Anda di halaman 1dari 18

Passionate Enquiry and School

Development: A Story About Teacher


Action Research
Oleh : Marion Dadds

Konsep Kajian Tindakan


Kajian tindakan ialah dimana ianya melibatkan
perubahan, dimana ianya memberi pengetahuan yang
berguna kepada para guru. Menurut (Bassey, 1990)
kajian tindakan ialah dimana para guru cuba untuk
memperbaiki keadaan sekeliling iaitu sekolah.
Pengetahuan dan kefahaman didapati melalui proses
penemuan dimana ketika kajian ini dilakukan. Didalam
kajian tindakan terdapat 4 perkara asas iaitu merancang,
bertindak, memerhati dan mereflekssi.

Menurut buku "Practical Action Research for Change"


oleh Richard A. Schumuck dimana ianya menyatakan
Kajian tindakan merupakan suatu aktiviti profesional yang
berterusan dan sentiasa berpusing dimana ia perlu diintegrasikan dari semasa ke semasa supaya ada
perubahan yang berlaku dan sekaligus melakukan
pembaikan. Kajian tindakan adalah sesuatu yang
praktikal kerana data yang di-kumpul boleh membawa
perubahan terhadap kelas atau sekolah dengan segera
selepas kajian tersebut. Kajian tindakansebagai ialah
agen perubahan kepada pengajaran dan pembelajaran
seorang guru itu.

Mengapa Guru Perlu Melakukan Kajian


Tindakan??

Melalui buku ini saya mendapati para penulis menyatakan:-Memperbaiki teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam
kelas
-Untuk menjadikan guru itu lebih kreatif di dalam kelas, dimana
tidak tertumpu kepada cara tradisional sahaja.
-Mengenalpasti punca dan masalah didalam pengajaran dan
pembelajaran didalam kelas dan sekaligus meningkatkan mutu
pengajararan dan pembelajaran.
-Guru juga sebagai agen perubahan kepada para pelajar,
dimana guru perlu mencari alternatif supaya para pelajar
menyukai apa yang diajar oleh para guru.
-Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dimana para guru
perlu mempunyai teknik-teknik yang menarik didalam kelas.

Rekabentuk Kajian Tindakan


Model yang digunakan ialah:
Kemmis and Mctaggart (1988) menyatakan bahawa
model ini menggunakan 2 kitaran dimana ianya
melibatkan 4 langkah iaitu merancang, bertindak,
memerhati dan juga menreflek. Ianya dilakukan secara
berterusan dan sehingga ke satu tahap yang boleh
dikatakan memuaskan.Didalam buku ini Vicki sebagai
penyelidik kajian tindakan telah membuat kajian tindakan
terhadap pelajar, guru dan juga pentadbiran sekolah itu
sendiri. Ini bermakna kajian dilakukan dikalangan
komuniti sekolah itu sendiri.

Sampel Kajian
Pelajar-sampel ini dilakukan didalam kelas ketika kajian
ini dilakukan.
Guru-sampel ini dilakukan ketika guru ini melakukan
matapelajaran yang berbeza atau sama didalam kelas.
Pentadbiran sekolah-sampel diambil bagi mendapatkan
sokongan bagi kajian yang telah dilakukan bagi guru
mencapai tahap pengajaran dan pembelajaran yang
baik.

Set Kajian
Kajian ini banyak dilakukan di kawasan persekitaran
sekolah dimana didalam kelas dan diluar kelas seperti di
bilik pengetua.

Prosedur Kajian Tindakan


Prosedur kajian tindakan yang dilaksanakan mempunyai
beberapa langkah tetap iaitu:
Langkah 1: Mengenalpasti isu, masalah dan situasi yang
dikaji
-Masalah atau isu disekolah seperti kurikulum,
pentadbiran proses pengajaran, pembelajaran dan
program kokurikulum ini perlu dikenalpasti terlebih
dahulu dalam melaksanakan kajian.
-Setelah isu/masalah kajian ditentukan, objektif kajian
perlu ditulis dengan jelas.

Langkah 2: Merancang Penyelidikan


-Untuk merancang, perlu melibatkan guru yang ramai
untuk mendapatkan idea dan usul yang berkesan dalam
menyelesaikan isu kajian. Antara lima rancangan yang
perlu dititikberatkan didalam merancang kajian tindakan
ialah:-Rancang langkah-langkah tindakan yang akan diambil
-Rancang tugas atau tanggungjawab atau aktiviti baru
-Rancang cara-cara pemantauan yang akan dibuat
-Rancang keperluan lain atau masa yang diperuntukkan
-Rancang cara merefleks

Langkah 3: Melaksana Tindakan


(bertindak)
Langkah ketiga ini merupakan
peringkat dimana guru perlu
melaksanakan strategi kajian tindakan
yang telah dirancang dalam langkahlangkah seperti aktiviti atau program
untuk menyelesaikan sesuatu masalah
kajian.

Langkah 4: Membuat Pemerhatian


-Apa yang berlaku pada peringkat ini adalah penyelidik
(guru) akan mengumpulkan data dan maklumat hasil
kajian tindakan yang telah dilaksanakan. Pemerhatian
selalunya dibuat untuk mengesan kesan tindakan
terhadap tingkahlaku dan reaksi terhadap tindakan yang
dijalankan. Pemerhatian yang berlaku secara langsung
adalah mencatat terus nota ke dalam buku catatan iaitu
diari, jurnal atau buku log). Melalui apa yang dilihat
seperti pergerakan guru atau pelajar dan suasana
pembelajaran didalam kelas.

Pengumpulan dan
Penganalisisan Data
1.Instrumen Kajian
-Antara instrumen yang digunakan ketika menjalankan kajian
ialah sepertin kertas ujian, soalan soal selidik dan pita
rakaman.
2. Teknik Pengumpulan Data
-Untuk mendapat maklumat yang lengkap dan penting dalam
kajian tindakan, guru perlu mengutip pelbagai bentuk data. Ini
kerana, setiap bentuk data mempunyai fungsi tertentu untuk
memberikan maklumat kepada kajian yang dijalankan.
Terdapat pelbagai kaedah mengumpul data iaitu:-

i)

Pemerhatian
-Pengkaji perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang
luas mengenai situasi yang dikaji.
-Melibatkan aktiviti meneliti dan berfikir secara original dan
kritikal tentang situasi.
-Aspek penting ialah pemerhatian dilakukan secara
sistematik.
-Data yang dikutip dengan cara ini mempunyai
kebolehpercayaan yang tinggi jika dikutip secara teratur dan
pada masa sebenar kajian.
-3 aspek penting dalam melakukan pemerhatian ialah
tumpuan permerhatian (siapa, dimana), masa pemerhatian
(diadakan masa yang berlainan untuk dapatkan kepelbagaian
maklumat) dan cara pemerhatian (bagaimana dicatat, teknik,
prosedur pemerhatian iaitu mencatat data-data penting serta
merta semasa permerhatian data bentuk nota).

ii) Tinjau dan kutip bahan-bahan dokumen


-Dokumen membekalkan maklumat berkaitan masalah yang
dikaji dan penting untuk fahami tujuan, rasional dan sejarah
program.Dokumen yang boleh digunakan untuk kutip data
dalam kajian tindakan iaitu sukatan dan rancangan pelajaran,
kertas peperiksaan dan ujian, laporan kurikulum, minit,
mesyuarat panitia dan buku-buku yang dikaji.

iii) Rakaman Pita Video/Transkrip


-Rakaman video dapat mengesan perlakuan guru, pelajar dan
fakta-fakta yang tidak dapat dikesan olehguru dalam kajian
tindakannya yang dijadikan data-data untuk dikumpul.
- Rakaman ini juga dapat mengukur dan menilai kegiatan
pelajar (individu dan kumpulan) dalam aktivitikelas.
- Transkripsi pula boleh menilai kefahaman pelajar terhadap
sesuatu konsep yang diajar oleh guru.

iv) Temubual
-Kaedah ini membantu penyelidik mendapatkan
maklumat dengan lebih mendalam.
- Antara sampel yang penting untuk ditemubual ialah
pelajar-pelajar, guru-guru yang mengajar subjek
samadan pihak pentadbiran sekolah.
- Penting untuk mendapatkan idea, perasaan dan sikap
mereka terhadap kajian tindakan yang dijalankan
disekolah tersebut.

Teknik Penganalisisan Data


-proses analisis membantu mendalami data secara dekat
dan jelas. Ia juga membantu untuk penyelidik merangkakan
perkara yang sedar atau tidak sedar berlaku.teknik-teknik
membuat analisis;eneliti data secara menyeluruh dengan
menetapkan kategori data serta meneliti semula dan
membahagikan data mengikut kategori.
-membuat proses sumbangsaran untuk mendapatkan idea
-membuat refleksi idea
-mengumpul idea yang tidak berkenaan-semakan semula
data
-membuat senarai rangka isi
-membuat refleksi pada senarai analisis secara
perbincangan.

Etika Kajian Tindakan


-Kajian yang dilakukan mestilah mempunyai kesahihan
dengan menyatakan bukti-bukti yang kukuh supaya tidak
mudah dieksplotasikan oleh pihak-pihak tertentu. -Didalam
kajian tindakan perlu ada etika dimana ia melibatkan para
pelajar, guru,ibu bapa dan juga pentadbir sekolah. Semua
pihak ini perlu dilindungi supaya tidak akan dipergunakan
oleh pihak yang tidak sepatutnya. Dengan adanya etika
didalam kajian ini akan memberi keselamatan kepada para
guru iaitu sebagai pengkaji permasalahan. Antara etika yang
dibentuk untuk melaksanakan kajian tindakan ialah:-Mestilah dirahsiakan.
-Maklumat yang didapati hendaklah dirahsiakan oleh pengkaji
itu sendiri.
-Menunjukkan penghormatan terhadap orang yang dikaji iaitu
pelajar, guru atau pentadbir sekolah. Tidak boleh mengaibkan
mereka dengan sesuatu yang memalukan

-Mendapat keizinan dari pihak-pihak yang tertentu


semasa kajian ini dilakukan. Bermaksud, telah diberitahu
terlebih dahulu kepada pihak para pelajar, guru dan juga
pentadbir sekolah.
-Kajian yang dilakukan hendaklah sah dan bukan
melakukan penipuan terhadap maklumat yang
dikemukan didalam kajian tindakan ini. Ini kerana,
maklumat yang sedia ada akan diguna pakai oleh guru
lain sebagai rujukan.