Anda di halaman 1dari 21

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

CABANG
FALSAFAH
BARAT

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT


DEFINISI FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT

Pendidikan adalah
bertujuan mencapai
kehidupan yang lurus,
suci dan mulia - FROEBEL
Pendidikan sebagai suatu
proses yang memberikan
bantuan kepada setiap
individu supaya hidup dengan
penuh kegembiraan JOHN
STUART MILL

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT


DEFINISI FALSAFAH
PENDIDIKAN BARAT

Orang berpendidikan sempurna


akan bersedia untuk berkhidmat
demi kemajuan diri dan
masyarakatnya, serta ikhlas
dalam pekerjaan dan patuh
kepada segala undang-undang
- T.H HUXLEY

Pendidikan sebagai proses


membentuk dan
mengembangkan intelek,
jasmani, rohani dan sosial
kanak-kanak
- MARIA MOTESSORI

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT


DEFINISI FALSAFAH
PENDIDIKAN
BARAT
Pendidikan
merupakan suatu
proses perkembangan individu
dan usaha mengatur ilmu
pengetahuan untuk
menambahkan lagi pengetahuan
semulajadi yang ada padanya,
supaya hidup dengan lebih
berguna.
- JOHN DEWEY

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT


Tradision
al

Perenialisme
Essensialisme

FALSAFA
H
PENDIDIK
AN
BARAT

Progresivism
e
Rekonstruktiv
isme
Moden

Eksistensialis
me

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

TRADISIONAL : PERENIALISME

Jacques
Maritain

Robert
M.
Hutchins

Mortime
r
J. Adler

Diasaskan oleh
R.M. Hutchins
(1899-1977),
Mortimer J. Adler
(1902-2001) dan
Jacques Maritain
(1882-1973)

Perenialisme banyak dipengaruhi oleh


fahaman falsafah Plato dan Aristotle.
Menerangkan akibat pengaruh materialistik,
pragmatisme & sains menyebabkan nilai
moral & rasional manusia merosot.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

TRADISIONAL : PERENIALISME
Pendidikan harus mengutamakan
perkembangan potensi rasional individu,
bagi mereka menemui pinsip mutlak dan
seterusnya memahami dunia sebenar.
Tugas utama pendidikan ialah
mendisiplinkan mental dan jiwa murid-murid,
mengembang potensi menaakul.
Ahli perenialisme berpendapat, dengan
membaca karya cendekiawan lama, dapat
membentuk pemikiran.
Mereka berpendapat, pendidikan teologi
keagamaan harus dipelajari dahulu sebelum
belajar ilmu sains.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

TRADISIONAL : ESSENSIALISME

Willia
m
C.
Bagley

James
B.
Conant

Hyman
G.
Rickov
er

Diasaskan oleh William


C. Bagley (1874-1946),
antara pendukung
ialah James B. Conant
(1893-1978) & Hyman
George Rickover (19001986).

Banyak dipengaruhi oleh falsafah


idealisme dan realisme.
Semakin diberi penekanan dalam
inovasi kurikulum sekolah setelah
Rusia berjaya menghantar satelit
Sputnik 1 ke angkasa
pada tahun 1957.

Russian
Sputnikl

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

TRADISIONAL : ESSENSIALISME
Berpendapat fitrah manusia kekurangan nilai
murni.
Ianya dapat dibaiki dengan baik bergantung
kepada kebudayaan masyarakat yang
melatih menjadi personaliti yang harmoni
dan intelek yang sempurna.
Guru berperanan penting membekalkan
kualiti kehidupan orang dewasa kepada
murid supaya dapat bersosialisasi.
Pembelajaran ilmu secara amnya berkesan
jika pelajar menumpukan perhatian dan
adanya kerajinan.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

TRADISIONAL : ESSENSIALISME
Dari sudut kurikulum, ahli essensialisme
berpendapat kurikulum hendaklah mengikut
situasi semasa, bahan pembelajaran
hendaklah rapi, aktiviti pengajaran
sistematik & kenaikan darjah hendaklah
ditetapkan secara rapi.
Di sekolah rendah : 3M harus dipupuk,
subjek bahasa, sains, sejarah, geografi
merupakan subjek utama, subjek seni &
muzik adalah subjek tambahan.
Di sekolah menengah : membaca/menulis
lebih khusus, subjek arithmetik, geometri,
algebra subjek utama, subjek pendidikan
seni, jasmani dan muzik subjek tambahan.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

TRADISIONAL : ESSENSIALISME
Ahli essensialisme juga berpendapat, ilmu
tentang nilai sosial, kebudayaan, politik,
cendekiawan dan penulisan hendaklah diajar
sepanjang tempoh persekolahan.
Masyarakat hendaklah mempunyai
kelayakan dan kemahiran dalam bidang nilai
masyarakat tradisi & moden.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : PROGRESIVISME

Jean J.
Rousse
au

Heinric
h
Pestalo
zzi

Freidri
ch
Froebe
l

Diasaskan oleh Jean J.


Rousseau (1712-1778),
Heinrich Pestalozzi
(1746-1827) &
Freidrich Froebel
(1782-1852)

Banyak dipengaruhi oleh falsafah naturalisme


dan pragmatisme.
Menurut Rousseau, manusia dilahirkan bagai
kain putih dan persekitaran yang akan
mempengaruhinya, konsep ini dipengaruhi
oleh konsep naturalisme.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : PROGRESIVISME
Rousseau mewujudkan Teori Pembelajaran
Semula Jadi yang menerangkan
pembelajaran individu ditentukan oleh
persekitaran.
Teori ini menekankan pembelajaran haruslah
berlaku apabila adanya kesediaan individu
itu untuk belajar.
Pengaruh konsep pragmatisme dalam
falsafah progresivisme dipelopori oleh John
Dewey, William H. Kilpatrik, Boyd H. Bode
dan Harold V. Rugg.
Konsep pragmatisme menerangkan ilmu
pengetahun diperoleh akibat interaksi
dengan manusia dan persekitaran.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : PROGRESIVISME
Konsep pragmatisme menerangkan idea,
prinsip atau fakta haruslah diuji secara
saintifik serta objektif dan membawa kepada
hasil yang memuaskan.
Charles S. Pierce & John Dewey
berpendapat kaedah paling
berkesan untuk mendapatkan
ilmu ialah menggunakan
Kaedah Penyelesaian Masalah.

Charles S.
Pierce

Konsep Penyelesaian Masalah akan berkesan


sekiranya ada minat dan keperluan untuk
menyelesaikan masalah itu.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : PROGRESIVISME
Teori progresivisme 1930-an lahir untuk
menentang fahaman perenialisme, iaitu
pembelajaran kaku (hanya mengingat) dan
mengamalkan autoriti guru yang tegas.
Teori ini mengatakan murid mempunyai
naluri ingin tahu dan guru harus menjadi
pembimbing kepada mereka.
Ahli pragmatisme progresivisme menyokong
kaedah strategi kolaboratif dan koperatif
dalam pendidikan.
Guru juga harus menggalakkan pelajar
mengambil inisiatif sendiri dan
menggunakan pengalaman sedia ada untuk
memperoleh ilmu.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : REKONSTRUKTIVISME

George
S.
Counts

Harold
O.
Rugg

Diasaskan oleh George S. Counts


(1899-1974) dan Harold O. Rugg
(1886-1960)
Merupakan satu falsafah serpihan
dari
fahaman progresivisme.
Ahli rekonstruktivisme mengatakan
falsafah progresivisme hanya sesuai
kepada masyarakat yang stabil,
justeru satu falsafah yang kritikal
harus wujud untuk menyelamatkan
kebudayaan masyarakat yang
diancam keruntuhan

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : REKONSTRUKTIVISME
Mereka berpendapat, progresivisme terlalu
mementingkan pendekatan/proses
pendidikan, mengabaikan objektif dam hasil
pendidikan
Berpendapat, pendidikan harus mempunyai
objektif eksplisit bagi membentuk Order
Baru Masyarakat.
Rekonstruktivisme menjadi
perhatian apabila Theodore
Burghard Hurt Brameld
(1904-1987) menggabungkan
teori progresivisme dengan
Theodore
behaviorial science sebagai
Burghard Hurt
asas rekonstruktivisme
Brameld

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : REKONSTRUKTIVISME
Theodore Burghard Hurt Brameld
berpendapat hasil interaksi manusia dengan
elemen alam sekitar merupakan tempat
utama proses pendidikan.
Sekolah haruslah mengamalkan
rekonstruktivisme kerana bagi menjamin
murid mengikut peraturan dalam
mempertingkatkan kualiti pembelajaran.
Peranan guru bukan sahaja mendidik, tetapi
lebih pentingnya membawa isu sosial yang
penting untuk diselesaikan secara
usahasama.
Ringkasnya, rekonstruktivisme menekankan
teknik perbincangan dan pemikiran kreatif
dan kritis dalam menyelesaikan masalah.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : EKSISTENSIALISME
Diasaskan oleh Carl Rogers (19021987)
Falsafah yang berasaskan
fahaman naturalisme Rousseau
Carl Rogers
dan mazhab humanis.
Berpendapat murid tidak patut
mengorbankan individualiti mereka untuk
memperoleh ilmu.
Berpendapat bahan pembelajaran, cara
belajar, kuantiti pembelajaran dan nilai
hendaklah ditentukan oleh murid.
Guru hendaklah menghormati pandangan &
pemilihan murid dan tidak memaksa murid
menerima nilai diajar oleh guru.

CABANG FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

MODEN : EKSISTENSIALISME
Berpendapat permainan yang ada unsur
kreatif, seni dan nilai estetika tinggi akan
mengembangkan potensi murid.
Sekolah hendaklah memberikan peluang
kepada pelajar berfikir secara reflektif untuk
menilai keupayaan diri.
Amalan eksistensialisme ini banyak
diamalkan di sekolah terbuka di US, Taiwan,
Jepun dan UK.

SUMBER RUJUKAN

Mok Soon Sang. (2010). Falsafah


dan Pendidikan Di Malaysia.
Penerbitan
Multimedia
Sdn.
Bhd. Selangor