Anda di halaman 1dari 2

Pidato Bahasa Jawa Sambutan Ketua Panitia - Masih dalam tema pidato seperti postingan

sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami akan menuliskan pidato bahasa Jawa sambutan
ketua panitia, kami sengaja menuliskannya untuk anda karena betapa pentingnya peran
panitia dalam memberikan kata sambutan saat pelaksanaan acara.
Untuk itu langsung saja pada poin utama yang akan kami tuliskan di bawah ini.
______________________________
Pidato Bahasa Jawa Sambutan Ketua Panitia :
Assalamualaikum Wr. Wb.
Poro Bapak Kyai ingkang kulo mulyaken, poro Bapak Guru ingkang kulo mulyaken, poro
tamu undangan sangking wali murid soho undangan lintunipun ingkang kulo hormati.
Hadirin sekalian ingkang kulo hormati.
Sakderenge kulo matur nopo ingkang bade kulo aturaken mangke langkung rumiyin kulo
muji syukur dateng ngarsanipun Allah SWT. Ingkang sampun paring pinten-pinten rohmat,
nimat dumateng kulo lan panjenengan sedoyo sahinggo kulo lan panjenengan saget
makempal wonten setunggal gedung madrasah dalam rangka Haflah Tasyakur kelas III MA
Al-Hikmah 02.
Poro rawuh ingkang kulo hormati.
Wonten ing mriki kulo atas nami ketua panitia acara ngaturaken matur nuwun ingkang sak
ageng-agengipun dumateng poro Bapak Kyai lan Bapak Guru, Ibu Guru ingkang sampun
nyediahaken tempat lan perlengkapanipun.
Lan ing mriki kulo nyuwun tambahipun barokah dongo dumateng poro hadirin ingkang hadir
ing acara niki, mugi-mugi sedoyo ilmu, bimbingan lan kerja keras kawulo diparingi ilmu,
bimbingan lan kerja keras ingkang maslahah, manfaah lan barokah.
Poro rawuh ingkang terakhir kulo ngaturaken sedoyo kalepatan dumateng Bapak lan Ibu Wali
murid selami kulo wonten ing madrasah mriki sering-sering damel susah payahipun poro
Bapak lan Ibu pramilo sedoyo kesalahan kulo dipun aliraken samudra kemaafan lahir lan
batin. Kulo akhiripun matur nuwun..
Wassalamualaikum Wr. Wb.
___________________________________
Akhirnya selesai sudah pidato bahasa jawa sambutan ketua panitia diatas, semoga pidato
bahasa jawa tersebut bermanfaat bagi anda yang sedang menjadi ketua panitia, jika masih
kurang lengkap anda bisa menambahkannya sesuai dengan keinginan anda.
- See more at: http://www.satubahasa.com/2014/10/pidato-bahasa-jawa-sambutan-ketuapanitia.html#sthash.kXYBZTyP.dpuf
Pentas Seni Mengeti Hari Pendhidhikan Nasional

Bapak, Ibu Guru ingkang tuhu kinurmatan. Saha rencang-rencang SD Latsari 1 ingkang
minulya. Keparenga kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan sami. Minangka ketua
panitia, kula munjukaken puji sukur wonten ing ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng
Gesang. Inggih namung saking kanikmatan lan nugrahanipun kula panjenengan ing wekdhal
punika tebih saking lir sambikala lan saged makempal wonten ing aula punika saperlu sami
mersani acara Pentas Seni SD Latsari 1.
Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng sadaya kemawon ingkang
kersa paring pambiyantu amrih kaleksananipun pentas seni punika. Kanthi punika panitia
saged rumaos saya antheng lan rancos anggenipun nindakaken acara. Mugi-mugi sadaya amal
kesaenan rencang-rencang sadaya sami pikantuk piwelas ingkang langkung kathah.
Kula sepindhah malih tansah nyuwun donga pangestu Bapak/Ibu Guru dalah rencang-rencang
sadaya supados acara pentas seni tahun 2013 punika saged kaleksanan kanthi sae. Mugi-mugi
salajengipun saged ngrembaka dados acara ingkang nguri-uri kabudayan dalah pendidikan
kreativitas siswa.
Salajengipun mbok bilih wonten kekirangan ingkang saged ndadosaken kirang renaning
penggalih mugi kersa paring pangapunten. Wasana mugi keparenga ndumungaken
lelenggahan kanthi mardikaning penggalih. Mardika Indonesia! Sukses SD Latsari 1.
Nyantelke kupat ana ing para.
Wonten lepat nyuwun ngapura.