Anda di halaman 1dari 2

IMPAKTU HUSI ESTILU LIDERANSA XEFE ESKOLA NIAN BA

DEZEMPEU PROFESR SIRA IHA ENSINO SECUNDRIO SANTO


ANTNIO BAUCAU TINAN HANORIN 2014
Husi: Amncio Barbosa; Orientadr I: Policarpo O. Neto, M.Sc.; Orientadr II: Leonardo Monteiro, L.Ed.

ABSTRATU
Atu hasae kualidade no efetividade hanorin professor nian, iha fatr barak neeb
impede, ida mak lideransa xefe eskola. Xefe eskola nuudar ema neeb kaer
papel importante hodi jere atividade prosesu ensinu aprendizajen, no xefe eskola
mos iha responsabilidade direita ba ezekusaun husi tipu no forma regulamentu
hotu-hotu neeb implementa, tantu husi professor sira nomos husi estudante sira.
Problema iha peskiza ida nee mak Karik iha influnsia signifikativa husi estilu
lideransa xefe eskola nian ba dezempeu profesr sira iha Ensino Secundrio
Santo Antnio Baucau tinan hanorin 2014? objetivu husi peskiza ida nee mak
atu hatene no analiza influnsia signifikativa husi estilu lideransa xefe eskola nian
ba dezempeu profesr sira iha Ensino Secundrio Santo Antnio Baucau tinan
hanorin 2014. Peskiza ida nee nuudar peskiza kuantitativa neeb uza
analizasaun regresaun linear simples. Rezultadu peskiza hatudu katak iha
influnsia husi estilu lideransa xefe eskola nian ba dezempeu profesr sira iha
neeb valor tkonta (4.139) > ttabela (1.729) iha valor signifikativa 0.000 no valor Fkonta
= 5.139 > Ftabela = 4,381, enkuantu ekuasaun lia regresaun linear simples Y =
11.901 + 0.301X. Ba nia koefisiente korelasaun mak 0.482, ho valor koefisiente
determinasaun R2) mak 0,232 ka 23,2% signifika katak 23,2% estilu lideransa (X)
determina aumentasaun ka diminuisaun dezempeu profesr sira iha Ensino
Secundrio Santo Antonio Baucau. Ho nunee bele nota katak estilu lideransa (X)
afeita signifikativamente ba dezempeu profesr (Y) sira.

Lia-Fuan Xave: Lideransa, Xefe eskola, Dezempeu Profesr

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP


KINERJA GURU DI ENSINO SECUNDRIO SANTO ANTNIO
BAUCAU TAHUN AJARAN 2014
Oleh: Amncio Barbosa; Pembimbing I: Policarpo O. Neto, M.Sc.; Pembimbing II: Leonardo Monteiro, L.Ed.

ABSTRAKSI
Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas mengajar guru, banyak faktor
yang mempengaruhinya, salah-satudi antaranya adalah kepemimpinan kepala
sekolah. Kepala sekolah merupakan orang yang berperan penting dalam mengatur
aktivitas proses belajar mengajar, dan kepala sekolah juga bertanggung jawab
langsung terhadap pelaksanaan segala jenis dan bentuk peraturan atau tata tertib
yang harus dilaksanakan, baik oleh guru maupun siswa.Masalah dalam penelitian
ini adalah Apakah ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan
kepala sekolah terhadap kinerja kerja guru di Ensino Secundrio Santo Antnio
Baucau tahun ajaran 2014? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan menganalsis pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala
sekolah terhadap kinerja kerja guru di Ensino Secundrio Santo Antnio Baucau
tahun ajaran 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan
menggunakan analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa adanya pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja kerja guru di
mana nilai thitung sebesar 4.139 > ttabel sebesar 1.729 pada nilai signifikan 0.000 dan
nilai Fhitung sebesar = 5.139 > Ftabel = 4,381untuk persamaan garis regresi linear
sederhana Y = 11.901 + 0.301X. Untuk koefisien korelasi yaitu sebesar 0.482
dengan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,232 atau 23,2% memberikan
makna bahwa 23,2% menunjukkan gaya kepemimpinan (X) menentukan naik
turunnya Kinerja guru di Ensino Secundrio Santo Antonio Baucau, maka dapat
diketahui bahwa Gaya kepemimpinan (X) berpengaruh signifikan terhadap kinerja
kerja guru (Y).

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Sekolah, Kinerja Guru.