Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH]

Sekolah
Tingkatan / Kelas
Saiz kelas
Mata pelajaran
Topik
Tema
Konsep Utama
Rasional
Objektif
Pembelajaran
Hasil Pembelajaran

SMK Semut Api


1 Juang
31 orang
Bahasa Melayu

Tarikh
Waktu
Tempoh (minit)
Bidang Pembelajaran

8. Jun. 2015
6 (10.45-11.25)pagi
40 minit

Peribahasa
Ibu Negara Malaysia
mengenalpasti maksud peribahasa.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat :


1. memberikan tiga maksud peribahasa
2. mengaplikasikan dua maksud peribahasa.
Pengetahuan Lepas
Murid pernah mempelajari topik Simpulan Bahasa sebelum inidan pernah mendengar serta
Murid
menggunakannya dalam perbualan harian.
Kemahiran Saintifik
1. mengaplikasi
dan Kemahiran Berfikir
2. memadankan
Sikap Saintifik / Nilai
Kerjasama, berani, jimat, fokus
Murni/Nilai Patriotisme
Sumber Pengajaran
(1) Rujukan
Buku Teks , Frog VLE
dan Pembelajaran
(2) Alat
Komputer,LCD, slide,
(3) Bahan
Bantal, Kertas warna
Pendekatan
Kooperatif
Pengajaran

Perkembanga
n Pengajaran

Kandungan
Konsep

Fasa 1
SET INDUKSI/
PENGENALAN
( minit)

Peribahasa

Fasa 2
Perkembanga
n
(Penerokaan)
( minit)

pengenalan
kepada dua
jenis
peribahasa
1. Ukur
baju
dibadan
sendiri
2. Indah
khabar
dari rupa

Fasa 3
maksud
Perkembanga peribahasa
n
1. ukur baju
(Penerangan)
dibadan
Peribahas
( minit)
sendiri
2. indah
Indah
Ukur baju
Khabar khabar
dari
dibadan
rupa dari rupa
sendiri
berbuat
sesuatu
mengikut
kemampua
n sendiri

perkhabara
n selalu
dilenihlebihkan
daripada
keadaan

Proses Pembelajaran dan


Pembelajaran
(Tindakan Guru dan Aktiviti Murid)
Tindakan Guru
- Guru membawa bantal dan
memberikan kepada murid
yang gemar tidur di dalam
kelas.
Tindakan Murid
-Murid memerhati tindakan guru
Tindakan guru
- Guru menyediakan set
peribahasa untuk permainan
teka kata
- Guru menerangkan
peraturan permainan teka
kata
Aktiviti murid
- Murid mengambil set
peribahasa dan memulakan
aktiviti
- Murid lain meneka
peribahasa yang
disampaikan.
Tindakan guru
-guru menerangkan maksud
peribahasa secara ringkas
Aktiviti murid
- murid mendengar
penerangan guru dan
menjawab soalan yang
dikemukakan oleh guru.

Jangkaan Pemikiran
Murid

Catatan/Nota

- murid tertanya-tanya
dan
menghubungkaitkan
tindakan guru dengan
topik pemeblajaran.

- merangsang
sikap ingin tahu
murid.

murid menggunakan
pengetahuan sedia ada
dan mereka peribahasa
yang cuba disampaikan.

Nilai
-

murid Berjaya
menjawab dan
memahami dua
maksud peribahasa.

Kerjasama
Focus
berani

i-Think
-peta
pokok

Fasa 4
Perkembanga
n
(Aplikasi/
Penelitian)
) minit)

mengaplikasi
maksud
peribahasa
dalam
kehidupan
seharian

Fasa 5
Penutupan
(Pentaksiran)
( minit)

merumuskan
topic
pemebelajaran

Tindakan guru
- guru membahagikan murid
kepada dua kumpulan.
- Guru menerangkan aktiviti
yang perlu dilakukan oleh
murid.
Aktiviti Murid
- Murid melakukan situasi
yang berkaitan peribahasa
(simulasi)
Tindakan guru
- Guru menggunakan
persembahan slide
powerpoint daripada VLE.
- Memberikan latihan
pengukuhan
Aktiviti Murid
- Murid merumuskan topic
pembelajaran.
- Murid menyiapkan latihan
dirumah

murid mampu
mengaitkan maksud
peribahasa dengan
situasi sebenar.

Nilai
-

murid mengenalpasti
dan memadankan
gambar dengan
peribahasa yang sesuai.

ABM
-

Kerjasama
Keberanian
Berjimatcermat

Video
Powerpoint