Anda di halaman 1dari 110

3528/1

Sains Pertanian
Kertas 1
Sept
2014
1 Jam
Kod
Pemeriksa
Soalan

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM


2014 (JOHOR)
SAINS PERTANIAN
Kertas 1
Satu jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI
SEHINGGA DIBERITAHU
1. Jawab semua soalan
2. Jawapan

hendaklah ditulis pada ruang

yang disediakan
3. kertas soalan ini hendaklah diserahkan
pada akhir peperiksaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak

Marka
h
Penuh
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
100

Markah
Diperolehi

1.

a) Lengkapkan Jadual 1 bagi menunjukkan pertalian antara jenis tanaman,


kawasan penanaman dan faktor yang mempengaruhi taburannya.

Jenis tanaman

Kawasan penanaman

Faktor yang
mempengaruhi
taburannya

Teh

(i)

Suhu rendah

Kelapa sawit

FELDA Air Tawar 3,


Kota Tinggi Johor

(ii)

JADUAL 1
b) Namakan satu tanaman dan satu ternakan yang taburannya berkaitan
denga Perkembangan sejarah Negara.
Tanaman

: .

Ternakan

: .
[4

markah

2.

JABATAN VERTERINAR

RRIM

RISDA

MARDI

AGRO BANK

FAMA

Padankan institusi yang membantu sektor pertanian di Malaysia dengan


menulis A, B, C, D, E atau F dalam kotak yang bersebelahan.

Membantu menyediakan kemudahan pemasaran hasil pertanian di


Malaysia

Terlibat dalam penyelidikan getah.

Membantu petani dengan menyediakan kemudahan pinjaman dan kredit.

Memberi khidmat nasihat dan latihan dalam bidang penternakan.


2

3.

[4
markah]
(a) Rajah 1 menunjukkan satu proses yang berlaku pada tumbuhan.

Cahaya
Karbon dioksida + Air

Gula + Oksigen
Klorofil

(i)

RAJAH 1
Namakan proses tersebut.

(ii)

Nyatakan sumber utama tenaga yang diperlukan dalam proses itu.

(b ) Nyatakan dua kaedah untuk mendapatkan cahaya yang optimum.

4.

(i)

(ii)

.
[ 4 markah ]

Rajah 2 menunjukkan tanaman yang mengalami kecederaan akibat unsur


iklim.

RAJAH 2
Berdasarkan Rajah 2:
(a)

Namakan jenis kecederaan itu.

( b ) Namakan unsur iklim tersebut.

..
(c)

Senaraikan dua kaedah untuk mengelak tanaman daripada


mengalami kecederaan itu.
(i)

(ii)

.
[ 4 markah ]

Baja Kimia

Pereputan Bahan
Organik

Bahan Induk

Respirasi

E
5.

6.

Kehilangan Bahan
Berbes

Penambahan Asid
Dari Atmosfera

Padankan faktor yang menyebabkan tanah menjadi berasid di atas dengan


menulis A, B, C, D, E atau F di dalam ruangan di bawah

[4
markah]
Rajah 3 menunjukkan kaedah untk mendapatkan suhu yang sesuai kepada
benih tumbuhan.

Q
Rajah 3

(a) Nyatakan amalan :

P : ..................................................................................................
......................................................
Q : ..................................................................................................
......................................................
[2
markah]
(b) Namakan satu bahan lain yang sesuai selain daripada pelepah kelapa.
.................................................................................................................
...............................................................
[1
markah]
(c) Namakan satu kaedah lain untuk mendapatkan suhu yang sesuai.
.................................................................................................................
...............................................................
[1
markah]
7.

Rajah 4 menunjukkan keratin rentas lapisan tanah lazim.


Labelkan lapisan tanah itu.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Rajah 4
8.

[4 markah]
Jadual 2 menunjukkan peratusan kumin bagi satu sampel tanah.
Kumin

Peratus

Pasir

25

Kelodak

15

Liat

60
Jadual 2

Rajah 5 menunjukkan Segi Tiga Tekstur Tanah digunakan untuk menentukan


kelas tekstur tanah.
a) Lakarkan sampel tanah itu pada rajah 5 di bawah.

Rajah 5
b) Namakan kelas tekstur sampel tanah itu.

c) Nyatakan satu kelemahan tekstur sampel tanah itu.

d) Nyatakan satu cara membaiki keadaan sampel tanah di atas.

9.

[4 markah]
a) Apakah maksud struktur tanah?

b) Rajah 6 menunjukkan jenis-jenisstruktur tanah. Namakan jenis struktur


tanah berikut :
Jenis Struktur

Nama

(i)

..

(ii)

..

(iii)

..

Rajah 6
[4 markah]

10.

Rajah 7 menunjukkan dua beg baja.

BAJA
SIGMA
46 % N
20 kg

BAJA
ALPHA
12 : 12 : 10
20 kg
8

Rajah 7
(a)

Berdasarkan Rajah 7, nyatakan jenis;


(i)
Baja Alpha
: ..........................................................................................................

..........
(ii)
Baja Sigma
: ..........................................................................................................
..........
(b)

Namakan dua nutrien yang dibekalkan oleh Baja Alpha.

............................................................................................................
............................................................
............................................................................................................
...........................................................
[4 markah]

Rajah 8
11.

Rajah 8 menunjukkan pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrien dalam


tanah .

[a] Nyatakan unsur yang menunjukkan ketersediaan nutrien tinggi pada pH 5.

..
9

(1 markah)
[b] Nyatakan nilai pH yang menunjukkan ketersediaan nutrien yang hampir sama
bagi semua unsur.

.
(1 markah)
[c] Nyatakan hubungan antara nilai pH dan ketersediaan nutrien bagi unsur
fosforus .

.
(2 markah)

12.

Rajah 9 menunjukkan amalan penanaman di kawasan tanah berbukit .

RAJAH 9
[a] Apakah dua amalan mencegah hakisan tanah di kawasan itu .
[i]

.
[ii]

10

[b] Nyatakan dua prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan tanah di


kawasan itu .
[i]

[ii]

..
[ 4 markah]
13.

A, B, C dan D adalah organisma yang mempengaruhi tumbesaran


tumbuhan.
A

Serangga

Bakteria

Kulat

Nematod

Virus

Rumpai

Padankan mikroorganisma itu dengan pernyataan di bawah dengan menulis A, B,


C, D, E atau F pada petak yang disediakan
Menghasilkan spora untuk pembiakan

Memerlukan vektor untuk bergerak

Menggunakan flagelum untuk bergerak

Menggunakan stilet untuk menghisap cecair tumbuhan


[4 markah]

14.

Lengkapkan jadual 3 di bawah bagi menunjukkan perbezaan pada pokok


buah-buahan yangterhasil melalui pembiakan secara biji benih berbanding
secara tut..

11

Perkara

Tempoh
matang

(i)

(ii)
..

Sistem Akar

(iii)
.

(iv)
.

JADUAL 3
[4 markah]
15.

Berikut adalah contoh bahan pengawalatur pertumbuhan.


Asid Indol-Asetik (IAA)

Asid Naftalena Asetik


(NAA)

Etilena

Ethrel

Padankan bahan pengawalatur pertumbuhan di atas dengan kegunaannya


berdasarkan keterangan di bawah:
Bahan Pengawalatur
Pertumbuhan

Keterangan
Disembur di bahagian pucuk pokok
nanas untuk menggalakkan
pengeluaran buah.
Disapu di bahagian bawah tapak
torehan dengan tujuan untuk
merangsang pengeluaran susu
getah.

(i) .........................................
.................

(ii) .........................................
..................

Disapu di bahagian pangkal keratan


bagi menggalakkan pengeluaran
akar.

12

(iii) .........................................
..................

Diletakkan dalam kotak buah yang


matang bagi mempercepatkan
kemasakan.

16.

(iv) .........................................
..................
[4 markah]

Lengkapkan Jadual 4 dengan menamankan contoh serangga dan cara


serangga itu merosakkan tanaman.

Bentuk mulut

Contoh serangga

(i) ...................................
................

Cara merosakkan
tanaman
(ii) ....................
.................
...................................
......................
...................................
......................
...................................
.....................

(iii) ...................................
.................

(iv) .......................................
...................
.................................
......................
.................................
......................

13

.................................
......................

JADUAL 4
[4
markah]

17.

a) Nyatakan dua unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan


pengeluaran hasil ternakan.
(i)

..

(ii)

..

b) Nyatakan dua cara mengurangkan kesan himpitan iklim ke atas


ternakan
(i)

..

(ii)

..
[4

markah]

18.

A, B, C dan D adalah istilah yang berkaitan dengan pencegahan dan


pengawalan penyakit ternakan
A

Penghapusan

Disinfektan

Vaksin

Pengawalan Vektor

14

Kuarantin

Sanitasi

Padankan penyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D di dalam petak yang


disediakan.

Menghalang pergerakan manusia dan ternakan

Amalan membersihkan alat atau kawasan ternakan

Ampaian mikroorganisma yang telah mati atau dilemahkan

Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisma


[4 markah]

19.

Rajah 10 menunjukkan sistem pencernaan bukan ruminan.

15

Rajah 10
(a) Namakan organ yang berlabel :
P
: ........................................................................................................................
............
S
: ........................................................................................................................
............

(b) Nyatakan fungsi


Q
: ........................................................................................................................
............................................
R
: ........................................................................................................................
.............................................
[4 markah]

16

20.
Rajah 11 menunjukkan sumber makanan ternakan
a) Lengkapkan Rajah 11.

Makanan ternakan

konsentrat

(i)

rumput

(ii).

(iii)
RAJAH 11

b) Takrifkan konsentrat
?

foder

.
..
.

[ 4 markah ]

21.

a) Jadual 5 menunjukkan maklumat belanjawan bagi tiga bidang usaha.

Bidang Usaha

Perbelanjaan
(RM)

Pendapatan
(RM)

Pulangan
setiap ringgit
dilabur

10 600

12 000

1.13

5 500

10 000

1.82

12 800

11 000

0.86

Jadual 5
c) Apakah maksud pulangan setiap ringgit dilabur 1.13 bagi bidang usaha P?
17

d) Bidang usaha manakah yang paling sesuai dipilih?

e) Nyatakan dua alasan anda.

[4 markah]

18

22.

a) Lengkapkan carta alir aktiviti pemasaran hasil pertanian pada rajah di


atas.

b) Nyatakan dua ciri yang digunakan untuk menggred hasil pertanian


i.

.
ii. .

..
[4 markah]
23.
Jadual 6 menunjukkan dua sumber pengeluaran dan cara diperoleh.
Lengkapkan jadual itu.
Sumber
Pengeluaran

Cara diperoleh

19

i) .................................................................
.................................
a) Modal
ii) .................................................................
.................................
i) .................................................................
.................................
b) Pekerja
ii) .................................................................
.................................
Jadual 6
[4 markah]
24.

Berikut adalah contoh penggunaan bioteknologi dalam pertanian.


p

Inokulasi rhizombium

Kawalan perosak secara


biologi

Penapaian

Pemindahan genetik

Padankan contoh itu dengan rajah di bawah denganmenulis P, Q, R atau S dalam


petak yang disediakan.

25.

[4 markah]
Rajah 12 menunjukkan struktur pertanian persekitaran terkawal.

20

RAJAH 12
(a)

Namakan struktur itu.


.........
..........................................

(b)

Nyatakan satu contoh tanaman yang sesuai ditanam di dalam struktur


itu.
.........
..........................................
Nyatakan dua kepentingan struktur itu.

(c)
.........
..........................................

[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

21

MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5


TAHUN 2014
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH)

MODUL 2

SAINS PERTANIAN
Kertas 1
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA MODUL INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.
2.
3.
4.
5.

Modul ini mengandungi 25 soalan.


Jawab semua soalan.
Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini.
Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksan.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

Nama : ...................................................................................... Tingkatan : .....................

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak


Jawab semua soalan

Nyatakan empat kepentingan pertanian kepada Malaysia.

22

(i)

.............

(ii)

............

(iii)

............

(iv)

.............
[4 markah]

P, Q, R, S, T dan U adalah trend pertanian di Malaysia.

Ladang kontrak

Perhutani

Penggabungan ladang
kecil

Hubungkait pertanian
dengan pelancongan

Mempelbagai tanaman dan


ternakan
Hubungkait pertanian
dengan landskap

Padankan trend itu dengan penyataan berikut dengan menulis P, Q, R, S, T atau U


pada petak yang disediakan.
Negara tidak bergantung kepada pendapatan daripada tanaman dan
ternakan tertentu sahaja.
Program homestay adalah sebahagian program pelancongan berasaskan
pertanian.
Perladangan secara perjanjian yang melibatkan pembekal dan
pengusaha.
Ladang-ladang kecil digabungkan untuk memaksimumkan penggunaan
sumber.

[4 markah]
Rajah 1 menunjukkan kawasan tempoh siang pendek dan tempoh siang panjang.

X Kawasan siang pendek


Y

Y Kawasan siang panjang


23

RAJAH 1
(a)

Nyatakan reaksi tumbuhan tempoh siang pendek yang ditanam di kawasan :


X : ...............
Y : ..............
[2 markah]

(b)

Nyatakan satu contoh tumbuhan:


(i) tempoh siang pendek :

...............

(ii) tempoh siang panjang : ...........


[2 markah]

Rajah 2 menunjukkan kecederaan fizikal yang berlaku pada tanaman.

24

RAJAH 2
(a)

Apakah kecederaan fizikal itu ?


.............................
[1 markah]

(b)

Nyatakan unsur iklim yang menyebabkan kecederaan itu.


...........................
[1 markah]

(c)

Nyatakan dua amalan pertanian untuk mengelakkan kecederaan


tersebut.
(i)

............

(ii)

...................
[2 markah]

Rajah 3 menunjukkan empat jenis strukur tanah.

25

RAJAH 3

Q
P

S
R
Padankan jenis struktur tanah itu dengan menulis P, Q, R dan S petak yang
disediakan.

Butir rapuh

Berlapis

Kolumnar

Berblok

[4 markah]

(a)

Takrifkan :
26

(i)

pH tanah

.........................................................................................................
[1 markah]

(ii)

Unsur makro nutrien


.....................................
.....................................
[1 markah]

(b)

Nyatakan dua faktor yang menyebabkan keasidan tanah.


(i)

.....

(ii)

.....
[ 2 markah]

Jadual 1 menunjukkan peratusan kumin bagi satu sampel tanah.


27

Kumin
Pasir
Kelodak
Liat

Peratus
40
45
15
JADUAL 1

(a)

Lakarkan pada segi tiga tekstur tanah di bawah untuk menentukan jenis
tekstur tanah bagi sampel tanah dalam Jadual 1
[2 markah]

(b)

Namakan kelas tekstur sampel tanah itu.

[1 markah]

(c)

Selain daripada kaedah di atas, nyatakan satu cara lain bagi menentukan
tekstur tanah itu.
....
[1 markah]

28

P, Q, R, S, T dan U adalah kaedah pengawalan organisma perosak.


P

Kaedah fizikal

Kaedah Biologi

Kaedah Kimia

Kaedah Pengurusan
Perosak Bersepadu

Kaedah Kultura

Kaedah UndangUndang

Padankan kaedah itu dengan pernyataan berikut dengan menulis P, Q, R, S, T


atau U pada petak yang disediakan .
Membuat perangkap cahaya
Penggunaan bacteria Bacillus thuringiensis bagi mengawal
larva rama-rama Plutella xylostella
Penyemburan racun untuk mengawal serangga perosak
Menggemburkan tanah di kawasan penanaman
[4 markah]

Rajah 4 menunjukkan pembiakbakaan kelapa sawit.

29

Dura

Pisifera

Tenera

RAJAH 4

(a)

Namakan induk betina.


....
[1 markah]

(b)

Namakan generasi bagi Tenera.


.....
[1 markah]

(c)

Nyatakan dua ciri Tenera.


(i) ......
(ii) .......................
[2 markah ]

10

Rajah 5 menunjukkan proses pembiakan tumbuhan secara aseks.

30

Tuliskan 2, 3, 4 dan 5 mengikut urutan yang betul untuk menunjukkan langkah


membiak tumbuhan secara aseks pada petak yang disediakan.

RAJAH 5

Kikis tisu kambium.


Buat potongan memanjang yang menyambungkan kedua-dua
kelaran.
Sapu hormon pengakaran di atas kelaran.
Potong ranting kecil dan daun pada tempat yang hendak dilakukan
tut

Padatkan medium
[4
markah]

11

P, Q, R, S, T dan U adalah pengawalatur pertumbuhan tanaman.

31

Auksin

Giberelin

Sitokinin

Etilena

Gaselin

Perencat pertumbuhan

Padankan pengawalatur di atas dengan menulis P, Q, R, S, T atau U pada petak


yang disediakan.
Mengawal proses penuaan
Merangsang pemanjangan sel
Mempercepatkan kemasakan buah
Merangsang pengeluaran akar
[ 4 markah]
12

Rajah 6 menunjukkan unsur-unsur iklim yang mempengaruhi tumbesaran ternakan.


(a)

Lengkapkan Rajah 6.
Cahaya

Unsur iklim

(i) ..

(ii) ....
RAJAH 6

(b)

Nyatakan dua kesan himpitan iklim secara tidak langsung ke atas


pengeluaran ternakan.
(i)

...............................................

(ii)

......................................................
[ 4 markah]

13

Rajah 7 menunjukkan sistem pencernaan haiwan ruminan

32

Retikulum
Sekum

RAJAH 7

(a)

Nyatakan nama organ


P

: ............................

: ............................
[2 markah]

(b)

Apakah fungsi organ berikut :


(i)

Retikulum :
.....................................
........

(ii)

Sekum : ..........
..
.........
[2 markah]

14

P dan Q adalah dua jenis bahan makanan ternakan

33

Foraj

Konsentrat

Kelaskan bahan makanan berikut dengan menulis P atau Q pada petak yang
disediakan.
Hampas isirung kelapa sawit

Kekacang Calapogonium sp

Dedak kacang soya

Rumput Napier
[4 markah]
15

Nyatakan empat punca penyakit ternakan.

(i)

.............

(ii)

............

(iii)

............

(iv)

.............
[4 markah]

16

Rajah 8 menunjukkan satu kaedah rawatan ternakan yang diserang parasit luaran.

34

Bahan R
RAJAH 8

(a)

Nyatakan kaedah rawatan yang dilakukan.

[1 markah]

(b)

Namakan bahan R

[1 markah]

(c)

Nyatakan satu contoh parasit luaran.

[1 markah]

(d)

Nyatakan satu cara lain untuk merawat ternakan di atas.

[1 markah]

17

(a)

Takrifkan pembiakbakaan kacukan.

[2
markah]

(b)

Nyatakan maksud pengawanan semulajadi

[2 markah]

18

Rajah 9 menunjukkan urutan langkah dalam prinsip pengurusan ladang.

(a)

Lengkapkan rajah itu.


35

(i) ........................................................................

(ii) ........................................................................

Pengawalan

(iii) ........................................................................

RAJAH 9
[3 markah]

(b)

Nyatakan satu tujuan langkah pengawalan dalam pengurusan ladang.


.......................................................................................................................
[1 markah]

19

P dan Q adalah dua jenis rekod dalam pengurusan ladang.

Rekod Fizikal

Q
36

Rekod Kewangan

Padankan jenis rekod dengan aktiviti di bawah dengan menulis P atau Q pada petak
yang disediakan.

Jualan telur

Pengeluaran hasil tanaman

Pembelian bahan makanan

Bilangan buruh

[4 markah]
20

Rajah 10 menunjukan sumber pengeluaran yang diperlukan untuk menjayakan bidang


usaha.
(a)

Lengkapkan rajah itu.

(i)

(ii) ...
Sumber Pengeluaran

(iii)...

Modal

RAJAH 10
[3 markah]
(b)

Nyatakan satu cara untuk memperolehi modal.


.....................................................................................................................
[1 markah]

21

Jadual 2 menunjukkan kategori gred hasil ladang.


Lengkapkan jadual itu.

37

Kategori gred

Hasil ladang

Klon

(i)

(ii) ..

Tembikai

(iii) .

Telur

Bahagian anggota

(iv) .

JADUAL 2
[4 markah]

22.

Rajah 11 menunjukkan dua kaedah pengairan.

RAJAH 11
(a)

Namakan kaedah pengairan:


(i)

A : ...

(ii)
(b)

B : .....................
[2 markah]
Nyatakan dua kelebihan sistem pengairan A berbanding sistem
pengairan B
(i)

........................................................................................................

(ii)

........................................................................................................
38

[2 markah]
23

P, Q, R, S, T dan U adalah perisian komputer.

Pemprosesan perkataan

Instagram

Pangkalan data

Atucara antivirus

Hamparan elektronik

Persembahan grafik

Padankan perisian komputer dengan menulis P, Q, R, S, T atau U pada petak yang


disediakan.
Membuat analisis kewangan ladang.

Menyediakan iklan untuk mempromosi produk ladang.


Menyediakan kertas kerja untuk membuat permohonan pinjaman bank.

Melindungi maklumat dalam komputer dari diganggu atau dimusnah.


[4 markah]

24

Rajah 12 menunjukkan penggunaan aplikasi bioteknologi dalam pertanian.

39

nodul

RAJAH 12
(a)

Nyatakan organisma yang terdapat pada nodul akar kekacang.


.......................................................................
[1 markah]

(b)

Nyatakan hubungan organisma tersebut dengan akar kekacang.


.......................................................................
[1 markah]

(c)

Nyatakan dua aplikasi bioteknologi dalam pertanian selain dari di atas.


(i)

..........................................................................................................

(ii)

..........................................................................................................
[2 markah]

25

Rajah 13 menunjukkan satu kaedah pertanian tanpa tanah.

40

RAJAH 13
(a)

Namakan kaedah itu.


......................................
[1 markah]

(b)

Nyatakan dua kelebihan kaedah tersebut.


(i)

(ii)

....
[2 markah]

(c)

Nyatakan satu jenis tanaman yang sesuai bagi kaedah di atas .

[1 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

3528/1

3528/1
Sains
Pertanian
Kertas 1
2014
1 jam

41

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN

Soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SAINS PERTANIAN
Kertas 1
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN


INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Kertas ini mengandungi 25 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Jawapan hendaklah ditulis dalam


ruang yang disediakan dalam kertas
soalan.

Markah
Penuh
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Markah
Diperolehi

Jumlah

JAWAB SEMUA SOALAN.


1. P, Q , R dan S adalah faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan ternakan
di Malaysia.
P

Dasar Kerajaan

42

Iklim

Sejarah

Ekonomi

Padankan faktor itu dengan menulis P, Q, R atau S pada petak yang disediakan
Mengusahakan tanaman secara komersial di tanah tinggi
Mewujudkan program pembangunan tanah seperti FELDA
Penyediaan infrastruktur yang baik memajukan sektor pertanian
Imigran India membawa masuk ternakan lembu baka LID
[4
markah ]

2. Lengkapkan jadual 1 di bawah bagi menjelaskan trend pertanian di Malaysia


JENIS

KETERANGAN

i) ...

Ladang komersial dibangunkan untuk


menarik minat pelancong

Ladang Kontrak

ii)
...

iii)

Pertanian yang mengambil kira unsur


estetik

Perhutani

iv) ..
.
JADUAL 1
[4
markah ]

3. .
A, B, C dan D ialah kaedah yang digunakan bagi mendapatkan cahaya yang
optimum.
A
Mencantas
B
Mengawal Rumpai
C

Menyedia Sokongan

43

MenanamTanamanSelingan

Padankan kaedah di atas dengan menulis A, B, C atau D ke dalam petak yang


disediakan.
Membuangbahagiantumbuhan yang tidakdiperlukan.
Kawasanladangdigunakansepenuhnya.
Membuangtumbuhan yang tidakdiingini di kawasanladang.
Membolehkantumbuhan yang memanjatmendapatkancahaya yang optimum.
[4 markah]

4.
5.

. Rajah 1 menunjukkan kaedah pencegahan dan pengawalan hakisan.

Rajah 1
Berdasarkan rajah 1 diatas
(a) Namakan kaedah tersebut :

....
(b) Nyatakan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan tanah.
(i)

..

(ii)

..

(iii)

...

[4 markah]
5. Rajah 2 menunjukkan carta segi tiga tekstur tanah.

44

(a)

Rajah 2
(i) Lakarkan pada carta segi tiga tekstur tanah bagaimana menentukan kelas
tekstur satu sampel tanah yang mengandungi 35% pasir dan 20% liat .
(ii)

Namakan kelas tekstur sampel tanah itu .


.................................................................................................................

(b)

Nyatakan satu cara untuk membaiki tanah berikut :


(i)
Tanah pasir
.........................................................................................................

(ii)

Tanah liat
......................................................................................................
[4 markah]
6. Lengkapkan Jadual 2 dengan maklumat yang sesuai.
Unsur Makro
Fungsi
Gejala Kekurangan
Mempercepatkan
Nitrogen
tumbesaran /
(i)
memperbanyakkan daun.

Daun hijau tua dan kehadiran


Fosforus
(ii) warna merah serta ungu pada petiol
..
.
Mempercepatkan pengeluaran
(iv).
(iii)...................
bunga dan buah.

[4 markah]

45

Rajah 3
7. Rajah 3 adalah sejenis pembiakan tumbuhan.Berdasarkan gambarajah tersebut
jawab soalan berikut:
(a) Namakan X
............................................................................................................................
.
(b) Huraikan kaedah melakukan cantuman mata tunas.
Bermula dengan membuat 2 kelaran memanjang menghala kebawah
sepanjang
2.5 cm dan satu kelaran melintang. Seterusnya kopek kulit daripada batang
pokok penanti bermula dari keratan lintang ke bawah.
(i) Pilih mata tunas dari ranting yang sihat dan.

(ii)

(iii)

[4 markah]
8. Terangkan dua ciri-ciri tumbuhan yang dikehendaki dari program pembiakbakaan
tanaman
i)

ii)

.
[4 markah]

46

9. (a) Takrifkan pengawalatur pertumbuhan

(b)Nyatakan contoh nama dagangan bagi hormon pengakaran.


(i)
(ii)..
[ 4 markah ]
10. Lengkapkan rajah 4 (a) di bawah dengan unsur iklim yang mempengaruhi
tumbesaran dan pengeluaran ternakan yang sesuai.
i

UNSUR IKLIM

ii

iii

RAJAH 4 (a)

Rajah 4 (b)
Makanan ternakan dalam rajah 4 (b) di atas diserang kulat. Mengapakah situasi ini
berlaku?

...
[4 markah]

47

11. Pernyataan di bawah menerangkan kaitan iklim dengan tumbesaran dan


pengeluaran ternakan.
Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah
dalam kotak yang disediakan.
Suhu tinggi mengurangkan selera makan dan ketahanan badan.
Suhu tinggi menyebabkan kadar tumbesaran meningkat
Suhu tinggi meningkatkan kesuburan ovum dan sperma
Suhu dan kelembapan tinggi mengalakkan pembiakan patogen dan
parasit
[ 4 markah ]
12. Lengkapkan Jadual 3 untuk menunjukkan kelas makanan ternakan dan
fungsinya.
Nutrien

Fungsi

i..

Membekalkan tenaga utama

ii.
..

Lemak

iii

Membina dan memperbaiki tisu

iv

Air

Jadual 3
[4 markah]

13. Rajah 5 menunjukkan kelas makanan.


Makanan

Protein

i. ........

Lemak
48

ii.

Mineral

Air

Rajah 5
Lengkapkan Rajah 5.

(a)

[2 markah]
Nyatakan fungsi :

(b)

(i)

Protein
...........................................................................................................

(ii)

Lemak
...........................................................................................................

[2 markah]
14.(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Catuan Makanan Seimbang ?

[ 2 markah ]
(b) Senaraikan dua faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan
makanan untuk catuan makanan seimbang
i)

ii)

.
[ 2 markah ]

15. Rajah 6 adalah graf, NPM melawan Umur bagi ternakan ayam pedaging.

49

Minggu
0
1
2
3
4
5
6
7
8

NPM
0
1
1.8
2.4
2.8
3.1
3.3
3.4
3.4

Rajah 6
Berdasarkan Rajah 6 di atas,
(a)
(i) Apakah kesimpulan perkaitan antara NPM dan umur ternakan?
.
(ii) Minggu berapakah ayam itu patu dijual?,Berikan alas an anda.
..
(b) Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi NisbahPenukaranMakanan (NPM).
(i)
(ii) .
[4 markah]
16. .Nyatakan kepentingan kesihatan ternakan.
(i)..
(ii).
(iii)
(iv).
[4 markah]

17. A, B, C dan D adalah bahan untuk merawat penyakit ternakan.


50

Antiseptik

Racun cacing

Antibiotik

Racun Ektoparasit

Padankan bahan di atas dengan menulis A, B, C atau D dalam petak bersebelahan


dengan pernyataan yang betul
Disembur ke badan ternakan
Disuntik terus ke dalam rumen
Digunakan dalam program sanitasi ternakan
Dicampur ke dalam air minuman ternakan
[ 4 markah ]

18. Lengkapkan jadual 4 bagi menunjukkan nama parasit ternakan dan cara
merawat.
Nama parasit
Cara merawat
(i) .....................................
.........................................

(ii) ......................................
............................................
............................................

(iii) ....................................
........................................

(iv) .....................................
............................................
............................................

JADUAL 4
[ 4 markah ]

51

Rajah 7
19. Berdasarkan Rajah 7:
(a) Namakan kaedah itu.

(b)

Namakan sejenis bahan kimia yang digunakan dalam kaedah itu

(c)

Nyatakan dua cara lain bagi mencegah dan mengawal penyakit ternakan
(i)

..

(ii) ..
[ 4 markah ]
20.. Rajah 8 menunjukkan sistem pencernaan haiwan ruminan. Labelkan organ P,
Q, R dan S pada rajah itu.

P: .
Q:
.

R: .
S: .

RAJAH 8
[4 markah]

52

21. Rajah 9 menunjukkan sistem pembiakan ternakan ruminan betina.

W
X
Y
Z

Rajah 9
a)

Namakan organ:
i.

W: .

ii.

X: .....

b) Nyatakan fungsi:
i.

Y: .

ii. Z: .
[4 markah]

53

S
Q

Rajah 10
22

(a)

Namakan bahagian yang berlabel P dan Q.


P

(b)

Q :
[2 markah]
Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel R dan S.
R :
S

: .....................................
[ 2 markah ]

23. Seorang belia sangat berminat untuk mengusahakan projek ternakan rusa
secara komersial tetapi tiada pengetahuan dalam mendapatkan sumber
pengeluaran.
Terangkan dua tindakan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sumber
pengeluaran berikut :
a) Modal
i)

ii)

b) Pekerja
i)
ii)

[ 4 markah ]

24.
(i)

54

MEMPROSES

MENGGRED

(ii)

MENGIKLAN
a) Lengkapkan rajah di atas bagi melengkapkan aktiviti pemasaran hasil
mengikut urutan
b) Nyatakan dua tujuan hasil diproses sebelum digredkan
i)

ii)

[ 4 markah ]

25. Rajah 11 menunjukkan dua jenis system pengairan.

55

RAJAH 11

Nyatakan perbezaan Sistem P dan Sistem Q berdasarkan Rajah 11..

56

Perkara
Kos
pengendalian

Program
pembajaan

Sistem P

Sistem Q

(i)

ii).

(iii)

(iv)

[4 markah }
KERTAS SOALAN TAMAT

Nama : ..........................................................

Tingkatan : ..............

Logo
sekolah

PROGRAM PENINGKATAN KECEMERLANGAN


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2014
MELAKA & NEGERI SEMBILAN

57

SAINSPERTANIAN
3528/1
Kertas 1
Ogos - September
11/2 jam
Satu jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan.

Jawab semua soalan.

4
ini.

Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

Anda dibenarkan menggunakan kulkulator yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak


1

Rajah 1 menunjukkan kawasan pertanian utama di Semenanjung Malaysia.

Rajah 1
(a)

Namakan satu tanaman yang terdapat di setiap kawasan berikut;


Kawasan X

...........................................................................
58

Kawasan Y
(b)

........................................................................
[2 markah]

Nyatakan faktor utama yang mempengaruhi taburan tanaman di kawasan

itu.
Kawasan X

.......................................................................

Kawasan Y

.........................................................................
[2 markah]

Lengkapkan Jadual 1 untuk menunjukkan peranan yang dimainkan oleh agensi-agensi


berikut dalam pembantu perkembangan dan pembangunan sektor pertanian di negara ini.
Agensi

Peranan Umum

JPS
JKR

(i)

RRIM
MPOB

(ii)

BERNAS
FAMA

(iii)

JPV(JPH)
Jabatan Pertanian

(iv)
Jadual
1
Pening
aku dibuatnya.

[4 markah]
Semalam harganya RM1.80,
tetapi tiga
hariorang
ini hanya
Rajah 2 menunjukkan perbualan di antara
petaniRM1.30
tentang isu pertanian di
negara ini.
sahaja.
Esok tak tahu lagi tu. Kamu
macam mana, Lim?

Aku tak ada masalah sebab


aku ikut kontrak. Cuma nak
cari pekerja susah sikit
kerana kebanyakan
pemuda di kampung ni
ramai yang tinggal dan
bekerja di bandar. Samy,
apa pula masalah kamu?
Buat masa ni tak adalah
masalah besar sangat. Cuma
aku nak cari anak muda yang
59
berminat menanam tembikai
susu menggunakan kaedah
fertigasi. Kamu ada kenal
sesiapa, Kasim?

Rajah 2

(a)

Nyatakan isu yang di perkatakan oleh petani di atas.

(i)

En. Kasim

...........................................................................

(ii)

En. Lim

............................................................................

(iii)

En. Samy

............................................................................
[3 markah]

(b)

Nyatakan satu cara bagi mengatasi isu yang dibangkitkan oleh En. Kasim.
............................................................................................................................

......
[1 markah]
4

Rajah 3 menunjukkan proses fotosintesis yang berlaku dalam tumbuhan hijau.

Rajah 3

(a)

X
Berdasarkan Rajah 3, jawab soalan berikut;
60

(i)

Nyatakan tindak balas yang berlaku dalam peringkat cahaya.


................................................................................................................

..........
(ii)

Namakan hasil Tindak balas B.


X

(b)

.......................................................................................
[2 markah]

Namakan organel di mana proses fotosintesis berlaku.


............................................................................................................................

.......
[1 markah]
(c)
Selain daripada intensiti
mempengaruhi kadar fotosintesis.

cahaya,

nyatakan

satu

faktor

lain

yang

............................................................................................................................
.......
[1 markah]

5
(a)
Tandakan ( ) pada petak yang disediakan bagi setiap faktor yang
menyebabkan tanah berasid.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

61

[2 markah]

(b)
Rajah 4 menunjukkan beberapa jenis mikronutrien yang tersedia pada satu
sampel tanah.

62

Rajah 4
Berdasarkan Rajah 4;
(i)

Namakan mikronutrien yang tidak tersedia pada pH 6.8


................................................................................................................

..........

(ii)

Nyatakan julat pH tanah yang sesuai untuk pertumbuhan pokok yang sihat.
................................................................................................................

..........
[2 markah]

6
(a)
P, Q, R dan S merupakan beberapa kaedah pencegahan dan pengawalan
hakisan tanah.
P

Menanam tanaman penutup bumi

Menanam mengikut kontur

Membina sistem peparitan

Membuat teres

Padankan kaedah itu dengan prinsip pencegahan dan pengawalan hakisan tanah dengan
menulis P, Q, R atau S pada petak yang disediakan.

63

Mengurangkan kelajuan larian air


Mengelakkan pengaliran air daripada melalui saluran sempit
Melindungi permukaan tanah daripada timpaan hujan

[3 markah]

(b)
Manakah di antara tanaman berikut sesuai ditanam sebagai tanaman
penutup bumi di kawasan tanaman getah.
A

Pokok petai belalang

Centrosema pubescens

Rumput Napier

Lalang
[1 markah]

(a)

Takrifkan baja lurus.


............................................................................................................................

........
[1 markah]

Baja
Nilam
12 : 8 : 10

64
50 kg

Rajah 5

(b)

Nyatakan gred baja Nilam dalam Rajah 5.


..................................................................................................................
[1 markah]

(c)

Hitungkan kuantiti nutrien P2O5 yang terdapat dalam satu beg baja itu.

[2 markah]
8
A, B, C dan D adalah empat jenis organisma yang banyak mempengaruhi
pertumbuhan dan penghasilan tanaman.

65

(a)
Berdasarkan pernyataan ciri berikut, padankan organisma yang terlibat
dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan.
Ciri-ciri

Organisma

Halus dan tidak mempunyai klorofil, bersifat saprofit kepada


tanaman
Berbentuk silinder dan licin, mencucuk tisu tumbuhan dan
menghisap cecair tumbuhan
Sangat halus,bersifat parasit dan menyebabkan penyakit
tumbuhan, berbentuk polihedral, spiral dan bebola
[3 markah]
(b)

Nyatakan satu kesan manfaat organisma C.


............................................................................................................................

.......
[1 markah]

9
pada

Rajah 6 menunjukkan bekas sejenis racun serangga. X ialah label yang terdapat
bekas racun itu.

Rajah 6

66

Senaraikan empat maklumat yang perlu ada pada label itu.

10

(i)

...........................................................................................................................

(ii)

............................................................................................................................

(iii)

............................................................................................................................

(iv)

............................................................................................................................
[4 markah]

Jadual 2 adalah maklumat sejenis tumbuhan varieti X, Y dan Z yang terdapat dalam
sebuah majalah pertanian.
Varieti

Tempoh matang (hari)

95

100

105

Kadar hasil (kg/ekar)

400

386

415

Manis

Sederhana

Manis kemasaman

Ciri

Rasa hasil

Jadual 2
(a)

Berdasarkan Jadual 2, jawab soalan berikut;

(i)

Varieti manakah yang patut dipilih untuk di tanam? Nyatakan satu alasan
jawapan anda.

(ii)

Nyatakan satu ciri baik yang terdapat pada varieti Z.


................................
[2 markah]

(b)
Rajah 7 menunjukkan sebahagian langkah melakukan pembiakan tanaman
secara aseks.

Sapukan
bahan P

Rajah 7
67

(i)

Namakan kaaedah pembiakan itu.


................................................................................................................

..........

(ii)

Nyatakan fungsi bahan P.


................................................................................................................

..........
[2 markah]
11

A, B, C dan D merupakan empat jenis pengawalatur pertumbuhan.

Auksin

Sitokinin

Etilena

Giberelin

Padankan hormon itu dengan pernyataan di bawah dengan menulis A, B, C atau D


pada petak yang disediakan.

Dihasilkan oleh tisu meristem yang aktif dalam mata tunas.


Mengatasi kedormanan biji benih dan menggalakkan percambahan.
Selalu digunakan dalam pengkulturan tisu bagi menggalakkan tunas.
Dihasilkan oleh buah yang masak bagi merangsang kemasakan buah
lain.

[4 markah]
12
Berikut adalah contoh bahan kimia pengawalatur pertumbuhan yang boleh
digunakan
dalam aktiviti pertanian.

B, C

Ethrel

GA

2,4-D

Alar

IAA

Kalsium karbida

Padankan bahan kimia pengawalatur itu dan pernyataan berikut dengan menulis A,
atau D pada petak yang disediakan.

Menggalakkan pertumbuhan akar adventitus pada keratan batang


68

Menambah pengeluaran lateks pada pokok getah


Mengurangkan pertumbuhan tampang pada anak benih semasa di tapak
semaian
Mempercepatkan kemasakan buah sebelum dipasarkan
[4 markah]

Keadaan persekitaran yang boleh menyebabkan


gangguan keseimbangan fisiologi ternakan.

13

Berdasarkan definisi di atas, jawab soalan berikut;


(a)

Nyatakan istilah yang sesuai bagi definisi itu.


............................................................................................................................

........
[1 markah]
(b)
Terangkan kaitan suhu dengan
ternakan mengalami keadaan ini.

kadar pengambilan makanan apabila

............................................................................................................................
........
....................................................................................................................................
[1 markah]

(c)
Nyatakan dua kaedah bagi mengurangkan kesan gangguan yang dialami
oleh ternakan akibat keadaan persekitaran yang ekstrem ini.
(i)

................................................................................................................

(ii)

................................................................................................................
[2 markah]

14

Rajah 8 menunjukkan dua jenis bahan makanan ternakan.

69

Bahan makanan A

Bahan makanan B

Rajah 8
(a)

Nyatakan dua kelebihan bahan makanan A berbanding bahan makanan B.


(i)

................................................................................................................

(ii)

................................................................................................................
[2 markah]

(b)

Nyatakan dua ciri bahan makanan B.


(i)

...............................................................................................................

(ii)

................................................................................................................
[2 markah]

15

Jadual 3(a) dan Jadual 3(b) menunjukkan maklumat yang diambil dari rekod
pemakanan satu bidang usaha ayam pedaging.

Makanan yang diberi

Nisbah penukaran makanan (kg)

Rumusan A

1.35

Rumusan B

1.50

Jadual 3(a)
(a)

Berdasar maklumat dalam Jadual 3(a), jawab soalan berikut;

70

(i)

Makanan manakah yang paling sesuai digunakan dalam bidang usaha ini?
................................................................................................................

(ii)

Nyatakan alasan anda.

.........

................................................................................................................
.........
.........................................................................................................................
[2 markah]

Umur
(minggu)

Purata berat
badan (g)

Purata berat makanan


di makan (g)

Nisbah Penukaran

460

290

1.24

750

420

Makanan

Jadual 3(b)
(b)

Berdasarkan Jadual 3(b), hitungkan nilai X.

[2 markah]
16
(a)
ternakan.

M dan N merupakan dua jenis parasit yang biasa menyerang binatang

71

Parasit M

(i)

Parasit N

Nyatakan parasit yang tergolong dalam kumpulan ektoparasit.

.........................................................................................................................

(ii)

Nyatakan satu kesan akibat serangan endoparasit.

..........................................................................................................................
[2 markah]

(b)

Senaraikan dua cara pemberian racun cacing kepada ternakan yang dijangkiti.
(i)

.....................................................................................................................

(ii)

......................................................................................................................
[2 markah]

17

Pernyataan berikut adalah langkah menyuntik semen ke dalam serviks semasa


melakukan permanian beradas.
Susun mengikut urutan langkah yang betul dengan menulis 1, 2, 3 dan 4 pada petak
yang disediakan.
Bersihkan bibir faraj

72

Masukkan pistolette ke dalam faraj sehingga hujung pistolette terkena


serviks
Masukkan tangan kiri ke dalam dubur untuk mengesan kedudukan
serviks dan uterus
Suntik semen perlahan-lahan ke dalam uterus sehingga habis
[4 markah]

18

Jadual 4 menunjukkan dua sumber pengeluaran dan cara memperolehnya.


Lengkapkan jadual itu.

Sumber

Cara memperolehnya

Tanah

(i) ....................................................................................................
.
(ii) ...................................................................................................

Pekerja

(i) ....................................................................................................
(ii) ...................................................................................................

Jadual 4
[4 markah]

19

Berikut adalah keputusan yang boleh dibuat selepas menilai prestasi sesuatu bidang
usaha.

Teruskan

Bubarkan

73

Ganti

Ubahsuai

(a)
Kaji, kemudian lengkapkan Jadual 5 dengan menyatakan keputusan yang
sesuai bagi setiap bidang usaha.
Bidang usaha

Nialai Pulangan Setiap


Ringgit Dilabur

Timun

2.75

Petola

0.95

Keputusan

jadual 5
[2 markah]
(b)

Nyatakan dua faktor yang perlu dipertimbangan semasa membuat pemilihan


bidang usaha.
(i)

................................................................................................................

(ii)

................................................................................................................
[2 markah]

20

P dan Q adalah jenis alat permugaran tanah.

Alat pemugaran primer

Alat pemugaran sekunder

Padankan jenis alat pemugaran di atas dengan menulis P atau Q pada petak yang
disediakan pada setiap rajah di bawah.

[4 markah]
21

Rajah di bawah menunjukkan empat alat mekanisasi ladang.


Nyatakan kegunaan khusus alat itu.

74

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Jadual 6
[4 markah]
22

(a)

Nyatakan dua faedah penggunaan komputer dalam pertanian.


(i) .........................................................................................................................
75

(ii) .........................................................................................................................
[2 markah]
Nyatakan jenis perisian komputer yang sesuai bagi kegunaan

(b)
berikut:

Kegunaan kepada petani

Menyimpan rekod pelanggan, pembekal,


ternakan dan tanaman.

Membuat belanjawan ladang dan mengira


rumusan catuan makanan

Jenis perisisan

[2 markah]

23

Rajah 9 menunjukkan nodul pada akar kekacang.

Rajah 9
(a)

(i)

Namakan organisma yang terdapat dalam nodul akar itu.


................................................................................................................

...................

76

(ii)

Nyatakan nama hubungan hidup antara organisma tersebut dengan

nodul akar itu.


................................................................................................................
...................
[2 markah]
(b)

Nyatakan dua sumbangan kejuruteraan genetik dalam pertanian.


(i)

................................................................................................................

(ii)

................................................................................................................
[2 markah]

24

A, B, C, D, E dan F adalah contoh aplikasi bioteknologi dalam pertanian.


A

Penapaian

Inokulasi rhizobium

Kejuruteraan genetik

Penggunaan serangga pemangsa

Membuat kompos

Penggunaan keladi bunting

Nyatakan satu contoh aplikasi bioteknologi tersebut pada setiap aktiviti berikut
dengan menulis A, B, C, D, E atau F pada petak yang disediakan.
(i)

Penghasilan varieti baru.

(ii)

Pengawalan perosak secara biologi.

(iii)

Pengurusan sisa pertanian.

(iv)

Penghasilan makanan.

[4 markah]

25

(a)

(b)

Senaraikan tiga kepentingan pertanian persekitaran terkawal.


(i)

................................................................................................................

(ii)

................................................................................................................

(iii)

................................................................................................................
[3 markah]

Nyatakan satu struktur persekitaran terkawal bagi tanaman.


............................................................................................................................

...........
[1 markah]

77

SainsPertanian
Kertas 1
3528/1
Percubaan SPM
1 Jam
Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut
42800 Tanjung Sepat, Selangor DE.

NAMA: ..

TINGKATAN:

PERCUBAAN SPM 2014


Soalan

Marka
h
Penuh

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN

INI SEHINGGA DIBERITAHU

10

11

12

13

14

15

16

SAINS PERTANIAN
Kertas 1
Satu jam tiga puluh minit

1.

Kertas ini mengandungi 25 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Jawapan hendaklah ditulis dalam


ruang yang disediakan dalam kertas
soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

78

Markah
Diperoleh
i

1. A,B,C,D dan E adalah trend pertanian di Malaysia.


A

Pertanian berasaskan
pelancongan

Perhutani

Pelbagai Tanaman

Ladang kontrak

E
1.

Estet mini

Padankan trend itu dengan pernyataan berikut dengan menuliskan A,B,C atau D dalam
petak yang disediakan.
a) Zaidi menanam pokok pisang di celah-celah tanaman kelapa sawit.
b) Kebun getah pekebun-pekebun kecil digabung dalam satu pengurusan

yang menggunakan mekanisasi.


c) Pelancong menginap, makan dan mengikut Keluarga Encik Murad

menangkap ikan di kolam Murad selama beberapa hari.


d) Perjanjian bertulis antara seorang pengusaha dengan pihak Mas

untuk membekalkan sebanyak 300 kg tomato seri setiap hari.


[4 markah]

2.

Berikut adalah pernyataan yang berkaitan dengan isu pertanian di Malaysia.


Tandakan ( ) pernyataan yang BENAR dan tandakan ( X ) bagi pernyataan yang
PALSU.
(a) Daya pengeluaran ternakan meningkat dengan ketara.
(b) Harga turun naik disebabkan permintaan yang tidak menentu.
(c) Penggunaan baja kimia mengurangkan pencemaran alam sekitar.
(d) Mekanisasi mengurangkan penggunaan buruh asing
[4 markah]

3.

Pernyataan di bawah menunjukkan maklumat berkaitan isu pertanian di Malaysia.


Kurang kecekapan penggunaan input pengeluaran bagi menghasilkan output
yang maksimum.

79

Turun naik harga menyebabkan permintaan dan penawaran tidak stabil


Tarikan gaya hidup dan pendapatan yang tinggi menarik minat golongan belia untuk bekerja di
bandar

a) Nyatakan dua isu yang berkaitan dengan pernyataan di atas.


(i) .................................................................................................................................
.
(ii) .................................................................................................................................
.
[ 2 markah]
b) Nyatakan dua kaedah bagi mengatasi isu pencemaran alam sekitar di negara kita.
a. .......................................................................................................................................
.
b. .......................................................................................................................................
.
[2 markah]

4. Rajah 1 menunjukkan kesan air terhadap proses tanaman.


P

R
S
Rajah 1
Namakan proses yang berlaku pada P , Q, R dan S
(i)

P : ....

(ii)

Q : .

(iii)

R : ..

(iv)

S : ..
80

[4 markah]
5. Rajah 2 menunjukkan tanaman yang mengalami kecederaan akibat unsur iklim.

RAJAH 2
a) Namakan jenis kecederaan itu.
.

b) Senaraikan tiga kaedah untuk mengelak tanaman daripada mengalami kecederaan


itu.
i)

ii) .
iii) .
[4 markah]

6. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang salah
dalam kotak yang disediakan.

Tanah membekalkan oksigen dan air kepada tumbuhan.

Tanah membekalkan karbon dioksida untuk respirasi akar tumbuhan.

Tanah memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan.

Tanah membantu akar tumbuhan membuat makanan.

81

[4 markah]
7. Rajah 3 adalah carta pai yang menunjukkan komponen tanah lazim.

Udara

25%

Bahan

Bahan S

organik

Rajah 3
a) Nyatakan nama komponen berikut :
R :.................................................................................................................
S :.................................................................................................................

b) Nyatakan peratus komponen berikut :


Udara

: .........................................................................................

Bahan organik : ..........................................................................................


[ 4 markah]

8. a) Apakah maksud struktur tanah ?

..
.

82

b) Nyatakan nama struktur tanah berikut:


Jenis Struktur

Nama

(i)

(ii)

..

(iii) .

[ 4 markah]
9. Jadual 1 di bawah menunjukkan pH optimum bagi beberapa jenis tanaman.
Jenis tanaman
Teh
Kopi Arabica
Nanas
Jagung

pH optimum
4.0- 6.0
5.3- 6.0
5.0-6.5
6.0 -7.0
Jadual 1

a) Tanaman manakah paling sesuai ditanam di tanah yang mempunyai keasidan


tinggi.
.................................................................................................................................
......

b) Nyatakan satu kaedah untuk mengurangkan keasidan tanah.


......................................................................................................................
.................

c) Nyatakan dua faktor mengubah keasidan tanah.


83

i) .......................................................................................................................
ii) .......................................................................................................................
[ 4 markah ]
10. Rajah 4 menunjukkan pengaruh pH tanah terhadap ketersediaan nutrien.

Rajah 4
a) Nutrien manakah akan dibebaskan melalui proses larutresapan sekiranya pH
tanah adalah 7.
............................................................................................................................
b) Nyatakan julat pH yang paling sesuai untuk ketiga tiga nutrien Nitrogen,
Fosforus dan Kalium.
............................................................................................................................
c) Nilai pH tanah yang rendah akan memudahkan patogen penyebab penyakit
tanamaan merebak.
(i) Nyatakan satu kaedah mengatasi masalah tanah di atas
...........................................................................................................
(ii) Sekiranya peladang tersebut tidak berkemampuan untuk membaiki
keadaan tanahnya yang berasid, nyatakan sejenis tanaman yang
sesuai untuk ditanam di kawasan tersebut.
...........................................................................................................
[4 markah]

11. A, B, C, D, E dan F ialah kaedah mengawal organisma.


84

Kaedah Biologi

Kaedah Fizikal

Kaedah Kultur

Kaedah Kimia

Kaedah Undang-undang

Pengurusan Perosak Bersepadu

Padankan kaedah ini dengan rajah di bawah dengan menulis A, B, C. D, E atau F dalam
petak yang disediakan.

[4 markah]

12. Tuliskan 1, 2, 3 dan 4 di dalam ruangan jawapan bagi menjelaskan urutan langkah
menghasilkan varieti baru.

85

Melakukan pengacukan

Melakukan pemilihan

Mengenalpasti Baka berpotensi

Menguji Generasi F1

[4 markah]
13. Rajah 5 menunjukkan sistem pencernaan ayam.

Rajah 5

a) Namakan bahagian yang berlabel P dan Q.


P :
Q :

b) Nyatakan fungsi organ yang berlabel R dan S.


R :
S :
[4 markah]
14

Rajah 6 menunjukkan satu kaedah mencegah dan mengawal satu penyakit ternakan.

86

Rajah 6

(a)

Namakan kaedah itu.

(b)

Namakan sejenis bahan kimia yang digunakan dalam kaedah itu

(c)

Nyatakan dua cara lain bagi mencegah dan mengawal penyakit ternakan
(i)

..

(ii)

.
[ 4 markah ]

15 Nyatakan empat punca penyakit ternakan.


(i )

..

(ii)

..

(iii)

..

(iv ) ..
[ 4 markah ]

16 (a) Rajah 7 menunjukkan sistem pembiakan ruminan jantan.

87

Rajah 7
Namakan bahagian yang berlabel X dan Y .
X
Y
(b)

Namakan dua tanda biang yang dapat dikesan pada perlakuan lembu betina.
(i)
(ii)
[4 markah]

17 Pernyataan berikut adalah langkah penyediaan semen dalam permanian beradas.


Tuliskan 1, 2, 3 dan 4 dalam kotak bersebelahan dengan pernyataan di bawah bagi
menunjukkan urutan penyediaan semen.
Isi semen ke dalam straw.

Campurkan semen dengan sitrat kuning telur.

Kariobekuan ke dalam cecair nitrogen.


Mengumpul semen secara urutan dan penggunaan faraj palsu.

18 (a)

[4 markah]
Lengkapkan Rajah 8 untuk menunjukkan urutan prinsip pengurusan ladang
PERANCANGAN

(i)

88
PENGAWALAN
(ii)

Rajah 8
(b)

Nyatakan satu sebab prinsip berikut penting dalam pengurusan sesebuah


ladang.
Perancangan :
Pengawalan : ...
[4 markah]

19.

A, B, C dan D adalah langkah pengurusan ladang.


A

Perancangan

Perlaksanaan

Pengawalan

Penilaian

Padankan langkah pengurusan ladang itu dengan pernyataan di bawah dengan


menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan
Memastikan sumber pengeluaran digunakan dengan cekap

Mengkaji status bidangusaha yang telah diusahakan

Merangka strategi untuk mencapai matlamat

Mendapatkan sumber pengeluaran untuk memulakan bidangusaha


[4 markah]
20.

(a)

Nyatakan dua maklumat yang diperlukan untuk menyediakan belanjawan


ladang
(i)

(ii)

89

(b)

Nyatakan satu cara mendapatkan sumber pengeluaran berikut :.


(i)

Modal

: ..

(ii)

Pekerja : .
[4 markah]

21.

Jadual 1 menunjukkan maklumat belanjawan dua bidangusaha pertanian.

Bidangusaha

Pendapatan
(RM)

Perbelanjaan
(RM)

Keuntungan
(RM)

Pulangan
Setiap
Ringgit
Dilabur

Bilangan
Hari Setiap
Pusingan

17,800.00

9,000.00

8,800.00

1.98

270

7,000.00

3,550.00

3,450.00

1.97

90

Jadual 1
(a)

(b)

Nyatakan dua kelebihan bidangusaha X berbanding bidangusaha Y


(i)

...

(ii)

...

Nyatakan satu kelebihan bidangusaha Y berbanding bidangusaha X

(c)

Bidangusaha manakah yang lebih menguntungkan untuk tempoh satu tahun.

[4 markah]

22 (a) Nyatakan dua faedah mekanisasi ladang.


(i)
(ii)

(b) Nyatakan dua faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan mekanisasi
ladang.
90

(i)
(ii)
[4 markah]

23.

Rajah 9 menunjukkan dua sistem pengairan di ladang

SISTEM Y

SISTEM X

Rajah 9
(a)

(b)

Namakan
(i)

Sistem X : ..

(ii)

Sistem Y : ...

Nyatakan satu kelebihan setiap sistem tersebut


(i)

Sistem X : ...

(ii)

24.

Sistem Y : ...
[4 markah]
Pernyataan berikut berkaitan dengan penggunaan bioteknologi dalam menghasilkan
kompos.
Tandakan () bagi pernyataan yang benar dan ( x ) bagi pernyataan yang palsu pada
petak yang disediakan

Bahan kapur yang ditabur di atas lapisan timbunan kompos bertujuan


untuk mengurangkan nilai pH.

91

Timbunan kompos perlu sentiasa lembab untuk mengekalkan aktiviti


mikrob

Suhu untuk pereputan kompos mestilah lebih tinggi daripada suhu


persekitaran
Baja urea digunakan sebagai sumber mikrob untuk pereputan kompos

[4 markah]
25.

(a)

(c)

Nyatakan dua kepentingan Pertanian Persekitaran Terkawal


(i)

...

(ii)

...

Nyatakan dua contoh struktur binaan Pertanian Persekitaran Terkawal.


(i)

...

(ii)

...
[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

PERCUBAAN SPM TERENGGANU


1.
a)
Pernyataan di bawah adalah sebahagian daripada kepentingan
pertanian di Malaysia.
Menyediakan peluang pekerjaan
Nyatakan dua kepentingan pertanian di Malaysia selain daripada di atas ;
i.

...............................................................................................
92

ii.
b)

...............................................................................................

Jadual 1 berkaitan trend pertanian di Malaysia.


Suatu perjanjian antara
pembekal dengan pengusaha
supaya pengusaha tidak
menanggung risiko

Mewujudkan senibina taman di


kawasan kediaman, pejabat dan
perbandaran.

(a)

(b)
Jadual 1

Berdasarkan Jadual 1, nyatakan trend pertanian yang berkaitan;


Jadual 1(a) : ...............................................................................................
Jadual 1(b) : ................................................................................................
[4 Markah]

2.
A, B, C dan D ialah faktor yang mempengaruhi taburan tanaman dan
ternakan di Malaysia.
A

Iklim

Ekonomi

Perkembangan
Sejarah

Dasar Kerajaan

93

Padankan faktor di atas dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang


disediakan.
Pembukaan tanah melalui rancangan FELCRA telah
mewujudkan kawasan baru pertanian
Imigran Cina membawa masuk ayam dan khinzir ke Malaysia
untuk memperbaiki kedudukan ekonomi mereka
Pembinaan infrastruktur pengairan dan saliran membantu
membangunkan sektor pertanian
Penanaman strawberi sesuai di Cameron Highlands
[4 markah]

3.
Jadual 2 adalah satu proses pada tumbuhan yang berlaku di dalam
kloroplas.
6 CO2 + 12H2O

C6H 12O6 + 6H2O +


6O2

Jadual 2
a)

Berdasarkan jadual 2, nyatakan proses tersebut.


................................................................................................................

b)

Namakan satu unsur iklim yang terlibat dalam proses itu


................................................................................................................

c)
optimum.

4.

Nyatakan dua kaedah untuk mendapatkan unsur di (b) secara


i.

.....................................................................................................

ii.

......................................................................................................
[4 Markah]

Rajah 1 menunjukkan kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai bagi


anak pokok yang baru ditanam.

94

Rajah 1
a)

Nyatakan kaedah pada Rajah 1 .


.................................................................................................................

.
b)

Nyatakan satu bahan yang sesuai digunakan.


.................................................................................................................

.
c)

5.

Nyatakan dua kaedah lain bagi mendapatkan suhu yang sesuai.


i.

.....................................................................................................

ii.

.....................................................................................................
[4 Markah]

Rajah 2 menunjukkan kesan angin terhadap tumbuhan

2(a)

2(b)
Rajah 2

a)

b)

Nyatakan kesan tersebut pada;


Rajah 2(a)

: .........................................................................................

Rajah 2(b)

: ........................................................................................

Nyatakan dua amalan untuk mengelakan cedera ribut

..........................................................................................................................

95

...........................................................................................................................
[4 Markah]
6.

a)

Apakah maksud tanah?

............................................................................................................................
b)

Labelkan profil tanah lazim dalam Rajah 3.

Rajah 3
[4 Markah]

7.
Pernyataan berikut adalah sebahagian langkah melakukan eksperimen
menentukan Tekstur tanah secara mendapan. Susun mengikut urutan yang betul
untuk melakukan eksperimen itu dengan menulis 1,2,3 atau 4 dalam ruang jawapan.
Goncang campuran perlahan-lahan supaya kumin tanah terpisah
Tutup mulut balang gas dengan penutup
Letakan balang gas di atas meja semalaman tanpa gangguan

96

Masukan air ke dalam balang gas sehingga tiga perempat penuh


[4 Markah]
8.

Rajah 4 menunjukkan pengaruh pH tanah terhadap ketersediaan nutrien.

Rajah 4
a)

Berdasarkan Rajah 4, jawab soalan berikut:


i.

Namakan nutrien yang paling rendah ketersediaannya pada pH

8
...........................................................................................................................
ii.

Pada julat pH berapakah ketiga-tiga nutrien itu paling tersedia.

...........................................................................................................................
(b)

Nyatakan dua kesan kepada tanaman jika pH tanah rendah.


i.

.....................................................................................................

ii.
9.

(a)

b)

.....................................................................................................
[ 4 Markah]
Nyatakan dua kaedah pembajaan
i

....................................................................................................

ii

.....................................................................................................

Rajah 5 menunjukkan jenis -jenis hakisan tanah.


Nyatakan jenis-jenis hakisan tanah dalam Rajah 5.

97

Hakisan ...................................
...

Hakisan .............................................
..
Rajah 5
[4 Markah]

10.

A, B, C, D dan E adalah jenis-jenis organisma.


A

Virus

Bakteria

Serangga

Kulat
Nematod

Padankan organisma itu dengan gambarajah di bawah dengan menulis A, B,


C, D atau E pada petak yang disediakan.

98

[ 4 Markah]

11.
Rajah 6 menunjukkan organisma yang merosakkan tanaman, padankan A, B,
C, D atau E dengan menulis dalam petak yang disediakan di bawah.

99

Rajah 6
Mencucuk dan menghisap.
Mempunyai stilet dan tidak bersegmen.
Menyebabkan bintik daun dan reput akar.
Serangannya menyebabkan daun berlubang-lubang.
[4 markah]
12.

Lengkapkan Rajah 7 di bawah bagi menunjukkan langkah melakukan


pengawalan organisma menggunakan kaedah kimia.
Pilih racun kimia yang sesuai

i.

Masukkan air ke dalam baldi.

100

ii.

iii.

iv.

Lakukan penyemburan.

Rajah 7
[4 Markah]
13.
a)
Lengkapkan Rajah 8 di bawah untuk menunjukkan urutan langkah
menghasilkan
tumbuhan varieti baru.

Mengenalpasti baka yang berpotensi


i.

Melakukan pengacukan

ii.

Rajah 8
b)

14.

Nyatakan dua ciri yang dikehendaki pada tumbuhan varieti baru.


i

.....................................................................................................

ii

.....................................................................................................
[4 Markah]

Rajah 9 menunjukkan satu kaedah pembiakan tumbuhan.

101

Rajah 9
Berdasarkan Rajah 9, jawab soalan berikut.
a).

Nyatakan kaedah di atas.

...........................................................................................................................
b)

Nyatakan satu contoh tanaman yang dibiakkan menggunakan kaedah

itu.
............................................................................................................................
c)
pembiakan

Nyatakan dua kebaikan kaedah di atas berbanding kaedah tut untuk


tanaman.

15.

a)

.....................................................................................................

ii

.....................................................................................................
[4 Markah]

Rajah 10 menunjukkan dua kaedah pembiakkan tanaman.


Nyatakan kaedah pembiakkan R dan S.
Kaedah R

Kaedah S

102

i:
.......................
...

ii:

Rajah 10
[2 Markah]
b).
Lengkapkan Jadual 3 bagi menunjukkan perbezaan antara kaedah R
dengan kaedah S
Perkara
Kandungan
genetik

Kaedah R

Kaedah S

Tempoh
matang

Lama

Singkat

Jadual 3
[2 Markah]

16.
Rajah 11 di atas menunjukkan hasil eksperimen kesan pengawalatur
pertumbuhan
terhadap sejenis pokok hiasan.

103

J
Rajah 11
a)
Nyatakan dua kesan terhadap pokok hiasan yang dirawat dengan
pengawalatur
pertumbuhan
i

.....................................................................................................

ii

......................................................................................................

b)
Nyatakan bahan pengawalatur pertumbuhan yang digunakan dalam
eksperimen itu.

c)
Nyatakan bagaimana bahan pengawalatur pertumbuhan diberikan
kepada pokok buah-buahan di ladang.
....................
[4 Markah]

17.

Rajah 12 menunjukkan sistem pengairan jenis K dan sistem pengairan jenis


L. Pernyataan di bawah menerangkan perbezaan antara pengairan K dan L.
Tandakan (/) bagi pernyataan yang benar dan (x) bagi pernyataan yang palsu
dalam petak bersebelahan.

104

Rajah 12
Pengairan jenis K memerlukan tekanan air lebih tinggi untuk berfungsi
Pengairan jenis K lebih sesuai untuk kawasan buahan yang telah matang
Pengairan jenis L membekalkan air lebih tepat ke akar pokok
Pengairan jenis L memerlukan bekalan air yang lebih banyak
[4 Markah]

18.

a)

b)

Nyatakan dua kepentingan pemakanan kepada ternakan.


i

.....................................................................................................

ii

.....................................................................................................

Rajah 13 menunjukkan carta kelas makanan ternakan.

Lengkapkan rajah 13 bagi menunjukkan jenis nutrien diperlukan oleh ternakan

105

Rajah 13
[ 4 Markah]
19.

20.

Nyatakan empat ciri rumput baik pilih


i

.................................................................................................................

ii

.................................................................................................................

iii

................................................................................................................

iv

................................................................................................................
[4 Markah]

Rajah 14 menunjukkan ternakan yang diserang penyakit

Rajah 14
a)

b)

Apakah dua punca yang menyebabkan ternakan berpenyakit?


i.

ii.

Nyatakan dua kaedah pengawalan dan pencegahan penyakit ternakan


i

.....................................................................................................

ii

.....................................................................................................
106

[4 Markah]
21. Nyatakan empat ciri ternakan yang dikehendaki bagi mempengaruhi
tumbesaran dan pengeluaran ternakan.
i) ........................................................................
....................

Ciri
ternakan
yang
dikehenda
ki

ii) ........................................................................
....................

iii) .......................................................................
iv) ......................................................................
..................
....................

22.

[4 Markah]

Jadual 4 menunjukkan graf pertalian di antara kesan unsur iklim (suhu


persekitaran) dan kadar pengeluaran susu bagi ternakan lembu
Pengeluaran susu

Jadual 4
Berdasarkan graf tersebut, jawab soalan berikut :
a) Nyatakan pertalian di antara suhu persekitaran dan kadar pengeluaran susu bagi
ternakan di atas.
..............................
b)
Nyatakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesan
unsur iklim ke atas ternakan.
...
...........................

107

c)

Nyatakan dua cara mengatasi masalah di (b)


i.
ii ....
[4 Markah]

Rajah 15
23.

Rajah 15 menunjukkan satu kaedah pembiakan.


(a)

Namakan kaedah pembiakkan dalam rajah 15.

..................................................................................................................................
(b)

Takrifkan kaedah pembiakkan tesebut.

...................................................................................................................................
(c)

Nyatakan dua kebaikan kaedah pembiakkan di atas

.
i. .............................................................................................................
ii. ............................................................................................................
[ 4 Markah ]

108

Rajah 16
24

Rajah 16 menunjukkan satu contoh mekanisasi ladang.


(a)

Nyatakan dua faedah penggunaan mekanisasi ladang.


i. .............................................................................................................
ii. ..........................................................................................................

(b)
Nyatakan dua faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
penggunaannya di ladang.
i. .............................................................................................................
ii. ............................................................................................................
[ 4 Markah ]

25.

Rajah 17 menunjukkan kolam tiruan pertanian persekitaran terkawal.

Ternakan
ikan
109

Rajah 17
(a)

Nyatakan dua ciri yang perlu bagi struktur itu:


i. ............................................................................................................
ii. ............................................................................................................

(b)

Rajah 18 menunjukkan satu contoh sistem pertanian tanpa tanah.

Rajah 18
(i)

Nyatakan contoh sistem itu

(ii)

Nyatakan satu kebaikan sistem itu.

[ 4 Markah ]
KERTAS SOALAN TAMAT

110