Anda di halaman 1dari 1

ANG 1987 KONSTITUSYON

NG
REPUBLIKA NG PILIPINAS

ARTIKULO IV
PAGKAMAMAMAYAN
(Citizenship)
SEKSYON 1. Ang sumusunod ay mga mamamayan ng Pilipinas:
(1) Yaong mga mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagkakapatibay
ng Konstitusyong ito;
(2) Yaong ang mga ama o mga ina ay mga mamamayan ng Pilipinas;
(3) Yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina
ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa
karampatang gulang; at
(4) Yaong mga naging mamamayan ayon sa batas.
SEKSYON 2. Ang katutubong inianak na mga mamamayan ay yaong mga
mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala nang kinakailangang
gampanang ano hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang
pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasya na maging mamamayang
Pilipino ayon sa Seksyon 1, Talatataan 3 nito ay dapat ituring na katutubong
inianak na mga mamamayan.
SEKSYON 3. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling
matamo sa paraang itinatadhana ng batas.
SEKSYON 4. Mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mga
mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa
kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing, sa ilalaim ng batas,
nagtakwil nito.
SEKSYON 5. Ang dalawahang katapatan ng mga mamamayan ay salungat sa
kapakang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas.