Anda di halaman 1dari 14

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM

GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

KANDUNGAN
PERKARA

1.0 Kandungan
2.0 Panel Pengubal
3.0 Tajuk
4.0 Pengenalan
5.0 Objektif
6.0 Isi Kandungan
7.0 Pelaksanaan Modul
Lampiran

Lampiran 1 Slaid Pembentangan


Lampiran 2 Pemetaan

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

PEMANTAPAN KEMAHIRAN PEDAGOGI PdP ABAD KE-21: PENDEKATAN DAN STRATEGI


PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
1.

TAJUK
Pendekatan Dan Strategi Pembelajaran Dan Pengajaran

2.

PENGENALAN
Kursus ini adalah berkaitan dengan pembugaran dan pemerkasaan pengetahuan dan
kemahiran guru dalam pembelajaran dan pengajaran berkesan.

3.

OBJEKTIF
3.1

Mengupayakan guru-guru:
3.1.1

membuat

perancangan

dan

persediaan

yang

rapi

meningkatkan

keberkesanan pengajaran;
3.1.2

melaksanakan pendekatan dan strategi penyampaian yang sesuai


meningkatkan pencapaian murid;

3.1.3 Menimbulkan perubahan baru dalam amalan terbaik pembelajaran dan


pengajaran; dan
3.1.4

mematuhi etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan
dan kepercayaan murid terhadap guru.
.

4.

ISI KANDUNGAN
4.1

Pengenalan tentang ciri-ciri kelas tradisional dan futuristik


4.1.1

Ciri-ciri Kelas Tradisional Susunan kerusi meja adalah rigid dan mengikut
baris demi baris Interaksi guru-murid hanya boleh dilakukan sehala
Menggunakan kaedah syarahan dan kaedah secara kelas Penglibatan
murid dalam aktiviti PdP amat kurang Potensi JERI+S sukar untuk
dikembangkan

4.1.2 Ciri-ciri Kelas Futuristik Mempunyai ruang pembelajaran termasuk ruang


persendirian untuk murid-murid, ruang untuk aktiviti dan ruang untuk
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

bahan-bahan pembelajaran Persekitaran bilik darjah yang positif supaya


murid dapat melalui proses pembelajaran dengan baik. Murid berasa
tenang, seronok dan bermotivasi untuk belajar
4.2

Definisi Kemahiran pembelajaran Abad ke-21


4.2.1

Kemahiran

pembelajaran abad 21 merujuk kepada

beberapa

kompetensi teras iaitu kolaborasi, celik digital, kemahiran berfikir dan


penyelesaian masalah.
4.2.2

Pelajar perlu disediakan dengan kemahiran menangani cabaran dunia


pendidikan yang terdedah kepada pelbagai interpretasi dan kontoversi
yang mencabar pemikiran individu.

4.3

Siapa Guru?
4.3.1

What is a teacher? I'll tell you: it isn't someone who teaches something,
but someone who inspires the student to give of her best in order to
discover what she already knows.

4.4

4.5

Peranan Guru
4.4.1

Bina persekitaran pembelajaran kondusif yang konstruktif

4.4.2

Rangsang pemikiran kritis secara hands-on & minds-on

4.4.3

Galak pembelajaran aktif pelajar secara koperatif dan kolaboratif

4.4.4

Galak kreativiti & inovasi pelajar berbantukan TMK

4.4.5

Penerapan inovasi dalam PdP berbantukan TMK

4.4.6

Memberi maklum balas berkesan & berterusan

Pendekatan PdP
4.5.1

Terdapat TIGA pendekatan pengajaran:


4.5.1.1 Berpusatkan guru
Guru

menggunakan

demonstrasi,

bercerita

kaedah-kaedah
serta

seperti

pengajaran

syarahan,

secara

kelas.

Pendekatan ini tidak memberi peluang kepada palajar untuk


mengambil bahagian dalam sesi P&P. Murid hanya mendengar
sahaja apa yang disampaikan oleh guru.
4.5.1.2 Berpusatkan pelajar

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

Pendekatan berpusatkan murid Aktiviti PdP lebih menarik dan


berkesan.

Murid berpeluang untuk: mengambil bahagian serta

memberi pendapat dan idea berkenaan dengan topik yang


dipelajari. menyampaikan apa yang ada dalam fikiran mereka.
Aktiviti PdP seperti lawatan, penyelesaian masalah, projek,
simulasi dan bermain.

Pelajar terlibat secara 'hands-on' dalam

aktiviti PdP.
4.5.1.3 Berpusatkan bahan
Guru perlu lebih kreatif dalam mencari dan menggunakan bahanbahan pengajaran Menggunakan sudut dan ruang bilik darjah,
Bahan Bantu Mengajar (BBM) dan Bahan Bantu Belajar (BBB)
Menggunakan sumber seperti bahan dari internet (padlet), audio
visual, gambar, graf, carta, dan poster
4.6

4.7

Lima strategi PdP


4.6.1

Pembelajaran Koperatif

4.6.2

Penyelesaian Masalah

4.6.3

Kontekstual

4.6.4

Kajian Masa Depan

4.6.5

Konstruktivisme

Pembelajaran Koperatif
4.7.1

Fokus utama berkisar kepada pencapaian akademik dan penerimaan


kepelbagaian kemahiran sosial (Arends,2001)

4.7.2

Pembelajaran aktif yang mengubah situasi pembelajaran pasif kepada


pembelajaran yang dinamis serta berpusatkan pelajar (Slavin, 2006).

4.7.3

Satu pasukan yang heterogen,saling bergantung, tidak bersaing sesama


sendiri ke arah pencapaian matlamat yang sama ( Heinich , 2005)

4.8

Mengapa Perlunya Pembelajaran Koperatif?


4.8.1

PIES

4.8.1

Positive Interdependence: kebergantungan positif

4.8.2

Individual Accountability: akauntabiliti individu


4.8.3.1 Equal Participation: penglibatan seimbang
4.8.3.2 Simultaneous Interaction: interaksi bersemuka

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

4.8.2

Critical Questions

4.8.2.1 Is a gain for one, a gain for another? Is help necessary ?


4.8.2.1 Is individual performance required ?
4.8.2.2 How equal is the participation?
4.8.2.3 What percent are overtly active at once ?
4.8.3

Enam konsep utama pembelajaran koperatif

4.8.3.1 Pasukan
4.8.3.2 Inisiatif
4.8.3.3 Pengurusan
4.8.3.4 Kemahiran Sosial
4.8.3.5 Inovatif
4.8.3.6 Strategi Koperatif
4.9

Prosedur aplikasi Pembelajaran Koperatif dalam PdP


4.9.1

Menyampaikan isi pengajaran baru

4.9.2

Memberi tajuk tugasan

4.9.3

Memberi struktur pelaksanaan tugasan

4.9.4

Mengagih kumpulan (Kagan Cooperative learning: Rally Robin & Round


Robin)

4.10

4.9.5

Mengagih tugasan bagi mencapai hasil pembelajaran

4.9.6

Membimbing kelompok pelajar; Pelajar melaksanakan perbincangan

4.9.7

Proses: Pengumpulan dan pembentangan bahan tugasan

4.9.8

Maklum balas/penilaian oleh guru

4.9.9

Memberi penghargaan

Penyelesaian Masalah/Inkuiri Penemuan


4.10.1 Fokus pada pengalaman & kemahiran melalui daya usaha sendiri
4.10.2 Bermula dengan bertanya soalan,cari penyelesaian, peroleh pengetahuan
& pengalaman sambil mencari maklumat untuk selesai masalah & buat
refleksi
4.10.3 Berpeluang menjalani proses pembelajaran secara langsung & autentik

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

4.11

Mengapa Kaedah Penyelesaian Masalah Dalam PdP


4.11.1 Mengembangkan intellectual curiosity
4.11.2 Mengembangkan kemahiran berfikir
4.11.3 Menyesuaikan diri untuk mengambil tindakan mengikut situasi
4.11.4 Menjadi asas kepada pendekatan bersistem dalam menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan
4.11.5 Menggalakkan pembelajaran kendiri
4.11.6 Mengukuhkan kemahiran belajar
4.11.7 Menggalakkan pembelajaran koperatif dan mengembangkan nilai-nilai
sosial yang positif

4.12

Prosedur Aplikasi Penyelesaian Masalah Dalam PdP


4.12.1 Mengenalpasti Masalah
4.12.2 Merancang Cara Penyelesaian
4.12.3 Mengumpul Maklumat
4.12.4 Mengkaji / Analisis maklumat
4.12.5 Membuat Rumusan/ Generalisasi

4.13

Pembelajaran Berasaskan Masalah


Laporan-laporan akhbar menunjukkan kes jenayah juvana dalam kalangan
pelajar sekolah semakin menjadi-jadi, yang sedikit sebanyak menjejaskan
peranan sekolah sebagai pembentuk jati diri dan pendidikan generasi masa
hadapan negara. Kes buli di Kuching yang melibatkan lima pelajar perempuan
sekolah menengah yang melakukan kekerasan terhadap mangsa secara
beramai-ramai juga telah melahirkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat,
khususnya para ibu bapa kerana kes ini mula menular dalam kalangan pelajar
perempuan pula.
Tugasan : Berdasarkan petikan di atas, rancangkan satu aktiviti PdP dengan
menggunakan kaedah penyelesaian masalah

4.14

Pembelajaran Kontekstual
4.14.1 Menyediakan situasi PdP yang melibatkan pelbagai pengalaman dalam
konteks sosial, budaya, fizikal dan psikologi
4.14.2 Berasaskan aktiviti, pembelajaran eksperiential, sesi hands-on dan
minds-on, seminar, bengkel dan program pelajar melakukan sendiri projek
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

4.14.3 Pelajar diberi motivasi dengan perbincangan masalah berbantukan bahan


yang sesuai untuk meningkatkan kefahaman. Pelajar dapat mengaitkan
dengan pengetahuan asas yang ada pada mereka
4.14.4 Maklumat yang dicari dan dikumpul melalui pengalaman sendiri dapat
membantu menjana idea, mengukuh serta menilai apa yang difahami
4.15

Kepentingan Pembelajaran Kontekstual


4.15.1 Membantu pelajar mengaitkan kandungan pembelajaran kepada situasi
sebenar dan mencari makna tentang apa yang dipelajari (minds-on and
hands-on)
4.15.2 embelajaran berlaku apabila pelajar berupaya memproses maklumat atau
pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara yang memberi makna
kepada mereka.
4.15.3 Pelajar faham sesuatu yang dipelajari dalam situasi yang lebih luas yang
berkait dengan isu sebenar.
4.15.4 Pembelajaran mengikut konteks berlaku apabila pelajar mengaitkan
pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan

4.16

Elemen Dalam Kontekstual


4.16.1 R (Relating (hubung kait) pengalaman hidup dgn pengetahuan baru
4.16.2 R (Experiencing (alami) - penerokaan, penemuan, mereka cipta)
4.16.3 A (Applying (aplikasi) - aplikasi pengetahuan dan maklumat dalam situasi
lain)
4.16.4 C (Cooperating (kerjasama) kerjasama, komunikasi)
4.16.5 T

(Transfering

(pindahkan)

pengetahuan

sedia

ada

dan

menggunakannya atau bina baru)


4.17

Prosedur Aplikasi Kontekstual Dalam PdP


4.17.1 Motivasi pengenalan Isu perbincangan sumber PdP
4.17.2 Pemahaman- Penerangan konsep dan perbincangan kelas bacaan dan
melakukan contoh kajian
4.17.3 Kemahiran - Aktiviti hands-on menyelesaian masalah
4.17.4 Penilaian - Ingat kembali Penilaian Kemajuan

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

4.18

Pembelajaran Kajian Masa Depan (KMD)


4.18.1 Strategi saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar
menghadapi pelbagai cabaran hidup dan perubahan
4.18.2 Mengupayakan pelajar mengambil bahagian dalam merangka

masa

depan mereka secara berkaedah, bermakna dan bertanggungjawab


4.18.3 Mengajar pelajar bersikap futuristik agar lebih kritis dan sentiasa
membuat perancangan sebelum berbuat sesuatu
4.18.4 Memberi kesedaran dan merangsang pelajar berfikir tentang isu, masalah
dan peluang yang bakal dihadapi
4.18.5 Pelajar diasuh dgn konsep dimensi masa depan yang akan berubah
dengan pembaharuan dan inovasi
4.19

Gambaran yang boleh di dapati:


4.19.1 Persekitaran
4.19.2 Kehidupan Anda
4.19.3 Apa Pilihan Anda
4.19.4 Seluruh Dunia
4.19.5 Negara
4.19.6 Masa Depan:Perubahan
4.19.7 Masa Kini:Trend Utama
4.19.8 Masa Lalu : Perspektif

4.20

Kemahiran KMD Dalam PdP


4.20.1 Kemahiran Khusus
4.20.1.1

Membuat Ramalan

4.20.1.2

Menjangka Akibat

4.20.1.3

Mengendali Perubahan

4.20.2 Kemahiran Asas


4.20.2.1

Pemahaman Konsep Masa Depan

4.20.2.2

Pengumpulan Maklumat dan Analisa Trend

4.20.2.3

Ramalan dan Analisis

4.20.2.4

Penggunaan Imaginasi dan Kreativiti

4.20.2.5

Strategi Mengatasi Kebimbangan

4.20.2.6

Proses Inovasi Sosial

4.20.2.7

Pembinaan Senario
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

4.21

4.20.2.8

Penjelasan Nilai dan Masa Depan

4.20.2.9

Pemahaman Dimensi Kemapanan

Kepentingan Kajian Masa Depan (KMD)


4.21.1 Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal
berkaitan masa depan
4.21.2 Berkomunikasi secara berkesan tentang hal berkaitan masa depan
4.21.3 Membina sikap dan nilai tentang masa depan
4.21.4 Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan
4.21.5 Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal berkaitan masa
depan

4.22

Empat Prinsip Dalam KMD


4.22.1 Prinsip Perubahan
4.22.2 Prinsip pandangan jauh
4.22.3 Prinsip Perancangan Strategik
4.22.4 Prinsip Pengupayaan

4.23

Pengajaran Dan Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan: Perancangan


Seorang Guru
4.23.1 Perancangan Yang Strategik
4.23.2 Isu dan Tema Yang Relevan
4.23.3 Berpusatkan pelajar
4.23.4 Aplikasi Sebagai Projek, Kerja Kokurikulum atau Sepanjang Hayat
4.23.5 Peranan Guru Sebagai Fasilitator

4.24

Prosedur Aplikasi KMD Dalam PdP


4.24.1 Tajuk & Konsep
4.24.2 Senaraikan kemungkinan yang akan berlaku (masa depan)
4.24.3 Sediakan eviden-eviden bagi asas kemungkinan
4.24.4 Cadangkan langkah langkah penyelesaian/penambahbaikan /pelan
tindakan
4.24.5 Pembentangan/ Simulasi/ Hasil kerja

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

4.25

Contoh/ Sumber PdP


4.25.1 Tema: Malaysia Negaraku
4.25.2 Tanggungjawab mengekalkan kemerdekaan

Semangat patriotik
Perpaduan rakyat
Keharmonian dan
Keselamatan negara
4.25.3 Bagaimana?
Kemungkinan berlaku jika negara kita kehilangan kemerdekaannya?
Senaraikan kemungkinan apa yang bakal berlaku?
Kaitkan kemerdekaan dengan kejayaan dan masa depan
Gunakan sumbangsaran untuk mendapatkan pandangan pelajar
Guna gambar negara-negara yang sering dilanda kekacauan
4.25.4 Cadangan
4.25.5 Bina senario masa depan jika langkah tidak diambil
(melalui teknik sumbang saran)
Pelan tindakan mengekalkan kemerdekaan
Refleksi

4.26

Pembelajaran Konstruktivisme
A collection of theories including reconstruction of experience,(Dewey,1897),
generative learning (Witrock,1990), discovery learning (Bruner,1961) and
situated learning(Brown, Collins, & Dugid,1989) that focus on the idea that
individuals actively construct knowledge by working to solve realistic problems,
usually in collaboration with others. (Duffy,
Lowyck & Jonasen,1992)

4.27

Mengapa Perlu Konstruktivisme?


4.27.1 Pelajar bina sendiri secara aktif pengetahuan/ konsep berdasarkan
pengetahuan/ pengalaman yang sedia ada
4.27.2 Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan
sedia ada
4.27.3 Komunikasi dan interaksi sosial menjurus kepada pemikiran aras tinggi.

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

10

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

4.28

Pengetahuan; Idea; Konsep; Kemahiran; Maklumat


4.28.1 Pengetahuan yang diterima
4.28.2 Pengetahuan sedia ada
4.28.3 Pengetahuan baru yang telah dibina

4.29

Prosedur Aplikasi Pembelajaran Secara Konstruktivisme Dalam PdP


4.29.1 Engage
4.29.2 Explore
4.29.3 Explain
4.29.4 Eloborate
4.29.5 Evaluate

4.30

Bengkel
Berdasarkan salah satu tema dalam mana-mana Sukatan Pelajaran Subjek T6
dan mengikut kumpulan, rancangkan satu contoh PdP bilik darjah dengan
menggunakan satu pendekatan/strategi PdP yang telah dibincangkan.

4.31

Kesimpulan
There is quite likely no substitute for the experience of feeling empowered. . . if
we hope for children to pursue learning enthusiastically within the structure of a
classroom or a school. Learning and power are inextricably linked.
(The Game of School, p. 65)
To the world you may be just a teacher but to your students you are a HERO!.

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

11

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

5.

PELAKSANAAN MODUL
5.1

LANGKAH 1 (5 minit)
Fasilitator:
Menerangkan dan membincangkan ciri-ciri bilik darjah alaf baru

5.2

LANGKAH 2 (5 minit)
Peserta:
Berkongsi pengalaman dan membanding beza ciri-ciri bilik darjah yang
diamalkan di sekolah (Sumbang Saran)
Fasilitator:
Membimbing dan merumus

5.3

LANGKAH 3 (30 minit)


Fasilitator:
Menerangkan pendekatan dan pelbagai strategi yang digunakan dalam
pembelajaran dan pengajaran yang selaras dengan keperluan dan
amalan pembelajaran dan pengajaran alaf baru
Peserta:
Berkongsi pengalaman tentang amalan pengajaran di bilik darjah.

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

12

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

5.4

LANGKAH 4 (40 minit)


Fasilitator:
Beri arahan aktiviti perbincangan kumpulan membina pemetaan PdP
tentang pendekatan dan strategi PdP di bilik darjah berdasarkan
lampiran yang diberi ( Lampiran)
Peserta:
Berbincang, membina pemetaan pengajaran (guna kertas) mahjong.
Pembentangan

5.5

LANGKAH 5 (30 minit)


Peserta:

Wakil kumpulan membentang hasil perbincangan.

Membuat kesimpulan

5.6

LANGKAH 6 (10 minit)


Fasilitator:

menjelaskan aspek-aspek berikut sebagai input kepada peserta:

Kreativiti & inovasi

Gabung jalin alat-alat berfikir I-Think iaitu peta


pemikiran dan Habits Of Mind (HOM)

Rumusan & Kesimpulan

Refleksi

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

13

MODUL KURSUS PEMANTAPAN PEDAGOGI PdP DALAM SISTEM PENTAKSIRAN STPM


GURU TINGKATAN ENAM TAHUN 2014

6.0

Rujukan
Slavin, R. (2006). Educational psychology (8th ed.). Boston: Pearson/Allyn &
Bacon.
Heinich, G & Hildebrand, V (2005). Returns to Education in the European Union:
a re-assessment from comparative data. European Journal of Education:
Volume 40, Issue 1, pages 1334
The classroom discussion model of teaching (*arends, 2001). StudyMode.com.
Retrieved

04,

2013,

from

http://www.studymode.com/essays/The-

Classroom-Discussion-Model-Of-Teaching-1566385.html
Kagan, S. & Kagan, M. (2009).Cooperative Learning. San Clemente, CA: Kagan
Publishing,
Anderson, L.W,J & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching,
and assessing: a revision of Blooms taxonomy of educational objectives.
New York: Addison Wesley Longman.
Dewey, J.(1897). My pedagogic creed. In: early works of John Dewey. Op. cit.,
vol. 5, p. 84-95.
Wittrock, M. C. (1990). Generative processes of comprehension. Educational
Psychologist, 24, 345-376.
Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review, 31,
21-32.
Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture
of learning. Educational Researcher, 18 (1), 32-42.
Duffy, T. and Jonassen, D. (1992). Constructivism and the Technology of
Instruction. Laurence Erlbaum Assocviates, Hillsdale, Ney Jersey.
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

14