Anda di halaman 1dari 18

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

TAJUK 3

3.0

MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU

SINOPSIS

Unit ini membincangkan tentang kemahiran sosial dan tingkah laku, tingkah laku bermasalah
dan cara mentaksir. Pengajaran kemahiran sosial dan tingkah laku dalam kalangan murid-murid
berkeperluan khas turut dihurai.

3.1

HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti unit ini, anda akan dapat:
1.
2.
3.
4.

3.2

Mengenal pasti kemahiran-kemahiran dalam sosial dan tingkah laku


Membincangkan masalah-masalah dalam sosial dan tingkah laku
Membanding beza cara-cara pentaksiran dalam sosial dan tingkah laku
Menjelaskan pengajaran kemahiran sosial dan tingkah laku

KERANGKA TAJUK-TAJUK
MENTAKSIR
TINGKAH LAKU

KEMAHIRAN SOSIAL
& TINGKAH LAKU

PENGAJARAN SOSIAL
& TINGKAH LAKU

MASALAH
TINGKAH LAKU

CARA
PENTAKSIRAN

16

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

3.3

KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU

3.3.1

Definisi dan Konsep

Kemahiran sosial didefinisikan sebagai tingkah laku yang prihatin untuk melakukan
perhubungan interpersonal yang efektif (Philip 1991). Thacker (1996) pula mendefinisikan
kemahiaran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain
dalam situasi sosial atau kerja. Istilah kemahiran sosial yang digunakan bermaksud keupayaan
untuk menghasilkan tingkahl aku atau respon yang sesuai secara lisan atau bukan secara lisan
dalam proses berinteraksi tanpa menyakitkan perasaan orang lain. Perkembangan sosial
seseorang kanak-kanak adalah satu lumrah yang harus difahami dan seharusnya dipenuhi
agar setiap kemahiran asas dapat dipelajari bersesuaian dengan peringkat umur dan
keupayaan mereka. Pada pandangan Kail (2001) pula, pengalaman dari pendedahan awal
berkaitan dengan proses sosialisasi akan memberikan keyakinan kepada kanak-kanak dan
ianya akan menjadi bekalan untuk berkembang dengan positif pada semua pringkat usia. Bagi
kanak-kanak bermasalah penglihatan, terdapat banyak kekurangan yang seharusnya dibantu
untuk dipenuhi bagi mencapai sesuatu kemahiran. Ibu bapa dan guru seharusnya dapat
menggunakan pendekatan yang sewajarnya agar kanak-kanak dapat membentuk asas
sosialisasi diperingkat awal agar perkembangannya dapat diselaraskan dengan pertumbuhan
dan peningkatan umur mereka. Menurut tafsiran Albert Bandura(1986) dari perspektif teori
pembelajaransosial,manusia sebagai makhluk yang aktif, berupaya membuat pilihan dan
menggunakan proses-proses pekembangan untuk memperihalkan peristiwa serta
berkomunikasi dengan orang lain. Terdapat beberapa aspek dalam kemahiran sosial iaitu
kemahiran berkomunikasi, kemahiran asertif, kemahiran bergaul, kemahiran menyelesaikan
masalah dan lain-lain lagi.

Tujuan pentaksiran kemahiran sosial adalah untuk mengenal pasti murid yang mempunyai
kelemahan dalam bersosial. Prosedur pentaksiran kemahiran sosial yang biasa digunakan di
luar negara ialah (a)pengukuran sosiometrik, (b)penilaian oleh guru, (c)ujian role-play dan
(d)pemerhatian langsung. Penguasaan dalam kemahiran sosial adalah amat penting kerana ia
membantu murid dalam proses P&P dan kehidupan seharian mereka.

Kemahiran sosial membolehkan mereka berinteraksi dan menjaga hubungan antara


masyarakat dengan baik dan bersesuaian mengikut golongan. Kemahiran ini juga membantu
mereka dalam menyesuaikan diri dalam pelbagai aktiviti sosial yang melibatkan orang lain.
Mereka juga akan mengetahui cara yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang lain
mengikut intonasi suara, gerak geri, mimik muka dan emosi yang betul. Sekiranya mereka
gagal menguasai kemahiran ini, ia akan menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri,
mengasingkan diri dari orang lain dan menyebabkan kemurungan.

17

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


Kemahiran tingkah laku ialah melibatkan perangai, kelakuan dan cara seseorang itu
membawa penampilan dirinya. Ia merupakan karektor asas benda hidup kerana setiap benda
hidup di dunia ini mempunyai perwatakan yang tersendiri.

Faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku ialah melalui persekitaran. Sekiranya
seseorang itu dibesarkan dalam persekitaran yang aman dan harmoni, maka dia akan
berkelakuan baik serta bertamadun. Sebaliknya, sekiranya seseorang itu dibesatkan dalam
suasana berpecah belah seperti peperangan, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang
yang kasar dan panas baran. Walaubagaimanapun, tingkah laku berubah menerusi
pembelajaran. Tingkah laku manusia akan berubah apabila mereka menjadi semakin terpelajar.
Secara umumnya, hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku
adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila
masa. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif.
Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah.
Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru.
Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan
sekelas.
Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi
tingkah laku perlu dilakukan. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini
terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu, antaranya termasuklah membuat
pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan, pemerhatian dan perekodan ke atas
tingkah laku tersebut, menentukan tingkah laku sasaran, mengenal pasti masa pelaksanaan,
memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian, penentuan ganjaran, menjalankan program ,
membuat penilaian, tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan
berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan.

3.3.2 Tingkah laku bermasalah


Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku yang dimanifestasikan secara konsisten
dalam satu jangka masa lama yang akan memberi kesan buruk dalam perkembangangan
pembelajaran murid dan seterusnya menghalang mereka terlibat secara aktif di dalam atau di
luar bilik darjah. Shrigley (1979) mendefinisi tingkah laku bermasalah sebagai apa jua tingkah
laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi
mahupun fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif.
Definisi masalah tingkah laku ialah tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai
dan norma sosial masyarakat. Konsep tingkah laku bermasalah iaitu ia mengalami gangguan
daripada aspek berikut:
i) Interaksi sosial
ii) Komunikasi ( lisan dan bukan lisan)
Sukar untuk meluahkan keinginan sendiri
18

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

iii) Minat dan Aktiviti


Suka membuat pergerakan yang berulang-ulang dan aneh
iv) Masalah melakukan aktiviti yang melibatkan sensori motor halus atau kasar /pergerakan
fizikal
Menjadi terlalu aktif atau terlalu lembap
Umumnya, tingkah laku bermasalah/mencabar boleh dibahagikan kepada dua kategori,
iaitu tingkah laku mencabar luaran (excess behaviors) dan tinkgah laku mencabar dalaman
(deficit behaviors). Tingkah laku luaran merujuk kepada tingkah laku yang boleh dilihat dan
diukur pada satu-satu masa seperti pergaduhan sesama rakan sebaya, mencubit rakan lain dan
sebagainya. Tingkah laku sebegini akan menjadi mencabar jika ia memberi kesan
membahayakan/mencederakan sesama individu (Gelfand & Hart-Maan,1984; Berdine & Meyer,
1987 dalam Sandra, Diane & Cynthia, 2001). Antara contoh yang menunjukkan berlakunya
tingkah laku membahayakan adalah apabila melibatkan penggunaan senjata sebagai alat untuk
mengancam individu lain.
a)

Tingkah laku bermasalah/mencabar luaran

Terdapat enam kategori masalah tingkah laku luaran mencabar seperti yang ditunjukkan dalam
jadual dibawah :
KATEGORI
a) TL Stereotaip
b) TL membahaya Diri
c) Agresif

d) TL Sosial Tidak
Bersesuaian

e)Ketidakupayaan
Fungsi Badan
f) Gangguan Emosi
Khusus

DEFINISI
TL berulang-ulang yang ditunjukkan
dalam suatu jangkamasa panjang
TL yang menyebabkan kecederaan/
kerosakan kepada pelaku
TL melampau yang boleh mendatangKan kesan kecederaan kepada individu
yang menganggu mereka dan orang
lain
TL yang wujud akibat kegagalan
mempelajari kemahiran dan mengikut
peraturan yang ditetapkan dalam
norma masyarakat
TL yang berpunca dari
ketidakupayaan
mengawal
fungsi
badan
TL akibat masalah emosi dan
penyesuaian fisiologi individu.

19

CONTOH
Goyangan
badan,
menyanyi
Mencubit, menggigit,
Marah tiba-tiba
Menumbuk
Berlari keluar
Mencuri,
menyumpah,
mendakap

Air liur meleleh

Fobia, gelisah, sedih

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


b)

Tingkah laku bermasalah/mencabar dalaman/defisit.

Tingkah laku mencabar dalaman merujuk kepada tingkah laku tersembunyi individu tersebut
berikutan tahap umur dan situasi yang berbeza. tingkah laku defisit biasanya tidak ditunjukkan
sepenuhnya di hadapan individu lain sebaliknya ia bergantung kepada kesesuaian ianya untuk
dilakukan (Berdine & Meyer, 1987 dalam Sandra, Diane & Cynthia, 2001). Di persekitaran
sekolah, individu yang mempunyai tingkah laku mencabar ini tidak mengikut arahan yang diberi
sebaliknya mengikut gerak hati masing-masing. Berikut adalah contoh taingkah laku mencabar
dalaman;

Mengasingkan diri
Duduk berasingan
Tidak mempunyai kemahiran sosial
Melibatkan diri dalam dunia khayalan dan fantasi
Mengadu sakit
Tertekan dan takut pada sesuatu tanpa sebab
Prestasi kognitif yang kurang memuaskan
Menunjukkan tingkah laku yang hyperaktif
Suka merayau
Pemarah
Kurang bersabar

Latihan 1
Pilihlah bentuk grafik yang menarik untuk menyediakan senarai
masalah tingkah laku murid berikut;
i) Autistik
ii) AHDH
iii) Sindrom Down

3.3.3

Menaksir Tingkah Laku Bermasalah

Pemerhatian
Pemerhatian adalah sebahagian daripada proses penilaian dan kerap dilakukan apabila ibu
bapa, guru-guru atau individu lain yang terlibat dengan isu yang melibatkan masalah emosi,
sosial atau tingkah laku.
Tujuan melakukan satu pemerhatian yang lengkap dan terus, ia adalah kritikal untuk termasuk
ekoran situasi-situasi :
a.
Pemerhatian yang dibuat secara spesifik
20

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


Di sini, satu pengamatan bagi kanak-kanak adalah dibuat sepanjang satu ditentukan
masa, seperti semasa waktu makan tengah hari, waktu rehat atau pertunjukan dan
memberitahu
b.

Pemerhatian dalam seting pelbagai.


Di sini, satu pengamatan bagi kanak-kanak adalah dibuat merentasi persekitaran yang
berbeza seperti dalam bilik darjah, pada taman permainan dan jalur semasa

c.

Pemerhatian pada kali berbeza sepanjang hari


Pemerhatian boleh dijalankan pada waktu pagi, petang dan malam.

Sasaran Tingkah Laku (Target Behaviors)


Sasaran Tingkah Laku adalah mereka yang bahawa pemerhati itu mencari merekodkan bila
buat pemerhatian.
4 yang paling lazim adalah :
a.
Rakaman anekdot (Anecdotal recording)
Di sini, rekod pemerhati kelakuan dan interaksi dalam tempoh satu kecenderungan
kerangka masa
b.

Rakaman peristiwa (Event Recording)


Rakaman peristiwa juga merujuk dan merakamkan frekuensi itu dengan yang mereka
berlaku. Rakaman peristiwa juga merujuk untuk sebagai pengiraan frekuensi kerana
pemerhati adalah semata-mata "pengiraan" jumlah kali satu tingkah laku berlaku

c.

Rakaman kependaman (Latency recording)


Di sini, pemerhati menentukan jumlah masa-masa antara satu perangsang khas buat si
anak dan gerak balas tersebut

d.

Rakaman tempoh (Duration recording)


Di sini, wang kertas pemerhati jumlah masa satu tingkah laku sasar berlaku.

Temubual (Interviews)
Temubual adalah satu kaedah mengumpul maklumat yang dijalankan semuka antara dua orang
direkodkan di mana jawapan-jawapan untuk pertanyaan-pertanyaan adalah diperolehi.
Temubual terbahagi kepada 2 iaitu :
a.

Tembubual Berstruktur
berstruktur menemubual satu temubual di mana individu itu disuruh satu set khusus
menetukan soalan-soalan dalam satu cara terkawal

b.

Temubual Tidak Berstruktur


Satu temubual di mana pertanyaan-pertanyaan adalah pratentu bukan, dengan itu
membenarkan untuk perbincangan cukup banyak dan interaksi antara penemuduga dan
temuduga-temuduga

21

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


Teknik-Teknik Mentafsir Tingkah Laku Melalui Pemerhatian
a)

Pemerhatian Saintifik

Di dalam mentafsir tingkah laku melalui pemerhatian ini, kaedah pemerhatian saintifik kualitatif
dan kuantitatif digunakan. Pemerhatian saintifik kualitatif merupakan satu proses deskriptif
dimana seseorang penyelidik melihat, mencatat/merekod dan seterusnya menerangkan apa
yang dilihat. Ia biasanya dilakukan didalam pemerhatian etnografi. Menurut kaedah ini, apabila
seseorang penyelidik hendak memerhatikah tingkah laku dalam satu budaya, maka ia
hendaklah pergi ke tempat tersebut bagi melihat aktiviti, mencatat, merekod dan menerangkan
apa yang dilihat (O Neil et al. 1990 dalam Sandra, Diane & Cynthia, 2001). Proses pemerhatian
saintifik boleh dilakukan dengan dua cara iaitu :
i)
ii)

Pemerhatian Anekdot (Anecdotal Observations)


Analisis ABC (Antecedents, Behavior, Consequence)
i)

Pemerhatian Anekdot ( Anecdotal Observations )

Pemerhatian anekdot membolehkan guru melihat sendiri tingkah laku tersebut didalam
persekitaran semulajadinya (Gelfand & Hartmann,1984 dalam Sandra, Diane & Cynthia, 2001).
Ia digunapakai bagi tujuan mengesahkan bahawa tingkah laku tersebut benar-benar berlaku,
menerangkan sebab berlakunya tingkah laku tersebut, menjelaskan aktiviti yang menjadi punca
tingkah laku tersebut dan mengenalpasti tingkah laku positif sebagai ganti kepada tingkah laku
yang kurang wajar tersebut.
Pemerhatian anekdot dijalankan berdasarkan format cerita (narrative format) dimana
tingkah laku yang diperhatikan akan ditaksir dua kali iaitu oleh guru diikuti oleh pakar-pakar
terlatih yang tiada kaitan dengan situasi tersebut dengan mengisi Borang Tingkah Laku Anekdot
(Lihat Lampiran A). Segala butir-butir berkaitan tarikh, bilangan pelajar, aktiviti yang dijalankan
dari mula hingga akhir dan keadaan persekitaran semasa tingkah laku berlaku perlu dicatat dan
direkodkan.
Hasil daripada pemerhatian ini akan digabungkan bagi melihat sama ada apa yang
dilihat oleh guru dan pakar mempunyai persamaan atau tidak. Ini kerana apa yang dilihat oleh
guru kadangkala berbeza dengan individu lain. Ini mungkin disebabkan oleh kekangan masa
mahupun keupayaan penaksir itu sendiri. Kemudian, kedua-duanya akan berbincang strategi
pengajaran yang bersesuaian serta membuat peneguhan untuk mengubah tingkah laku
tersebut kepada yang lebih wajar .
ii)

Analisis ABC (Antecedents, Behaviors, Consequence)

Analisis ABC telah di popularkan oleh seorang ahli experimental iaitu Bijou, Peterson dan Ault
(1968) dalam Sandra, Diane & Cynthia (2001). Kaedah ini lebih berstruktur dan paling efektif
berbanding anekdot
dan ia menepati tujuan asal penaksiran. Golongan profesional
menggunakan kaedah ini bagi membuat hipotesis tentang perkaitan antara tingkah laku dan
persekitaran yang menyebabkan tingkah laku tersebut berlaku.
22

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


Di dalam mengukur satu-satu tingkah laku individu, ia akan melibatkan tiga aspek iaitu
bermula dari punca tingkah laku (antecedent), tingkah laku semasa (behavior) dan akibat
(consequence).
Tingkah laku antecedent merupakan tingkah laku yang melibatkan sensori
iaitu
visual (penglihatan), auditori (pendengaran) dan rasa (tactile) yang bertindak sebagai panduan
permulaan sesuatu tingkah laku itu berlaku (Berdine & Meyer, 1987 dalam Sandra, Diane &
Cynthia, 2001).
Menurut Foster-Johnson dan Dunlap (1993) dalam Sandra, Diane & Cynthia (2001)
tingkah laku antecedent ini biasanya disebabkan oleh tiga faktor utama iaitu faktor fisiologi
seperti sakit, letih, lapar dan dahaga, faktor berkaitan persekitaran kelas seperti bising, panas,
susunan tempat duduk, jadual padat serta faktor berkaitan kurikulum seperti kurangnya
kepekaan guru terhadap pelajar, masa yang terhad dan sebagainya. Sebagai contoh, tingkah
laku antecedent boleh bermula apabila pustakawan memberi arahan supaya senyap apabila
berada di perpustakaan, sebaliknya pelajar bermasalah ini akan mungkin mencabar arahan
tersebut dengan membuat bising atau menyumpah orang yang mengeluarkan arahan tersebut.
Tingkah laku antecedent ini seterusnya mungkin boleh menjadi lebih agresif atau pasif
jika individu bermasalah ini meneruskan sikapnya. Ia mungkin boleh menyebabkan berlakunya
situasi yang sukar di kawal seperti bertumbuk, mengejek sesama mereka atau sebaliknya
berdiam diri atau berpura tidak tahu apa yang berlaku (Larson & Maag, 1998 dalam Sandra,
Diane & Cynthia, 2001).
Langkah terakhir adalah akibat (consequence) daripada tingkah laku mencabar ini iaitu
menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Mengikut cara ini, pentaksir boleh
menggunakan proses peneguhan positif bagi mengubah tingkahlaku tersebut seperti memberi
kaunseling terlebih dahulu diikuti proses peneguhan negatif atau mengenakan hukuman.
Bagi mencatat dan merekod tingkah laku ABC ini, Borang Anekdot ABC (Rujuk
Lampiran B) digunakan dimana pentaksir perlu melihat satu-satu tingkah laku tersebut secara
berterusan dan berkesinambungan.
Pemerhatian secara saintifik ini membolehkan guru atau pakar-pakar terlatih merancang
dan menilai program pengajaran masing-masing sama ada secara individu mahupun kumpulan.
Sementara itu, didalam konteks bilik darjah guru perlu sentiasa memerhati tingkah laku sama
ada tingkah laku akademik dan sosial bagi membolehkan guru memberi peneguhan atau
mengajar kemahiran-kemahiran tertentu (Schloss & Smith, 1999 dalam Sandra, Diane &
Cynthia, 2001).
Walaubagaimanapun, kaedah ini memerlukan seorang pemerhati terlatih dan pakar
dalam bidangnya yang mana mereka pernah dan biasa menjalankan pemerhatian etnografi
atau kualitatif banyak kali. Selain itu, ia mengambil masa yang banyak sehinggakan kadangkala
tidak boleh melengkapi apa yang diperhatikan berikutan keupayaan pentaksir itu sendiri yang
mungkin keletihan sehinggakan hilang tumpuan semasa pemerhatian berlangsung. Oleh kerana
terdapatnya dua orang pentaksir yang menjalankan pemerhatian yang sama, kemungkinan
akan wujud masalah intepretasi maklumat. Ini adalah kerana proses tersebut hanya
23

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


memerlukan pentaksir merekod/mencatat aktiviti yang dilihat tetapi lain orang akan juga
memberi tafsiran berbeza sama ada tingkah laku itu sesuai atau perlu diubah (Sandra, Diane &
Cynthia, 2001).

b)

Pemerhatian Sistematik

Ia merupakan kaedah kedua menjalankan pemerhatian tingkah laku. Ia diiktiraf sebagai kaedah
terbaik, tepat dan mempunyai kesahan yang tinggi dalam mentaksir tingkah laku seseorang.
Antara teknik-teknik yang digunakan bagi mencirikan sesuatu tingkah laku itu adalah dengan
merekod kekerapan (frequency), keterukan (intensity), jangkamasa berlakunya TL tersebut
antara arahan dan permulaan (duration and latency) serta mengenalpasti topografi tingkah laku.
Bagi memulakan proses ini, pentaksir terlebih dahulu perlu mengenalpasti tingkah laku
sasaran (target behavior) dahulu diikuti topografi (rupa bentuk TL) yang boleh dilihat dan diukur.
Dalam menjalankan proses ini, pentaksir akan melaksanakan pemerhatian tingkah laku yang
sama tetapi didalam situasi yang berbeza. Misalnya, seorang kanak-kanak yang bermasalah
pembelajaran di kelas mungkian tidak akan memperlihatkan masalahnya apabila berada di
padang/kantin/rumah (Meyer & Evans dalam Sandra, Diane & Cynthia, 2001).

Proses menjalankan pemerhatian tingkah laku ini bermula dengan pentaksir memilih
satu borang pemerhatian dengan menyenaraikan tempoh sesi pemerhatian, perhatikan samada
tingkah laku tersebut bersambung atau tidak dan seterusnya merekod didalam tiga borang yang
disediakan iaitu Borang Kadar Maklumbalas Kekerapan, Borang Maklumat Jangkamasa TL dan
Borang Interval (Rujuk Lampiran C) (Miller, Poteet & Rakes, 1995 dalam Sandra, Diane &
Cynthia, 2001).
Kaedah pemerhatian ini paling sesuai dijalankan menggunakan perlatan seperti
perakam video / kamera video ataupun menggunakan pakar terlatih. Ini kerana tingkah laku
yang sama boleh dilihat atau ditonton berulang kali bagi mendapatkan hasil yang tepat (Brown
& Snell, 1991 dalam Sandra, Diane & Cynthia, 2001).
Walaubagaimanapun, terdapat juga keburukan penggunaan kaedah ini. Antaranya ia
memerlukan seorang yang terlatih bagi mengendalikan peralatan, masa merekod yang terhad
kecuali sudah ada tingkah laku sasaran, pemerhati mudah penat kerana tempoh pemerhatian
yang lama.
Sebaik-baiknya menjalankan kaedah ini, individu yang membuat pemerhatian perlu
berbincang sesama sendiri bagaimana menyediakan borang pemerhatian serta bersedia
dengan masalah yang mungkin dialami. Penyediaan borang pemerhatian sangat penting
kerana untuk mengelakkan masalah desensitization iaitu pihak yang diperhatikan tidak
mengambil kisah tentang kehadiran pemerhati yang dilihatnya kerap datang berulangkali
membuat pemerhatian. Ini penting kerana apabila kanak-kanak ini berperasaan sedemikian,
mereka ini akan memperlihatkan tingkah laku secara semulajadi atau tingkah laku yang
sebenar.

24

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


Contoh Pemerhatian Tingkah Laku Sistematik
MASA

TEMPAT

TINGKAH LAKU

9.15 pagi

Bilik Darjah

Duduk di kerusi, membelek-belek buku sambil menjungkit


kerusi.

9.17 pagi

Bilik Darjah

Memilih pensel warna untuk mewarna gambar pada buku


kerja yang diberikan (pilih warna merah) sambil
mengangguk-angguk kepala.

9.19 Pagi

Bilik Darjah

Mula mewarna gambar sambil megangguk-anggukkan


kepala.

9.21 Pagi

Bilik Darjah

Memasukkan pensel warna ke dalam mulut sambil


menggaru-garu kepala.

9.23Pagi

Bilik Darjah

Menepis tangan rakan yang cuba mengambil pensel


warnanya.

9.25 Pagi

Bilik Darjah

Memilih warna hijau pula dan mewarna gambar sambil


menunduk kepala.

9.27 Pagi

Bilik Darjah

Mengambil penajam pensel dan menajamkannya sambil


mengangguk-anggukan kepala.

9.31 Pagi

Bilik Darjah

Meneruskan kerja mewarna sambil menggigit jari

9.33 Pagi

Pondok simulasi

Menyimpan buku, pensel warna dan alat tulis lain ke


dalam beg kemudian beratur setelah diarahkan guru.

9.35 Pagi

Pondok simulasi

Berjalan dan berlari anak sambil tersenyum menuju ke


pondok simulasi. Ambil buku di rak dan duduk di kerusi.

9.37 Pagi

Pondok seimulasi

Meletak buku di atas kerusi dan berjalan di atas laluan


batu refleksi.

9.39 Pagi

Pondok simulasi

Berlari sambil bermain kejar-kejar dengan rakan.

9.41 Pagi

Pondok simulasi

Duduk semula di kerusi dalam keadaan termengahmengah setelah dimarahi guru.

9.43 Pagi

Pondok simulasi

Berdiri dan melihat pemandangan di luar pondok sambil


menggigit jari.

9.45 Pagi

Pondok simulasi

Duduk, memegang tangan kawan sambil tersenyum.

LAMPIRAN A

25

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


FORMAT BORANG YANG DIGUNAKAN DIDALAM MENJALANKAN TINGKAH LAKU
MELALUI PEMERHATIAN
a)

Borang Rakaman Anekdot

Nama Pelajar

: ___________________

Tarikh : _______________

Pentaksir

: ___________________

Masa : _______________

Tingkah Laku Murid

Tempat

TL yang ditunjukkan

Reaksi

( Student Behavior )

( Setting )

( Individuals Present )

( Reaction )

LAMPIRAN B
26

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

b)

Borang Anekdot ABC

Nama Pelajar : _______________

Tarikh : ________________

Pentaksir

Tempat : ________________

: _______________

Punca TL
(Antecedents)

Tingkah Laku
(Behavior)

Akibat Tingkah Laku


(Consequence)

Individu Terlibat
(Individuals Involved)

LAMPIRAN C
27

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

c)

Borang Maklumat Durasi Latensi

Nama Pelajar : ________________

Tarikh : ____________________

Pentaksir

Tingkah Laku : _______________

: ________________

Time
Mula

Durasi
Akhir

Pentaksiran ekologi

28

Latensi

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


Penilaian situasi simulasi melibatkan prestasi dalam situasi kerja sebenar, Botterbusch (1989)
mampu mengenalpasti kelebihan dan kelemahan seterusnya boleh digunakan untuk
mewujudkan rangkaian bantuan kepada pelajar. Proses mengumpul maklumat yang
komperhensif mengenai individu, persikitaran berpotensi, persepsi ibubapa dan keluarga,
penyedia perkhidmatan, majikan, interaksi antara individu dengan persiktaranya. Penilaian
berteraskan komuniti mampu juga mengenalpasti minat kerjaya yang diingini dengan
menyediakan maklumat yang diperlukan.
Penilaian orang lain
Kaedah ini untuk menilai perilaku adaptif berkaitan peralihan dan kualiti hidup secara
keseluruhan sistem contoh kerja dan ujian bakat pelbagai. Salah satu contoh ialah Talent
Assesment Program (TAP) anataranya ialah;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Menguji kebolehan dan bakat yang ada pada pelajar kurang upaya
Kemampuan bergerak
Kemampuan menggerakan anggota badan dan jemari
Kemampuan bergerak keseluruhan
Kemampuan untuk melihat
Kemampuan membezakan jenis pergerakan
Kemampuan memahami secara terperinci

Dengan adanya ujian-ujian ini guru dapat mengenalpasti bahagian mana yang teruk di
alami oleh guru, seterusnya merancang kaedah pengajaran yang sesuai dengan masalah yang
dialami oleh pelajar. Selain daripada itu pelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan
mengetahui kemampuan mereka dalam bidang yang di uji oleh guru mereka.

Latihan 2

Pilih seorang murid anda untuk merekod tingkah laku


bermasalah/mencabarnya dari pelbagai interumen pentaksiran dari
aspek kekerapan, tahap dan lokasi.

3.3.4

Matlamat Pengajaran
29

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


a)

Pengurusan Tingkah laku

Konsep asas pengurusan tingkah laku meliputi perkara-perkara berikut;

b)

perancangan yang rapi


tentukan individu atau kumpulan
teknik intervensi yang berkesan
penilaian secara objektif
Program Pengurusan Tingkah laku

Program pengurusan tingkah laku merupakan dokumen bertulis yang telah dirancang, dibina,
dilaksana , dan direkod bagi meningkatkan atau mengurangkan satu-satu tingkah laku
bermasalah atau luar biasa. Untuk memulakan program pengurusan tingkah laku, guru perlu
menjalankan beberapa langkah untuk mengenal pasti tingkah laku bermasalah. Antara
langkah yang perlu dilakukan adalah;

Mengesan tingkah laku-tingkah laku bermasalah


Memerhati dan merekod
- hasil tugasan (out-come of a given task)
- time sample recording
- interval (sela)
- peristiwa semasa (event)
- self-recording (merekod tingkah laku sendiri)
Mengenal pasti tingkah laku yang perlu diubah suai (berdasarkan keutamaan)
Mengkaji punca tingkah laku yang telah dikenal pasti
Merancang program intervensi yang sesuai

Langkah-langkah pembentukan program pengurusan tingkah laku;


1. memilih tingkah laku yang perlu diubah berdasarkan keutamaan
2. membuat pemerhatian dan merekodkan tingkah laku tersebut
3. menentukan tingkah laku sasaran yang hendak dicapai (target behaviour)
4. mengenal pasti masa pelaksanaan bagi tiap peringkat
5. memilih strategi dan kaedah yang perlu diguna pakai
6. menentukan ganjaran dan dendaan (reinforcer and punishment)
7. menjalankan program
8. melakukan penilaian secara berterusan atau secara berkala (periodical evaluation)
9. tindakan/intervensi susulan (berhenti apabila tingkah laku sasaran dicapai)
10. memastikan supaya tingkah laku negatif tidak berulang dan tingkah laku yang telah
dipulih (positif) dikekalkan atau ditingkatkan

Sebelum sesuatu tingkah laku dapat diurus, beberapa perkara perlu diambil perhatian terlebih
dahulu,iaitu;
30

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


1.
2.
3.
4.
5.
6.
c)

Apakah jenis tingkah laku yang dapat diperhati?


Tingkah laku yang mana satu harus diberi keutamaan?
Bila tingkah laku itu berlaku?
Kekerapan tingkah itu berlaku.
Apakah punca/sebab tingkah laku itu berlaku?
Bagaimana hendak mengurus tingkah laklu tersebut?
Strategi Intervensi

Strategi pengurusan tingkah laku yang dipilih hendaklah sesuai dengan mengambil kira faktorfaktor murid tersebut seperti fizikal, emosi, mental, tahap keterukan, dan juga faktor pengaruh
persekitaran, dan jangka masa pelaksanaan yang tertentu.
Strategi pengurusan tingkah laku melibatkan teknik-teknik berikut;
1. ganjaran (reinforcers)
Terdapat 3 jenis ganjaran iaitu;
i.
ganjaran primer makanan, minuman dll
ii.
ganjaran social- senyuman, pujian dll
iii.
ganjaran sekunder token, kupon, mainan, bintang dll
2. dendaan (punishment)
- tahanan kelas (lambat balik) , dendaan fizikal, ambil balik token/hak
3. pengasingan (isolation)
- mengasingkan peneguh daripada tingkah laku yang dipilih
- asingkan murid daripada aktiviti yang disukainya
4. pembentukan (shaping)
- pemberian pengukuhan kepada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh
murid yang menjurus kepada pementukan perlakuan yang dikehendaki.
5. prompting
- digunakan untuk mendapatkan rangsangan tertentu yang dipilih sebagai
tanda atau klu kepada murid untuk melaksanakan tingkah laku yang
dikehendaki secara lisan, gerak badan (gesture) dan fizikal.
6. fading (pelunturan)
- mengurangkan tingkah laku atau ganjaran secara perlahan-lahan
7. modeling
- menggunakan watak-watak (murid,guru ) yang disukai dan dihormati
untuk diteladani oleh murid
8. kejelakan (satiation)
- membiarkan murid melakukan tingkah laku itu hingga dia jemu
melakukannya dan berhenti sendiri
31

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS


- Over Correction adalah satu teknik kejelakan.
9. desensitization
- tindakan-tindakan secara beransur-ansur untuk menghilangkan rasa
gugup
atau takut yang berlebihan ( takut bercakap di depan kelas,
fobia)
10. bimbingan dan kaunseling
- pendekatan-pendekatan kaunseling untuk membimbjng murid
menghadapi atau menangani masalah tingkah laku
11. terapi muzik/seni
- menggunakan muzik atau seni untuk mententeramkan emosi, anxiety,
dan melepaskan perasaan yang tertekan
12. penamatan/pelupusan (extinction)
- memberhentikan atau menyekat murid murid daripada terus melakukan
tingkah laku negatif secara beransur-ansur dengan menggantikan
dengan tingkah laku baru yang positif
13. pengasingan (time-out, suspension)
- menempatkan murid berasingan daripada kumpulan (penjuru bilik, bilik
khas)
- mengeluarkan murid daripada aktiviti kumpulan
14. kontrak perjanjian (contigency contracting)
- persetujuan di antara dua pihak atau lebih (guru dan murid) secara
lisan atau bertulis. Murid dipertanggungjawabkan terhadap perkara
atau aktiviti yang dipilih. Kontrak akan berjaya jika murid faham akan
tingkah laku yang hendak diubah dan murid faham akan kesan yang
akan berlaku.

Latihan 3

32

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

Bincangkan secara kritis kekuatan dan kelemahan strategi intervensi


tingkah laku berikut;
a) Modeling
b) Pengasingan/time-out
c) Ganjaran
d) Kontrak perjanjian

Syabas dan Tahniah! Anda telah Berjaya menamatkan Tajuk 3

33