Anda di halaman 1dari 1

Aku Mau Bersyukur

1=G ; 4/4
Moderato
Mazmur 9:2-3

Lagu : Claude Fraysse


Syair : Terjemahan NN
Arsm. : Alain Bergse

INTRO :

[S

. 2_ _ _ _3_ 4_ _ _ _5_

. 5_ _ _ _5_ 5_ _ _ _4_

[A

[B

[T
`

| 3 . 2_ _3_ 4_ _5_ | 1 . 7<_ _1_ 2_ _3_ | 4


| 1 .

1 | 6

3 | 4

. 7<_ _ _ _7<_ 7<_ _ _ 7_ <_

| 6< .

. 5<_ _ _ _5<_ 5<_ _ _ _5<_

| 6< .

| 3 .

ku mau ber - syu - kur

3 2 ._ _1_ | 1

0 |

. 5

4 | 3

1 |

5 | 5

3 |

6< | 1

. 7<

7< | 1

5< | 4<

. 5<

5< | 1

ke -

pa

. 2
da

Tu -

1 |

1 |

han.

De -

[S

6_ _ _6= =6= 6_ _6_ 5 ._ _4_ | 3_ _ _3= =3= 3_ _2_ 1 ._ _1_ | 4_ _ _4= = =4= 3_ _3_ 2 1 | 1 . 7< 0 |

[T

4_ _ _4= =4= 4_ _3_ 2 ._ _2_ | 3_ _ _3= =3= 3_ _3_ 3 ._ _3_ | 2_ _ _2= = =2= 2_ _2_ 2 2 | 2 . 2 0 |

[A
[B
`

[S

1_ _ _1= =1= 1_ _1_ 7< ._ _7<_ | 7<_ _ _7<= =7<= 7<_ _7<_ 6< ._ _6<_ | 6<_ _ _6<= = =6<= 6<_ _6<_ 6< 6< | 5< . 5< 0 |
4<_ _ _4<= =4<= 4<_ _4<_ 5< ._ _5<_ | 5/<_ _ _5</= =5/<= 5</_ _5/<_ 6< ._ _5<_ | 4<_ _ _4<= = =4<= 4<_ _4<_ 4/< 4/< | 5< . 5< 0 |

ngan se-ge-nap ha- ti,


3

. 2_ _ _ _3_ 4_ _ _ _5_

| 1 .

1 | 6

. 5

4 | 3

1 |

. 5_ _ _ _5_ 5_ _ _ _4_

| 3 .

3 | 4

. 2

5 | 5

3 |

[A

[B

[T
`

ku mau mence- ri- ta - kan sga- la per- bu - at-an- Mu yang a - jaib.

. 7<_ _ _ _7<_ 7<_ _ _ 7_ <_

. 5<_ _ _ _5<_ 5<_ _ _ _5<_

| 6< .

| 6< .

ku mau ber - maz - mur

6< | 1
5< | 4<

ba -

. 7<

7< | 1

. 5<

gi

5< | 1

na - ma -

1 |

1 |

Mu.

Ku -

[S

6_ _ _6= =6= 6_ _ _6_ 5 ._ _4_ | 3_ _ _3= =3= 3_ _ _2_ 1 ._ _1_

| 4_ _ _4= = =4= 3_ _ _ _3_

2 ._ _1_ |

[T

4_ _ _4= =4= 4_ _ _3_ 2 ._ _2_ | 3_ _ _3= =3= 3_ _ _3_ 3 ._ _3_

| 2_ _ _2= = =2= 2_ _ _ _2_

[A
[B

1_ _ _1= =1= 1_ _ _1_ 7< ._ _7<_ | 7<_ _ _7<= =7<= 7<_ _ _7<_ 6< ._ _6<_

4<_ _ _4<= =4<= 4<_ _ _4<_ 5< ._ _5<_ | 5/<_ _ _5</= =5/<= 5</_ _ _5/<_ 6< ._ _5<_
mau bersu - ka - ci - ta,

ku mau bersu - ka - ri - a,

| 6<_ _ _6<= = =6<= 6<_ _ _ _6<_


| 4<_ _ _4<= = =4<= 4<_ _ _ _4<_

0_ _ _1_ |

4( - - - -3)

2( - - -.-_ -_ -_1)_

[T

0_ _ _5_ |

4( - - - -6)

5( - - - -4)

[B
`

3<

gi.

Diketik oleh: A. Henri Yulianto


Aku Mau Bersyukur

0_ _ _6<_ |
0_ _ _3<_ |
Ha -

6<( - - - -1)

2<( - - - -3)<
le

7<( - - - -5)<
4<( - - - -5)<

lu

5<

4<

de - mi Eng-kau yang Ma - ha - ting -

[S

[A

7< ._ _1_ |

|
|

5<

1<

]
]

ya.

1/1