Anda di halaman 1dari 24

Nae tma: Jaro vdtskch spolcch

slo 3/2015

ARCHA

Zpravodaj ovchov avyuit volnho asu dt amldee

foto Dominik David

Pedstavujeme: Kondor
SAFE mapoval dobrovolnky sdtmi amlde
Sametky 2015

vodnk
Zpravodaj
RDM ovchov
avyuit volnho
asu dt
amldee

Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematick skupina 13/A8,
ISSN 1212 5016
Podvn novinovch zsilek
povoleno eskou potou, s.p.,
odtpn zvod Peprava,
.j. 1259 / 99
zedne29.3.1999

Foto Frantiek Fra, Stedisko Radost

Jaro vdtskch skupinch

Kdyby se m nkdo zeptal ped dvaceti


lety, kter ron obdob mm nejradji,
nechpav bych na nj hledl. Pece mm
rd vechna ron obdob pln stejn.
Kad je nm ndhern a dn bych
nestavl na prvn msto. Dnes bych asi odpovdl jinak: Samozejm jaro!
Nai pedci dobe vdli, jakou moc aslu
vsob jaro skrv. ekali na prvn paprsky,
kter se dotknou menhiru, aby mohli zast novou rodu. Byl to as obad aoslav.
Kouzeln as, kdy se bhem nkolika tdn proda promn vpepestrou hru barev aodstn. asy se zmnily, ale kouzlo
znovuzrozen prody nm zstv.
Vdtskch skupinch jako by proda bila
na poplach. Nastv as jarnch vprav,
poznvn prody, spdn pln na letn
tboen. Konen meme chodit vkraasech abhat po loukch bosi. Konen je
tady opojn vn ke akvtin. Pro vechny dtsk skupiny je jaro jakousi pomyslnou startovn arou v poznvn prody.
Zpotku lze dret krok aradostn pozorovat prvn podbly ucesty ajaternkov
koberce v lese, sasanky, kter s veerem
zavraj sv snhov kvty. Teprve s postupujcm jarem se tempo rstu zrychluje
a proda svou mnohotvrnost nm zan utkat. Kad rok se meme vjejm
poznn posunout okus dl.

Jaro je asem herb, atlas apoznvn.


Jaro je asem, kdy se odvn klukovsk
plny mohou stt skutenost. Konen
meme na vpravu do skalnch mst,
okterch se nm celou zimu zdlo. Dobr
vdce i nelnk si nenech ujt pleitost
zast vtomto zjitenm ase do dtskch
srdc semnko touhy po dobrodrustv, po
poznn, po ptelstv. A pokud tak uin
ve sprvn as, dok se n.
Jaro je asem her. Je dobr pipomenout
si ty nejprost anejstar. Meme vyezvat palky, zahrt si na vprav shlinnmi kulikami nebo zkusit vyezat paka
a odplit jej plkou. Dejme prostor spolenmu plnovn, ppravm, chystn.
Sblcm se ltem jsou diskuze onm m
dl astj anevdomky spdaj pavuinu ptelstv.
Je dobr se dozvdt nco o obadech,
ktermi nai pedkov uctvali pchod
jara. Pokud ctme prodn slu, pipravme
i v na skupince podobn obad vtn
jara. Anen to jen vynen Morany. Pokud
vnmme sami kouzelnou moc jarn prody a ume ji vnmat i nae mlad leny,
vede ns to kpokoe. Ata myslm vdnen
spolenosti trochu chyb. Peji nm vem
krsn jaro.
Jan Bejek
Liga lesn moudrosti

Letos na podzim hodl esk rada dt amldee ji potrnct pedat vytipovanm lauretm svoji vron Cenu Pstav.
Znovu se Vm tedy otevr monost navrhnout na zmnn
ocenn prv toho svho ochotnho ednka nebo ednici, politika i politiku nebo pedstavitele firmy pvtiv kdtskm amldenickm spolkm.
RDM pijm nvrhy na udlen Ceny Pstav 2015 do 31. 7.
Zjemci naleznou bli podrobnosti oCen Pstav vetn pravidel pro jej udlen na internetov adrese pristav.crdm.cz

Redakce:
Ji Majer vedoucredaktor
Adresa redakce:
esk rada dt amldee,
Senovn nmst 977/24,
11000 Praha 1
tel.: 211222870
e-mail: archa@crdm.cz
IO: 68379439
Sazba alito
Michala K. Rocmanov,
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
Fotografie zarchivu RDM
ajejch lenskch sdruen.
16. ronk
Toto slo vylo
vervnu 2015.
Foto na tituln stran
Dominik David, Junk esk
skaut: Ivanena 2015
Zpravodaj Archa je nekomern
tiskovinou, kter nen urena
kprodeji.
Podrobn informace
kezpravodaji Archa lze nalzt
na internetov adrese
archa.crdm.cz

Nae tma
Kadetsk jaro
Teploty letonho jara sp pipomnaly leden, atak jsme dlouho
oekvan vodck soustedn na Morav museli zruit. Ale kdy
Havlovick vodnk pro vechny vodky otevral pu, nemohli jsme u
chybt.

Ale u za tden jsme znovu na ece


a tentokrt jsme dopluli pes cel ratiboick dol a do Zle. To u jsme
ujeli 16 kilk a sjeli vechny splavy,
vetn obvan Viktorky bez jedinho ochtana. Pak u teploty zaaly pomalu pipomnat jaro a Labsk
pehrada hlsila, e pust do Labe pr
kubk vody navc. Cl dal vpravy
byl tedy jasn. Zamili jsme tentokrt
khorm, ajet ped polednem jsme
u stli kousek ped Vrchlabm uskoro
przdnho eit. Trochu snedvrou
jsme vythli sv vodck ndobko,
nafoukli lod, nasoukali tla do neopren avest, na hlavu helmu, do ruky
pdlo. Ausedli na utry vece aekali.
Netrvalo dlouho apes korunu jezu se
pehoupla vlna, pak druh apak no,
pohdka.
Vody najednou pln eka, Labe pnilo,
ckalo, vytvelo vlce, zabalky, jmy
aboule. Aktomu slunko nad hlavou.
Co si me vodk vc pt. Lod poskakovaly na vlnch, svaly na rukou pracovaly, posdky arovaly s pdly. Na jezech se moc neekalo, vechny byly dk
velk vod sjzdn, adrenalin stoupal,
okolo projdjc i postvajc vodci
na n et neetili chvlou. A dole,
kdy se uNovch Zmk eka zklidnila,
byl as si uvdomit, jakou krsu jsme

proili. Takov mal vodck zzrak, za


kterm se mus jinak vyjet daleko, a
na eky tekouc z ledovc. A tak jsme
mohli zroit vcvik atvrdou zimn ppravu, ovit sv sly aposlit vodck
sebevdom.
Jaro u je vplnm proudu amy znovu
vyjdme. Tentokrt dost daleko. Do
Litomic na eleznho tomka. To je
celosttn zvod podan jako triatlon, tj. pr kilk na lodi, kole abhu
ve dvoulennch hldkch. Tra je pro
kadou vkovou skupinu samozejm
rzn dlouh, ale nron atk urit pro vechny stejn. Po ujet spousty
kilk v autobuse a noclehu v Novm
Boru jsme si spluli meandry eky Plou-

nice. Krsn byl zatek, kdy eka tee


vytesanou prrvou skrz kopec.
A potom u jsme se v sobotu rno
postavili na start. Startovn nervozita stoupala. Na tra se vydvaly prvn
posdky, atmosfra velkho zvodu
houstla. Fandili jsme, tili se atrochu
se ibli. Pomhali jsme zvodnkm vydvajcm se na tra, chytali jsme pdla,
vesty, kola ankdy izvodnky, dobhajc na pokraji svch sil. Jak byly na trati
vechny posdky, nezbvalo ne e-

Foto TOM Kadeti

Atak navzdory venkovn teplot, blc se nule, aprotestujcm maminkm,


jsme ihned, jak vodnk otoil klem,
vypluli do chladnch vod. Ujeli jsme
sotva 8km nch, au na slatinskm
jezu nm ze zmrzlch rukou vypadla
pdla. Vythli jsme tedy lod austoupili do tepla domov.

kat na vyhlen vsledk. Apak jsme


mohli vLitomicch na behu velikho
Labe po nronm boji a dobrm vkonu slyet: .mui 3. msto M. Zelinka
aV. Jank za Kadet erven Kostelec,
v kategorii ci 1. msto P. Baraniuk
aM. Havel a2. msto P.Frba aJ. Tfa,
ob posdky za Kadet . Kostelec
avkategorii tomk 2. msto V. Kreibich
aD. Hurdlek opt za Kadet . Kostelec aktomu nkolik skuten pknch
tvrtch, ptch a estch mst, kter
nm pi zvrenm hodnocen pomohla zskat ndhern DRUH msto
mezi oddly, kter se sjely zcel republiky.
Velk dk vem astnkm, doprovodu a servisu za skvlou reprezentaci
oddlu TOM 19208 Kadet isvho msta
erven Kostelec.
Za TOM 19208 admirl Mra Hepnar

Nae tma
Tikrt zJunka

Foto Dominik David a archiv spolku Junk esk skaut

Ivanena

Je tomu sedmdest let, kdy na konci


2.svtov vlky dolo k poprav pti
skautskch
kamard, kte bojovali
proti nacistickmu reimu. Na jejich poest
se vBeskydech uskutenil tradin vstup
ke kamenn mohyle
Ivanena pod Lysou horou. Jako kad
rok stovky nejen skautek askaut donesly sv kameny auctily pamtku popravench.
Letos se navc mohyla vyd ido svta
oIvanen, kter se stala symbolem
boje proti nesvobod, se tak dozvd
mlad lid zcelho svta.
Vlt se vJaponsku uskuten celosvtov skautsk setkn Jamboree, kam
m iti sta eskch skautek askaut.
Vprava zesk republiky tam bude mt
vlastn expozin stan, kde bude prezentovat esko, esk skauting a prv i Ivanenu, uvedla Lucie Kolischov z tmu peujcho o Ivanenu. Na
setkn jednotliv zahranin vpravy
pivezou kamnek ze sv zem amy ho
pak vlome na mohylu kdalm tiscm
kamen, kter na msto nos lid u po
generace, dodala Kolischov.
Ipes snahu komunistickho reimu pochody kmohyle zakzat se tuto tradici
nikdy peruit nepovedlo a Ivanena
se stala vznamnm symbolem odboje
proti nesvobod.
Dnes mohyla zabr asi 40 metr tverench a195 metr krychlovch.
V souasn dob pipravuj skauti jej
rozshlou rekonstrukci.
Vzpomnkovou mi svatou letos 25. 4.
slouil pmo na Ivanen biskup Frantiek Vclav Lobkowicz.

SkaRe

SkaRe, nebo tak Skautsk Regata, je


kadoron jachtask zvod vodnch
skaut. Leton 21. ronk probhl
o prodlouenm vkendu 30. dubna
3. kvtna. Jeliko se ho astn oddly
zcel zem, je mezi skauty povaovn
za mistrovstv republiky vplachtn na
skautskch pramicch.
Zvod samotn je dlen do pti kategori. Posdky kategori Q, S, R, O, jedou
na skautskch pramicch. V kategorii
netdovch lod Open se jede na libovoln plachetnici. Zvod je okruhov,
postaven dle platnch jachtaskch
pravidel ve tvaru trojhelnku. Kad
kategorie bhem vkendu dle schopnost astnk, asu a prodnch
podmnek jede vce rozjdk, zjejich
vsledk se pak stanov celkov poad. Na konci soutnho vkendu probh zvod O modrou stuhu, kterho se
mohou zastnit posdky star 12 let
na libovoln plachetnici. Prvn pramice
vcli Modr stuhy zrove zsk trofej
pohru konstruktr o nejlpe pipravenou tdovou lo.

Skautsk Regata samozejm nen pouze o zvodn a men jachtaskch


dovednost skautskch oddl. Jde pedevm o ptelsk setkn skaut se
zjmem o jachting, sdlen praktickch
zkuenost se stavbou a drbou lod,
piblen jachtingu nejachtam a zbavu. Tomu vemu je pizpsoben doprovodn program zvodnho vkendu,
a u jde o jachtaskou koliku, tvr
dlny a hry pro mlad, workshopy pro
star, spoleensk veer u kytary pro
vedouc oddl, nebo spolen tbork.

Nae tma
Celokontingentov
setkn
Prvn azrove iposledn setkn eskho kontingentu ped cestou na 23.svtov jamboree do Japonska se konalo
posledn dubnov vkend vPraze.
Stran se mi na setkn lbilo, popisuje sv dojmy astnice Pudlk. Hlavn
tam bylo hodn super lid ahezky udlan program. Vlastn jsem byla snad
poprv mezi tolika skauty a u jenom
to pro m byl zitek. Z vkendu jsem
uneen, jsem zvdav, co budu dlat
po Japonsku, to asi umu ztoho naden, komentuje vkend ssmvem.
O pestr program opravdu nouze nebyla. Hned vptek ns ekalo promtn diku ze svtovho setkn skaut
zroku 1971 zJaponska ajejich komentovan vklad, kter nm zprostedkoval pan Havrnek. V sobotu si pak
astnci otestovali programy, kter

esk kontingent pipravil na samotn


svtov setkn.
Jednm zdalch zajmavch program
byla sobotn odpoledn hra, kter doslova zaplavila Prahu krojovanmi skauty askautkami. Na Praskm hrad pod
sochou prezidenta Masaryka pak cel
odpoledne vystilo v postaven zmen-

en mohylky Ivaneny. Sobotn veer


pak patil rozmanitm workshopm.
onglovn, skldn origami, lekce anglitiny a japontiny, lasovn, manga
a anime, geocaching, japonsk bojov
umn i seberevolta workout. Kad si
piel na sv.
Karel Frnka, Junk esk skaut

Triatlon
turistickch
oddl mldee (TOM)
elezn TOMk vklouzl do tet dekdy sv
existence. Vsobotu 9. 5.
odstartoval ji dvact
prvn ronk soute. elezn TOMk je
netradin zvod dvoulennch hldek
ve tech disciplnch plavb na knoi
po proudu iproti proudu Labe, jzd na
kole vnronm ternu eskho stedoho abhu vkrsnm prosted podl Labe uLitomic.
V letonm roce do Litomic pijelo
12 oddl TOM, ato nejen zech, ale
pravideln je tm polovina astnk
z Moravy. Na start se celkem postavilo 186 zvodnk. Nejvt zastoupen
mli mal TOMci vsoutnch kategorich actvo (12-15 let), tomci (8-11
let) a minitomci (pedkolci). S vel-

kou chut si tak zasoutili i oddlov


instruktoi, vedouc a rodie v kategorich dorost, mui aeny.
Celkov si nejlpe si vedl TOM KADAO
Opava, kter zskal prvenstv mezi oddly, druh msto obsadil TOM KADET
zervenho Kostelce abronz vybojoval
TOM MARACAIBO Tinec.
Vsledky jednotlivc: www.a-tom.cz/
clanek/17530-zelezny-tomik-2015.
Podajc oddl Delfn Litomice vdy
pipravuje pro jednotliv kategorie zajmav, ale nelehk trasy jednotlivch
discipln. Vletonm roce byly nkter
trasy nov, co zvod zpestilo. D
ped startem navc cyklistick trat
pokropil, m se staly jet obtnj.
Pestoe nen jednoduch vybojovat
vtzstv a mnoz si shnou a na dno
svch sil, panuje vdy mezi zvodnky
pohodov aptelsk atmosfra. Letos

Foto Junk esk skaut aJindich ern

elezn TOMk 2015

kpohod nakonec pisplo ipjemn


poas vprbhu celho zvodu. A pi
vyhlaovn vsledk skrply kapky
nejen vtze, ale dky vcnm cenm od
sponzor to nikomu nevadilo.
Ipes svoji nronost je zvod oblben
avechny oddly se t na pt ronk.
Ten se uskuten, (jako kad rok), druhou kvtnovou sobotu, co vroce 2016
vychz na 14. 5., ji nyn lze nalzt informace na tomdelfin.wgz.cz. Triatlon
pat mezi stedn akce Asociace turistickch oddl mldee.
Poadatel by se neobeli bez pomoci
ptel a kamard. Velk podkovn
pat tak vem sponzorm a dalm
subjektm, kter pomohly pi podn
akce.
Jindich Dda ern,
vodck oddl Delfn Litomice

Nae tma
Pionr neslav jen pchod jara
Leton zima jako by ani nebyla. Moc se nepodobala naim
obvyklm podmnkm ateploty zas tak nzk nebyly. Pokud
jsme nevyjeli nkam na hory, osnhovch hrtkch jsme si
mohli nechat jenom zdt. To ovem neznamen, e bychom
letos jaro nevtali snadenm jako kad rok. Naopak.

Zima bez snhu byla celkem smutn,


atak oto vce se nyn radujeme zvesel
zelen azplavy kvtk, kter se koupou
vjarnm slunku. Co vtomto obdob, kdy
se vechno probouz, podnikaj pioni?

Foto archiv Pionra

Zbava po cel rok

Pioni se neprobouzej, protoe ani kzimnmu spnku neulehli. Uns je ozbavu


postarno po cel rok. Zasedneme sdtmi do naich kluboven atvome, tu roztomilho snhulka z vaty, tu navlkme
barevn korlky nebo si zahrajeme nae
oblben deskovky apod. Ivzim vyrme na zajmav vlety, kter si asto zpjemnme odlovenm njak t pionrsk
keky, nebojme se ani zimnch tbor.
V dob pololetnch przdnin, tedy na
pelomu ledna anora Pionr kadoro-

n pod velkou otevenou akci Ledov


Praha, pi kter se kolektivy dt arodie
sdtmi zcel republiky sjedou do Prahy,
aby zde navtvili rzn prask pamtky,
muzea adal zajmav msta ze zvhodnn vstupn nebo zcela zdarma. Leton patnct ronk jsme dokonce zaznamenali rekordn poet astnk, a to
14 000! Co ns t o to vce, e prv
letos slavme tvrt stolet obnovenho
Pionra.

Jarn oslavy vPionru


Leton rok je vPionru ve znamen oslav
25. vro od obnoven samostatn innosti. Jak vichni vme, historie Pionra
se pe mnohem dle, ovem mlokdo v,
e Pionr vletech 1968 a 1970 ji samostatn byl. Na tyto dva roky svobodnho

ivota (ale nejen na ty) navzal v roce


1990. U je to tedy 25 let, co je novodob Pionr svmi, aabychom to mohli se
vemi oslavit, uspodali jsme s pchodem jara na stovku otevench akc, tzv.
Pionrskch ptadvactek, po cel republice. Od plky dubna jste mli pleitost
nahldnout do naich kluboven, zahrt
si s nmi rzn hry, astnit se turnaj
nebo vyrazit teba na pochod, zkrtka
prot zajmav dny. Ajeliko jsou pioni
tvorov vskutku npadit adreli se naeho motta Dobrodrustv na mru, byly
akce co kus, to perla.
Tak napklad pioni zPardubickho kraje se vydali do okol po stopch 25 rozhleden. VJeviovicch uBrna se zase rozhodli, e si potrp hlaviky avymysl avytvo
25 rznch hlavolam. VKlatovech si dali
bobka nespan avyzkoueli si, jak to je
zat 25 hodin nonstop vklubovn.
Akce byly asto motivovan pohybem,
atak jste mohli zkusit pochody na 25km,
plaveck tafety 2,5km, cyklotrasy 25km
apod. Nkdy vak na akcch lo naopak
oto zastavit se, sednout si azavzpomnat
na star asy. Vythnout kroniku, oivit si
vzpomnky, zasmt se ustarch fotografi. Nkde li dokonce dl, jako nap. na
Kladensku, kde uspodali setkn 25 vedoucch bvalch asouasnch, kde si vymnili zkuenosti anpady, zhodnotili, co
se bhem tch 25 let povedlo azamleli
se nad tm, co by se mlo vPionru zmnit. Tedy nkte sportovali, jin zamstnvali sp mozek, dal vzpomnali, hrli
hry, podali turnaje, ovem vude bylo
clem ukzat svtu, e slavme achceme
bt vidt.

Nae tma
Slavme dl

povst, kter byla ipro veejnost. Zrove ve stejn den probhla na Steleckm
ostrov akce snzvem Pionr pro vechny, kde bylo mon zhldnout hudebn
a tanen vystoupen spnch astnk na oteven kulturn-umleck
soute Pionrsk Sedmikvtek. Zde byla
monost vyzkouet si tbornick aktivity,

zahrt si rzn hry, zkrtka vyzkouet si,


jak to vPionru chod.
Na podzim chystme mezinrodn setkn
avlistopadu budeme na velk Konferenci
o innosti rozhodovat o budoucnosti Pionra a jeho dalm smovn. Zkrtka
vPionru to ije.
Eva Holkov

Jaro vstudentsk organizaci AIESEC


Po nboru novch tv do studentsk organizace AIESEC esk republika na
zatku jarnch msc se lenov ze vech loklnch poboek seli na nejvt
udlosti tohoto jara na nrodn konferenci SprinCo 2015.
Nzev vznikl spojenm anglickch slov
Spring, tedy jaro aCo = conference,
tedy konference.
Konference SprinCo se letos jako kadoron uskutenila posledn vkend
vdubnu vrekreanm arelu Poslv Mln
v Doksech. Celkov se tto akce zastnilo vce ne 300 aktivnch len z cel
republiky.

Konferenci pod nrodn veden AIESEC esk republika spolen s tmem


organiztor zad zkuenjch len. Na
astnky ekalo vprogramu konference
mnoh od novinek z mezinrodnho
veden AIESEC nebo aktulnch informac
z globln rovn pes trninky a workshopy od firem, se ktermi AIESEC dlouhodob spolupracuje, a po plnovn
dlch aktivit na nejbli msce.
Nejvc oekvanm bodem programu
byl sobotn gala veer, vrmci kterho
nrodn veden AIESEC esk republika

oceovalo ty nejlep leny z jednotlivch oblast (sales, marketing, projektov


management adal), iza jednotliv dl
lohy a pnos organizaci. Vyvrcholenm
veera bylo ocenn pro nejlep lokln
poboku uplynulho roku, kterou se stala
ta veskch Budjovicch.
Souasn prezidentka AIESEC esk republika Miroslava Lkov spolen sprezidenty loklnch poboek tak pedstavila novou kampa snzvem 1000 fruitful
stories (tisc avnatch pbh): My,
lenov studentsk organizace AIESEC
esk republika, jsme se zavzali, e od
1. kvtna 2015 do 30. z 2015 dorume

1000 mezinrodnch zkuenost. Tchto


1000 uniktnch pbh, kter budou
pln osobnho aprofesionlnho rozvoje
akulturnho porozumn, zprostedkujeme dky mezinrodnm pracovnm stm
pro esk izahranin studenty.
Jsme pesvdeni, e 1000 mladch lid
stakovou zkuenost me pinst erstv
vzduch anov pohled do na spolenosti
ajako celek pome keen rznch aktulnch problm, jako je vzdlvn, tolerance nebo zjem oban vgloblnch
avnrodnch zleitostech.

Foto zarchivu Pionra (nahoe) aAIESEC (dole)

Pionrskmi ptadvactkami vak nae


oslavy vro neskonily. Vtermnu 12.
14. ervna 2015 probhlo velk REpublikov SETkn pionrskch oddl, tzv. RESET. Jde oakci, kde se vdy jednou za dva
roky potkaj stovky pionr zcel republiky na jednom mst. Tentokrt jsme se setkali vrmci oslav ve velkm stylu vPraze
vkempu Dbn. Vsobotu 13.ervna pak
jet probhala kostmn hra Praha pln

Chcete nm
sna vzvou pomoci?
Vzva se netk jen len organizace. Zapojit se do uskutenn tohoto cle me
kdokoliv. Kad jedinec tak me pomoci
lenm AIESEC vdoruen tisce pbh
amt tak pozitivn vliv na eskou spolenost.
Vce informac na www.aiesec.cz.
Karolna Gumulcov, AIESEC esk republika

Nae tma
Prodlouen vkend znamen vyrazit do prody!

Foto Ondej Voech Novk

Jsme oddl Podskalek, spadajc pod


eskou tbornickou unii, apochzme
zjinch ech. Kad ptek se schzme
v klubovn ve Strakonicch a o vkendech vyrme za njakm tm dobrodrustvm aza prodou.

Jeliko je jaro
a my mli dky
sttnm svtkm monost
prodlouit si vkend, rozhodli
jsme se vyrazit na jarn vlet astrvit
ho na jihu Moravy, vblzkosti eky Dyje
vmstysu Vranov nad Dyj.
Bydleli jsme v ubytovn hned vedle
fotbalovho hit, a co bylo pekrsn mli jsme vhled na vranovsk
zmek. Prvn nae kroky smovaly na
dleit msto, do Country restaurace,
kde jsme se po cel pobyt stravovali.
Apak u jsme se vydali do znojemskho podzem; tam jsme se dozvdli,
e jsou zde vykutna a tyi podla podzemnch chodeb, kde se dve
skladovaly potraviny aza dob vlek se
zde schovvali obyvatel Znojma. Ve
mst jsme dle navtvili radnin v
arzn krmky se suvenry. Apotom
u nsledovala proda.
Prvn den jsme zasvtili nrodnmu
parku Podyj. Autobus ns popovezl do
Popic, odkud jsme vyrazili smr Lukov.
Po cest jsme si vychutnvali rozhledy
na vyhldkch Sealsfieldv kmen, elezn schody, vinice obes apoprv
jsme tak pili do kontaktu s ekou
Dyj. Nenavn jedinci si po pchodu
zpt do Vranova, po nvratu zdvacetikilometrov cesty, jet zahrli fotbal. Apak u jsme vichni padli navou
aprobudili se a nazt rno.
V ptek jsme si dali spe odpoinkov vlet po okol Vranova, dalo by se
ci den prohldkov. Vichni u jsme
byli netrpliv, jak vlastn vranovsk

zmek vypad zblzka. Piel as prohldnout si tamn zmek, kter vlastn


vdy nebyl zmkem, nbr tak hradem. Prohldka byla velice poutav. Vidli jsme napklad obrazy, na kterch
byly plny toho, jak mlo vypadat pvodn okol, nebo teba pozoruhodn
slunen hodiny. Dozvdli jsme se jet spoustu dalch dal zajmavost. Po
nvtv zmku jsme zamili na dal
prohldku, ato na bunkry. Dostali jsme
podrobn vklad o fungovn bunkru
a ukzku tehdejho vybaven. Nsledoval asi nejvt zitek dne: plavba
lod amurna na hradu Btov. Nkoho
mon trochu zklamalo, e na Btov
dve murna vbec nebyla avechny
rekvizity byly pouze repliky, pro slab
aludky to ale bylo lep. Jeliko byl ptek prohlen za odpoinkov a zbyly
nm jet njak sly, udlal se dtem
tbork.
Sobota byla opt turisticky nabit. Autobusem jsme se nechali odvzt do

ova, kde jsme navtvili infocentrum nrodnho parku (a dozvdli se


napklad to, e nrodn park Podyj je
nejmen zeskch NP, ale na druhou
stranu nejbohat na rzn druhy kvtin i ivoich). Opt jsme se dostali
na zajmav vyhldky. Na jedn znich,
jsme spatili nejmen rakousk msto
Hardegg, dal zpknch vyhldek nesla jmno Ledov Sluje. Akoliv se to
nezd, po pchodu k ubytovn jsme
vnohch mli pes 15km.
Nedle byla sice poslednm, odjezdovm dnem, ale my stihli jet prohldku renesannho msta Tele a lanov
pekky ve Lhotce u Tele, kde jsme
nechali ity posledn zbytky sil. Vyslen
jsme se naloili do autobusu a nechali
se za dkovnho potlesku organiztorovi cel tto akce Voechovi odvzt zpt
do Strakonic, kde na sv ratolesti u netrpliv ekali jejich uslzen rodie.
Adla a Dolealov
esk tbornick unie

Nae tma

U ses nkdy vlela smchy?

ZKUS TO!
prazdniny.brontosaurus.cz

Letn tbory na pomoc prod a pamtkm

Vroce 1974 vzbudila nenpadn Akce


Brontosaurus obrovskou vlnu naden
pro pomoc prod apamtkm. Desetitisce lid se pustily do szen strom,
oprav hrad, kosen chrnnch luk
nebo itn studnek. Za 40 let vznikly siln pbhy. Nkter jsme loni sesbrali avydali je jako knihu avstavu.
Letos hledme dal. Polete nm svj
avyhrajte!

ZKUS TO!
prazdniny.brontosaurus.cz

Hrdinov Pbh naden pomohli


stovkm mst. Zachrnili hrad Lukov
ped zcenm. Oivili orchidejov louky v Blch Karpatech. Pesadili tisce
leknn ped naputnm Novomlnsk ndre. Apokrauj vtom dodnes.
Nejen s Brontosaurem, ale i s jinmi
organizacemi nebo prost sami.
Pomoc prod m mnoho podob
amnoho pbh. Vprvnm kole soute jsme vroce 2014 vybrali prvnch
12 silnch pbh. Nyn hledme dal. Projektem pbhy naden tvome
mozaiku eskho dobrovolnictv pro
produ apamtky od roku 1974 a po
souasnost. Skldejte ji snmi.
Nominace lze poslat pes formul na
webu http://www.pribehy-nadseni.cz
do 31. ervence 2015. Hledme ivotn pbhy lid, osudy lokalit, ale i nevedn zitky dobrovolnk.
Ze vech pspvk vybere odborn
porota 12 vtz, jejich pbhy zpracujeme do vstavy a vydme je jako
knihu, autoi ihrdinov pbh obdr
ceny.
Hnut Brontosaurus

Foto Hnut Brontosaurus

Jak dobrovolnci
zmnili esko? Hnut
Brontosaurus hled
ivae Pbhy naden

U jsi v tom byl a po ui?

PRZDN INY s B rontosaurem

zuj je dobrovolnci pro dobrovolnky.


Mlad lid se na nich dozvd mnoho
oprod, pamtkch, ale hlavn sami
osob. Nejenom uns po nich zstanou pokosen louky, opraven hrady
adal msta, kter potebovala pomoci, k koordintorka Przdnin sBrontosaurem Jana Kotlov.
Na www.prazdniny.brontosaurus.cz
se mete pihlsit.

PRZDN INY s B rontosaurem

Opravujte hrady, koste louky nebo


znate ukrajinsk stezky! S Brontosaurem mete pomoci destkm mst
vesku, ale tak vyrazit do Indonsie,
Srbska, Rumunska, Nmecka, Polska
nebo na Ukrajinu. Hnut Brontosaurus
letos po jednatyict pod dobrovolnick letn tbory pro mlad lidi.
Budou pracovat zdarma, zvlastn chuti
mnit svt kolem sebe k lepmu. Za
odmnu si po cel lto mohou na nkter ztyictky akc vyzkouet dobrovolnictv jako zitek.
Przdniny s Brontosaurem jsou nejstar akc svho druhu v esku. Prvn ronk nadenci uspodali v roce
1974. Spojen smyslupln prce, zitk anovch ptel kadoron pilk
na 1500 astnk.
Tbory jsou oteven vem zjemcm. Nyn se lze na webovch strnkch www.prazdniny.brontosaurus.cz
pihlsit na nkterou ztm 40 akc.
Dobrovolnci budou kosit chrnn
louky, stavt ekologick dm, peovat
o ohroen zvata, obnovovat hrady
a mnoho dalho. V minulosti zachrnili napklad ruinu hradu Lukov, kde
u 33 let kad lto podaj tbory.
Chybt nebude ani nkolik dtskch
tbor atbory pro rodie sdtmi. Vykolen organiztoi piprav netradin
zitkov program.
Iletos je mon sHnutm Brontosaurus vycestovat do ciziny. Vkrajanskch
vesnicch v Srbsku a Rumunsku brontosaui dlouhodob pomhaj tamnm
eskm komunitm. Pokraovat bude
i znakovn etrn turistick stezky
vZakarpatsk Ukrajin, kter ji dosahuje dlky 1000km. Letos poprv mohou dobrovolnci vyrazit znovu zalesovat bval plante do Indonsie.
Przdniny s Brontosaurem nabz
to, co jinde v esku nenajdete. Spojuj v sob zitky, aktivn odpoinek,
smysluplnou prci i zbavu. Organi-

Letn tbory na pomoc prod a pamtkm

Vyrazte sBrontosaurem vlt do 7 zem svta

Nae tma
Dal jaro na bo kopce Strisko
aneb tyi roky Msteka neziskovek na Mun

Foto Vlastimil Waic

Z nvsi obce Mikulovice kolem kostela


svatho Mikule stoup jinm smrem zk ulika Na Bukovci. Na severnm bo vzdlenho kopce Strit
se rozkld les Buina (Buchenwald)
avnm je skryta Muna. Kdysi munin
sklad, dnes msto psoben jedinenho
spolku neziskovek.
Na pelomu dubna akvtna to byly tyi roky, kdy na Mun ziniciativy Hnut
Brontosaurus Jesenky a jeho editele
Tome Hradila vzniklo Msteko neziskovch organizac. Osmlm plnu,
kter spoval v rozdlen mnoha budov bvalch muninch sklad mezi
neziskov organizace vmnou za jejich
drbu apodl na akcch varelu, psal
tehdy server Adam.cz. Tentokrt bych
rd na strnkch Archy popsal, kam se
Msteko za dobu sv existence posunulo, jakm vzvm el a jak si uv
jara vpozapomenutm kout eska.
Generace dnench tictnk je asi
posledn, kter zn dostatek reli, aby
nezvykle silnho ducha msta v Mun
vnmala vplnm rozsahu. Pesto Muna
svou ponurost siln psob ina mlad nvtvnky. Skoro kad, kdo Munu
navtv, se pro ni bu nadchne, nebo
zde dostv hus ki (co se nutn nevyluuje).

Nasajme genia loci

10

Po odstoupen pohrani vytipovali


nacistit plnovai les Bukovec jako
ideln msto pro zaloen Heeres-Munitionsanstalt Niklasdorf, vojenskho
muninho skladu Mikulovice. Pro vstavbu Muny a zajateckho tbora,
kter byl jej soust, byli vyuvni
britt vlen zajatci. Tbor byl dokonen vprosinci 1941, kdy Brity na mst
nahradili Sovti. Mstn pracovn tbor

byl pobonm tborem nejvtho zajateckho tbora vEvrop znmho jako


Stalag 318, pozdji VIIIF, jet pozdji
VIIIB anakonec 344 vLamsdorfu, dnes
polskch ambinowicch. Na sovtsk
zajatce se vak podle pesvden Nmc nevztahovala tet enevsk konvence, v dsledku eho se podmnky
vMun od roku 1942 znan zhorily.
Nedostvalo se jdla, socilnch zazen
ani pitn vody. Vzni umrali na skvrnit tyfus, tuberkulzu, stevn katary
apodobn, 34 zajatc zemelo hladem
avyslenm.
V ambinowicch, obci lec od
Mikulovic (tj. od hranic s eskou
republikou) necelou hodinku jzdy
autem, Muzeum vlench zajatc. Krom expozic o historii zdejho tbora zde mete navtvit
rekonstruovan bark pro ubytovn zajatc. Oteveno je od terka
do ptku 9-16 hodin, o vkendech
asvtcch 10-17 hodin.
Vroce 1946 vystdali vMun vlen
zajatce sudett Nmci z celho Jesenicka, kterch zde postupn eskoslovensk sprva internovala a odsunula
piblin 42000. Tento kousek historie
dnes vMun pipomn smr k vztyen vroce 2011. Po odeznn vlky zde
zdil sv vcvikov stedisko SNB. Potkem edestch let byl vMun dislokovn vojensk tvar 8189, kter arel rozil do dnen podoby avystavl
hustou silnin s. Skladovny zde byly
vechny druhy munice arzn podprn materil. V 80. letech byla v Mun
skladovna trhavina uren pro stavbu
Peerpvac vodn elektrrny Dlouh
strn. Tak zde probhala likvidace
nosi jadernch zbran dle ujednn
smlouvy SALT II.

Muna dnen, ale stle


sv
V devadestch letech se na piblin
200 hektarech plochy v Mun nachzelo 145 objekt. Po odchodu armdy
pipadly silnice, eleznin vleka aobjekty obci Mikulovice. Veker pozemky mimo silnice avleku si vak ve svm
vlastnictv ponechal stt. Obec se 2600
obyvateli si vak s arelem nevdla rady, nedokzala naplnit pedstavu
jeho pemny vprmyslovou znu.
Nedokzala jej ale ani uhldat, nehled
na fakt, e sama obec nechala snst
eleznin vleku. Nsledujc roky
pak pinesly nezenou destrukci, kdy
zMuny zmizel plot, vtina budov pila dnm zlodj o sten krytinu,
hromosvody, elektroinstalaci a zkrtka
ve, co se dalo zpenit. ada objekt i oprnch zd poslouila jako zdroj
stavebnho materilu. Muna se rychle
zaala mnit na msto kriminality, bezdomovectv, drog, strachu azapomnn. Pak ovem piel Tom Hradil anevhal uvst mnoh sv sny apedstavy
vivot.
Dnen Muna je jin. Jej severn st
se sptiletm zpodnm peci jen podailo promnit v prmyslovou znu.
Hospoda tu mstn podnikatel. Mezi
vemi uivateli Muny se vyvinuly sousedsk vztahy, kter pisply k rozvoji
isnen kriminality. Nemalou roli vtom
hraje opt obec, kter dnes ji (nejen)
nae aktivity jednoznan podporuje.
Msteko neziskovch organizac na
Mun je zatm neformlnm spoleenstvm dvancti organizac dt amldee i sdtmi amlde pracujcch. Kad vlastn v Mun jeden bval sklad,
kter rekonstruuje pro sv poteby.
Muna je mstem sbezkonkurenn nejvt koncentrac zkladen mldenic-

Nae tma
kch organizac na kilometr tveren
vesku.

VMsteku
neziskovch
organizac na Mun
jsou zapojeny
organizace:

Munu tvo lesy protkan kilometry asfaltovch silniek. Meme tu potkat


adu vzcnch i kriticky ohroench
druh zvat i rostlin, napklad raka
nho. Zapomenout nesmme ani na
drobn objekty protiporn ndre
i mal obrann pevnstky. Vbvalm
protileteckm krytu meme prochzet destkami metr naprosto temnho
podzem. Ostatn o ptomnosti jin
rozshl st podzemnch prostor se
pravideln vynouj nov legendy azaruen svdectv.
Vdy koncem jara se vMun kon valn
hromada Msteka. Kdy jsem protal
v vodu zmnn lnek z roku 2010,
hoce jsem se pobavil nad zmnkou
o vyjednvn elektrifikace Muny se
spolenost EZ. Pokud si myslte, e

Hledte tborovou
zkladnu?
Toute po vlastnm volnoasovm
i vzdlvacm stedisku, nebo vs
napad jin prospn vyuit nkterho zobjekt vMun?
Nkolik jich jet zbv. Vybrat si
mete z bvalch sklad o rozlohch 250, 330 i 1000 m2. Vppad
zjmu kontaktujte Tome Hradila
tom.hradil@jeseniky-brontosaurus.
cz
jsme se za pt let nkam posunuli, pak
se mlte. Sttn firma EZ dodnes vede
spory ovcn bemena ke sttnm pozemkm se sttnm podnikem Vojensk
lesy astatky.
Krom praktickch vc vak pi jarnch
valnch hromadch Msteka projednvme i spolen plny na mal
st neziskovek. Rozhodli jsme se prozkoumat monost zaloen samostatn
neziskovky se sdlem v Mikulovicch,

ajednotn se tak nechat zastoupit vregionlnm dn vetn napklad asti na MAS Jesenicko. Spolen se tak
prochzme po Mun, prohlme si
pokrok na objektech ostatnch organizac. Nedovedete si pedstavit tu radost
voch ahlasech dosplch mu, kdy
se mou sousedm pochlubit vm, co
se svmi dobrovolnky za posledn rok
dokzali.
Pro prochzku Munou se ale hod jakkoli ron obdob. Vlet mete spojit
teba snvtvou zlatorudnch mln,
ti chodivj dojdou teba a na Rejvz.
Samotnou Munu projdete tak po dvou
naunch stezkch. Pokud vMun ovkendech i oprzdninch nkoho uvidte dt na nkterm zobjekt, klidn se
dejte do ei. Rdi vm pinejmenm
ukeme, kde hledat ty nejvt zajmavosti.

Foto Vlastimil Waic

Royal Rangers 36. pedn hldka


Opava
Ars Vitae
Asociace TOM R TOM 19199
Fantan Dob
esk debatn spolenost
esk tbornick unie T. O. Kamardi umperk
Hnut Brontosaurus Jesenky
Junk esk skaut stedisko Havov
Lakros klub Krom
Sdruen ptel Jaroslava Foglara
Sedm paprsk
Svt nemocnch dt
TJ Jiskra Jesenk

A jestli na Munu nemete osobn,


mete si alespo hlavn ulici projet ve
funkci Panorama na serveru Mapy.cz.
Vlastimil Waic
esk debatn spolenost

11

Pedstavujeme
KONDOR nen jen krlem And

Foto archiv Kondora

Slovo KONDOR, psan ovem verzlkami, znamen vlastn zkratku. Alespo


tedy vprosted dtskch amldenickch organizac. Anejde oformaci
lecjakou vdy lenov KONDORa nleeli po pionrech askautech ktet
samostatn dtsk organizaci, zaregistrovan po Sametov revoluci jak se
mete dost vnsledujcm rozhovoru sJakubem Kotrlou.

12

Komu je urena Konfederace nezvislch dtsk organizace, z.s. (KONDOR), to se d vyst mon ji zjejho
rozepsanho nzvu m konkrtn si
zskv pozornost a pze svch len? Co jim vlastn nabz?
Jak u n nzev k, jsme ureni pedevm dtem a vem, kte se chtj
vnovat jejich veden. Dti v naich
oddlech nachzej vlastn svt, kde se
mohou bezpen rozvjet, pipravit na
ivot v modern spolenosti a pitom
na vlastn ki zat dobrodrustv,
kter ostatn znaj jen zknek afilm.
Dospl si cen monosti realizovat sv
vlastn npady apedstavy ooddle. To
neznamen jen tma her i typ znalost
adovednost, kter chtj udt rozvjet. Jako vedouc si mohou pro svj oddl zvolit libovoln osvden vchovn
systm i zkusit vytvoit vlastn. Mohou
si urit oddlovou symboliku azamen. Vybudovat tak oddlu jeho svbytnou kulturu.
Kdy Vae organizace vznikla, za jakch
okolnost, kdo ktomu dal podnt abyl
i v souasnosti je jejm hlavnm
tahounem?
Letos slavme 25 let od vzniku. Vkvtnu
1990 se odehrla mstsk konference
PO SSM, kter eila svou budoucnost
v novch spoleenskch podmnkch.
Nkter skupiny chtly zruit centrln
zen organizace a mt vt nezvis-

lost. Samy si vymlet arealizovat svj


program, kter nen diktovn centrln
autoritou. Pro nkolik skupin to bylo
natolik dleit, e se nakonec nestaly
soust Pionra, ale spolen zaloily
konfederaci nezvislch, odtud nzev
organizace. Kondor tedy nem dn
vrchn veden, zstupci skupin se pouze
setkvaj na koordinan rad. Po Pio-

nru a Junku byl Kondor tet samostatnou dtskou organizac zaregistrovanou po sametov revoluci. Hlavnmi
postavami pi vzniku Kondora byli lenov veden tehdejch skupin, nap.
Martin Lbal, Vendula Fabinkov, Ivar
Fier, Martin Remi. Dnes thnou Kondor ti mluv, Dan Suchnek, Jan k
aElika Kuthanov.

lenov KONDORa

Kde vude vbec kondoi psob?


Akolik jich dohromady je?
Kondor dnes tvo deset skupin, osm
vrznch stech Prahy adv na Morav. Celkem mme pes sedm set len, ztoho piblin est set je ve vku
do 26 let.

Skupina trnctka
Skupina Koes
Modansk trojka
Star Ves
Skupina Odvnch
Skupina N
Skupina plnk
Skupina svit
Vesmr Praha
Vesmr Bolatice

KONDOR pomrn dlouho krouil kolem RDM, ne se odhodlal pod jej


stechu pistt Jak kritria jste
zvaovali ajak nakonec jednu misku
vah pevila?

Pedstavujeme
Kondorsk touha po nezvislosti dlouho brnila vstupu do RDM. S nstupem mlad generace do veden skupin
se opt vynoila otzka, zda se stt
lenem RDM. Nejdve jsme vyuili
monosti pipojit se krazovmu pojitn. Stm jsme zskali tak kvalitn informan servis. Po nkolika diskuzch
jsme si uvdomili, e lenstv vRDM
ns nebude nijak omezovat a umon
nm se vce soustedit na oddlovou
innost.

Nejdve ns samozejm ek pes


dvacet letnch tbor, kter podaj
jednotliv skupiny. Letos v jnu chystme slet dt Kondora, tentokrte
vimelicch. Tme se, e se po dvou
letech opt sejdou dti a vedouc ze
vech skupin. Utu se tak a navou
nov meziskupinov vztahy. Bude to
vkend pln her asportovnch
kln.
Kter kondo akce zletoka i loska
Vm utkvla vpamti?
V minulm roce jsme byli pizvni
kasti na veletrhu krouk Po kole,
kter se konal vPraze tsn ped zatkem kolnho roku. Pro dtsk nvtvnky jsme napustili bazn, na kterm si
mohli sednout do kajaku a vyzkouet
sv vodck dovednosti. U vedlejho
stanu se kad mohl na chvli stt rytem dostal pilbu aluk se pem. Pak
se za velkho evu ze stanu vyhoupla
dra hlava. Kdo ji trefil, zachrnil princeznu. Stedovk jako vyit.
Jak zajmav akce byste v dohledn
dob chtli podniknout?

Za rozhovor podkoval Ji Majer

Konfederace
nezvislch
dtsk organizace,
z. s.

Foto archiv Kondora

Mte njak sptelen spolky nebo


obdobn organizace, snimi rdi spolupracujete?
Samotn Kondor s dnou organizac
pmo spolupracovat neme, spolupracuj vak jednotliv skupiny. Ty navazuj vztahy se spolky, kter psob
ve stejn oblasti ve smyslu zemnm
i oborovm. Klov jsou osobn kontakty a zjmy jednotlivch vedoucch.
Indinsk oddly spolupracuj s Ligou
lesn moudrosti, dal oddly srznmi
skautskmi stedisky atp.

Novomlnsk 3,
Praha 1, 11000.
e-mail: mluvci@kondor.info
www.kondor.info

13

ZRDM
Zkon odtskch skupinch u je nezdecimuje

Foto Iva Zmov, Ale Sedlek aJi Majer

Postup Sentu, kter dal zelenou novele zkona odtskch skupinch, byl
vsouladu stm, co vtto vci dlouhodob prosazuje esk rada dt amldee
(RDM).

14

V reakci na pslun vsledek jednn


8. schze Sentu Parlamentu R, kter
fakticky potvrdil monost dobrovoln
registrace dtskch skupin, to uvedl
pedseda RDM Ale Sedlek. Pipomnl tak snahu esk rady a dalch
neziskovch organizac zvrtit neblah
osud, kter by adu znich vetn mediln znmch lesnch kolek jinak
nejsp ekal.
Zkon byl ve Snmovn upraven tak, e
nelikviduje ostatn alternativy, a Sent
to svm uvlivm pstupem akceptoval. Zachovv tm pestrost fungujcch
pedkolnch zazen pro dti a ponechv vtomto ohledu rodim svobodu
volby, podotkl Ale Sedlek. Novelu
zkona poslze podepsal iprezident republiky Milo Zeman.
Ve zprvch esk televize ve tvrtek
21. kvtna 2015 se ktomuto problmu
vyslovil Ale Sedlek znovu. ekl mimo
jin, e by pvodn restrikce zashla nejen asi 300 klub, ale je teba si uvdomit, e je tu ispousta oddl, jako jsou
hasii, skauti arzn tbornick kluby,
kter by dky t nepesn definici, kter
pvodn vzkon byla, by na to mohly
tak doplatit.
Sentoi se vtinou 47 hlas (ti znich
byli proti asedm se jich hlasovn zdrelo) rozhodli, e se legislativn normou,
vedenou pod oznaenm Tisk . 66, nebudou zabvat. Novela pesnji definuje pojem dtsk skupiny a umouje
vjimky zhygienickch nrok.
Nvrh pednesl sentorm poslanec Ji
Zlatuka. Pijetm tto novely umonme jako Parlament R dal existenci
lesnm mateskm kolkm, dtskm

klubm a dalm alternativnm zazenm. Atak odstranme obavy mldenickch organizac, kter se ctily bt
nvrhem zkona odtsk skupin ohroeny, prohlsil podle sentnho stenozznamu Ji Zlatuka. Upozornil pitom
na to, e cel nvrh novely byl bhem
ppravy a projednvn v Poslaneck
snmovn prodiskutovn spedstaviteli
Asociace lesnch mateskch kol, seskou radou dt a mldee, lovkem
vtsni adalmi pedstaviteli organizac,
kterch se cel zleitost nejvce tk.

Postoj sentnch vbor k pedloze


ovem nebyl jednotn. Zatmco zdravotnick asociln vbor ji doporuil schvlit ve snmovnm znn, stavn-prvn
ji chtl jet dle upravit tak, aby ad

mohl udlenou hygienickou vjimku za


uritch okolnost dotyn skupin zase
odejmout. Ped pozmovacmi nvrhy
varovala zpravodajka Daniela Filipiov,
podle n by vrcen normy do Snmovny prothlo legislativn proces, co by
nemuselo zstat bez nsledk. Hrozilo
by toti, e skon lhta pro registrace
dtskch skupin podle stvajcho znn
zkona a nkter dtsk zazen by
pravdpodobn zanikla.
Zkon odtskch skupinch, definitivn
prosazen poslanci loni vlistopadu, zamil nsledn na Hrad, ke stvrzen prezidentskm podpisem. Pedseda RDM
se tohoto legislativnho kroku neobval,
nebo prezident republiky Milo Zeman
dal ji jednou najevo, e pvodn znn zkona o dtskch skupinch, kter
potalo sjejich povinnou registrac, nepodporuje. Jsem pesvden otom, e
nae sil ozachovn existence lesnch
kolek a dalch obdobnch zazen,
bude nakonec korunovno spchem,
vil Ale Sedlek.
Prezident republiky loni v jnu zkon
odtsk skupin vetoval; vadilo mu, e
poslanci neschvlili sentn verzi, je by
dal existenci lesnch kolek umoovala. Dochz tak k omezovn spoleensky prospnch obanskch aktivit,
na kterch stoj modern demokratick
spolenost, uvedla tehdy hlava sttu
v dopise pedsedovi Snmovny Janu
Hamkovi. Tm, e prezident republiky novelu podepsal, nic u nebrn jejmu zveejnn ve Sbrce zkon, m
vstoup vplatnost.
Ji Majer

ZRDM
SAFE - Dobrovolnci vdtskch organizacch
odvdj jet vce prce, ne jsme pedpokldali
Seminem v eskch Budjovicch
zaala 18. kvtna 2015 srie kolicch
workshop, seznamujcch jejich astnky svsledky ronho sbru dat sloucch kvyhodnocovn efektivity dobrovolnick prce.

Prmrn poet odpracovanch hodin, vztaen kjednomu dobrovolnkovi,


inil 324.
Prmrn hodinov mzda, spoten metodou venho prmru, obnela
139K. Setench 2898 dobrovolnk vykonalo prci vhodnot 107 milion
a pepoten, v celkovm potu 36 000 dobrovolnk by udlalo, kdyby
vichni takhle prmrn pracovali, prci za 1666000000 korun.
Za zmnku nejsp stoj, e jen na samotnou organizaci Junk esk skaut
pipadla odveden prce vhodnot lehce pesahujc jednu miliardu korun.
j, e a 75% dobrovolnick prce vR
funguje mimo reim zkona odobrovolnick slub. Clem projektu je peliv
zmapovat tuto oblast, najt piny nedostaujc evidence anabdnout een
vhodn jak pro orgny sttn sprvy,
tak pro samotn neziskovky.
RDM

Foto Ondej ejtka (dole) a Ji Majer (nahoe)

Jde ovstup tzv. projektu SAFE, vjeho


rmci akjeho elnmu vyuit pipravila zmnn semin esk rada dt
amldee (RDM) ve spoluprci sJihoeskou radou dt amldee (RADAMBUK). Zamen byl na zprostedkovn
men zskanch zcelkem 34 dtskch
aekologickch organizac.
Men probhalo vobdob od potku
kvtna loskho roku do konce letonho dubna. Na semini jsme se zabvali
mnostvm odpracovanch dobrovolnickch hodin aukzalo se, e vsledn
efekt dokonce pedil nae oekvn,

http://crdm.cz/projekty/safe/

Semine RDM
kvsledkm SAFE
vkrajch:
shrnul obsah eskobudjovickho setkn mstopedseda RDM Ondej ejtka.
Dobrovolnci adobrovolnice vdtskch
neziskovkch odpracovali v prmru
324 hodin, piem statisticky nejpilnjm mscem byl ervenec.
Do sdla jihoesk krajsk mldenick
rady se na semin sjela dvactka zstupc tamnch dtskch organizac. Na
zvr kolen mli monost zapojit se do
diskuse spedsedou RDM na aktuln
tmata z oblasti legislativy tkajc se
dan vsee neziskovho sektoru (zkon o dtskch skupinch, registrace
vrejstku spolk apod.).
V prbhu kvtna a zatkem ervna
2015 probhlo 13 semin RDM kv-

sledkm SAFE v krajch. Zvren konference se uskuten vPraze 18. 6.


RDM spustila projekt SAFE 1. z2013
v rmci Operanho programu Lidsk
zdroje azamstnanost.
Projekt je zamen na een problmu
chybjc metodiky pro realistickou evidenci aohodnocen dobrovolnick prce ve dvou specifickch typech neziskovch organizac: v tch zamench na
prci sdtmi amlde avtch clench
na pi o produ a ochranu ivotnho
prosted. Nkter studie toti odhadu-

veskch Budjovicch (18. 5.),


vPraze (25. 5.),
vHradci Krlov (26. 5.),
vPardubicch (28. 5.),
vOstrav (1. 6.),
vOlomouci (2. 6.),
ve Zln (3. 6.),
vBrn (4. 6.),
vst nad Labem (4. 6.),
vJihlav (8. 6.),
vPlzni (8. 6.),
vLiberci (9. 6.)
vKarlovch Varech (10. 6.)
v Praze (18. 6.)

15

Ze sdruen

Skauti? Lid si je spojuj hlavn sprodou, se


schopnost spolupracovat ahrt fr

Foto Michala K. Rocmanov

Lid si skauty jednoznan nejastji spojuj sochranou prody, dle pak


se schopnost spolupracovat, hrt fr akat pravdu. Svd otom vsledky
beznovho reprezentativnho vzkumu provedenho agenturou Ipsos.

16

Je to vborn zprva, okomentoval zjitn asociace editel vzkumu akomunikace spolenosti Ipsos Tom Mack
na skautsk tiskov konferenci. Konala
se 12. kvtna 2015 ve Skautskm institutu na praskm Staromstskm
nmst a tkala se pedevm toho,
jak je zmnn organizace ajej innost
vnmna veejnost.
Clovou skupinou przkumu byla populace R. Jeho metodika spovala ve
vce ne tiscovce rozhovor, vetn
tch srodii aprarodii, ale isdtmi.
Vzkumnci se zajmali o znmost volnoasovch organizac atrven volnho asu, oto, co si lid se skautingem
spojuj, adle onzory ech na skauting iojejich osobn vztah knmu.
Ukzalo se, e ve spolenosti panuje
obecn shoda v tom, e by dti mly
svj as trvit volnoasovmi aktivitami, nejlpe pohybovmi. Proto tak
osloven astnci przkumu na otzku tkajc se volnoasovch organizac
spontnn uvdli nejastji typov
sportovn kluby aoddly. Na druhm
mst se objevily DDM (znm domeky, tedy Domy dt a mldee) a na
tetm Skaut. Jene a to je jedno
zdrobnch skal, snimi se skauti ve
vztahu k veejnosti dlouhodob potkaj osmou pku ebku obsadil
pro zmnu Junk (akoliv jde o tut
organizaci); po seten vsledk obou
skautskch reprezentant jsou tedy
skauti druz. A v ppad tzv. podpoen znalosti, kdy byli lid dotazovni,
zda znaj konkrtn organizace, jsou
pak skauti nejznmj. Druh je Pio-

nr a tet Sdruen hasi (ech, Moravy a Slezska), pedstavujc vtanou


monost mimokolnch aktivit zejmna
v malch vskch po cel R. Pro zajmavost: nsleduj je Mlad ochrnci prody, Hnut Brontosaurus, YMCA, esk
tbornick unie, Salesinsk hnut mldee, Asociace TOM, Liga lesn moudrosti, Asociace malch debrujr R
aAsociace debatnch klub. (Za zmnku
mon stoj, e vechny tyto organizace jsou zasteovny eskou radou dt
amldee.)
Se skautingem si lid nejastji spojuj
aktivity v prod, tboen a stanovn, uen se novm vcem a vybav si
tak kolektiv, resp. kamardstv. Npl
skautskch oddl vid vochran prody, vuen se rznm dovednostem, ve
hrch vprod avuen dt, jak vn
pet ajak se stt samostatnmi. Skauting lid vnmaj jako pleitost zat
spoustu zitk adobrodrustv, nauit
se spolupracovat atak pomhat druhm. Spozitivnm vnmnm skautingu
pak koresponduje i tm jednohlas
zamtnut pedestenho tvrzen, e by
se lovk ve skautu nic uitenho nenauil.
Ipsos tak zjistil, e skauting podle ptiny respondent postrd inovativnost.
Skautsk hnut je zde vce ne sto let
aveejnost tak me mt dojem, e vci
dlme postaru. To ale neodpovd
skutenosti. Skauti vuplynulch letech
inovovali cel svj program tak, aby
byl blzk souasnm dtem akjeho
naplnn vyuvme tak modern

technologie, podotk ktomu tiskov


mluv Junka eskho skauta Jitka
Taussikov.
My zstvme urit konzervativn
a neinovativn ve svch hodnotch,
podtrhl Josef Vprachtick, to je vc,
kterou chceme dret amyslme si, e
na tom skauting stoj. Pipustil nicmn, e skauti maj rezervy v sebeprezentaci. Vtina naich vedoucch jsou
mlad lid, vysokokolci, lid, kte jsou
blzc dtem, kter vedou, konstatoval
atak on upozornil na skautsk program, kter se bhem poslednch pti,
esti let kompletn pedlval. Take
myslm, e je to sp v tom, e nedokeme o sob mluvit tak, aby zmny
veejnost vnmala, dodal. Je to velk
vzva pro ns, jak veejnosti pedloit,
e vtch oddlech se vlastn ije u trochu jinak, ne jak je pedstava, shrnul
starosta Junka eskho skauta.
editel Mack vtto souvislosti poukzal mj. ina poznatek zjinho vzkumu
provedenho agenturou Ipsos. Vyplv
znj toti, e esk spolenost oceuje tradici, tradin znaky. Lid si uvdomuj, e je to tady opravdu nkdy
troku chaos vbyznysu, vkomunikaci
atakdle. Lid na tradici zanaj slyet
vc take ito je dobr zprva pro vs,
poznamenal Tom Mack smrem ke
skautm.
Tiskov konference ve Skautskm institutu se zastnila tak hereka a modertorka Ester Janekov, kter se
s novini podlila o svoji zkuenost,
vzpomnky a dojmy. Ve skautu jsem

Ze sdruen
jako dt zaila, e se nm dala dvra,
e vci dokeme, ne e se nco bude
zakazovat. To vsouasn dob plat jet dvojnsob, ekla. Zd se j toti, e
dnes se zdt dlaj neschopn bytosti,
kter radji a sed upotae, alespo
se jim nic nestane. Skaut podle n dostane do ruky sekyrku, pilu a nau se
sn zachzet. Je schopn ohldat vnoci
tbor... Ze spolenosti se vytrc draz na to, aby dti vily samy sob
a vily tak svm kamardm, e jim
v tk situaci pomou, mn Ester
Janekov.
J musm ct, e jsme rdi, e v tom
dnenm svt, kter se stle vce posouv do virtuln reality, skauting
me pinet vlastn ta reln dobrodrustv, kter pak dti mohou voddlech skuten zat, zobecnil Josef
Vprachtick.

Nkter zajmav vsledky vzkumu,


vyjden e sel:
Junk esk skaut je nejznmj organizac pro volnoasov aktivity dt
amldee uns; zn ho 75% dotzanch rodi aprarodi a55% oslovench mladch lid ve vku od 15 do 18 let.
Pro 59% rodi aprarodi je urujc pro zvolen volnoasov aktivity pn
dtte. 89% lid si mysl, e lovk ve skautu proije spoustu zitk adobrodrustv; 2% nesouhlas. 89% dotzanch souhlas stm, e ve skautu se lze
nauit spolupracovat sdruhmi; 2% nesouhlas. 87% podpoilo tvrzen, e
skauting nau lovka pomhat druhm; nesouhlas 1%.
Celkem 81% povauje zkuenosti aznalost zskan ve skautu za uiten pro
ivot; 3% nesouhlas. Skauting podporuje podle 84% rozvoj tvoivosti; 3%
nesouhlas.
Hodnoty skautingu jsou pedevm ochrana prody (79 %), spoluprce (42
%), smysl pro fair play (36 %), pravdomluvnost (25 %), ohleduplnost (20%)
aspoleensk prospnost (18 %). Ve skautu se lovk nau eit problmy
(78%; nesouhlas 3 %). 81% rodi by sv dti podpoilo vzjmu ovstup do
skautskho oddlu. Skauting je modern, inovativn (31%, nesouhlas 20 %).

Ji Majer

asopis Zmeek, kter pro dti ze vech dtskch domov vesk


republice vydv obansk sdruen Duha Zmeek zHavova, se stal podle
hodnocen porotc nejlepm asopisem roku 2014 vkategorii asopis
sttn sprvy, veejnho aneziskovho prostoru azskal cenu Fnix.
Sout oceuje inovativnost, efektivitu, kvalitu zpracovn i kreativitu. Je
uren pedevm pro firmy a jejich
noviny, katalogy nebo vron zprvy,
nkter kategorie se vnuj tak neziskovmu sektoru.

lejn kole Open Gate v Babicch, kde


studuj tak dti z dtskch domov.
Vanketch se Zmeek zabval napklad kapesnm, kter dti vdomovech
dostvaj, nebo jejich vztahm s vychovateli.

Ocenn asopis pin dtem do dtskch domov a vchovnch stav


nejen radost azbavu, ale pedevm
informace odtskch prvech, kontakt
sokolnm svtem anabdku aktivit, do
kterch se mohou kluci aholky zapojit. Zmeek zrove dv pleitost
talentovanm dtem vtinu obsahu
pipravuj dti zjednotlivch domov.

Redakn prci zajiuj tvrci asopisu


zdarma, vydavatel plat jen nklady na
tisk apotovn. Na to zskv finance
zdar agrant. Mezi hlavn adlouhodob finann partnery Zmeku pat pedevm Nadace Terezy Maxov,
MMT R a The Kellner Family Foundation.
fredaktorem asopisu je Luk Kotlr, student Open Gate, kter vyrstal
astle ije vDD Uhersk Ostroh, dtsk redakci fuje sedmnctilet Albn
Balt zDD Stakov.
Editorem webu www.zamecek.net je
vysokokolk Frantiek Berger z DD
Olomouc, na pprav asopisu se podlej tak odchovanci domov Veronika Vargov (DD Humpolec), Gracin
Svaina (DD Jemnice), Frantiek Miker (DD Mikulov) aMilo Nguyen (DD
Krsn Lpa).

Je to pro m splnn velkho snu. asopis jsme sOndrou Polkem ze skupiny o5&Radeek vymysleli vroce 1997,
na kad nov osmistrnkov a ernobl slo jsme pak pokad tce
shnli penze. Postupn jsme zskali
dvru dt apze sponzor inadac,
kter se problematice dtskch domov vnuj, take dnes mme vtinou
kolem 90 barevnch stran. Naplnme
je hrav, zdomov nm pichzej destky mejl pln zprv afotek od len

na dtsk redakce, svil se zakladatel adnes pedseda Zmeku Vladislav


Sobol.
Vroce 2014 se asopis vnoval napklad cause kluk, kte v DD Krlky
napadli vychovatele, projektu Nadace
Terezy Maxov dtem s nzvem New
Job New Life, kter nabz starm dtem uplatnn na trhu prce, nebo ko-

Vladislav Sobol

Foto Luk Kotlr

asopis Zmeek zskal cenu Fnix

17

Rozhovor
Vporadn rad pro mlde Rady Evropy
zastupuje RDM Jan Husk

Foto Michala K. Rocmanov

Jan Husk zpedstavenstva RDM alensk organizace AFS byl zvolen


Evropskm frem mldee do poradn rady pro mlde Rady Evropy
Advisory Council on Youth by Council of Europe), ato na mandt vletech
2016 a 2017.

18

Poradn rada pro mlde se skld z30


mladch zstupc nesttnch neziskovch organizac ast mldee (20 zvolench zlenskch organizac Evropskho fra mldee a 10 nominovanch
sekretaritem Rady Evropy mimo lenskou zkladnu Evropskho fra mldee). Poradn rada pro mlde poskytuje
nzory avstupy mladch lid asektoru
mldee. Zrove zajiuje, aby mlad
lid ajejich nzory byly pln zaleovny do dalch aktivit Rady Evropy.
Poradn rada spolupracuje se zstupci
ministerstev lenskch zem Rady Evropy a pi hlasovn o politikch mldee Rady Evropy m stejn postaven
jako ministert zstupci stt. Jedn
se otzv. systm spoluzen (co-management). Rada Evropy se voblasti mldee zamuje pedevm na podporu
vzdlvn, lidskch prv, demokracie
amobility vEvrop.
Honzo, prosm, me nm trochu svoji novou innost piblit? Vem bude
spovat Tvoje prce v poradn rad
pro mlde Rady Evropy?
Hlavnm kolem poradn rady je poskytovat nzory mladch lid a praktick zkuenosti zoblasti prce smlde a sektoru mldee obecn. To je
pro Radu Evropy velmi dleit, nebo
sama poskytuje mladm lidem aneziskovm organizacm adu monost, jak
se mohou aktivn zapojit, a podpoit
tak zdrav rozvoj spolenosti v Evrop. Zrove Rada Evropy podporuje
pstup mysli globln ajednej lokln nechce toti budovat uml svt
na mezinrodn rovni, naopak usiluje
o uvdoml rozvoj mstnch komunit
a ivota. Zrove je Rada Evropy mezivldn organizac, kde se jednotliv
lensk stty sna koordinovat arozvjet sv aktivity tak, aby co nejlpe podporovaly mlad lidi vjejich rozvoji, ato
v demokratickm duchu, pi respektu
k lidskm prvm, aby tak podpoily
zdrav fungujc spolenost vEvrop.
Prakticky to zdaleka nebude takov zbava, jak se me zdt jde pedevm
oto komunikovat se sektorem mlde-

e, zpracovvat podklady, nzory, analyzovat a peliv prostudovat a pipomnkovat adu podklad adokument
Rady Evropy asnait se je upravit tak,

aby se obsaen mylenky dostvaly do


relnho svta anezstaly jen na papru. S tm souvis i spoluprce s ministerskmi ednky a ppadn s politiky. Rada Evropy m inkolik finannch
nstroj, take st m prce bude
i kontrola finannch tok do oblasti
mldee, kontrola rozpot, pidlench grantovch prostedk apod.
Poradn rada pro mlde nkolikrt
ron zased spolen s Evropskm
dcm vborem pro mlde (CDEJ),
kde jednaj oficiln sttn zstupci
lenskch stt Rady Evropy a Evropsk kulturn konvence. Tato jednn
jsou rmovna tzv. spolenou radou
pro mlde, kde stejnou vhou hlas
rozhoduj zstupci stt amladch lid
oprioritch, clech arozpotu Rady Evropy pro oblast mldee. Projednvaj
se nap. rozpoty, aktivity a hospodaen Evropskch center pro mlde ve
trasburku a Budapeti i Evropsk
nadace pro mlde (European Youth
Foundation).
esk ministerstvo kolstv, mldee
a tlovchovy je ji dlouholetm aktivnm lenem vRad Evropy voblasti
mldee, moc se tak tm ina spoluprci se zstupci esk republiky, se
ktermi ji spolupracujeme i v dalch
oblastech, nap. na podpoe strukturovanho dialogu smlde.

Co m vlastn vechno Rada Evropy


voblasti mldee na starost?
Poradn rada me iniciovat iprojednn nkterch novch tmat advat sv
doporuen prakticky k emukoliv, co
se mladch lid dotk. Hlavn zamen cel Rady Evropy je vak na podporu
demokracie, lidskch prv a tzv. vldy
prva nebo tak podporu prvnho sttu. Pod tm se skrv spousta dalho,
pedevm oblast vzdlvn mladch
lid, podpora aktivnho zapojovn mladch lid do spolenosti (participace),
dobrovolnictv
Vsouasn dob pracuje poradn rada
pro mlde na dvou velkch tmatech,
kter jsou aktuln ipro eskou republiku tzv. mainstreamingu mldee,
co znamen, e zjmy a postaven
mladch lid by mly bt zohledovny
ve vech politikch, kter na mlad lidi
jakkoliv psob. Nap. kdy se pipravuje nov zkon nebo politick strategie,
aby se tak dbalo na poteby a zjmy
mlad lid, od zkon o ivotnm prosted, pes vzdlvn, po zdrav i sociln problematiku. Videlnm ppad
aby mli mlad lid imonost vyjdit
se kpprav tchto dokument, jejich
realizaci ahodnocen jejich innosti.
Pro takov pstup je ale nutn, aby probhala dn koordinace politiky mldee na celosttn rovni. Mj osobn
nzor je, e esk republika jako stt
bohuel politiku mldee spe upozauje, a proto jinak velmi schopn
avak kapacitn omezen odbor pro
mlde na MMT m omezen monosti pro svoji prci vtto oblasti. Snad
se do budoucna poda jejich kapacity
ivtto oblasti poslit.
Druhm velkm balkem tmat pro
poradn radu je nyn tzv. pstup postaven na prvech v oblasti politik
pro mlde. Zabv se nap. podporou
vzdlvn, lidskm prvm, obanskmu vzdlvn, uznvn neformlnho
vzdlvn, ochran ivotnho prosted, antidiskriminanm politikm i
emancipaci mldee ve spolenosti.
V poslednch letech je tak mon
stle vce zaznamenat po cel Evrop,

Rozhovor

Rada Evropy v oblasti mldee pod kadoron tak tzv. Svtov fra
demokracie. Mon si vzpomenete,
e vlistopadu 2014 byl na tomto fru
prezentovn tak projekt esk rady
dt amldee Kecejme do toho jako
jeden z celosvtov dobrch pklad
praxe, jak mlad lidi zapojovat do veejnho politickho dn. V roce 2015
se toto frum zam na tma hranic
svobody a bezpenosti, co je podle
m velmi dleit otzka dnen doby.
Aktivit je vce, vminulosti se RDM zapojovala pedevm do oblben kampan Kad jsme jin vichni rovnoprvn i vyslala mlad lid zlenskch
organizac na jazykov a multikulturn kurzy Rady Evropy pro pracovnky
s mlde. Poradn rada pracuje nyn
tak na podpoe obanstv aparticipace, mezinrodn spoluprce mldee
arovnch pleitost pro mlde. Spo-

lupracuje nejen slenskmi stty Rady


Evropy, ale i s Evropskou uni (Rada
Evropy a Evropsk unie spolen realizuj program tzv. Partnerstv voblasti
mldee).
Aoem jednalo na svm zasedn tentokrt Evropsk frum mldee, krom voleb do poradn rady?
Krom ady organizanch a statutrnch zleitost byly npln dv nov
rezoluce Evropskho fra mldee, na
kterch pracovaly vminulch mscch
pracovn skupiny mladch lid z lenskch organizac fra. Prvn z rezoluc
se vnovala doporuenm pro podporu
inkluzivn aoteven spolenosti aroli
mladch lid aorganizac dt amldee vn. Druh rezoluce se zamovala
na podporu kvalitn prce pro mlad.
Kobma se selo pes 200 pipomnek
z lensk zkladny, jen RDM podala
skrze svoji zstupkyni Zuzku Vankovou zJunka azpedstavenstva RDM
pt nvrh na zmny ana dalch destkch se Zuzka podlela spolen
sdalmi radami mldee zEvropy, se
ktermi zce spolupracujeme v rmci
kooperan platformy BBC+.
Prvn rezoluce o inkluzivn spolenosti se zamuje na doporuen, jak
pedchzet preventivn nenvistnm

projevm a vyleovn mladch lid


z rznch prosted ze spolenosti,
a pedchzet tak i nrstu nsilnch
aktivit mladch.
Druh rezoluce se sna upozornit zejmna Evropskou unii ajej lensk stty na zpsoby, jak co nejefektivnji zachzet sprostedky, kter na podporu
zamstnvn mladch uvoluje Evropsk unie (tzv. Balek pro zamstnanost
mldee EU). lensk stty EU se vminulosti shodly mimo jin na podpoe
tzv. zruky pro mlde, kterou v R
zavd iMinisterstvo prce asocilnch
vc. Nicmn o monostech, dopadu
a znalosti tohoto mechanismu mezi
mladmi lidmi v esk republice bohuel hodn pochybujeme, respektive
vme, e je slab vporovnn spotencilem, kter nabz akter vnkterch
dalch lenskch sttech EU ji prokzal. Aje to koda, nebo zaveden tchto zruk pro mlad vzelo abylo podpoeno i samotnmi mladmi v rmci
tzv. strukturovanho dialogu EU smlde. MPSV by mlo vce spolupracovat
sorganizacemi dt amldee na jeho
propagaci, podobn jako je tomu ivjinch evropskch sttech. I to je nap.
jedno zdoporuen zmnn rezoluce,
kter se projednvala.
Ptala se Michala K. Rocmanov

Foto Ji Majer

vetn R, kampa No Hate Speech


Movement tedy aktivity na podporu
boje proti nenvisti ve spolenosti, ato
nejen proti nenvistnm projevm vivm, ale ion-line prosted. Kdy si petete prakticky jakoukoliv diskuzi pod
lnky na internetu zjistte, jak je dleit zamovat se ina takovto projevy nenvisti i kyberikany. Nstroj je
mlo, ale prevence aoblast vzdlvn
vtomto hraj velmi dleitou roli.

Strukturovan dialog smlde


na NGO Marketu 2015
Nov prostory praskho Fora Karln se
staly 23. dubna 2015 djitm 16. ronku NGO Marketu tradinho veletrhu neziskovch organizac. Spolu sdalmi dvma stovkami neziskovek se ho
zastnila iesk rada dt amldee,
kter na prezentanm stanoviti slo
10 nabdla zjemcm informace tkajc se nkterch svch vybranch projekt. Vedle Evropsk karty pro mlde
EYCA aChrudimska-Hlinecka, propagujcho turistick ruch ve zmnnm regionu, lo pedevm oprojekt Nrodn
pracovn skupiny pro strukturovan dialog s mlde, doplnn odpolednm
workshopem.
Podle lektorky Michaely Cvachov asi
tetina zjemc zavtala do dialogovho stanu ze zvdavosti; dv tetiny
pily clen. Nkte znich proto, e
projekt znaj, chtli se se mnou setkat
azeptat se na pr drobnost. Apr jich

pilo proto, e sami u strukturovan


dialog zkouej dlat achtli vidt moji
prezentaci, vysvtlila lektorka. Take
mi workshop dal ipjemn pocit, e to
nen pln schovan tma, kter by nikoho nezajmalo, dodala.
Workshopu se astnili zstupci nov
vznikl mldenick organizace iti, kte pracuj smladmi u hodn dlouho.
Jejich clem bylo zjistit, jak dky strukturovanmu dialogu mohou posunout
svoji innost smlde dl ajak zapojit
mlad do rozhodovn ovlastnch osudech adn vjejich okol. Nae debata
po skonen workshopu se tkala monost financovn projekt dky klov
akci 3 zprogramu Erasmus+ azapojen
se do aktuln evropsk konzultace dky
reflexi vstup z Evropsk konference mldee v lotysk Rize, podotkla
Michaela. Podle n jde oto, aby mlad
vbec mli zjem o veejn dn, aby

o nm mli alespo povdom. A na


druh stran protoe strukturovan
dialog je tak opoliticch aby politici
vdli, jak se maj mladch zeptat ajak
mohou zapojit mlad lidi do svch
mnohdy nepehlednch politickch
aktivit. Tak, aby politika a sprva vc
veejnch pedstavovaly pro mlad lidi
voln pole psobnosti ane nco cizho
ajim nepjemnho.
Ji Majer

19

ZRDM
Sametky hra pln skutench pbh se vrac

Foto archiv RDM (nahoe) aPetr Molka (dole)

Pob od srpna klistopadu...


Tak jako loni iletos si budou moci vyznavai geocachingovch aktivit obohatit
sv znalosti ve he Sametky, pln pamtnickch vzpomnek a lidskch osud. Hru s pznanm podtitulem Od
srpna k listopadu organizuje ji podruh esk rada dti a mldee (RDM).
Atraktivn, zbavnou formou se tak sna
zprostedkovat zejmna nov nastupujcmu pokolen opravdov pbhy zdoby
boj za svobodu a demokracii, kter se
vna vlasti odehrvaly od srpna 1968 do
listopadu 1989. Pbhy znm i neznm, obyejn ineobyejn, budou hri
nachzet ve schrnkch tzv. kekch
ukrytch na mstech, s nimi jsou njak
spojeny.
Pilotn ronk, konan jako pipomnka
tvrtstolet, kter ubhlo od udlost
Sametov revoluce vroce 1989, byl oteven jednotlivcm, kte se do soute
pihlsili. Letos se mohou zastnit nejen jednotlivci, ale iskupiny dt akoln
tdy, k koordintorka projektu Karolna Puttov.
Je pesvdena, e dky spoluprci s renomovanmi organizacemi spolenost
lovk vtsni, programem Jeden svt na
kolch, Post Bellum, projektem Msta
pamti nroda, Antikomplex adalmi
mohou Sametky nabdnout kvalitn vzdlvac obsah. Ato nejen pro neformln
vzdlvn pi prci s dtmi a mlde

vjejich volnm ase, ale ivpodob vukov ltky vhodn k doplnn vkladu
djepisu, respektive na modern historie, a podnt vyuitelnch ve vchov
kodpovdnmu obanstv.
Hra zane symbolicky 21. srpna. Ptrat
po piblin 150 schrnkch s pbhy
bude pitom mon ve vech krajch
esk republiky a do 17. listopadu
2015; Sametky tedy obdobn jako loni
potrvaj zhruba ti msce.
Do prvnho ronku se zapojilo pt stovek hr, kte hledali poschovvan
keky spbhy spjatmi sodporem proti
komunismu a jeho pdem v roce 1989.
Nejpilnj hledai si krom odmny
vpodob zitk, spojench s ptrnm
asobjevovnm stpk naich novodobch djin, odnesli inkterou zpknch

cen vnovanch do soute jejmi partnery.


Nejinak tomu m bt tak letos. Po
skonen hry budou vylosovni vherci
odmn, kter vnovaly napklad spolenosti Mindok, Aligator, Fann a dal.
Zajmav ceny souvisejc sdanm tmatem vnovaly rovn organizace, kter
pomohly se shromdnm autentickch
pbh.
erstv informace ohe Sametky se mete dozvdat na informanm serveru
ADAM.cz (www.adam.cz).
Slovo Sametky, pouvan v projektu
RDM, je vrazem vzniklm ze spojen
slov SAMETov vzpomnKY nebo SAMETov keKY. Nzev Sametky tedy odkazuje knosnmu nmtu cel tto hry.
Tiskov zprva RDM

Skupinov jzdenky lze stle zakoupit na pokladnch D


esk drhy od zatku kvtna zavedly
zmny pi nkupu jzdenek na skupinovou slevu pro vce ne 5 osob.

20

Po15. kvtnu dolo kdalm zmnm:


V ppad nkupu jzdenek mn ne
72hodin ped odjezdem lze zakoupit
skupinovou jzdenku tsn ped odjezdem pmo na pokladn. Tam, kde na
ndra pokladna nefunguje, je mono
skupinovou jzdenku koupit iuprvodho ve vlaku.
Skupinovou slevu je mon vyut, je-li
pro skupinu cestujcch nejvhodnj.
Sleva je kalkulovan pro skupiny 2 a
30 osob. Prvn cestujc zaplat Zkladn
jzdn pro dospl, druh cestujc obdr slevu 25%, tet akad dal cestujc
obdr slevu 50% bez ohledu na vk.

Kdy nen nutno objednat cestu pedem:


a) pi cestovn skupin do 5 osob
b) pokud nechcete vyut objednvkov
systm. Vtakovm ppad vak nemete vyut vhody plynouc zobjednn
cesty pedem (nap. mstenky).

Dle sdlen editele odboru osobn pepravy eskch drah Jiho Jeety tento
stav bude trvat nejmn do 1. ervence, ale s nejvt pravdpodobnost a
do 1. z 2015.
Pesto doporuujeme vyuvat inadle
objednvkov systm D api rezervaci
jzdenky vce ne 72 hodin ped odjezdem vyuvat formul eskch drah
viz www.cd.cz/skupiny. Soust takto
zarezervovanch jzdenek je imstenka
(vbnch vlacch).
Objednvkov systm funguje inadle
systmem, popsanm vlnku:
h t t p : / / w w w. a d a m . c z / c l a n e k 2015050041-na-vypravu-vlakem-aneb-jak-nakupovat-jizdenky-nejen-prooddily.html
RDM

ZRDM
Slevy pro dritele karet EYCA vroce 2015
Vposledn dob se nm podailo vyjednat pr velmi zajmavch
slev pro majitele karty EYCA ipro lensk spolky esk rady dt
amldee. Rdi pedkldme dva pklady nejnovjch slev...

Lanov centra
apaintball s20% slevou!
Firma COODY OUTDOOR je provozovatelem lanovch center vZOO Jihlava, na
Landtejn a elivce. Mete si tam vyzkouet a ut pozoruhodn aktivity, od
lukostelby pes lanov dobrodrustv a
po aquazorbing i aquarunning.
Pro poskytnut 20% slevy na lanov centrum apaintball vem oddlm aorganizacm RDM, a tak pro jistotu, abyste
neekali frontu, vyplte radji rezervan
formul, a to ti dny ped plnovanou
nvtvou.
Formul najdete na adrese:
www.coody.cz/rezervace.html

Vce informac najdete na webovch


strnkch www.coody.cz
S kartou EYCA (nebo lenskou kartou
EYCA) mte obdobn slevy.

Mte rdi modely?


Nebo je rdi stavte?
Tak vs jist pot nejnovj sleva 10%
pro dritele EYCA karty, ato ve vech obchodech Pecka Model.
Mte rdi modely na dlkov ovldn?
Modelstv nabz RC modely, plastikov modely, makety amodelsk psluenstv. Mte rdi automobily azvody,
nebo rdi zdolvte pekky? Pak jsou

Vhody online cestovnho pojitn


pro dritele karet EYCA:
pojitn plat na celm svt (krom esk republiky)
neomezen poet vycestovn
dlka jednoho pobytu vzahrani me bt 45 nebo 180 dn nepetrit
mete si vybrat rizikovou skupinu Turista nebo Sport, podle toho, jak aktivity
vzahrani provdte
neomezen asistenn sluba veskm jazyce je klientm kdispozici NONSTOP
online nahlaovn pojistnch udlost zpojitn lebnch vloh vzahrani
pojitn lze sjednat pro vechny typy karet EYCA
platnost pojitn me bt a 365 dn (maximln vak do
doby platnosti va EYCA karty)
Dal, podrobnj informace smonost vlastnho objednn
najdete na:
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvyhodnejsi-cestovni-pojisteni-v-cr-jen-s-kartou-eyca

Modelstv nabz tak motory, akumultory, nabjee apalivo pro RC modely.


Najdete tam tak stavebn materily,
kter pi konstrukci RC model vyuijete
avneposledn ad katalogy aknihy, kter se RC modely zabvaj.
Sleva se nevztahuje na vrobky DJI
aFOXTOYS.

Foto archiv Coody Outdoor aPecka Model

pro vs ideln modely aut a jist si vyberte to sprvn RC auto pro v voln
as. Vyrte ve volnm ase rdi kvod?
Pak zkuste RC modely lod i ponorek.
Nebo chcete nco nespoutanho, bez
omezen msta provozu? Pak se zamte
na RC modely vrtulnk nebo RC modely
letadel.

Vechny poboky naleznete vnaem slevovm vyhledavai:


http://www.eyca.cz/slevova-mista/vyhledavani?keys=pecka+modelar
Pro lensk organizace RDM plat bu
sleva 10% na lenskou EYCA kartu nebo
pi odbru nad 7000K je poskytovna
13% sleva. Rezervace pro oddly poslejte
psemn na adresu: matej.pecka@peckamodel.cz avmailu uvete jmno Vaeho oddlu, kontaktn osobu atelefon.
Redakce

Ve okart EYCA, kemu slou ajak ji


zskat najdete na www.eyca.cz

21

ZRDM
Zstupci RDM nvtvou unmstka ministra

Foto Ondej ejtka (nahoe) aarchiv Radky Pelov (dole)

Vokamicch personlnch otes na MMT pijal nmstek pro mlde


asport Petr Hulinsk zstupce nrodn rady Alee Sedlka, Tome
Novotnho aOndeje ejtku.
Nae nmty apoadavky: udret existenci odboru pro mlde a nedopustit
jeho perod na pouh oddlen, udret
naven prostedk, kter pro leton
rok ve vi 40 milion prosadil odchzejc ministr Chldek, vrtit reim investic, kter byl na odboru pro mlde do
roku 2014 akter spolkm vyhovoval.
Strun reakce pana nmstka: ANO
ANO NE.
Jednn bylo vcn, krtk, dynamick
aptelsk, ikdy ztv zastnnch
je jasn, e momenty oekvn stdaly ichvle zklamn. Urozhovoru byl
ptomen i editel odboru pro mlde
Michal Urban.
Rozeli jsme se ssmvem astm, e
po jmenovn novho ministra budou
jednn pokraovat.
Tom Novotn

Bezov lstky 5
Bezov lstek je ocenn, kter si mezi sebou vesk republice navzjem
udluj vedouc dtskch oddl za prci sdtmi apro dti. M dvanct
stup, kter postupn vyjaduj rozsah prce ocennho vedoucho.
Historie Bezovch lstk sah a do roku 1966.
Ujeho zrodu stl Jan Galn imn ajeho ptel, odal pokraovn
tradice peuje Galnv nadan fond.
1. Vjak organizaci psob, co sdtmi dl aco t na prci sdtmi bav?
2. Pi jak pleitosti jsi svj posledn
BL dostal aco to pro tebe znamen?

Radka Lobi Pelov,


zelen BL

22

1. Asi od svch 12 let jsem psobila


voddle Fram, kde jsem mla svoji druinku mladch dt, se ktermi jsme jezdili ven asnaili se vduchu skautskch
zsad vzdlvat. V pozdjm vku m
kamard ze sptelenho oddlu Spirla podal o veden pedkolnch dt,
ale stmi jsme absolvovali jen tbory.
No avdosplosti jsem si zaloila vlastn oddl Skyla, kter jsem ale kvli prci
slouila prv se Spirlou.

Od tto doby se specializuji na prci


s postienmi, a to nejen s dtmi, ale
ijejich rodii. Nejsem typick volnoasov dobrovolnk. Nevzdlvm dti,
nezapluji jejich voln as Prost pomhm, ato iprofesn. Smuji rodie
sdtmi; pomhm jim uplatovat jejich

prva; um je, jak se osebe vc starat,


jak na sebe mt as. Vnuji se vtomto
ohledu idosplm. Je mnoho organizac, kter umj anabzej sv sluby J
pomhm rodinm zskat prostor, aby
se onich dozvdli amli vbec anci
aas je vyut.
K tto innosti extern lektoruji a pomhm pi vzdlvn pracovnk
a dobrovolnk volnoasovek, socilnch pracovnk a ednk. Ve je
zameno na sociln oblast a prci
slidmi. Myslm, e dtskm vkem sice
vechno zan, ale nekon :).
Ke sv prci, co je mi konkem, jsem se
ale pomalu vrtila tak zase ke klasitj prci sdtmi. Sv postien neopoutm, ale zaala jsem se optovn
vnovat i zdravm dtem, a to jako
vedouc na dtskm tboe Brnnka.

Anketa

2. Bezov lstky jsou pro m silnm


pojmem a dlouhou dobu (asi od roku

1998) jsem je vnmala jako symbol urit skupiny vyvolench, kte mli jaksi
svj svt. Setkvala jsem se s nimi na
vzdlvacch akcch volnoasovch pracovnk amjely m. Uznvala jsem je,
obdivovala atak troku zvidla :).
Vdla jsem, e moje prce je jin anemohu se pynit celodenn prac s dtmi jako teba Mikin, Tatanka, Kolava,
Medvd, Atka, Fakr, Cuti, ek a jin,
kte jsou mi velkou inspirac. Pesto ale
nkdo piel aekl, e to, co dlm, m
taky smysl, ae bych si snad zaslouila
svj prvn Bezov lstek.
A musm ci, e to bylo vn velk
asiln pekvapen. Bylo to na RVVZ (Regionln vzjemn vmn zkuenost,
pozn.) vMikulov 2013 aod t doby mi

zelen lsteek obv moji pracovniku


a u i j patm mezi ty, o kterch nkdo zjistil, e svoji prci dlaj slskou
asnad tak troku jako posln :).
Pipravili Kateina Palov aJan Burda

Informace apravidla udlovn BL naleznete na adrese www.brezovylistek.cz


anawww.facebook.com/brezovelistky

Pedstavte si, e mete nkter zronch obdob


prodlouit (na kor jinho). Jak by byla Vae volba apro?

Ester Janekov

Ji W. Prochzka

Filip Chmel

Kdybych mla prodlouit jedno ron


obdob, tak bych prodlouila lto. Protoe j mm hrozn rda teplo; mm
pocit, e mi dv nejvc svobody: t
m, e lovk nemus eit, co si oblee
Navc pro m lto vdycky znamen
hodn volna j pes lto vcemn
nepracuji, take trvme as spolu
s dtmi. U te se tme na to, co
podnikneme se Srou, im synov maj
spoustu aktivit. Jet kdyby tak manel
ml cel lto voln, to bychom pod
cestovali

Mm rd onen krsn podzim, kdy listy


jsou barevn a slunce svt jako nen
a jablka jsou erven jako rty holek
a vestky se modraj proti blankytn
obloze
Apak hlavn draci! Miluju draky (akoli
jsem drakobijce Ji) a na podzim jich
na strnch za mstem poletuj destky, stovky. Nevad, e jsou paprov, ale
ovldaj je dti. Apro dti, to je pece
jasn: protoe dti um ovldat vechna
zvata. Anejen vpohdkch. Adraky,
ty paprov, umj ovldat nejvc. Proto
mm tak rd dra podzim.
Podzim pln hub a mrnho slunce by
mohl trvat klidn a do Vnoc.
To by se draci jen tak tak vystdali sJekem. Anebo by se na nich Jeek nauil ltat.

Asi by mi nevadilo prodlouit zimu


a posunout jej zatek o nco dve.
Pi zachovn dlky roku by se tm zkrtilo podzimn obdob plskanic ahnd
snhov rozjedn beky. Je to jedin
moment v roce, kter m nikdy pli
nebavil akdybych onj piel, asi by
se mi po nm ani nestskalo. Navc by
se tm prodlouila sezna na umavsk
Filipov huti, kde m nae Liga lesn
moudrosti jedin finann sobstan
ubytovac zazen Fram. Dky tomu by
se Fram mohl stt jet sobstanj.

hereka amodertorka,
skautsk vedouc

Prost: j miluji lto. A je pravda, e


jsem ho vdycky mla spojen stborem avlastn cel rok jsem se na przdniny ana lto hrozn tila.

spisovatel legenda esk fantastiky

Foto Michala K. Rocmanov, archiv Jiho W. Prochzky aMarek Kraji

S tmito dtmi podme v prbhu


roku akce, ve kterch se je sname
maliko vchovn ovlivnit a na tboe
je pak troku nadnesen clem pet
bez wifi, elektrickho proudu a tepl
vody.
Nemohu vlastn ani ci, co m na tom
vem bav tak jednodue to nevnmm. Prost mm pocit, e dlm to,
co bude uiten ipro ostatn. Vnmm,
e oto, eho se mi dostalo, se mohu podlit, adl mi radost, kdy jsou moje
schopnosti k uitku i druhm. T m
rozvjet ostatn, vzdlvat je, ukazovat
jim jejich vlastn svt zjinho pohledu,
zvtovat jejich prostor.

nelnk Ligy lesn moudrosti

Spe ne prodluovn ronch obdob


bych jich pidal navc jet nkolik novch. To by teprve bylo pestr. Navrhuji
tyto nzvy: jaro, rol, lto, topo, podzim, zimzim, zima, maja.

23

Fotogalerie Archy

Navigamus 2015 se konal na Sei (foto David Urban)


Fotbal pro rozvoj zahjil kampa 2015 (foto archiv FPR; INEX-SDA)

24