Anda di halaman 1dari 10
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2 SESI 2008/2009 APRIL/MEI 2009 3 JAM SEKOLAH : SEKOLAH PERNIAGAAN DAN KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN KOD KURSUS : GD20203 TAJUK KURSUS = ANALISIS PENYATA KEWANGAN ANTARABANGSA ARAHAN : 1. Kertas soalan ini mengandungl LIMA (5) soalan. This question paper contains FIVE (5) questions. 2. Anda dikehendaki menjawab SEMUA soalan. You are required to answer ALL questions. 3. Semua jawapan hendakizh ditulis:di dalam kertas jawapan yang disediakan, ‘All answers must be written in the answer booklet provided, 4. Anda tidak dibenarkan untuk membawa keluar kertas soalan ini dari dewan peperiksaan. You are not allowed to bring this question paper out of the examination hall Kertas ini mengandungi 9 muka surat bercetek, tidak termasuk muka surat ini. This question paper contains 9 printed pages, excluding this cover page. 20203 SOALAN 1 (20 MARKAH) Sesebuah syarikat melaksanakan beberapa aktivit) dalam usaha untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang laku dan yang boleh menghasiikan pulangan yang memuaskan ke atas pelaburan, Dalam penyata-penyata kewangan sesebuah syarikat ada menyatakan tentang empat aktiviti utama sesebuah syarikat. Berdasarkan kepada penyataan di atas, sila jelaskan empat (4) jenis aktiviti perniagaan, (Petunjuk: 5 markah untuk setiap jenis aktiviti perniagaan). QUESTION 1 (20 MARKS) A company pursues a number of activities in a desire to provide a salable product or ‘service and to yield a satisfactory return on Investment. In its financial statements, there Is a claim of four (4) major activities of the company. On the basis of the above statement, please explain four (4) types of business activities, (Hint: 5 marks for each type of business activities). 4/9 GD20203 SOALAN 2 (20 MARKAH) a) Data penyata pendapatan untuk Perbadanan XYZ adalah seperti berikut: Jadual 1: Perbadanan XYZ, Ltd Butiran 2008 T 2007 Jualan $1,400,000 | $1,200,000, Kos jualan $850,000 $730,000 Perbelanjaan jualan $205,000 $240,000 Perbelanjaan umum: ‘$140,000 $100,000 Perbelanjaan cukai pendapatan $82,000 $50,000 Dikehendal @)__ Sediakan satu penyata pendapatan dalam bentuk common-size analysis, (i) Berikan komen ke atas dapatan dalam (i). (20 markah) b) — Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) mengkehendaki pelbagai laporan-laporan berkanun daripada syarikat-syarikat yang mempunyai sekuriti-sekuriti yang didagangkan secara umum. Dikehendaki: Kenalpasti jenis-enis laporan berkanun SEC berdasarkan kepada keadaan- keadaan berikut. ()— Perbincangan pengurusan ke atas prestasi kewengan untuk tahun fiskal. (ii) Terma-terma pampasan ketua pegawai eksekutif (CEO) dan jumlah pampasan yang dibayar kepada CEO sebelum tahun fiskal, (iil) Siapakah lembaga pengarah dan adakah mereka daripada ataupun dari luar syarikat? (iv) Berapakah yang periu dibayar kepada pengarah untuk perkhidmatan mereka? (v)Prestasi operasi dan kedudukan kewangan sesebuah syarikat pada penghujung suku kedua. (vi) Mengapakah sesebueh firma menukar juruaudit mereka? (vil) Maklumat lengkap tentang stok tawaren awam permulaan akan datang. Penyesuaian laporan menggunakan GAAP bukan US kepada GAAP US. Opsyen stok pekerja. Pemerolehan atau pelupusan aset-aset utama, (10 markah) (Petunjuk: Jenis-jenis laporan berkanun).. 2/9 6020203 QUESTION 2 (20 MARKS) 2) _ Income statement data for XYZ Corporation are as follows: Table 1: XYZ Corporation, Lid tems 2008 2007 Sales $1,400,000 $1,200,000 Cost of goods sold $850,000 $730,000 Selling expenses $205,000 $240,000 General expenses 140,000 $100,000 Income tax expense 562,000 $50,000) Required: (Prepare an income statement in common-size analysis. (i) Please comment on the findings in (i). (10 marks) 4) The Security and Exchange Commission (SEC) requires various statutory reports from companies with publicly traded securities. Required. Identity the SEC statutory reports based on the follovring situations. Q @ ci) ww (7) Ww) @ coy 69 ‘Management's discussion of the financial results for the fiscal year. Terms of the CEO'S compensation and the total compensation paid to the CEO in the prior fiscal year. Who Is on the board of directors and are they from within or outside of the company? How much are the directors paid for their services? Results of operations and financial position of the company at the end of the second quarter. Why a firm changed its auditors? Details for the upcoming initial public offering of stock. Reconciliation of reports using non US GAAP to one using US GAAP. Employee stock options, Acquisition or disposition of major assets. (40 marks) (Hint: Types of statutory reports). 3/9 SOALAN 3 (20 MARKAH) 6D20203 Andaikan anda adelah juruanalisis yang menilai Syarikat Megah International. Berikut jalah data-data tersedia untuk analisis kewangan anda (Semua data adalah merujuk kepada 31 Disember, 2009). Jadual 2: Maklumat Kewangan Syarikat Megah Intemational Butiran Nilai Butiran Nilat Nisbah semasa 2 Jualan harian dalam stok 36 days Pulangan akaun boleh 16 | Nisbah margin Keuntungan | 50% terima kasar ‘Akaun boleh _terima| $50,000 | Perbelanjaan (tidak termasuk | $450,000 permulaan kos barang dijual) Pulangan ke atas{ 20% Nisbah jumlah hutang kepada | 1 penghujung tahun ekuiti ekuiti biasa Jualam —(Semua dalam | $1,000,000 | Aset-aset tetap $300,000 bentuk kredit) Berdasarkan kepada data di ates, lakarkan lembaran imbangan 31 Disember, 2009 untuk analisis anda, Aset-aset semasa merangkumi tunai, akaun boleh terima dan stok. Klasifikasi-klasifikas lembaran imbangan termasuklah tunai, akaun boleh terima, stok, jumlah aset-aset tetap, jumlah aset-aset semasa, jumlah liabiliti-labiliti semasa dan jumlah ekuiti dan labilt-iabilt tetap. (Petunjuk: Tunjukkan jalan kerja). 49 QUESTION 3 (20 MARKS) 620203 Assume that you are an analyst reviewing Megah International Company. The following data are available for your financial analysis (All data are referred to December 31, year 2009): Table 2: Finandial information of Megah International Company Items Value | Ttems Value Current ratio 2 Days’ sales in inventory 36 days ‘Account receivable turnover 16 | Gross profit margin ratio. 50% Beginning ‘account| $50,000 | Expenses (excluding cost of | $450,000 receivable goods sold) Retum on end of year| 20% | Total debt to equity ratio Z common equity ‘Sales (all on credit form) :1,000,000 | Noncurrent assets $300,000 Required: Based on the above data, construct the December 31, Year 2009, balance sheet for your analysis, Current assets consist of cash, account receivable and inventory. Balance sheet classifications include cash, account receivable, inventory, total noncurrent assets, total current assets, total current labiities, total noncurrent abilities and equity. (Hint: Show the workings). 5/9 6020203 SOALAN 4 (20 MARKAH) Bahagian 1: Maklumat berkenaan dengan struktur modal Perbadanan Ultra dikeluarkan semula seperti di bawah. Jadual 3: Struktur modal Perbadanan Ultra 31 DISEMBER, 2008 2009, Saham biasa 81,000 syer 81,000 syer Saham keutamaan boleh 5,000 syer 5,000 syer tukar ‘8% bon-bon boleh tukar 1,500,000 I $1,500,000 Sepanjang tahun 2009, Ultra membayar dividen $1 sesaham ke atas saham biasa dan $1.90 ke atas saham keutamaan. Seham keutamaan adalah boleh tukar kepada 10,000 syer saham biasa. 8% bon-bon adalah boleh tukar kepada 30,000 syer saham biasa. Perolehan bersih untuk tahun berakhir 31 Disember, 2009 ialah $235,780. Kadar cukai pendapatan ialah 25%, Dikehendaki: ()—Kirakan perolehan sesaham asas untuk tahun berakhir 31 Disember, 2009, (ii) Kirakan perolehan sesaham berkurang untuk tahun berakhir 31 Disember, 2009 Bahagian 2: Perolehan bersih Perbadanan Enigma untuk tahun berakhir 31 Disember, 2009 alah $7,000. Sepanjang tahun 2009, Enigma mengumumkan dan membayar $2,000 dividen tunai ke atas sham keutamaan dan $1,000 dividen tunai ke atas saham biasa. Pada 31 Disember, tahun 2009, 22,000 syer saham biasa adalah diterbitkan dan tertunggak-12,000 daripadanya adalah diterbitkan dan tertunggek sepanjang keseluruhan tahun 2009 dan 10,000 daripadanya diterbitkan pada 1 Julai, tahun 2009, Tidak terdapat sebarang transaksi-transaks! lain saham biasa sepanjang tahun 2009 dan tidak wujud potensi pengurangan perolehan seszham. Dikehendaki: (i) Kirekan perolehan sesaham asas Perbadanan Enigma. (i) Sila terjemahkan apakah yang dirujuk oleh perolehan sesaham asas Perbadanan Enigma? 6/9 6020203 QUESTION 4 (20 MARKS) Part 1: Information concerning the capital structure of Ultra Corporation is reproduced Table 3: Capital structure of Ultra Corporation DECEMBER 31 2008 2009 Common stock [ 81,000 shares 81,000 shares Convertible preferred stock | 5,000 shares 5,000 shares 8% convertible bonds __| ‘$1,500,000 $1,500,000 During the year 2009, Ultra pays dividends of $1 per share on its common stock and $1.90 on its preferred stock. The preferred stock Is convertible into 10,000 shares of common stock. 8% convertible bonds are convertible into 30,000 shares of common stock, Net income for the year ended December 31, 2009 is $235, 780. The income tax rate Is 25%, Required: @ ~~ Compute basic eamings per share for the year ended December 31, 2009, (i) Compute diluted earnings per share for the year ended December 3t, 2009, Part 2: The Enigma Corporation's net income for the year ended December 31, 2009 is $7,000. During year 2009, Enigma declares and pays $2,000 cash dividends on preferred stock 2nd $1,000 cash dividends on common stock. On December 31, year 2009, 22,000 shares of common stock are issued and outstanding-12,000 of which were Issued and outstanding throughout the entire year and 10,000 of which were issued on July 1, year 2009. There are no other common stock transactions during the year, and there is no potential dilution of earnings per share. Required: () Compute the year 2009 basic earnings per share of Enigma Corporation. (ii) ‘Please interpret what basic earnings per share of Enigma Corporation stands for? WS ‘SOALAN 5 (20 MARKAH) 620203 a) Dengan menggunakan contoh kuantitatif, bandingkan kesan-kesan kaedah- kaedah perletakan kos stok FIFO dan LIFO ke atas perolehan ketika inflasi. (10 markah) (Petunjuk: Sila sediakan jadual, dan buat huralan berdasarkan jadual berkenaan), b) Investment Triple A.Com memulakan operasinya pada 1 Januari, 2009. Syarikat berkenaan melaporkan maklumat-maklumat berikut tentang pelaburan- pelaburannya pada 31 Disember, 2009. Jadual 4: Pelaburan Investment Triple A.Com ‘Aset semasa dalam ribu Nilai kos Nilai pasaran $) Pelaburan daiam sekuriti hutang bolehpasar: 1. Bon BMW (pegang 550 450 hingga kematangan) 2. Bon James (Sedia untuk 900 935 jualan) 3. Bon Perbadanan Orient 770 760 (dagangan) ca Bon ServerDown 800 780 (dagangan) 5. Bon Dimo (pegang 770 750 hingga kematangan) 6. Bon Dibo (pegang hingga 1000 970 kematangan) Pelaburan dalam sekuriti ekuiti bolehpasar: 1. Sedia untuk jualan 2,100 2,600 2. Dagangan 2,500 2,000) Dikehendaki: ‘Tunjukkan bagaimanakah pelaburan-pelaburan int dilaporkan dalam lembaran imbangan Investment Triple A.Com. 8/9 (10 markah) 6p20203 QUESTION 5 (20 MARKS) @) By the use of quantitative example, compare the effects of LIFO and FIFO Inventory costing methods on earnings in an inflationary period. (10 marks) (Hint: Please provide a table, and explain based on the table). b) Investment Triple 4.Com began operation on January 1, 2009. The company reports the following information about its investments on December 31, 2009. Table 4: Investment Triple A.Com investment Current assets in Cost value ‘Market value thousands (3) Investments ia 1 marketable debt securities: ‘1 BMW bond (held to 550 490 maturity) 2, James bond (avaliable 900 935 for sale) 3. Orient Corporation bond 770 | 760 (trading) 4. Serverbown bond’ 800 780 (trading) 5. Dimo bond (held to 770 750 maturity) 6. Dibo bond (held to 1000 970 maturity) Investments ia marketable equity securities: 1. Available for sale 2100 2600 2. Trading 2.500 2.000 Required: Show how each of these investments are reported on the Investment Triple A.Com balance sheet, (10 marks) -KERTAS SOALAN TAMAT- -END OF QUESTION PAPER- 99

Anda mungkin juga menyukai