihan II
15. Anjurkanklientetapdudukrileksdanbadanditopangtangan dibelakang.16.
Keduatungkailurusdan rapat.17. Tempatkantungkaikanandiatastungkaikiri,silih berganti.18.
Kembangkempiskanototdindingperutbagian bawah.19. Kerutkandankendorkanototliang
dubur.20. Lakukangerakanini 8-10 kali.
Lakukanlatihan III
21. Anjurkanklienduduktegakdanbadandisanggatangankanandibelakangbadan, tungkaibawah
dirapatkan.22. Tidurterlentang kaki dirapatkan23. Padasikapduduk,
angkattungkaibawahsilihbergantikeatasdengantinggi semaksimalmungkin.24. Padasikapduduk,
angkattungkaibawahsilihberagantikeatasdengantinggi semaksimalmungkin.25. Padasikaptidur,
keduatangandapatdisampingtetapilebihbaikdibawahkepala.
Angkattungkaibawahsilihbergantidengantinggisemaksimalmungkin.

You're reading a free preview.


Pages 2 to 3 are not shown in this previ ew.