Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama

: Muhamad Al-Mu`izz Bin Omar

Tarikh

: 18 Mei 2015

Hari

: Isnin

Masa

: 40 minit

Subjek

: Sejarah

Tingkatan

: 5

Topik

: Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia

Sub Topik

: Malayan Union

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran murid akan dapat


1. Menyenaraikan sebab dan ciri-ciri Malayan Union
2. Memahami Malayan Union secara mendalam.
3. Menjelaskan reaksi dan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union 1946

Langkah

Set Induksi
( 5 minit )

Tajuk

Aktiviti

Menarik perhatian pelajar


terhadap isi pembelajaran

Guru menayangkan video pendek yang


berkaitan dengan Malayan Union

Tayangan Video

Guru bersoal jawab tentang video yang


ditayangkan dan mengaitkan video
tersebut dengan tajuk pengajaran

Langkah 1
( 5 minit )

Catatan

Pengenalan
terhadap
Malayan Union

Pelajar menonton dan memberikan respon


terhadap perkara yang dibincangkan.

Strategi pembelajaran :
- Berpusatkan bahan
- Berpusatkan pelajar
Kaedah & teknik pembelajaran :
- TOC
(Sumbangsaran)
BBM : Video

Guru menerangkan subtopik Malayan


Union dengan menggunakan slaid.

Strategi
Pembelajaran
Berpusatkan Guru

Guru memberi
Malayan Union

Kaedah
:
Penerangan,
komunikasi dua hala.

Pelajar mendengar dan mencatat nota.

pengenalan

tentang

Nilai : Kerajinan

ABM : Slaid, komputer, LCD

Langkah 2
( 10 Minit )

Sebab
dan
ciri-ciri
Malayan Union 1946.

Langkah 3
( 10 Minit )

Guru menerangkan apakah sebab dan ciri-


ciri Malayan Union 1946 ditubuhkan di
Tanah Melayu.

Guru menulis di papan putih untuk


menerangkan kepada pelajar

Pelajar memberikan perhatian dan


mencatat nota.

Guru meminta pelajar untuk menjelaskan


salah satu sebab dan ciri-ciri Malayan
Union.

Strategi
Pembelajaran
Berpusatkan pelajar

Kaedah : TOC - Teknik sebab


dan akibat
Nilai : Kerajinan
KBKK : Menjana idea, memberi
pendapat.

Reaksi dan Tindakan


Orang Melayu menentang
Malayan Union 1946

Guru menerangkan reaksi dan tindakan


orang Melayu menentang Malayan Union
dengan menggunakan slaid.

Strategi
Pembelajaran
Berpusatkan Pelajar
Berpusatkan Guru

Pelajar memberi perhatian dan mencatat


nota

Kaedah : Komunikasi dua hala,


perbincangan kelas.

Langkah 4
(5 minit)

Aktiviti (Soal
bersama pelajar)

Jawab

Guru meminta pelajar untuk menyatakan


pendapat tentang tindakan orang Melayu
menetang Malayan Union.

Nilai : bekerjasama

Guru akan meminta beberapa pelajar


untuk menjawab soalan yang telah
disediakan.

Strategi Pembelajaran :
Berpusatkan Guru
Berpusatkan Pelajar

1. Apakah sebab British menubuhkan


Malayan Union dan berikan dua ciri

Perjanjian Malayan Union.

Nilai: bekerjasama

2. Nyatakan reaksi dan sebab orang

Melayu terhadap Malayan Union


3. Nyatakan 3 syarat perjanjian Malayan
Union
4. Berikan pendapat anda
penubuhan Malayan Union

tentang

5. Apakah matlamat utama British di


dalam Malayan Union?

Guru meminta pandangan pelajar terhadap


Malayan Union

KBKK: Memberi pendapat,


kemahiran komunikasi.

Kaedah : Komunikasi dua hala,


perbincangan kelas.
KBKK: Kemahiran komunikasi,
memberi pendapat .

Penutup
( 5 minit )

Rumusan Dan Penilaian

Guru merumuskan hasil pembelajaran

Guru membuat refleksi dengan pelajar

Strategi
Pembelajaran
Berpusatkan Guru

Nilai : Patuh, menghargai

KBKK : menjawab soalan

Refleksi :
Permulaan pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah berjalan dengan lancar, tetapi terdapat dua pelajar yang tidak memberi
perhatian yang sebaiknya. Pelajar tersebut berbual ketika guru memberi penerangan. Walaubagaimanapun, guru bertindak untuk
menegur pelajar tersebut agar memberi perhatian yang sebaiknya. Di dalam aktiviti soal jawab, terdapat seorang pelajar yang pasif
terhadap aktiviti tersebut. Pelajar tersebut dipercayai lemah dalam subjek sejarah. Guru akan bertindak bagi memastikan pelajar
tersebut aktif dan dapat menguasai subjek sejarah pada kelas yang akan datang