Anda di halaman 1dari 44

BAB 8

HEADCOUNT DAN POST-MORTEM


STRATEGI PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
8.1 PENGENALAN HEADCOUNT
PENGERTIAN

Istilah Headcount bermaksud :An inventory of people in a group


taken by counting individuals.(1)

atau

The art of counting

people in a particular group(2)


Headcount merupakan satu proses mengenal pasti potensi akademik
dan potensi kerjaya setiap murid mulai tahun satu hingga tahun
enam di sekolah rendah dan tingkatan satu hingga tingkatan enam
di sekolah menengah.
Salmiah (2003) mendefinisikan headcount sebagai proses mengenal
pasti,

merasional

dan

menjustifikasikan

penentuan

ciri-ciri

keupayaan pembelajaran bagi setiap murid supaya guru dapat


menyenarai dan menetapkan unjuran pencapaian mata pelajaran
bagi murid tersebut di dalam kelas yang diajarnya.
Pengukuran dan penilaian akan menjadi lebih bermakna apabila
dianalisis

dan

diuruskan

dengan

tujuan

untuk

melihat

perkembangan potensi murid dari segi akademik dan berusaha ke


arah penambahbaikan mereka. Menurut Peter F. Druker, If you
cant measure it, you cant manage it.
Di negara luar headcount sering digunakan dalam urusan
perniagaan atau perdagangan seperti menentukan jumlah barangan
yang terlaris. Dalam konteks pengurusan sekolah-sekolah pula di
Amerika Syarikat headcount

digunakan dalam menentukan

enrolmen murid sekolah mereka.

RASIONAL

Setiap sekolah mempunyai pendekatan tersendiri bagi tujuan


meningkatkan pencapaian akademik murid-murid. Antara amalan
yang

sering

dilaksanakan

kecemerlangan berasaskan

adalah

seperti

pengunjuran

kenaikan peratus setiap tahun,

contohnya 5 atau 10 peratus, tetapi peningkatan

peratusan

kelulusan atau penguasaan tahap minimum itu tidak berdasarkan


potensi individu murid. Namun demikian, pengunjuran tidak
dikaitkan dengan kecerdasan pelbagai

(multiple intelligence)

murid secara individu, cita-cita, peluang

murid ke IPT/IPTA dan

pencapaian akademik seluruhnya.

Mereka juga belajar tanpa haluan dan fokus diri yang positif.
Mereka yang kekaburan matlamat hidup ini kebiasaannya tiada
kesungguhan dalam pembelajaran.

Selain itu, guru-guru yang

membimbing dan memotivasikan murid pula tidak menganalisis


data pencapaian individu. Aktiviti-aktiviti panitia yang dirancang
pula tidak memenuhi strategi pemulihan, pengukuhan serta
pengayaan.

MENGAPA

Berdasarkan amalan di atas. strategi headcount dilihat sebagai

PERLU

pendekatan yang sangat penting bagi tujuan mengenal pasti

HEADCOUNT

keupayaan sedia ada setiap murid, di samping menilai potensi


mereka yang dapat digarap serta diperkembangkan dalam pelbagai
bidang. Melaluinya juga, sekolah akan dapat merancang program
yang bersesuaian dengan kebolehan dan

keupayaan murid

berasaskan diagnosis yang tepat lantas boleh melaksanakan postmortem secara jitu dan efektif bagi tindakan penambahbaikan
yang proaktif. Selain itu, melalui strategi ini juga, pihak sekolah
akan dapat menyelia pengajaran guru

secara sistematik dan

merancang aktiviti panitia mata pelajaran berasaskan keperluan


murid.

ISTILAH DAN

TOV (Take Of Value) bermaksud nilai letak kerja seseorang murid

ASAS

berdasarkan potensi sedia ada seperti pencapaian akademik dalam

HEADCOUNT

setiap mata pelajaran.


ETR (Expected Targeted Result) bermaksud sasaran hasil
pembelajaran yang diharapkan merujuk kepada penilaian atau
berdasarkan keputusan peperiksaan terakhir.
OTI (Operational Targeted Increment) bermaksud peningkatan
hasil pembelajaran yang diharapkan dengan merujuk kepada
beberapa penilaian sebelum mencapai ETR seperti OTI1 dan
OTI2.
AR (Actual Result) bermaksud pencapaian penilaian pembelajaran
yang

sebenar

pada

peringkat

terakhir

seperti

keputusan

peperiksaan awam atau peperiksaan akhir tahun semasa. Sebagai


contoh AR1 merupakan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun
manakala AR2 pula keputusan Peperiksaan Akhir Tahun
Bagi mengenal pasti nilai TOV, pengukuran diperoleh berdasarkan
MENGENAL
PASTI
TOV

diagnosis terhadap murid.

Hasil diagnosis tersebut dapat

memberikan gambaran bahawa seseorang murid mempunyai tahap


penguasaan mata pelajaran tertentu dalam tempoh pembelajaran
yang telah dilalui. Contoh:
a. Bagi calon UPSR, nilai TOV merujuk kepada keputusan
peperiksaan akhir tahun bagi Tahun 5.
b. Bagi calon PMR, nilai TOV merujuk kepada keputusan
peperiksaan akhir tahun bagi Tingkatan 2.
c. Bagi calon SPM, nilai TOV merujuk kepada keputusan
peperiksaan akhir tahun bagi Tingkatan 4.
d. Bagi calon STPM, nilai TOV merujuk kepada keputusan
peperiksaan akhir tahun bagi tingkatan 6 Rendah.

Namun begitu nilai TOV tidak hanya bergantung kepada keputusan


peperiksaan akhir

tahun semata-mata. Perkara ini juga boleh

dilakukan

mengadakan

dengan

Peperiksaan

Khas

yang

merangkumi topik-topik yang sepatutnya dikuasai murid secara


menyeluruh.pada

tahap

tertentu

atau

purata

markah

bagi

peperiksaan tahun sebelumnya.


Hal ini bermakna murid-murid Tahun

1, 2, 3, 4 dan 5 serta

Tingkatan 1, 2, 4 dan 6 Rendah boleh mempunyai nilai TOV


masing-masing dengan merujuk kepada peperiksaan khas yang
telah dijalankan di peringkat sekolah.

MENENTUKAN
ETR DAN OTI

Untuk menentukan ETR mata pelajaran setiap murid, kita harus


melihat sejarah pencapaian individu. Hal ini akan memudahkan
jangkaan potensi pencapaian yang bakal diperoleh mereka dalam
keputusan peperiksaan awam atau peperiksaan akhir tahun.
Bagi tujuan menentukan ETR mata pelajaran di peringkat sekolah,
penentuannya harus dirujuk kepada pencapaian
tahun-tahun

sebelumnya

untuk

dijadikan

terbaik pada
penanda

aras

(benchmark).
OTI pula ditentukan dengan merujuk kepada penambahan markah
dari TOV kepada

ETR yang melibatkan penetapan jangkaan

peningkatan markah dalam dua atau tiga kali

peperiksaan

dalaman. Sila rujuk Rajah 1.


TOV

OTI 1

OTI 2

ETR

Rajah 1 : Hubungan antara TOV, ETR dan OTI dalam proses


headcount
4

Nilai TOV, ETR dan OTI merujuk kepada nilai Gred Purata (GP)
dan peratus. Nilai-nilai tersebut bagi setiap murid ialah gred purata
individu dan peratus markah yang diperoleh. Sila rujuk Rajah 2.

diharapkan/
dijangkakan

Penguasaan
sedia ada
40 % (Gred D)

PROSES
HEADCOUNT

TOV

70% (Gred B)
ETR

Rajah 2: Hubungan antara TOV dengan ETR bagi proses headcount


seseorang murid dalam sesuatu mata pelajaran

Nilai TOV, ETR dan OTI bagi setiap mata pelajaran ialah gred
purata mata pelajaran dan peratus

bilangan pencapaian murid.

Sila rujuk Rajah 3

diharapkan/
dijangkakan

Penguasaan sedia
ada

Contoh :
Bilangan Gred A
(1 daripada 57
orang murid )
1.75 %

TOV

PROSES
HEADCOUNT

Bilangan Gred A
(15 daripada 57
orang murid)
26.31%

ETR

Rajah 3: Hubungan antara TOV dengan ETR bagi proses headcount


mata pelajaran dalam penentuan pencapaian gred A

Di peringkat sekolah, nilai TOV, ETR dan OTI merupakan Gred


Purata sekolah dan peratus markah yang diperoleh dalam semua
mata pelajaran yang diambil di sekolah tersebut.

Dalam UPSR dan PMR, pencapaian keseluruhan sekolah diukur


daripada peratus

penguasaan pencapaian tahap minimum dalam

semua mata pelajaran yang dinilai.

Penentuan ETR setiap mata pelajaran amat penting bagi


menjangkakan kualiti dan kuantiti prestasi pencapaian setiap panitia
mata pelajaran di sesebuah sekolah. Contohnya mengenal pasti
bilangan murid yang berpotensi mendapatA dalam semua mata
pelajaran dan peningkatan bilangan murid lulus dalam setiap mata
pelajaran.

Proses penentuan TOV, ETR dan OTI selanjutnya boleh dirujuk


daripada Bab 8.3.

8.2 PENGURUSAN HEADCOUNT

Pengurusan Headcount dalam konteks pengurusan akademik ialah urusan yang bertujuan
untuk melihat perkembangan pencapaian akademik yang merujuk kepada nilai TOV,
ETR dan OTI.

Dalam urusan analisis peperiksaan dan ujian, guru akan merekodkan markah pencapaian
murid-murid dan seterusnya melengkapkan analisis pencapaian mata pelajaran, kelas dan
sekolah. Analisis ini diperkukuh dengan perbandingan antara nilai TOV, ETR dan OTI.
Nilai yang dirujuk adalah dalam bentuk Gred, Gred Purata, peratusan dan bilangan.

MENENTUKAN
GRED PURATA

Penentuan gred mata pelajaran bergantung pada ketetapan markah


oleh pengurusan sekolah. Jadual 1, 2 dan 3 merupakan beberapa
contoh markah, gred dan nilai gred.
Nilai Gred dalam Ujian dan Peperiksaan di Sekolah Rendah
MARKAH
80 100
60 79
40 59
20 39
1 19

GRED
A
B
C
D
E
Jadual 2

NILAI GRED
1
2
3
4
5

Nilai Gred dalam Ujian dan Peperiksaan di Sekolah Menengah


Rendah
MARKAH
80 - 100
70 79
60 - 69
40 59
1 39

GRED
A
B
C
D
E

NILAI GRED
1
2
3
4
5

Jadual 3
7

Nilai Gred dalam Ujian dan Peperiksaan di Sekolah Menengah


Atas
MARKAH
80 100
70 79
65 69
60 64
55 59
50 54
45 49
40 44
1 39

GRED
1A
2A
3B
4B
5C
6C
7D
8E
9G
Jadual 4

NILAI GRED
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Walau bagaimanapun, terdapat sekolah menggunakan gred dan


taburan markah yang agak berbeza daripada yang tertera di atas.
Kemungkinan keadaan ini berlaku memandangkan sekolah
mempunyai kuasa menentukan nilai dan gred markah sendiri untuk
tujuan meningkatkan pencapaian prestasi.

1. MENENTUKAN GRED PURATA MATA PELAJARAN


(GPMP)

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP) ialah nilai pencapaian gred


secara keseluruhan. Rumus bagi menentukan GPMP ialah:

(NG1 x k1) + (NG2 x k2) + (NG3 x k3) + (NG4 x k4)...... + (NGn x kn)
Jumlah Murid
NG = Nilai Gred (cth Gred A; Nilai Gred = 1)
k = Kekerapan (bilangan murid yang mencapai sesuatu gred)

Contoh 1: GPMP Matematik (Menengah Rendah atau Sekolah Rendah):


Gred
Kekerapan
(k)

Jumlah
Murid

Gred
Purata

12

GPMP = (NG A x kA) + (NG B x kB) + (NG C x kC) + (NG D x kD) + (NG E x kE)
Jumlah Murid
= (1 X 1 ) + ( 2 X 3 ) + ( 3 X 4 ) + ( 4 X 2 ) + ( 5 X 2 )
12
= 1 + 6 + 12 + 8 + 10
12
= 3.08

Contoh 2: GPMP Kemahiran Hidup (Menengah Rendah atau Sekolah Rendah):


Gred
Kekerapan
(k)
Jumlah
Nilai Gred

Jumlah
Murid

12

12

Gred
Purata
?

GPMP = (NG A x kA) + (NG B x kB) + (NG C x kC) + (NG D x kD) + (NG E x kE)
Jumlah Murid
= (1 X 3 ) + ( 2 X 4 ) + ( 3 X 4 ) + ( 4 X 1 ) + ( 5 X 0 )
12
= 3 + 8 + 12 + 4+ 0
12
= 2.25
9

Contoh 3: GPMP Fizik (Menengah Atas):


Gred

Jumlah Gred
1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E 9G Murid Purata
Kekerapan
(k)
Jumlah
Nilai Gred

10

18

15

30

14

24

30

GPMP = (NG1Axk)+(NG2Axk)+(NG3Bxk)+(NG4 xk) +(NG5Cxk)+ (NG6Cxk)+ (NG7Dxk) +(NG8Exk)+ (NG9Gxk)


Jumlah Murid
= (1 X 3) + (2 X 5) + (3 X 6 ) + (4 X 2) + (5 X 3) + (6 X 5) + (7 X 2) + (8 X 3) + (9 X 1)
30
= 3 + 10 + 18 + 8 + 15 + 30 + 14 + 24 + 9
30
= 4.4

MENENTUKAN
GRED PURATA

2.MENENTUKAN GRED PURATA MURID (GPM)


Gred Purata Murid (GPM) ialah nilai pencapaian gred secara
keseluruhan bagi semua mata pelajaran yang diduduki oleh
seseorang murid dalam sesuatu peperiksaan. Rumus bagi GPM:
(NG1 + NG2 + NG3 + NG4 ... + NGn
Jumlah mata pelajaran diambil

10

Contoh 4 : GPM Asiah binti Mohd Karim dalam UPSR


Bil.
1.
2.
3.
4.
5.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu (Pemahaman)
Bahasa Melayu (Penulisan)
Bahasa Ingers
Sains
Matematik

Gred
A
A
C
B
C

Nilai Gred
1
1
3
2
3

GPM Asiah Binti Mohd Karim = 1 + 1 + 3 + 2 +3


5
= 10
5
= 2.00

Contoh 5 : GPM Lim Ten Huee dalam UPSR


Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu (Pemahaman)
Bahasa Melayu (Penulisan)
Bahasa Ingers
Sains
Matematik
Bahasa Cina (Pemahaman)
Bahasa Cina (Penulisan)

GPM Lim Ten Huee

Gred
C
D
C
B
B
A
B

Nilai Gred
3
4
3
2
2
1
2

= 3 + 4 + 3 + 2 +2 + 1 + 2
7
= 17
5
= 2.43

11

Contoh 6 : GPM Ahmad bin Abu dalam PMR


Bil.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Bahasa Ingers
Pendidikan Islam
Sejarah
Matematik
Sains
Geografi
Kemahiran Hidup

Gred
A
C
A
B
B
B
C
C

Nilai Gred
1
3
1
2
2
2
3
3

GPM Ahmad bin Abu = 1 + 3 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3


8
= 17
8
= 2.13

Contoh 7 : GPM Salmah binti Salim dalam SPM


Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Bahasa Inggers
Pendidikan Islam
Sejarah
Matematik
Fizik
nimia
Biologi
English For Science and
Technology
10. Matematik Tambahan
Jumlah Nilai Gred

Gred
3B
6C
2A
7C
3B
7D
8E
4B
4B

Nilai Gred
3
6
2
7
3
7
8
4
4

7E

7
51

GPM Salmah binti Salim = 3 + 6 + 2 + 7 + 3 + 7 + 8 + 4 + 4 + 7


10
= 51
10
= 5.1

12

MENENTUKAN

3.MENENTUKAN GRED PURATA SEKOLAH (GPS)

GRED PURATA

Gred Purata sekolah (GPS) ialah nilai pencapaian gred secara


keseluruhan yang melibatkan semua mata pelajaran yang diduduki
oleh semua murid dalam sesuatu peperiksaan.
Rumus bagi GPS:
(NG1 x k1) + (NG2 x k2) + (NG3 x k3) + ... + (NGn x kn)
Jumlah Murid

= Jumlah keseluruhan
NG = Nilai gred mata pelajaran
k = Kekerapan (bilangan murid yang mencapai sesuatu gred)

Contoh 8: GPS SK Mutiara


Mata pelajaran
Bahasa Melayu
(Penulisan)
Bahasa Melayu
(Kefahaman)
Bahasa. Inggers
Sains
Matematik

JUMLAH
Murid /k

0
1
1

3
3
4

3
3
2

2
1
2

1
1
0

9
9
9

17

14

= 45

Bahasa Melayu (P)

Matematik

Gred Purata Sekolah =


[ (NGA x kA) + (NGB x kB) + (NGC x kC) + (NGD x kD) + (NGE x kE)]
( Jumlah Murid)
=

(1 x 5)+( 2 x 17)+(3 x 14)+( 4 x 7)+(5 x 2)


45

5 + 34 + 42 + 28 + 10
45
119
45

2.64
13

Contoh 9: GPS SMK Seri Gemilang


Bil.

M/P

1A

2A

3B

BM
1
2
2
BI
1
2
3
PI
4
3
1
SEJ
1
3
4
MAT
2
2
1
FIZ
1
2
1
KIM
1
2
2
BIO
0
2
2
LKJ
1
1
1
EST
1
2
2
MTT
1
1
1
MTT
14
22
20

BM
Nota : M/P : Mata pelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4B

5C

6C

7D

8E

9G

0
1
0
0
1
1
1
1
2
2
4

2
1
0
0
1
1
0
1
4
1
2

2
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUMLAH
CALON /k
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9

13

13

= 98

Gred Purata Sekolah =


[ (NG1A x k1) + (NG2A x k2) + (NG3B x k3) + (NG4B x k4) +
(NG5C x k5) + (NG6C x k6) + (NG7D x k7) + (NG8E x k8) +
(NG9G x k9) ]
( Jumlah Murid)
=

=
=

(1 x 14)+( 2 x 22)+(3 x 20)+( 4 x 13)+(5 x 13)+(6 x 6 )+( 7 x 4)+(8 x 5)+( 9 x 1)


98
14 +44+60 +52 +65 +36 +28 +40 +9
98
3.55
Ulasan: Gred purata yang kecil menunjukkan kualiti pencapaian yang baik.
Gred purata terbaik ialah 1.0 iaitu apabila seseorang murid mencapai gred A
atau 1A dalam semua mata pelajaran. atau apabila mata pelajaran berjaya
menghasilkan semua murid mendapat gred A dalam mata pelajaran tersebut.

14

8.3 LANGKAH-LANGKAH MELAKSANAKAN HEADCOUNT


Penulisan ini mengemukakan cadangan tentang langkah-langkah pelaksanaan headcount di
sekolah dengan menggunakan borang-borang HC1, HC2, HC3, HC4, HC5 dan HC6.
Maklumat-maklumat yang diperlukan bagi mengisi borang-borang ini adalah
a) Keputusan peperiksaan selama tiga atau lima tahun sebelumnya
b) Keputusan peperiksaan akhir tahun, tahun sebelumnya atau setara dengannya.
c) Markah murid yang di susun mengikut pencapaian dari tertinggi ke terendah.

LANGKAH-LANGKAH

MENGISI BORANG HC1

Borang HC1 digunakan untuk menetapkan sasaran mata


pelajaran mengikut panitia. Sila rujuk Rajah 4

2.

Borang ini adalah di bawah tanggungjawab setiap panitia


mata pelajaran.

3.

Berikut adalah contoh bagi mengisi borang HC1 untuk


mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan tiga

4.

Baris (a) diisikan dengan pencapaian tahun terbaik mata


pelajaran dalam peperiksaan awam sebagai asas penentuan
ETR berdasarkan pencapaian tiga/lima

tahun terakhir.

Sila rujuk Jadual 4 dan contoh di Rajah 5.


5.

Tahun 2004 adalah merupakan tahun terbaik dan dipilih


sebagai penanda aras bagi panitia berkenaan.

15

CONTOH BORANG HC1 (PMR)

PERKARA

Jum
Murid

Tahun

SEKOLAH ....................................
Sasaran mata pelajaran Mengikut Panitia
Mata pelajaran :....................................
Tingkatan/Tahun:..................................

Bil

Peperiksaan PMR
(Tahun terbaik)

Peperiksaan Akhir
Tahun Ting. 2 ]

TOV

OTI1 = TOV + (ETR TOV)/3

OTI2 = TOV + (ETR TOV)2/3

ETR (kiraan)

ETR (pindaan)

PERBEZAAN (c) - (g)

LULUS

GP

TH

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

Rajah 4 : Contoh Borang HC1

BORANG HC1
( Di bawah tanggungjawab panitia mata pelajaran )
Jum
Murid
THN

a.

Peperiksaan
PMR
(Tahun
terbaik)

2004

LULUS

E
GP

TH

89

Bil

Bil

19

21.35

36

40.45

Bil

24

Bil

26.97

Bil

7.87

86

96.63

Bil

3.37

Rajah 5: Pengisisian Borang HC1 baris(a)

Bagi mengisi baris (a) semua panitia mata pelajaran menentukan pencapaian
tahun terbaik mata pelajaran mereka dalam peperiksaan awam sebagai asas
penentuan ETR (berdasarkan pencapaian tiga/lima tahun terakhir.)

16

2.31

ANALISIS PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) SMK SERI GEMILANG


MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
PENCAPAIAN TAHUN 2001 HINGGA 2005
BIL.

TAHUN CALON

A
Bil

B
%

Bil

C
%

Bil

D
%

2005

96

23 23.96

22 22.92

14 14.58

2004

89

19 21.35

36 40.45

24 26.97

2003

93

16 17.20

24 25.81

2002

86

15 17.44

2001

75

8 10.67

Bil

LULUS
%

18 18.75

Bil

GPM

77

80.21

7.87

86

96.63

24 25.81

19 20.43

83

23 26.74

25 26.74

12 13.95

15 20.00

27 36.00

12 16.00

19 19.79
3

2.88

3.37

2.31

89.25

10 10.75

2.82

75

87.21

11 12.79

2.78

62

82.67

13 17.33

3.09

Jadual 4 : Analisis Lima Tahun Penilaian Menengah Rendah SMK Seri Gemilang

17

DIISI OLEH PANITIA MATA PELAJARAN

BORANG HC1

NAMA SEKOLAH : SMK SERI GEMILANG

KOD:___________

SASARAN MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA


MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU
HEADCOUNT PENCAPAIAN KESELURUHAN MATA PELAJARAN
TINGKATAN TIGA
PERKARA

TAHUN

Jumlah
Murid

Tidak
Hadir

Bil.

B
%

Bil.

C
%

Bil.

D
%

Bil.

LULUS
%

Bil.

E
Bil.

Gred
Purata

a.

Peperiksaan PMR
(Tahun terbaik)

2004

89

19

21.35

36

40.45

24

26.97

7.87

86

96.63

3.37

2.31

b.

Peperiksaan
Akhir Tahun
Ting. 2 ]

2005

57

5.26

8.77

10

17.54

30

52.63

48

84.21

15.79

3.65

c.

TOV

2006

57

5.26

8.77

10

17.54

30

52.63

48

84.21

15.79

3.65

d.

OTI1 = TOV +
(ETR - TOV)/3

2006

57

11

19.30

14.04

15.79

23

40.35

51

89.47

10.53

3.09

e.

OTI2 = TOV +
(ETR TOV)2/3

2006

57

18

31.58

12

21.05

14.04

15

26.32

53

92.98

7.02

2.56

f.

ETR (kiraan)

2006

57

13

22.81

24

42.11

16

28.07

5.26

56

98.25

1.75

2.21

g.

ETR (pindaan)

2006

57

26

45.61

15

26.32

12.28

14.04

56

98.25

1.75

2.00

h.

PERBEZAAN
(c) - (g)

-23

-10

22

-8

1.65

18

Jadual 6 : Borang HC1; Sasaran Panitia Mata Pelajaran: Bahasa Melayu

19

LANGKAH-LANGKAH

6. Isi baris (b) dengan keputusan peperiksaan akhir tahun,


tahun sebelumnya bagi tujuan menentukan TOV. Sila

MENGISI BORANG HC1

rujuk Rajah 6.

7. Isi baris (c) dengan nilai TOV sama seperti di baris (b)..
Sila rujuk Rajah 7. Nilai TOV ini tidak semestinya
sama dengan pencapaian peperiksaan akhir tahun .
Perbezaan ini wujud kerana keadaan yang berikut:
a. ketidakhadiran murid dalam peperiksaan akhir tahun
lepas
b. kemasukan murid baru pada tahun semasa
c. perpindahan murid pada awal tahun semasa.
d. keraguan pencapaian murid pada peperiksaan akhir
tahun lepas yang tidak menggambarkan pencapaian
sebenar.

PERKARA

Jum
Murid

THN

T
H

LULUS

E
GP

Bil

a.

Peperiksaan PMR
(Tahun terbaik)

2004

89

19

b.

Peperiksaan
Akhir Tahun
Ting. 2 ]

2005

57

B
%
21.35

5.26

Bil

Bil

Bil

36

40.45

24

26.
97

8.77

10

17.
54

30

%
7.87

52.
63

Bil

Bil

86

96.6
3

3.3
7

48

84.
21

15.
8

Keseluruhan keputusan peperiksaan akhir tahun, tahun sebelumnya


disalin semula ke dalam baris (b)

Rajah 6: Pengisian Borang HC1 baris (b)

20

2.31

3.65

PERKARA

Peperiksaan
PMR (Tahun
terbaik)

Peperiksaan
Akhir Tahun
Ting. 2 ]

c.

TOV

THN

2004

Jum
Murid

T
H

E
Bi

GP
%

Bil.

Bil.

Bil.

Bil

Bil

89

19

21.5

36

40.5

24

27.0

7.9

86

96.6

3.4

2.31

57

5.26

8.77

10

17.54

30

52.
63

48

84.2
1

15.28

3.65

57

8.77

10

30

52.
63

48

84.2
1

15.8

3.65

2005

2005

LULUS

5.26

17.54

Bagi melengkapkan baris (c) panitia mata pelajaran menentukan TOV


berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun bagi tahun
sebelumnya iaitu:

Rajah 7: Pengisisian HC1 baris (c )

LANGKAH-LANGKAH

Nilai ETRKiraan ialah ETR yang dikira dengan menunjukkan

MENGISI BORANG HC1

peningkatan pada Gred purata, peratus bilangan murid lulus dan


peningkatan peratus bilangan murid mendapat A dan B atau 1A,
2A, 3B, 4B dan sebagainya.

8.

Baris (f) adalah ETRKiraan iaitu jangkaan pencapaian mata


pelajaran yang ditentukan melalui kiraan. Kriteria kiraan
adalah seperti yang berikut:

8.1 Nilai ETRKiraan sepatutnya mengatasi pencapaian


tahun terbaik. Penambahan nilai yang sedikit
menjadi panduan semasa menentukan ETR pindaan.
ETRKiraan tahun 2006 mestilah mengatasi peratus
lulus tahun 2004 (96.63 peratus)

21

Calon 2006 adalah seramai 57 murid. Untuk mencapai


peratus lulus 2006 melebihi peratus lulus 2004 (96.63
peratus) kiraan seperti berikut dilakukan
Bilangan calon lulus : 96.63% X 57 murid = 55.08
=> 56 murid
Nilai tersebut dibundarkan kepada 56 orang calon.
Kirakan peratus pencapaian yang dijangkakan lulus
iaitu 56 daripada 57 murid.
Peratus calon lulus : 56 daripada 57 murid = 98.25%
Bilangan jangkaan yang gagal adalah seorang
berdasarkan langkah 2 iaitu sebanyak 1.75 peratus.
Sila rujuk rajah 8.
8.2 Tentukan ETR kiraan bagi bilangan yang mendapat
Gred A, B dan C dengan merujuk para 8.1.
Contoh: Bilangan murid dikira untuk mendapatkan
Gred A
21.35% daripada 57 orang = 12.16
Bilangan murid yang dikira mendapat A pada tahun
2006 ialah 13 orang
8.3 Tentukan bilangan yang mendapat Gred D dengan
mendapatkan perbezaan antara jumlah murid lulus
dengan jumlah murid yang mendapat Gred A, B dan
C ( Jumlah gred D = jumlah lulus (A+B+C)
Jumlah gred D = 56 (13 + 24 +16)
= 56 53
= 3

22

Ulasan: Perkiraan ETR dari 8.1 hingga 8.3 merupakan


langkah perkiraan secara manual. Namun jika dikira
dengan menggunakan program EXCEL nilai yang
diperoleh masih merujuk kepada peningkatan yang
sedikit bagi memenuhi panduan untuk menentukan
ETRPindaan.

PERKARA

A
THN

Jum
Murid

Bil

a.

Peperiksaa
n PMR
(Tahun
terbaik)

b.

Peperiksaa
n Akhir
Tahun Ting.
2]

c.

TOV

d.

e.

f.

2005

2005

2006

LULUS

T
H

89

19

57

57

57

%
21.35

Bil

Bil

Bil

Bi
l

E
GP

Bil

36

40.45

24

26.97

7.87

86

96.93

3.37

2.31

5.26

8.77

10

17.54

30

52.63

48

84.21

15.79

3.65

5.26

8.77

10

17.54

30

52.63

48

84.21

15.79

3.65

26

45.61

15

26.28

14.04

14.04

56

98.25

OTI1 =
TOV +
(ETR TOV)/3
OTI2 =
TOV +
(ETR TOV)2/3
ETR
(kiraan)

2006

1.75

Baris (f) diisi dengan tujuan menentukan ETRKiraan bagi mengatasi


pencapaian tahun terbaik peperiksaan awam (ETRKiraan akan
menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun yang dirujuk).
ETRkiraan sepatutnya menunjukkan peningkatan pada
a) Gred purata
b) Peratus bilangan murid lulus
c) Peningkatan peratus bilangan murid mendapat A dan B atau 1A,
2A, 3B, 4B dan seterusnya.

Rajah 8 : Pengisian Borang HC1 baris (f)

23

2.00

9. Nilai ETRPindaan ditentukan dengan merujuk kepada senarai murid


yang telah dikenal pasti TOV masing-masing melalui langkahlangkah berikut:

9.1

Setiap panitia menyenaraikan nama murid mengikut nilai TOV

BORANG HC 1

yang disusun secara urutan


peringkat terendah .

markah dari yang tertinggi hingga ke

(Rujuk Jadual 7: Borang HC2 :Sasaran Mata

Pelajaran Mengikut Panitia Dan Murid)

9.2

Berdasarkan Jadual 7 borang HC2 didapati TOV gred A seramai

3 orang murid manakala melalui ETRKiraan seramai 13 orang murid


berpotensi mendapat gred A

24

Nama Murid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ROSNATRAH
SITI NORAZYAN
ATIAH BT AHMAD
NORAZILA
SITI HAWA
MOHD SALLEH
RAMLAH
ABDUL KADIR
MOHAMAD KHAIRI
ZULKIFLI B NORDIN
MOHAMAD HAFIZ
AIDILKHAIRUN
ASMIDAR
MUHAMMAD AFIQ
MOHAMAD FIRDAUS
SITI NADIA
MOHAMAD HARITH
MOHAMAD IZZAUDDIN
MURNI
MOHD ZULHAFIZIE
MOHD SYAFIQ
ASMIDAH BT SIDEK
MUHAMAD NAZRIN
HAMDAN SYAKIRIN
INTAN NUR EFFADILA
MUHD UBAIDULLAH
NOREMALINA
HELMI RIZUAN
SITI FATIMAH NOR
MOHD SYAFIQ

TOV

Kelas

BORANG HC 1

l.

Markah

Gred

AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
IK
IK

80
80
80
75
75
71
70
70
69
68
67
64
64
63
63
62
61
60
59
58
58
58
58
58
58
57
55
55
55
55

A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Nilai
Tambah

ETR
Markah

Gred

Jadual 7 : Borang HC2 :Sasaran Mata Pelajaran Mengikut Panitia Dan Murid)

9.3 Isi baris (g) dengan merujuk kepada borang HC2. Markah setiap
murid ditambahkan dengan markah munasabah (nilai tambah)
yang menggambarkan potensi yang boleh dicapai oleh mereka.
Sebagai contoh dengan menambahkan markah antara 15 hingga
23 markah menghasilkan ETRpindaan gred A seramai 26 orang.

25

Bukan semua murid diberikan

nilai tambah yang sama.

Justifikasi yang tepat perlu dilakukan oleh guru berdasarkan


potensi murid.

Hasilannya didapati ETRPindaan gred A lebih

ramai berbanding ETRKiraan. Contohnya ETRKiraan bagi Gred A


seramai 13 orang (Rujuk Jadual 5, HC1) tetapi setelah diberikan
nilai tambah yang munasabah kepada setiap murid ETRPindaan
Gred A menjadi 26 orang. Sila rujuk Jadual 8.

Nama Murid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ROSNATRAH
SITI NORAZYAN
ATIAH BT AHMAD
NORAZILA
SITI HAWA
MOHD SALLEH
RAMLAH
ABDUL KADIR
MOHAMAD KHAIRI
ZULKIFLI B NORDIN
MOHAMAD HAFIZ
AIDILKHAIRUN
ASMIDAR
MUHAMMAD AFIQ
MOHAMAD FIRDAUS
SITI NADIA
MOHAMAD HARITH
MOHAMAD IZZAUDDIN
MURNI
MOHD ZULHAFIZIE
MOHD SYAFIQ
ASMIDAH BT SIDEK
MUHAMAD NAZRIN
HAMDAN SYAKIRIN
INTAN NUR EFFADILA
MUHD UBAIDULLAH
NOREMALINA
HELMI RIZUAN
SITI FATIMAH NOR
MOHD SYAFIQ

Kelas

Bil.

TOV
Markah

Gred

Nilai
Tambah

AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
IK
IK

80
80
80
75
75
71
70
70
69
68
67
64
64
63
63
62
61
60
59
58
58
58
58
58
58
57
55
55
55
55

A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
22
23
20
20
20
20

ETR
Markah
95
95
95
95
95
91
90
90
89
88
87
84
84
83
83
82
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75

Gred
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B

Jadual 8 : ETRPindaan Gred A seramai 26 orang berbanding dengan


ETRKiraan Gred A seramai 13 orang

26

HC2 PMR
Tindakan : Ketua Panitia Mata Pelajaran

SMK SERI GEMILANG


SASARAN MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP MURID
Mata Pelajaran : BAHASA MELAYU
TOV
Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nama Murid
ROSNATRAH BT ABD HAMID
SITI NORAZYAN BT PARNO
ATIAH BT AHMAD
NORAZILA BT SETU@SABTU
SITI HAWA BT RABU
MOHD SALLEHUDDIN B RAHMAT
RAMLAH BT MAZLAN
ABDUL KADIR B ALWEE
MOHAMAD KHAIRI MAULA B SAZALI
ZULKIFLI B NORDIN
MOHAMAD HAFIZ B MOHD PADOLI
AIDILKHAIRUN B SUMARLAN
ASMIDAR BT KAMAROLZAMAN
MUHAMMAD AFIQ B SAMSI
MOHAMAD ALFIRDAUS B ABD RASIP
SITI NADIA BT YUSUP
MOHAMAD HARITH B KAMARRUDIN
MOHAMAD IZZAUDDIN B IBRAHIM
MURNI BT GHAZALI@RAJALI
MOHD ZULHAFIZIE B HJ ABU KASIM
MOHD SYAFIQ B LASMIN
ASMIDAH BT SIDEK
MUHAMAD NAZRIN B YAHYA
HAMDAN SYAKIRIN B MOHD FOZY
INTAN NUR EFFADILA BT AYUB
MUHAMAD UBAIDULLAH B MUSTAFA
NOREMALINA BT JOHAR
HELMI RIZUAN B ABD RAMAN
SITI FATIMAH NOR BT SELAMAT
MOHD SYAFIQ B MISKAM
NURUL AIN BT ZULKIFLI
SITI NORAFIKAH BT MOHD ALI
HAMIZAH BT ARIAS
AZMIR B ABU BAKAR
RAMATUNNISAH BT RAMLAN
NURUL JANA BT SAMSUDIN
ARBANIAH BT AHMAD
NORENOR BT MINHAT
MOHAMAD FITRI B BAHARIN
SITI ASMAH BT JAMIL

TING. 3

AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
IK
AK
AK
AK
IK
IK
IK
IK
AK
IK
AK
IK
IK
IK
AK
AK

ETR

Markah

Tambah
Markah

80
80
80
75
75
71
70
70
69
68
67
64
64
63
63
62
61
60
59
58
58
58
58
58
58
57
55
55
55
55
55
54
53
53
51
51
50
50
48
48

A
A
A
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
22
22
22
22
22
23
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22

95
95
95
95
95
91
90
90
89
88
87
84
84
83
83
82
81
80
80
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
75
75
74
73
73
71
71
70
70
70
70

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

27

TOV
Bil
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Nama Murid
SHATIS A/L MURUGAN
NURHIDAYU BT MOHD NIZAM
NORALBANIAH BT ABDUL GHANI
MUHAMMAD REDZUAN B CHE
ROZOHAR
SUZANA BT ZULKEFLI
MAT KHAIRI B SAPIEE
NAZARUDIN B LAJIM
NORFARHANA BT SEIASA
LIZWAN ARIF B OMAR
SANGGEETHA A/P BALAGOPAL
MUHAMAD HAFIZ B SELAMAT
MUHAMAD SHAHRIL B SALMAN
GAN WEE KEONG
MOHAMAD SHAWAL B MOHD NOH
MOHD HAFIS B AHMADUL HAKIK
MOHAMAD ZAKARIA B MOHAMAD
NOR ELIYES B MOHAMAD

ETR

Markah

Tambah
Markah

IK
AK
IK

47
46
46

D
D
D

23
20
20

70
66
66

B
C
C

IK
AK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK
IK

46
45
42
40
40
30
29
27
25
24
23
15
14
10

D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
26
26

66
65
62
60
60
50
49
47
45
44
43
40
40
36

C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
E

TING. 3

Jadual 9: Borang HC2; Sasaran Mata Pelajaran Mengikut Panitia Dan Murid

28

9.4 Untuk menentukan ETRPindaan bagi gred B, proses pertambahan


markah (nilai tambah) antara 20 hingga 23 markah menghasilkan
seramai 15 orang. Seterusnya bagi ETRPindaan tambahan 20 markah
BORANG HC 1

menghasilkan 7 orang murid berpotensi Gred C manakala tambahan


markah antara 20 hingga 26 markah menghasilkan 8 orang gred D.
Dalam contoh ini juga menunjukkan ETRPindaan Gred E seorang calon
walaupun ditambah markah sebanyak 26 tetapi masih memperoleh
gred E.

9.5 Secara keseluruhan maklumat daripada HC2 dipindahkan ke


dalam baris (g) ETRPindaan borang HC1.

A
PERKARA

Jum
Murid

THN

Bil

Bil

7.9

86

96.9

3.4

2.31

30

52.6

84.2

15.8

3.65

17.5

30

52.6

48

84.2

15.8

3.65

16

27.6

5.17

56

98.3

1.75

2.17

14.0

10.5

56

98.3

1.75

2.00

Bil

Bil

Bil

89

19

21.4

36

40.5

24

27.0

57

5.3

8.8

10

17.5

2006

57

5.3

8.8

10

57

13

22.4

24

41.4

57

26

45.6

15

26.3

Peperiksaan
PMR (Tahun
terbaik)

Peperiksaan
Akhir Tahun
Ting. 2 ]

TOV

OTI1 = TOV +
(ETR - TOV)/3

OTI2 = TOV +
(ETR TOV)2/3

ETR (kiraan)

2006

ETR
(pindaan)

2006

2005

2005

E
GP

Bil

LULUS

T
H

Maklumat daripada HC2 dipindahkan ke dalam baris (g)

Rajah 9: Pengisiian Borang HC1 baris (g)

29

BORANG HC 1

Baris (h) menunjukkan perbezaan antara TOV dan ETRPindaan. Ini


menggambarkan sama ada terdapat kekurangan atau lebihan daripada
sasaran. Sila rujuk Jadual 5 dan Rajah 10.

A
PERKARA

Peperiksaan
PMR (Tahun
terbaik)

Peperiksaan
Akhir Tahun
Ting. 2 ]

TOV

OTI1 = TOV +
(ETR - TOV)/3

OTI2 = TOV +
(ETR TOV)2/3

ETR (kiraan)

ETR
(pindaan)

PERBEZAAN

THN

2005

2005

2006

2006

2006

Jum
Murid

LULUS

E
GP

Bil

Bil

Bil

89

19

21.4

36

40.5

24

27.0

57

5.3

8.8

10

17.5

57

5.3

8.8

10

17.5

57

13

22.4

24

41.4

16

27.6

57

26

45.6

15

26.3

14.0

-23

T
H

-10

Bil

Bil

7.9

86

96.9

3.4

52.6

52.6

48

5.17

56

98.3

1.75

2.17

10.5

56

98.3

1.75

2.00

Bil
7
30

30

23

84.2

84.2

-8

2.31

15.8

15.8

3.65

3.65

1.59

Baris (h) adalah merujuk kepada perbezaan TOV dengan ETRpindaan

Rajah 10 : Pengisian Borang HC1 baris (h)

30

10. Nilai OTI ditentukan berdasarkan ETR dan jumlah bilangan


peperiksaan dalaman dan peperiksaan awam bagi murid yang
terlibat.

Sila rujuk baris (d) dan (e) Jadual 5 : Sasaran Mata


Pelajaran: Bahasa Melayu:

Contoh:
Jika peperiksaan dalaman selain daripada peperiksaan awam
dilaksanakan sebanyak dua kali di sekolah, maka OTI boleh
ditentukan sebanyak dua kali dengan rumus seperti berikut:
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV)
3
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV) X 2
3

Jika peperiksaan dalaman itu sebanyak tiga kali; maka OTI


boleh ditentukan sebanyak tiga kali dengan rumus seperti
berikut:
OTI 1 = TOV + (ETR - TOV)
4
OTI 2 = TOV + (ETR - TOV)
2
OTI 3 = TOV + (ETR - TOV) X 3
4

31

Contoh pengiraan OTI panitia mata pelajaran Bahasa Melayu PMR


berdasarkan borang HC1 baris (d)
Perkara
TOV GRED A
OTI 1

Rumus
TOV + (ETR - TOV)
3

TOV + (ETR - TOV) x 2


3

OTI 2

ETR GRED A

Bilangan Murid
3 orang murid
= 3 + (26 - 3)
3
= 3 + 7.66
= 10.66
= 11 orang
murid
= 3 + (26 3) x 2
3
= 3 + 15.32
= 18.32
= 18 orang
murid
26 orang murid

Contoh pengiraan OTI murid


Nama murid : Rosnatrah Bt Abd Aziz
Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Perkara
TOV
OTI 1

OTI 2

ETR

Rumus
TOV + (ETR - TOV)
3

TOV + (ETR - TOV) x 2


3

Bilangan Murid
80%
= 80 + (90 - 80)
3
= 80 + 3.3
= 83.3 %
= 80 + (90 - 80) x 2
3
= 80 + 6.6
= 86.6 %
90%

32

LANGKAHLANGKAH
MENGISI
BORANG HC2

1. Borang HC2 bertujuan memberi gambaran kepada panitia dan guru


mata pelajaran mengenai kedudukan dan potensi setiap murid.

2. Borang ini adalah di bawah tanggungjawab Panitia mata pelajaran.


Ia digunakan sebagai rujukan bagi menentukan ETRPindaan dalam
Borang HC1.

3. Berdasarkan gred TOV kepada ETR (tahap prestasi dan potensi


setiap murid), panitia boleh menentukan kumpulan strategi untuk
tujuan penambahbaikan. Contoh kumpulan tersebut seperti dalam

BORANG HC 2

Jadual 10 di bawah:

Bil

KEDUKUKAN
NO. MURID

GRED TOV
KEPADA
GRED ETR

STRATEGI

1 -3

A KEKALKAN
A

Pengayaan +
Pengayaan

48

B KEPADA A

9 - 18

C KEPADA A

19 -26

D KEPADA A

27 - 41

D KEPADA B

42 - 48

D KEPADA C

49 56

E KEPADA D

(Rujuk Jadual
10)

Pengukuhan +
Pengayaan

Pemulihan +
Pengukuhan +
Pengukuhan
Pemulihan +
Pemulihan

E KEPADA E
8

57

(dengan
peningkatan
markah daripada
10 ke 36)

Pemulihan +
Pemulihan

Jadual 10 : Contoh Menentukan Kumpulan Sasaran

33

4. Jadual 10 menunjukkan strategi yang perlu dilaksanakan oleh guru


dan panitia mata pelajaran terhadap kumpulan murid yang telah
dikenalpasti. Bagi murid yang telah mencapai nilai TOV pada
Gred A perlu diberikan strategi pengayaan yang bertujuan
mengekalkan pencapaian tersebut serta meningkatkan lagi kualiti
markah.

5. Bagi murid pada nilai TOV gred B, C dan D berdasarkan markah


yang berpotensi untuk mencapai Gred A, akan diberikan

BORANG HC 2

pengukuhan dan disusuli dengan pengayaan

6. Bagi murid pada nilai TOV gred D guru boleh memilih pendekatan
pemulihan dan pengukuhan untuk meningkatkan pencapaian mereka
kepada Gred B atau C

7. Bagi murid pada nilai TOV gred E guru boleh memilih pendekatan
pemulihan untuk meningkatkan pencapaian murid kepada Gred D
iaitu tahap lulus atau tahap penguasaan minimum.

8. Namun terdapat sebilangan murid yang diberikan pendekatan


pemulihan bertujuan meningkatkan lagi pencapaian markah mereka
pada tahap minimum. Walaupun nilai markah ETR murid tersebut
pada Gred E tetapi mereka akan dimaklumkan tentang markah
minimum yang perlu dicapai. Setiap murid berpotensi untuk lulus
dengan peningkatan markah.

9. Dicadangkan salinan borang HC2 boleh dipaparkan di papan


kenyataan kelas untuk makluman dan motivasi murid.

34

LANGKAHLANGKAH
MENGISI
BORANG HC3

1. Borang HC3 adalah di bawah tanggungjawab Guru mata pelajaran


tahun semasa.

2. Melalui maklumat Borang HC2; setiap guru mata pelajaran akan


mencatatkan maklumat nilai TOV dan ETR murid masing-masing.
Sila rujuk Jadual 11a dan 11b

3. Guru dan murid dapat mengesan nilai TOV dan ETR berdasarkan
markah dan gred

BORANG HC 3

4. Guru mata pelajaran dapat merumuskan TOV, ETR dan OTI murid
masing-masing mengikut kelas.

5. Pada setiap kali ujian dan peperiksaan, ruang yang berkaitan akan
diisi markah murid dan rumusan kelas.

6. Maklumat berkaitan merupakan data penting untuk dianalisis


semasa dilaksanakan post-mortem.

7. Guru mata pelajaran harus menyerahkan satu salinan kepada guru


kelas dan panitia di samping menampalkannya di dalam buku
persediaan mengajar dan di papan kenyataan kelas.

35

HC3 PMR
Tindakan : Guru Mata Pelajaran

ANALISIS DAN SASARAN MURID MENGIKUT MATA PELAJARAN [Keseluruhan Pencapaian setiap murid]
Mata Pelajaran
Nama Guru

Bil

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

:
BAHASA MELAYU
: PN. MARINA BT. SAZALI

Nama
SITI HAWA BT RABU
ABDUL KADIR B ALWEE
ASMIDAR BT
KAMAROLZAMAN
INTAN NUR EFFADILA
BT AYUB
SITI FATIMAH NOR BT
SELAMAT
MOHD SYAFIQ B
MISKAM
NURUL AIN BT ZULKIFLI
SITI NORAFIKAH BT
MOHD ALI
AZMIR B ABU BAKAR
NURUL JANA BT
SAMSUDIN
ARBANIAH BT AHMAD
NORENOR BT MINHAT
SHATIS A/L MURUGAN
NORALBANIAH BT
ABDUL GHANI
MUHAMMAD REDZUAN
B CHE ROZOHAR
MAT KHAIRI B SAPIEE
NAZARUDIN B LAJIM
NORFARHANA BT
SEIASA
KASSIM BIN AHMAD
LIZWAN ARIF B OMAR
SANGGEETHA A/P

TOV

Tingkatan:____TIGA___ (2006)

Ujian 1

84

58

80

55

75

55
55

75
75

54
53

74
73

51
50
50
47

71
70
70
70

46

66

46
42
40

66
62
60

40
40
30
29

60
60
50
49

D
D

D
D

D
E
E

ETR/ Sasaran
PMR
M
G
95
A
90
A

64

Percubaan
/ Akhir Tahun
M
G

G
B

Ujian 2

M
75
70

Pertengahan
Tahun
M
G

PMR
G

B
B
B

C
C

C
D
D

36

Bil

TOV

Nama
M

22
23
24
25
26
27
28
29
30

BALAGOPAL
MUHAMAD HAFIZ B
SELAMAT
MUHAMAD SHAHRIL B
SALMAN
GAN WEE KEONG
MOHAMAD SHAWAL B
MOHD NOH
MOHD HAFIS B
AHMADUL HAKIK
MOHAMAD ZAKARIA B
MOHAMAD
NOR ELIYES B
MOHAMAD

Pertengahan
Tahun
M
G

Ujian 1
G

Ujian 2
M

Percubaan
/ Akhir Tahun
M
G

ETR/ Sasaran
PMR
M
G

27

47

25
24

45
44

23

43

15

40

14

40

10

35

PMR
G

Jadual 11a : Analisis Dan Target Murid Mengikut Mata Pelajaran

Rumusan
Bil

Ujian/ Peperiksaan

TOV

Mac

OTI1

Pertengahan Tahun

Julai

6.

OTI2

Percubaan/ Akhir Tahun

Sasaran (ETR)

Bil
Murid

Bil

Bil

Bil

Bil

Bil

28

0.00

7.14

3.57

16

57.14

32.14

4.14

28

4.76

15.48

9.52

13

47.62

22.62

3.68

28

9.52

23.81

15.48

11

38.10

13.10

3.21

28

14.29

32.14

21.43

28.57

3.57

2.75

GP

Jadual 11b : Rumusan Analisis Dan Target Murid Mengikut Mata Pelajaran

37

LANGKAHLANGKAH
MENGISI
BORANG HC4

1. Borang HC4 bertujuan memberi gambaran mengenai kedudukan


dan potensi setiap murid dalam semua mata pelajaran.

2. Borang HC4 mengandungi senarai nama murid, nilai TOV dan ETR
yang meliputi markah, gred dan gred purata setiap murid bagi
semua mata pelajaran. Sila rujuk Jadual 12

3. Terdapat dua jenis borang HC4 iaitu HC4a dan HC4b yang di
bawah tanggungjawab guru kelas tahun semasa.

4. Borang ini juga digunakan oleh guru kelas untuk mengesan potensi
BORANG HC 4

keseluruhan setiap murid serta membandingkan pencapaian dalam


setiap mata pelajaran untuk dijadikan maklumat kepada semua guru
yang terlibat dalam kelas berkenaan.

5. Borang HC 4b yang diisi sendiri oleh murid membolehkan mereka


menjangkakan potensi pencapaian secara menyeluruh dengan
membandingkan pencapaian dalam setiap mata pelajaran.
Sila rujuk Jadual 13.

6. Satu salinan borang HC4a diserahkan kepada Guru Bimbingan dan


Kaunseling untuk program motivasi dan dipamerkan.

7. Borang ini juga boleh digunakan untuk perbincangan dengan ibu


bapa/penjaga.

`````````````````

38

HC4a PMR
Tindakan : Guru Kelas

ETR MURID BAGI KELAS ________________________ 2006


(Sasaran setiap murid mengikut mata pelajaran yang diambil/peperiksaan )
Tingkatan
: 3IK
Nama Guru Kelas:
Bil

BM

Nama Murid

1.

ABDUL KADIR B
ALWEE

2.

AZMIR B ABU BAKAR

3.

GAN WEE KEONG

4.

KASSIM BIN AHMAD

5.

LIZWAN ARIF B OMAR

6.

MAT KHAIRI B SAPIEE

7.

MOHAMAD SHAWAL B
MOHD NOH

8.

MOHAMAD ZAKARIA B
MOHAMAD

9.

MOHD HAFIS B
AHMADUL HAKIK

10.

MOHD SYAFIQ B
MISKAM

11.

MUHAMAD HAFIZ B
SELAMAT

12.

MUHAMAD SHAHRIL B
SALMAN

13.

ROSNATRAH BT.
ABD. AZIZ

14.

NORAZYAN PARNO

TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR
TOV
ETR

M
70
90
53
73
24
44
40
60
30
50
42
62
23
43
14
40
15
40
55
75
27
47
25
45
80
90
80
80

BI
G
A
A
D
B
E
D
D
C
E
D
D
C
E
D
E
D
E
D
D
B
E
D
E
D
A
A
A
A

M
36
60

G
E
C

M
35
60

SEJ
G
E
C

GEO
M
G
40
D
65
C

M
72
90

G
B
A

MAT
M
G
37
E
62
C

M
31
51

G
E
D

G
50
74

M
D
2

78
90
63
80

A
A
C
A

45
80
43
80

D
A
D
A

60
80
50
80

87
95
75
80

A
A
B
A

46
80
51
80

41
80
40
80

D
A
D
A

74
90
86
80

B
A
A
A

C
A
D
A

PI

D
A
D
A

SN

KH

GP
G

M
3.88
2.50

2.67
1.00
2.78
1.00

Jadual 12 : Borang HC4a; Sasaran setiap murid mengikut mata pelajaran yang diambil/peperiksaan )

39

Nama Sekolah
Nama Murid
Nama Guru Kelas : 3IK
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peperiksaan/
Sasaran
TOV
UJIAN 1
UJIAN 2
PEPERIKSAAN
PENGGAL1
UJIAN 3
PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
ETR

HC4b PMR

: SMK SERI GEMILANG


: ROSNATRAH BT. ABD. AZIZ
BM

BI

Tindakan : Guru Kelas

M
80

G
A

M
78

G
A

SEJ
M
G
45
D

GEO
M
G
60
C

M
87

G
A

MAT
M
G
46
D

M
41

G
D

G
74

M
B

90

90

80

80

95

80

80

90

PI

SN

KH
G

GPM
2.67

1.00

M= Markah, G = Gred, GPM = Gred Purata Murid

Nama Sekolah
Nama Murid
Nama Guru Kelas : 3IK
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peperiksaan/
Sasaran
TOV
UJIAN 1
UJIAN 2
PEPERIKSAAN
PENGGAL1
UJIAN 3
PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
ETR

HC4b PMR

: SMK SERI GRMILANG


: ABDUL KADIR B ALWEE
BM

BI

M
70

G
A

M
36

90

60

Tindakan : Guru Kelas

G
E

SEJ
M
G
35
E

GEO
M
G
40
D

M
72

G
B

MAT
M
G
37
E

M
31

G
E

G
50

M
D

60

65

90

62

51

74

PI

SN

KH
G

GPM
3.88

2.50

M= Markah, G = Gred, GPM = Gred Purata Murid

Jadual 13 : Analisis Pencapaian Dua orang Murid dengan nilai TOV dan ETR masing-masing
40

1. Borang HC5 bertujuan menentukan gred purata sekolah


2. Borang ini mengandungi senarai mata pelajaran, bilangan calon,
BORANG HC 5

gred dan peratus gred adalah di bawah tanggungjawab Setiausaha


Peperiksaan atau Setiausaha Headcount.
Sila rujuk Jadual 14.
3. Maklumat dari borang HC1 setiap panitia mata pelajaran
dipindahkan ke dalam borang HC5.
4. Maklumat dari borang HC 5 digunakan untuk membandingkan
Gred Purata TOV dengan Gred Purata ETR sekolah.

1. Borang HC6 menentukan sasaran ETR murid cemerlang dan


bilangan murid yang berpotensi mendapat gred A dalam semua
BORANG HC 6

mata pelajaran.

2. Borang ini adalah di bawah tanggungjawab Setiausaha Peperiksaan


atau Setiausaha Headcount. Sila rujuk Jadual 15.

3. Maklumat borang HC 6 dipamerkan di papan kenyataan kelas dan


sekolah.

41

HC5 PMR
Tindakan : Setiausaha Peperiksaan

SEKOLAH _____SMK SERI GRMILANG______________________

Tingkatan:__TIGA________

PENENTUAN GRED PURATA SEKOLAH ( TOV DAN ETR)

1
2
3
4
5
6
7
8
9.
10.
11.

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Geografi
Pendidikan Islam
Matematik
Sains
Kemahiran Hidup Pilihan
1
Kemahiran Hidup Pilihan
2
Kemahiran Hidup Pilihan
3
Kemahiran Hidup Pilihan
4

TOV

LLS

BIL
CALO
N

57
57
57
57
54
57
57

26
3
0
13
17
7
0

45.61
5.26
0.00
22.81
31.48
12.28
0.00

15
11
0
24
16
16
0

26.32
19.30
0.00
42.11
29.63
28.07
0.00

7
9
0
16
13
8
0

12.28
15.79
0.00
28.07
24.07
14.04
0.00

8
15
0
3
7
19
0

14.04
26.32
0.00
5.26
12.96
33.33
0.00

1
19
0
2
1
7
0

1.75
33.33
0.00
3.51
1.85
12.28
0.00

56
38
0
56
53
50
0

31

25.81

29.03

10

32.26

9.68

3.23

26

14

53.85

19.23

26.92

0.00

0.00

ETR
GP

GP

98.25
66.67
0.00
98.25
98.15
87.72
0.00

3.65
4.79
4.68
4.19
3.70
4.63
4.79

84.21
21.05
30.36
66.67
59.26
35.09
21.05

2.00
3.63
0.00
2.30
2.24
3.05
0.00

30

96.77

3.03

83.87

2.35

26

100.0

1.73

100.0

1.73

12
13
JUMLAH

4.11

2.73

Jadual 14 : Penentuan Gred Purata Sekolah

42

HC6 PMR
Tindakan : Setiausaha Peperiksaan

SASARAN (ETR) MURID CEMERLANG


Tingkatan/Tahun : ________
Bil

Nama

1. ROSNATRAH BT. ABD AZIZ


2. SITI NRAZYAN BT. PARNO

TOV
ETR
Bil A
GPM 8A/9A
G
3AK 2A,2B, 2C, 2D 2.50
8A
1.0
3 AK 2A, 2B, 1C, 3D 2.63
8A
1.0

Kelas

Jadual 15: Borang HC6; Sasaran Murid Cemerlang

43

44

Anda mungkin juga menyukai