Anda di halaman 1dari 18

INSTITUT PERGURUAN DARULAMAN

06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN.

PENGANTAR PENDIDIKAN
EP PENDIDIKAN DAN MATLAMAT PEN
NAMA : SITI FADZILAH BINTI CHE MOHD
NOOR
NO. KAD PENGENALAN : 880503 03 - 5802
KOD SUBJEK : PN 3311D1
PROGRAM : PPPRET SEM 3 2008
KUMP. KULIAH : PPISMP PRA (BM) / BI / PJ (1)
NAMA PENSYARAH : ENCIK NIDZAM B.
YAAKOB
TARIKH HANTAR : 28 ogos 2008

KONSEP PENDIDIKAN

PANDANGAN UMUM

USAHA UTAMA
SECARA KHUSUSNYA
PENDIDIKAN
~Menyediakan seseorang individu memainkan peranan yang positif dan berkesan
dalam masyarakat.

TOKOH-TOKOH BARAT

DEFIN
I
S
I
P
E
N
D
I
D
I
K
A
N

FUNGSI
PENDIDIKAN

FUNGSI PENDIDIKAN

SEBAGAI PROSES
PEMBENTUKAN SAHSIAH
~Melahirkan individu yang seimbang
perkembangannya, iaitu dari segi
jasmani, emosi, rohani, intelek,dan
sosial.
~Memupuk ketangkasan, kecekapan
serta kepantasan seseorang individu.
~Dapat membentuk individu yang
teguh keimanan dan berakhlak tinggi
serta juga stabil keadaan emosinya.

SEBAGAI PERSEKOLAHAN FORMAL


~pendidikan yang diberi melalui satu
sistem yang dilembagakan dan disusun
sacara berperingkatperingkat,berstruktur dan berkronologi.
~pendidikan dikendalikan melalui kelas
tadika, sekolah rendah, sekolah
menengah, maktab,politeknik,institute
dan universiti.

SEBAGAI PROSES YANG


BERTERUSAN

~Mengalami pendidikan sejak dilahirkan


sehingga akhir hayatnya.
~Mengalami pendidikan dimana sahaja
sama ada di rumah, di sekolah, di padang
dan sebagainya.

SEBAGAI AKTIVITI BERSEPADU

~Memupuk sifat-sifat sosial yang positif


seperti keinginan berinteraksi, keupayaan
untuk bekerjasama, dan sebagainya.
~aktiviti bersepadu yang membolehkan
seseorang individu memperoleh
perkembangan seimbang dari segi mental,
sosial dan emosi.

SEBAGAI PROSES LATIHAN


Menerima tanggungjawab untuk dirinya sendiri, masyarakat
dan Negara.
Melatih seseorang individu untuk bercampur gaul dengan segenap lapisan
masyarakat tanpa mengira kaum dan bahasa pertuturan.
Dilatih serta dilengkapi dengan pelbagai jenis pengetahuan dan kemahiran
untuk membolehkannya mendapat pekerjaan di pasaran buruh.

SEBAGAI
INDOKTRINASI

ooMemupuk perkembangan optimum


Memupuk perkembangan optimum
potensi-potensi
potensi-potensiperkembangan
perkembangan
fizikal,intelek,moral,emosi,sosiobudaya
fizikal,intelek,moral,emosi,sosiobudayadan
dan
estetik
estetikagar
agarmemenuhi
memenuhikeperluan
keperluandan
dan
permintaan
permintaanmasyarakat.
masyarakat.
ooMencapai perpaduan kebangsaan serta
Mencapai perpaduan kebangsaan serta
membekalkan
membekalkantenaga
tenagaburuh
buruhyang
yangberpengetahuan
berpengetahuan
serta
sertaberkemahiran
berkemahiranumtuk
umtukperkemnangan
perkemnanganNegara.
Negara.

LSA FAH P E N D I D
I
K
A
N
K
E
B
A
N
G
S
A
A
N
(
F
P

Falsafah pendidikan pedoman, arah tuju


atau pandangan terhadap perkara-perkara
yang berkaitan dengan pendidikan.

Falsafah - pemikiran atau


pandangan yang benar,
rasional dan bernas.
Tujuan falsafah- mencari
serta membukti kebenaran
dan member arah tuju atau
pedoman untuk perkaraperkara penting dalam
kehidupan.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


digubalkan daripada usaha berfikir yang
rasional dan kritis, berlandaskan
daripada ideologi Negara sebagaimana
yang telah dimanifestasikan dalam
Laporan dan Dasar Pendidikan,
termasuk Rukun Negara.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan kea rah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Unsur
intelek

Insan yang
harmonis dan
seimbang

Perkembangan
menyeluruh dan
bersepadu

Perkembangan
potensi individu

Unsur rohani
dan emosi

ni
Unsur jasma

Kepercayaan
dan
kepatuhan
kepada tuhan

Rakyat
Malaysia yang
berilmu
pengetahuan

UNSUR- UNSUR
FALSAFAH
PENDIDIKAN
NEGARA

Rakyat Malaysia
yang
bertanggungjawa
b

Rakyat dapat
memberi
sumbangan

Rakyat
Malaysia yang
berakhlak
mulia

Keharmonian dan
kemakmuran
masyarakat dan
negara

FALSAFAH PENDIDIKAN YANG BERPAKSIKAN


KETUHANAN

intelek

ILMU PENGETAHUAN DAN


AKHLAK MULIA

rohani

Insan yang seimbang TANGGUNGJAWAB DAN


SUMBANGANNYA KEPADA
MASYARAKAT

kepercayaan
dan kepatuha
n kepada tuha
n

jasmani

emosi

FALSAFAH PENDIDIKAN DAN


PERANANNYA
Memberi tuju hala
dan panduan kepada
segala usaha yang
diikhtiarkan

Mengelakkan segala
kesulitan yang
mungkin timbul

Bertindak sebagai
rangka rujukan

Menjadi dasar bagi


menentukan
matlamat- matlamat
pendidikan di Negara
kita

Mengawal apa
sahaja
penyelewengan

Bertindak sebagai dasar


bagi menentukan jenis
kurikulum, isi kandungan
pembelajaran

Menerangkan
dengan jelas
tentsng sktiviti
pengsjsrsn dsn
pembelajaran

Pertimbangan asas
ketika hendak
merancang perubahan
atau pembaharuan

Percayapengetahuan
berilmu
Berakhlak
Bertanggungjawab
Memiliki
Memupuk
sahsiah
dan
perpaduan
mulia
patuh
yang
kepada
diseimbang
diri
tuhan
,

M ATL A M AT P E
N
D
I
D
I
K
A
N
N
E
G
A
R
A

Mendidik kanak-kanak
supaya menjadi
manusia yang bersusila
tinggi.

Mendidik kanak-kanak
untuk kesihatan badan
yang baik.

MATLAMAT
PENDIDIKAN

Mendidik kanak-kanak supaya


dapat membina perasaan indah
dan seni dan menggunakan
masa lapangnya degan baik.

Mendidik kanak-kanak supaya menjadi


warganegara yang demokrasi serta
bertanggungjawab tentang kesejateraan
masyarakat dan negaranya.

Mendidik kanak-kanak
menjadi orang yang
pandai.

Pengaruh dari
keperibadian guru.

Pengaruh rakan sebaya.


Pengaruh pelajaran.
Kaedah mengajar

Matlamat pendidikan

Memaksimumkan potensi setiap individu


dalam aspek intelek, rohani, emosi dan
jasmani bagi membentuk masyarakat
pembangun dengan berteraskan falsafah
negara Melayu Islam Beraja.

Pencapaian Pelajaran
dan Pembelajaran
murid.
Membasmi tahap kelemahankelemahan murid dan menyusun
strategi pencapaian murid.

Meningkatkan tahap pencapaian dan


memperbanyakkan peluang belajar
ketahap yang lebih tinggi.

Meyedarkan masyarakat dan


ibubapa akan tanggungjawab
masing-masing.

Matlamat pendidikan sekolah


Mempraktik, melatih
murid-murid dalam
bidang Amali Agama.

Meninggikan lagi peranan


dan tanggungjawab guruguru dan kakitangan
sokongan.

Berkhidmat sematamata kerana Allah


dan Negara yang
tercinta.

Membimbing muridmurid meninggikan


pelajaran Agama
dan Akhlak.

~ melatih kanak- kanak supaya


pandai dalam mata pelajaran
sains dan matematik.
~ melatih kanak-kanak memerhati
sesuatu dengan teliiti.

Mempersuburkan
perkembangan akal

Mempersubur
perkembangan
rohani

MATLAMAT
PENDIDIKAN
DALAM
SEKOLAH
RENDAH

~Pengetahuan asas
mengenai kesihatan.

~ Mempunyai
perasaan ingin tahu.
~Sopan-santun yang
tinggi.
~Bertanggungjawab
dan membuat tugas
yang diberi.

Memperkembangkan
perkembangan
jasmani

Meperkembangkan
perkembangan
sosial
~ menghormati ibu
bapa dan guru.
~menghormati orang
lain tanpa mengira
bangsa.
~ Cintakan Negara.

~Menjaga kebersihan.
~ Memberi latihan
jasmani supaya
cergas, tegap dan
kuat.

MATLAMAT PENDIDIKAN

MATLAMAT PENDIDIKAN

A. INDIVIDU

mendapatkan penguasaan persekitarannya


Menentukan matlamat objektif sendiri
Menyatakan sesuatu secara objektif

B PENEKANAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK

C KEBUDAYAAN

memelihara tradisi
Memperkaya serta menghalusi kebudayaan

D SOSIAL

E. MASYARAKAT

memahami asas hidup bermasyarakat


Pengurangan jurang perbezaan

F. PEMELIHARAAN CARA HIDUP DEMOKRASI


G. PENEKANAN PENDIDIKAN SAI NS DAN MATEMATIK

OBJEKTIF PENDIDIKAN NEGARA

Melahirkan rakyat
yang
bertanggungjawab dan
boleh memenuhi
kewajibannya sebagai
warganegara.

Melahirkan rakyat yang boleh


memahami dan menerima serta
mengamalkan prinsip dan cita-cita
demokrasi mengikut
perlembagaan.

Menghasilakn rakyat yang progresif, mahir serta


cekapsupaya membolehkannya berupaya
melaksanakan tugas secara produktif serta Sempurna,
demi memberi sumbangan terhadap kemajuan dan
perkembangan Negara.

Mengurangkan jurang
perbezaan dari segi ekonomi,
sosial dan peluang di antara
kaum dengan membekalkan
kemudahan-kemudahan sas
kepada golongan yang kurang
berada

Melahirkan rakyat yang


memahami serta
mengamalkan prinsipprinsip Rukun Negara,
dan bersikap toleransi,
demi wujudnya
perpaduan rakyat
berbilang kaum.

SEKIAN