Anda di halaman 1dari 1

Deduktif pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum

kesuatu pernyataan yang bersifat khusus.


Contoh- nilai rajin (kita harus sentiasa menyiapkan semua kerja sekolah yang
diberi oleh cikgu.

Induktif pengambilan pernyataan yang bersifat khusus ke suatu pernyataan


yang bersifat umum.
Contoh Penggunaan formula matematik. (boleh diguna pakai dalam
pelbagai soalan yang berkaitan).

Tematik - Pembelajaran Tematik merupakan pembelajaran bermakna bagi


pelajar. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep
belajar sambil melakukan sesuatu.
Contoh - guru harus merancang pengalaman belajar yang akan
mempengaruhi
kebermaknaan
belajar
pelajar. Pengalaman
belajar
menunjukkan kaitan unsur-unsur konsep yang menjadikan proses
pembelajaran lebih berkesan.

* Pembelajaran tematik adalah pembelajaran bersepadu yang menggunakan


tema untuk
memberikan

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat


pengalaman
yang
bermakna
kepada
pelajar

Integratif - Model pembelajaran integratif boleh diertikan sebagai sebuah

model pengajaran atau pengajaran untuk membantu pelajar mengembangkan


pemahaman secara mendalam tentang bangunan pengetahuan sistematik
sambil secara bersamaan melatih kemahiran berfikir kritis mereka.
Contoh - guru membahagikan pelajarnya ke dalam beberapa kumpulan dan
setiap kelompoknya ditugaskan untuk mengumpul maklumat dari buku
ataupun internet berkenaan dengan keadaan objektif daerah-daerah yang
ada di Indonesia, meliputi data geografi, maklumat suhu udara, ekonomi
daerah, budaya dan serta keunikan-keunikan lain. Selepas maklumat
diperoleh masing-masing kelompok kemudian diharuskan melakukan
pengenalan atas persamaan dan perbezaan keadaan objektif daerah yang
menjadi tugasnya dengan daerah-daerah lain. Beberapa pertanyaanpun
dapat diajukan, misalnya "apakah jarak geografi suatu tempat dari garis
khatulistiwa memberikan pengaruh terhadap keadaan suhu udara,
kelembapan, hujan dan lain-lain?". "Apakah letak geografi suatu daerah
memberikan pengaruh terhadap perkembangan laju ekonomi?" dan
pertanyaan-pertanyaan lain berkaitan dengan tugas yang diberikan. Pelajaran
ditutup dengan membantu pelajar menyusun generalisasi tentang hubungan
antara letak geografi dengan perekonomian suatu daerah, atau tema-tema
yang lain.