Anda di halaman 1dari 37

PENGENALAN SAINS SUKAN

UNIT 4

ASAS PSIKOLOGI SUKAN


4.1.1 Konsep
Psikologi sukan adalah berkaitan dengan faktor-
faktor dan kesan penglibatan dalam sukan,
senaman, kecergasan, rekreasi dan
perkembangan kemahiran motor secara
langsung atau pun tidak langsung.
Kepentingan atau sumbangan psikologi sukan ke
atas atlet:
Meningkatkan prestasi dan potensi atlet dalam sukan
Meningkatkan pembentukan sahsiah dan semangat
kesukanan.
Kemahiran dalam psikologi sukan dapat:
Membantu meningkatkan keyakinan diri
Membantu mengandalikan stress semasa pertandingan
Mengawal konsentrasi
Meningkatkan kemahiran komunikasi
Membina keharmonian berpasukan
Pengetahuan dalam psikologi sukan:
Membina kesedaran minda
Keyakinan pada diri sendiri
Membentuk disiplin diri
Membantu mengurangkan stress
Mewujudkan suasana yang baik.
Definisi
Menurut Weinberg dan Gould (1999), psikologi sukan
ialah kajian saintifik tentang manusia dan perlakuan
mereka dalam bidang sukan dan pergerakan.

Menurut Cox (1998), psikologi sukan bermaksud bidang


kajian yang melibatkan prinsip-prinsip psikologi yang
diaplikasikan dalam bidang sukan.
4.1.2 Peranan ahli Psikologis Sukan
Penyelidik Sains Sukan
Menyelidik dan mengkaji isu dalam bidang psikologi
sukan
Mempengaruhi faktor-faktor tingkah laku dalam sukan
dan aktiviti fizikal
Menggunakan kaedah soal selidik, pemerhatian dan
eksperimental.
Pendidik Sains Sukan
Mendapat latihan secara profesional dalam bidang sains
sukan dan pendidikan jasmani.
Bertindak sebagai konsultan(penasihat) dalam bidang
sukan.
Menyampaikan ceramah dan memberi kursus kepada
jurulatih-jurulatih sukan.
Ahli Psikologi Sukan Klinikal
Terdiri daripada pakar psikologi sukan yang
berkelayakan dan terlatih.
Kendalikan masalah yang berkaitan dengan:
 Sukan
 Emosi dan personaliti atlet
 Masalah alkohol dikalangan atlet
 Kecelaruan makanan dan kemurungan

Memberi bantuan kepada atlet melalui:


 Kaunseling
 Psikoterapi
 Penilaian psikologi atlet
4.1.3 Kaitan Antara Psikologi
Sukan dengan Prestasi Atlet

Prestasi Sukan:
• Bimbing atlet
berdikari Persediaan
• Tingkatkan fizikal & mental:
kematangan dan • Tingkatkan
kebolehan atlet konsentrasi
• Tangani • Keyakinan diri
kebimbangan • Boleh mengawal
tekanan
4.2 MOTIVASI
Proses kebangkitan dalam diri
Definisi individu yang membantu usaha
mengarah serta mengekalkan
perlakuan yang diingini.

Kepentingan Dapat tingkatkan semangat


dan inisiatif atlet untuk berjaya

Sumber intrinsik
Jenis-jenis
Sumber ekstrinsik
Sumber intrinsik
Penyertaan alet dalam sukan disebabkan minat dan
seronok.
Melibatkan usaha dalaman seperti:
Meningkatkan kecekapan diri
Berdaya saing
Tidak dipengaruhi oleh ganjaran
Sumber ekstrinsik
Penyertaan atlet dalam sukan disebabkan keinginan
untuk mendapat ganjaran atau penghormatan.
Melibatkan usaha luaran seperti:
Puji-pujian
Ganjaran yang lumayan
Anugerah
Motivasi & Ganjaran
Ganjaran boleh mendatangkan kesan positif atau
negatif kepada atlet.
Ganjaran Intrinsik
 Ganjaran intrinsik yang mengiktiraf kebolehan atlet,
akan meningkatkan motivasi intrinsik atlet tersebut.
 Contoh: pujian dan senyuman
 Ganjaran intrinsik yang mempengaruhi atlet, akan
mengurangkan motivasi intrinsik serta keseronokan
atlet.
 Contoh: kata-kata semangat dan perangsang.
Ganjaran Ekstrinsik
 Ganjaran ekstrinsik yang mengiktiraf kebolehan
atlet, akan meningkatkan motivasi intrinsik
atlet tersebut.
 Ganjaran ekstrinsik yang menpengaruhi atlet ,
akan mengurangkan motivasi intrinsik atlet
tersebut.
Proses
Proses
Konsep
Konsep Tafsiran
Tafsiran

4.3
4.3 Kebimbangan
Kebimbangan

Kemahiran
Kemahiran
Mengawal
Mengawal
Konsep
Kesankognitif
Kesan kognitifatau
atauemosi
emosiyang
yang
Menurut Shaharudin, terhasildaripada
terhasil daripadapersepsi
persepsi
(2001) terhadapsesuatu
terhadap sesuatuyang
yangdihadapi.
dihadapi.
Ancamanyang
Ancaman yangditerima
diterima
adalahdalam
adalah dalambentuk
bentuk
kekalahan,ugutan
kekalahan, ugutanfizikal
fizikal
danrasa
dan rasamalu.
malu.
Definisi
Keadaanemosi
Keadaan emosiyang
yangnegatif,
negatif,
merangkumikerisauan
merangkumi kerisauandan
dan
keresahanyang
keresahan yangberhubungkait
berhubungkait
Menurut Weinberg dan
Could, (1999) dengankeaktifan
dengan keaktifanseseorang
seseorang
dalamsesuatu
dalam sesuatubidang.
bidang.
Setiap individu akan mengalami tahap kebimbangan
yang berbeza.
Kesan kebimbangan ialah:
Boleh mengganggu konsentrasi atlet
Menjejaskan corak persembahan dan prestasi atlet
dalam pertandingan
Terdapat dua jenis kebimbangan, iaitu:
Tret
Seketika
• Merujuk kepada ciri-ciri • merujuk kepada tahap
personaliti individu yang kebimbangan semasa yang
berkecenderungan melihat terhasil daripada tafsiran
pelbagai situasi sebagai individu terhadap
ancaman. rangsangan
• berdarah gemuruh persekitarannya.
• bersifat sementara
PROSES TAFSIRAN
KEBIMBANGAN

cuaca

RANSANGAN
Sorakan Penonton (Persekitaran)

pesaing

POSITIF TAFSIRAN NEGATIF

Penyesuaian diri PERLAKUAN Tekanan


Terapi
pernafasan Pemusatan

Kemahiran
mengawal
kebimbangan

Relaksasi Visualisasi
Kemahiran Mengawal Kebimbangan
Jenis Teknik Tujuan
Terapi •Menarik nafas panjang dan • kekalkan ketenangan
hembuskan perlahan-lahan. • kurangkan ketegangan
Pernafasan
otot
•Menarik nafas panjang dan • relaks
tumpu perhatian pada titik • kurangkan kebimbangan
Pemusatan tengah badan. • kurangkan stres
•Duduk bersila dan tapak
kaki bertemu
Relaksasi • memegang dan • kurangkan tekanan
mengendurkan otot rangka • memberi tumpuan dan
•Secara duduk/baring konsentrasi
• hindar perasaan takut
Visualisasi • tenangkan individu apabila • tenangkan individu
dalam keadaan tertekan atau apabila dalam keadaan
bimbang tertekan atau bimbang
4.4 ATRIBUSI
Teori He
id
Manusia er (1958);
berkeing
untuk m in a n
enjelask
sesuatu y an
a
berlaku b ng telah
erdasark
persepsi an
mereka.
KONSEP
1 9 9 8);
r i C o x(
Teo c a b a ng
Satu t u k
be n
ber f.
gn i t i
ko
Dimensi Penyebab Atribusi

KEBOLEHKAWALAN
LOKUS
PENYEBAB

KESTABILAN
Lokus Penyebab
Mempengaruhi hasil keputusan atau punca
sesuatu kejadian yang berlaku.

FAKTOR DALAMAN FAKTOR LUARAN

Contoh: pelari 100 m gagal dalam pertandingan.


- jika berpunca daripada kelemahan diri (dalaman)
- jika ber punca kerana kurang latihan atau alatan
(luaran)
Kestabilan
Satu corak persembahan yang konsisten dalam
tempoh masa tertentu yang ditunjukkan oleh individu.
Contoh: atlet 100m menang pertandingan peringkat
kebangsaan dan akan bertanding di peringkat negeri.
Jika menang, atribusi adalah faktor stabil
Jika kalah, atribusi adalah faktor tidak stabil.
Lokus Kawalan

Dalaman Luaran
Kebolehan Kesukaran tugas
Stabil

(kekal) (boleh atau tidak boleh


Kestabilan

dilaksanakan)

Usaha Nasib
Tidak stabil

(berubah mengikut keadaan) (sukar diramalkan)


-kurang alatan, cuaca,
penonton.
Kebolehkawalan
Faktor penyebab sesuatu yang berlaku sama
ada dalam kawalan (lokus kawalan dalaman)
atau di luar kawalan (lokus kawalan luaran)
individu.
Contoh: atlet lompat tinggi berjaya memenangi
pertandingan.
Jika kemenangan atas usaha sendiri, atlet ini
berada dalam lokus kawalan dalaman.
Jika kemenangan disebabkan nasib, atlet
tersebut berada dalam lokus kawalan luaran.
Kesan Atribusi
faktor dapat tingkatkan
berjaya dalaman keyakinan
diri

faktor • terima kekalahan


gagal dalaman dengan terbuka
• baiki kelemahan

• tidak mengaku
faktor
gagal luaran kelemahan diri
• salahkan orang lain
Konsep

KEAGRESIFAN

i ka si
f
Klasi Fakt
o r-fak
tor
• ketara • psikofisiologi
• instrumental • semasa
• asertif
Konsep
Fenomena tindakan kasar yang dilakukan oleh
pemain.
Tindakan ini dikenali sebagai keagresifan.
Definisi
Menurut Wann (1997), keagresifan ialah satu
tindakan yang bermatlamat untuk mencederakan
orang lain secara fizikal, verbal (kata-kata) atau
psikologikal sebagai cara untuk elak diri sendiri
daripada dicederakan.
KEAGRESIFAN

KETARA ASERTIF

INSTRUMENTA
L
Ketara

 mencederakan individu untuk menyakitkan


secara fizikal dan psikologi.
 perlakuan secara sengaja disebabkan rasa marah
atau kecewa.
 contoh; pemain A menyiku dada pemain B sebab
tidak puas hati kerana pemain B tidak dihukum
pengadil.
Instrumental

 mencederakan pihak lawan untuk mendapat


kemenangan dan ganjaran
• contoh; pesilat akan melakukan aksi yang boleh
mencederakanpihak lawan.
Asertif

 Tindakan yang menggunakan fizikal atau verbal tetapi


mengikut peraturan permainan.
 pemain tiada niat untuk mencederakan
pihak lawan bagi mencapai kemenangan.
 contoh; pemain bola tampar melakukan
aksi rejaman dan bola terkena pemain pihak lawan.
Faktor-faktor
Faktor-faktor
mempengaruhi
mempengaruhi
Psikofisiologi Semasa
• berlaku apabila atlet • dipengaruhi oleh
merasa dirinya faktor
terancam oleh pihak semasa seperti;
lawan. • pengaruh
• atlet tersebut akan penonton, sorakan
menunjukkan respon dan ejekan.
agresif. • suhu persekitaran
• unsur agresif seperti yang panas atau sejuk
kecewa, marah, muram • ketinggalan dalam
dan dukacita. perbezaan mata atau
jaringan
Tamat

Sekian…

Anda mungkin juga menyukai