Anda di halaman 1dari 1

KEKURANGAN ATAU KELEMAHAN JURNAL DAN PENAMBAHBAIKAN.

Didalam penulisan jurnal ini terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan


dari segi penulisan dan kajiannya iaitu pengkaji tidak menerangkan secara
mendalam berkaitan kecerdasan emosi yang menjadi tujuan kajian ini. Kupasan
jurnal secara mendalam adalah memberi tumpuan kepada tujuan kajian bahkan
penerangan berkaitan kecerdasan emosi tidak dapat membantu pembaca
memahami dengan mendalam kecerdasan emosi bagi kanak-kanak prasekolah
bermasalah pendengaran.
Selain itu, kelemahan yang seterusnya adalah kaedah kajian yang digunakan
oleh pengkaji juga terlalu sedikit persampelannya dan tidak dinyatakan tempat
persampelan. Hanya empat orang persampelan kanak-kanak prasekolah
bermasalah pendengaran dan ianya akan digeneralisasikan kepada keseluruhan
kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran yang lain. Selain itu temubual
terhadap orang dewasa juga hanya melibatkan tujuh orang sahaja sampel
digunakan untukmewakili ibu bapa guru dan pembantu guru.
Kelemahan jurnal seterusnya adalah analisis data yang diperolehi tidak
dinyatakan analisis deskriptif yang digunakan. Terlalu umum yang dinyatakan dan
pembaca tidak dapat maklumat hasil kajian dianalisis.
Pengkaji menerangkan secara mendalam berkaitan peranan dan penglibatan
ibu bapa, manakala tajuk kajian berkaitan Perkembangan Kecerdasan Emosi KanakKanak Prasekolah Bermasalah Pendengaran:Implikasinya Terhadap Penglibatan Ibu
Bapa. Ianya tidak perkaitan terus diantara tajuk dan dapatan yang dijelaskan.
Cadangan
penambahbaikan
yang
dicadangkan
adalah
pengkaji
menambahkan jumlah persampelan yang lebih ramai
supaya dapat
digeneralisasikan kepada keseluruhan negara atau dunia dan dapat diaplikasikan
kepada perbincangan tajuk.
Selain itu, menerangkan kajian deskriptif yang digunakan dan soalselidik
yang diguna secara jelas untuk membantu pembaca memahami kajian dengan
lebih mendalam.
Pengkaji menerangkan dengan jelas kecerdasan emosi kanak-kanak yang
diukur supaya pembaca akan lebih jelas lagi berkaitan kecerdasan emosi kanakkanak bermasalah pendengaran.

Anda mungkin juga menyukai