Anda di halaman 1dari 36

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

MODUL A 03101
TAJUK 7
GEOMETRI KOORDINAT
7.1

Menggunakan
koordinat.

konsep

7.2

Menggunakan konsep jarak di antara dua titik untuk


menyelesaikan masalah.

7.3

Menggunakan
konsep
menyelesaikan masalah.

7.4.

Menggunakan konsep kecerunan garis lurus untuk


menyelesaikan masalah.

7.5.

Menggunakan
konsep
kecerunan garis lurus.

7.6

Mengenalpasti
dan
menggunakan
kecerunan,
pintasan-y
dan
persamaan
garis
lurus
untuk
menyelesaikan masalah.

7.7

Menggunakan
konsep
menyelesaikan masalah.

skala

dalam

titik

pintasan

garis

tengah

untuk

selari

geometri

untuk

mencari

untuk

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

7.GEOMETRI KOORDINAT
7.1

Menggunakan konsep skala dalam geometri koordinat.

1.

Skala pada paksi-paksi adalah nisbah yang mewakili satu unit panjang
pada paksi tersebut.

7.1.1

Menyatakan skala yang digunakan pada kedua-dua paksi


koordinat yang diberi apabila:
(a) skala adalah sama.
(b) skala adalah berbeza.
y

Contoh 1
Pada satah Catesian di
sebelah , lengkap dan
tandakan
nilai-nilai
pada kedua-dua paksi.

O
-4
-8

5 10

Contoh 2
Bagi setiap rajah berikut, nyatakan skala yang digunakan pada setiap
paksi.
a)

b)

1
O

O
-5
2

A03101

7.1.2

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan merujuk kepada


skala yang diberi.

Contoh 3
Diberi skala pada paksi-x pada satah Catesian adalah 1 : 4 dan pada
paksi-y adalah 2 : 3, Lukiskan satah Catesian menggunakan skala di
atas.

7.1.3

Menyatakan koordinat titik yang diberi dengan merujuk


kepada skala yang diberi.

Contoh 4
Dalam setiap yang berikut, nyatakan koordinat titik Q.
a)

b)
y

Q
6

O
-2

x
Q

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

TUTORIAL 1
1.

Bagi setiap rajah berikut, lengkapkan skala pada pada setiap paksi.
a)

b)

4
O

6
1

2.

Diberi skala pada paksi-x pada satah Catesian adalah 2 : 7 dan pada
paksi-y adalah 1 : 3, Lukiskan satah Catesian menggunakan skala di
atas.

3.

Dalam setiap yang berikut, nyatakan koordinat setiap titik pada satah
Catesian.
a)

b)
y
4

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

7.2

Q
x

Menggunakan konsep jarak


menyelesaikan masalah.

7.2.1

di

antara

dua

titik

untuk

Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai:


(a) koordinat-y
(b) koordinat-x
yang sama.

1.

Jika dua titik mempunyai koordinat-y yang sama,


a) garis yang menyambungkan dua titik ini adalah selari dengan paksi-x
b) Jarak antara dua titik ini ialah beza antara koordinat-x.

2.

Jika dua titik mempunyai koordinat-x yang sama,


a) garis yang menyambungkan dua titik ini adalah selari dengan paksi-y
b) Jarak antara dua titik ini ialah beza antara koordinat-y.

Contoh 5
Carikan jarak antara titik-titik berikut.
a)

7.2.2

(3, 5) dan (-4, 5)

b)

(-6, -7) dan (-6, -9)

Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan teorem


Pythagoras.

Contoh 6
Carikan jarak antara titik P(-2,
3) dan titik Q(6, 9).

A03101

7.2.3

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Menggunakan rumus ( x2 x1 ) + ( y2 y 1 )
antara dua titik (x1 , y1) dan (x2, y2).

untuk mengira jarak di

Contoh 7
Carikan jarak antara titik T(-8, 5) dan titik U(-6, 10).

7.2.4

Mengemuka dan menyelesaikan masalah melibatkan jarak di


antara dua titik.

Contoh 8
Jarak di antara titik P(-2, 4) dan Q(m, 4) ialah 5 unit. Hitungkan nilai m.

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

TUTORIAL 2
1.

Carikan jarak di antara titik-titik berikut.


a)

P(5, -1) dan Q(8, -1)

b)

R(-5, 7) dan S(-5, -4)

c)

K(-3, -8) dan L(-3, -1)

d)

M(9, 2) dan N(-5, 2)

2.

3.

Carikan jarak di antara titik-titik berikut.


a)

A(3, 4) dan B(7, 7)

b)

C(-5, 8) dan D(3, 2)

c)

E(-4, -1) dan F(1, -13)

d)

P(-3, 7) dan Q(5, -9)

Diberikan jarak di antara titik M(6, 5) dan N(q, 5) ialah 7 unit, carikan
nilai-nilai yang mungkin bagi q.

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

7.3

Menggunakan
masalah.

konsep

titik

tengah

untuk

menyelesaikan

7.3.1

Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yang


menyambung dua titik pada :
(a) koordinat-x
(b) koordinat-y
yang sama.

Contoh 9
Carikan koordinat titik tengah
garis
lurus
yang
menyambungkan titik berikut.
a)

P(4, 6) dan Q(-2, 6)

b)

R(2, 3) dan S(2, -1)

7.3.2

Menentukan koordinat
menyambung dua titik

titik

(a) secara melukis


(b) kiraan
8

tengah

suatu

garisan

yang

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Contoh 10
Carikan koordinat titik tengah
garis
lurus
yang
menyambungkan titik P(-2, 1)
dan Q(8, 5)

7.3.3

Menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah.

Contoh 11
P
R(4, 9)

T(10,
9)

S
Q(6, 3)

Dalama rajah di atas, P, Q, R,S dan T adalah lima titik pada satah
Catesian. Diberi RST ialah garis lurus dan S adalah titik tengah garis
lurus PQ. Carikan koordinat titik P.

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

TUTORIAL 3
1.

Merujuk
kepada
satah
Catesian
di
sebelah,
tentukan titik tengah yang
menyambungkan
titik-titik
berikut.
a)

P
Q

P dan V

-4

-2 O
T

4
V

-2

b)

P dan R

c)

Q dan W

d)

T danV

e)

S dan U

f)

U dan W

10

-4

A03101

2.

3.

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Tentukan titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan titik-titik


berikut.
a)

(4, 2) an (8, 6)

b)

(-4, 5) dan (10, -7)

c)

(-7, -11) dan (-1, 9)

d)

(12, -19) dan (-6, -5)

e)

(2, 5) dan (-10, -13)

f)

(-4, -15) dan (-8, -9)

Diberi (6, m) ialah titik tengah garis lurus yang menyambungkan titiktitik (n, -1) dan (-8, 3), carikan nilai-nilai m dan n.

11

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

7.4

Menggunakan
konsep
menyelesaikan masalah.

kecerunan

garis

lurus

untuk

7.4.1

Menentukan jarak mencancang dan jarak mengufuk antara dua


titik yang diberi pada suatu garis lurus.

Contoh 12
Nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik S
dengan titik T pada garis lurus dalam rajah di bawah.

Jarak mencancang : Jarak mengufuk : ..


12

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

7.4.2

Menentukan nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk.


Kecerunan garis lurus ialah
nisbah jarak
mencancang
kepada jarak mengufuk di
antara dua titik pada garis itu.

Jarak

Mencanca
ng

Jarak mencancang
Kecerunan = Jarak mengufuk
.

Jarak mengufuk

Contoh 12
Hitungkan kecerunan bagi garis lurus JK dalam setiap rajah di bawah.
a)

b)
K
K
6 cm
J
J
10 cm

7.4.3 Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus.


Aktiviti
Rajah di sebelah menunjukkan
satu garis lurus yang melalui titik
P(x1, y1), Q(x2, y2). Lengkapkan
setiap yang berikut.
a)

y1
O

Jarak mengufuk di antara titik


P
dengan
titik

c)

Q(x2, y2)

y2

Jarak mencancang di antara titik


P
dengan
titik

b)

Jika kecerunan garis lurus itu ialah m,


13

P(x1, y1)
x1

x2

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Jarak mencancang
maka m = Jarak mengufuk =
Kesimpulan :
Kecerunan, m, bagi garis lurus yang melalui P(x1, y1) dan Q (x2, y2) ialah

7.4.4 Mengira kecerunan garis lurus yang melalui dua titik.


Contoh 13
Hitungkan kecerunan garis lurus MN di bawah.
y

N(8, 5)
M(2, 3)
x

7.4.5
a)
b)

Menentukan hubungan antara kecerunan dengan


kecuraman.
arah kecondongan garis lurus.

Contoh 14
1.
2.

3.

O ialah titik asalan. Kirakan


kecerunan bagi garis-garis
lurus OM, PQ, RS dan TU.
Nyatakan garis lurus yang
nilai kecerunannya positif.
Garis lurus yang manakah
mempunyai kecerunan yang
lebih besar?
Nyatakan garis lurus yang
nilai kecerunannya negatif.
Garis lurus yang manakah

6
P

4
S

14

M
Q

A03101

4.

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

mempunyai kecerunan yang


lebih kecil?
Bandingkan keadaan garis
lurus
yang
kecerunannya
bernilai positif dengan garis
lurus
yang
kecerunannya
bernilai negatif.
Apakah
kesimpulan yang boleh anda
buat.

R
-4

-2

-2
O T

-4

Kesimpulan :
Tanda negatif dan positif pada kecerunan menunjukkan arah condong
garis lurus itu.
Garis lurus yang condong ke atas ke arah kanan mempunyai kecerunan
..
Garis lurus yang condong ke bawah ke arah kiri mempunyai kecerunan

TUTORIAL 4
1.

Tentukan
jarak
mencancang dan jarak
mengufuk di antara titik
K dengan titik L pada
setiap garis lurus dalam
rajah di sebelah.
15

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

K
K

a)

b)

c)

2.

Hitungkan
kecerunan
bagi setiap garis lurus
dalam rajah di sebelah.

3.

Cari kecerunan bagi garis lurus AB dalam setiap rajah yang berikut.
a)

b)

5
cm

4.

13
cm

4 cm

12
cm

Hitungkan kecerunan bagi setiap garis lurus dalam rajah di bawah.


a)

b)

(6, 18)

(5, 12)

(-7, -4) O

x
16

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

5.

Hitungkan kecerunan bagi garis lurus yang melalui setiap pasang titik
berikut.
a)

(4, -1), (10, 3)

b)

6, 8), (-2, -8)

c)

(12, -6), (-3, -4)

d)

(-4, 7), (-5, 7)

6.

Nyatakan kecerunan bagi garis lurus yang melalui setiap pasang titik
yang berikut tanpa menghitung nilainya.
a)

(5, 3), (5, 7)

c)

(-3, -9), (3, -9)

7.

b)
d)

(-7, 10), (-7, -10)

Rajah di sebelah mempunyai


asalan O. Nyatakan garis lurus
dalam rajah di atas yang
mempunyai kecerunan
a)

(6, 8), (2, -8)

U
T

lebih besar daripada kecerunan


garis lurus OT,

b)

8.

lebih kecil daripada kecerunan


garis lurus PQ.
Berdasarkan rajah di sebelah,
nyatakan garis lurus yang
kecerunannya adalah

y
D

a)

positif

A
C
17

F
O
B
E

A03101

b)

9.

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

negatif

Hitung kecerunan garis lurus yang melalui setiap pasang titik berikut.
a)

10.

P(-7, -2), Q (-2, 8)

b)

R(3, 6), S(5, 4)

Diberi titik (0, -7), (3, -1) dan (h, 3) terletak pada suatu garis lurus.
Hitungkan
a)

kecerunan garis lurus itu

b)

nilai h.

11.

Dalam rajah di sebelah, PQR


ialah
satu
garis
lurus.
Hitungkan
a)

R(6, 6)
Q(2, 4)

P(t, 1)

kecerunan garis lurus PQR

b)

nilai t

c)

koordinat titik S

d)

kecerunan garis lurus yang menyambungkan titik Q dan titik S.

12.

Suatu garis lurus yang melalui titik (-2, 3) dan (4, k) mempunyai
3

kecerunan 2 . Cari nilai k.

7.5

Menggunakan konsep pintasan untuk mencariy kecerunan garis


lurus.
Q(0, 5)

7.5.1

pintasan-y = 5
Menentukan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus.
pintasan-x = -3

18
P(-3, 0)

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Pintasan-x ialah koordinat-x


bagi titik persilangan garis
lurus dengan paksi-x.
Pintasan-y ialah koordinat-y
bagi titik persilangan garis
lurus dengan paksi-y.

Contoh 15
y

Tentukan pintasan-x dan


pintasan-ybagi garis lurus
berikut.
a)

PQ

b)

RS

6
4

a)

b)

Penyelesaian
pintasan-x =

-4

pintasan-y =

O T
Q
-2

pintasan-x =

-4 R

-2

pintasan-y =
7.5.2

Membentuk rumus bagi kecerunan garis lurus dalam sebutan


pintasan-x dan pintasan-y.

Aktiviti
a)

Rajah di sebelah menunjukkan satu garis lurus


y AB.
Kirakan kecerunan bagi garis lurus
B(0, 5)
AB.

Kecerunan =

b)

Nyatakan pintasan-x dan pintasan-y bagi garis lurus AB


Pintasan-x =

c)

A(8, 0)

pintasan-y =

Apakah hubungan antara kecerunan dengan pintasan-x dan pintasan-y?


Daripada aktiviti di atas, anda akan mendapati bahawa
19

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

kecerunan, m =

p int asan y
a

p int asan x = b

a
x

7.5.3

Membuat pengiraan yang melibatkan kecerunan, pintasan-x,


dan pintasan-y.

Contoh 16
a)

Diberi pintasan-x garis lurus AB ialah 4 dan pintasan-y ialah 12.


Hitungkan kecerunan garis lurus AB.

b)

Hitungkan kecerunan garis lurus PQ dalam rajah di bawah.


y
P
10
x

Contoh 17
a)

Garis lurus MN bersilang dengan paksi-x di titik (k, 0). Jika pintasan-y
bagi garis lurus MN ialah 8 dan kecerunannya ialah 2, cari nilai k.

b)

Hitungkan kecerunan garis lurus AC dalam rajah di sebelah.


y
Seterusnya hitungkan pintasan-y bagi garis lurus AC.
C

B(-4, 4)

A(-6, 0)
20

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

TUTORIAL 5
y

1. a) Nyatakan pintasan-x dan


pintasan-y bagi garis lurus
i)

6 P
S

PQ

ii) RS
2

iii) TU

T
-4

-2

iv) UV

-2
-4

b) Hitungkan kecerunan bagi


setiap garis lurus.

2.

Cari nilai k dalam setiap rajah berikut.


a)

b)

14

y
O

m = -2

21

x
20

3
4

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

3. a) Diberi garis lurus MN mempunyai kecerunan 2 dan pintasan-x ialah 8.


Cari pintasan-y bagi garis lurus MN.

b) Jika pintasan-y dan kecerunan bagi garis lurus EF masing-masing ialah 6


1

dan 4 , hitungkan pintasan-x bagi garis lurus EF.

c) Garis lurus AB bersilang dengan paksi-x pada titik (h, 0) dan bersilang
dengan paksi-y pada titik (0, 12). Jika kecerunannya ialah 3, cari nilai h.

4. a) Dalam rajah di sebelah, PQR ialah


satu garis lurus. Hitungkan

y
P(0, 18)

i) kecerunan garis lurus PQR


ii) pintasan-x bagi garis lurus PQR.

Q(4, 6)

b) Dalam rajah di sebelah, EF dan


FG ialah dua garis lurus. Diberi
kecerunan garis lurus FG ialah 2.
Hitungkan
i) pintasan-y bagi garis lurus EF.
ii) kecerunan bagi garis lurus EF.

F
m = -2
E(-4, 0)

G(5, 0)
O

22

A03101

7.6

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Mengenalpasti dan menggunakan kecerunan, pintasan-y dan persamaan


garis lurus untuk menyelesaikan masalah.

7.6.1 Melukis graf bagi persamaan berbentuk y = mx + c.


Untuk melukis garis lurus y = mx + c, ikuti langkah-langkah yang
berikut,
I)

Bina jadual nilai bagi y = mx + c


x
y = mx + c

ii)

plotkan titik dari (i) pada satah Cartesian.

iii)

Sambungkan kedua-dua titik dengan menggunakan pembaris dan


labelkan persamaan y = mx + c

Contoh 18
Lukis graf bagi persamaan y =

1
2x+5

Penyelesaian :

x
y=

7.6.2

1
2x+
5

Menentukan sama
terletak pada suatu garis lurus tertentu.

ada

suatu

titik

Setiap titik pada garis lurus y = mx + c memenuhi persamaan y = mx +


c.
Contoh 19
23

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Tentukan sama ada setiap titik yang berikut terletak pada garis lurus y
= 5x 8.

a)

(1, -3)

7.6.3

b)

Menulis persamaan
pintasan-y.

(2, 10)

garis

lurus

diberi

kecerunan

dan

Aktiviti
y

y
y = 2x + 1

2
4

1
y= 3x+2

-2

-2
O

x
y=

3
2x-3

1
3

Rajah di atas menunjukkan graf bagi y = 2x + 1, y = 3 x + 2 dan y = 2 x


3.
1. Bandingkan persamaan y = 2x + 1 dengan y = mx + c, apakah nilai m

dan nilai c?
2. Cari kecerunan dan pintasan-y bagi gray y = 2x + 1.
3. Apakah kaitannya kecerunan dan pintasan-y dengan nilai m dan nilai c
dalam persamaan y = 2x + 1.
1
3

4. Cari kecerunan dan pintasan-y bagi graf y = 3 x + 2 dan y = 2 x 3.


Bandingkan kecerunan dan pintasan-y dengan nilai m dan nilai c dalam
persamaan masing-masing.
Apakah kesimpulan yang boleh anda buat.
Dalam persamaan y = mx + c ;
m ialah dan c ialah

Contoh 21

24

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

1
Garis lurus PQ mempunyai kecerunan 2 dan pintasan-y ialah 5.
persamaan bagi garis lurus PQ.

7.6.4
a)
b)

Tulis

Menentukan kecerunan dan pintasan-y


suatu garis lurus daripada persamaan berbentuk
y = mx + c
ax + by = c.

Contoh 22
Tentukan kecerunan dan pintasan-y bagi garis lurus dengan persamaan
a)

y = -x 3

7.6.5
a)
b)
c)
d)

b)

8x + 2y = 6

Mencari persamaan garis lurus yang


selari dengan paksi-x
selari dengan paksi-y
melalui satu titik yang diberi
tertentu
melalui dua titik yang diberi

dan

Contoh 23
Dalam rajah di sebelah, PQ
selari dengan paksi-x dan RS
selari dengan paksi-y.
Cari
persamaan bagi garis lurus

a)

PQ

(-5, -2)

b)

RS

kecerunan

y
(0, 7)

25

mempunyai

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Jika diberi kecerunan dan koordinat satu titik pada suatu garis lurus,
maka persamaan garis lurus itu dapat dicari dengan langkah-langkah
berikut;

1.

Andaikan persamaan garis lurus itu sebagai y = mx + c

2.

Gantikan m dengan nilai kecerunan, koordinat-x, dan koordinat-y dalam


persamaan y = mx + c, untuk menentukan nilai c.

Contoh 24
Cari persamaan garis lurus dengan kecerunan 3 dan melalui titik (3,
-1).
m = koordinat-x =

koordinat-y =

Jika koordinat bagi dua titik pada suatu garis lurus diberi, persamaan
garis lurus itu dapat dicari dengan langkah-langkah berikut.
1.
2.

Menghitung kecerunan garis lurus itu daripada dua titik yang diberikan.
Menggantikan nilai kecerunan yang diperoleh dan koordinat salah satu
titik ke dalam persamaan y = mx + c untuk menentukan nilai c.

Contoh 25
Cari persamaan garis lurus yang menyambungkan titik (1, -5) dan titik
(4, 7).

26

A03101

7.6.6

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Mencari titik persilangan bagi dua garis lurus secara melukis dua garis lurus
tersebut pada satah cartesan
Contoh 26
Amin memandu kereta dari suatu tempat dengan jaraknya 100 km dari
rumah menuju ke sebuah tugu pada pukul 12 tengah hari. Pada masa
yang sama, bapanya juga bertolak dari tugu itu untuk pulang ke rumah.
Perjalanan Amin diwakili oleh persamaan y = 50x + 100, mana kala
perjalanan bapanya diwakili oleh persamaan y = -100x + 400. Dengan
x mewakili masa, dalam jam, dan y mewakili jarak, dalam km, cari masa
dan jarak Amin bertemu dengan bapanya di pertengahan perjalanan
mereka. Selesaikan masalah ini secara melukis graf jarak perjalanan
mereka dari rumah melawan masa yang diambil,

Penyelesaian :

27

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

TUTORIAL 6
1.
a)

2.

3.

Lukiskan garis lurus bagi setiap persamaan yang berikut.


1
y = 4 x b)
y = 3x 5 c)
y = x + 7 d)
y = -2x 8.

Tentukan sama ada setiap titik berikut terletak pada garis lurus yang
persamaannya diberi.
a)

(2, 7) ; y = 3x + 4

c)

2
(-21, 0) ; y = 7 x + 6

c)

(4, -27) ; y = -5x 7

d)

(10, -2) ; y =

4
5 x 10

Tulis persamaan garis lurus bagi kecerunan , m, dan pintasan-y, c,


berikut.
28

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

a)

m = 1, c = 9

c)

2
m = 3 , c = -10

4.

b)

m = -5, c = 4

d)

m=

1
4 , c = -8

Bagi setiap garis lurus dalam rajah di bawah, cari kecerunan dan
pintasan-y. Kemudian tulis persamaan garis lurus itu.
a)

b)

15

-6
O

5.

6.

Nyatakan kecerunan dan pintasan-y bagi persamaan garis lurus berikut.

a)

y = -x 8

b)

x
y= 4

c)

y = -20

d)

y 5x = 7

e)

4y = 20 16x

f)

10 5x 15y = 0

Dalam rajah di sebelah,


PQ dan TU selari dengan
paksi-x.
RS dan VW
selari dengan paksi-y.
Tulis
persamaan
bagi
setiap garis lurus itu.

y
V

T
W
29

8
O

(-7, -3)

(2, -5)

9
U
S

A03101

7.

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Tulis persamaan garis lurus yang selari dengan


a)

paksi-x dan melalui titik (7, -5)

b)

paksi-y dan pintasan-x ialah 9

8.

Tentukan sama ada garis lurus yang melalui setiap pasang titik di bawah
selari dengan paksi-x atau paksi-y. Kemudian tulis persamaan garis
lurus itu.
a)

9.

(-7, 8), (-5, 8)

b)

(-3, 10), (-3, -10)

Cari persamaan garis lurus yang


a)

melalui titik (2, 8) dan mempunyai kecerunan 5,

b)

melalui titik (8, 3) dan mempunyai kecerunan -2,

c)

1
melalui titik (6, -9) dan mempunyai kecerunan 3 ,

d)

10.

melalui titik (-4, 10) dan mempunyai kecerunan

3
4.

Cari kecerunan dan persamaan garis lurus PQ dalam setiap rajah di


bawah.
a)

Q(4, 6)

b)

P(-6,
9)

O
P(-8, 0) O

x
Q(2,
-15)
30

A03101

11.

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

a)

Cari persamaan garis lurus yang melalui setiap pasang titik berikut
(6, -10), (-3, 2)
b)
(5, 10), (-15, 2)

a)

Lukis setiap pasang garis lurus berikut dan cari titik persilangannya.
1
y = 3x 5 ; y = -x + 3
b)
y = 4 x + 2 ; y = 2x 12

12.

13.

Dalam rajah di sebelah,


PQR dan MQN ialah dua
garis lurus yang bersilang
pada titik Q. Cari
a)

persamaan
PQR

b)

persamaan
garis
lurus
MQN,diberi kecerunannya
ialah 4.

c)

garis

R
(4, 10)

M
Q

(2, 6)

lurus
x

(5, 0)

O
P

Koordinat titik Q.

7.7

Menggunakan
masalah.

konsep

garis

selari

untuk

menyelesaikan

7.7.1

Menentusahkan bahawa dua garis lurus yang selari


mempunyai kecerunan yang sama dan begitu juga sebaliknya.

Aktiviti
y

Dalam rajah di sebelah, garis


lurus PQ, RS dan TU adalah
selari.
1.

Q
4

S
U

Cari kecerunan bagi setiap


garis lurus itu.

2
31

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

P
R
T

2.

Bandingkan kecerunan ketiga-tiga garis itu. Apakah kesimpulan yang


boleh anda buat tentang kecerunan garis-garis lurus yang selari?
Garis lurus yang selari mempunyai kecerunan yang dan
sebaliknya.

7.7.2

Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari apabila


persamaannya diberi.

Contoh 27
Tentukan sama ada setiap pasang garis lurus yang persamaannya diberi
adalah selari atau tidak.
a)

7.7.3

y = 5x 9
y = 4x + 3

b)

y = 3x + 7
2y = 6x 10

Mencari persamaan garis lurus yang melalui satu titik yang


diberi dan selari dengan garis lurus yang lain.

Contoh 28
2
Cari persamaan garis lurus PQ yang selari dengan garis lurus y = 3 x +
9 dan melalui titik (6, -8).

Penyelesaian:
Langkah 1 :

Anggapkan persamaan garis lurus PQ sebagai y = mx + c


32

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Langkah 2

Cari nilai m.

Langkah 3 :
persamaan.

7.7.4

Gantikan

Menyelesaikan
garis lurus.

nilai

dan

persamaan

koordinat

yang

b)

diberi

melibatkan

Contoh 29
Rajah di sebelah menunjukkan
sebuah segi empat selari ABCD.
Persamaan garis lurus AB ialah
y = 3x + 12.
a)

titik

dalam

persamaan

B(-2,k)

Cari nilai k
Diberi kecerunan garis lurus BC
1
= 2 . Cari
i) Koordinat titik D

O
D
A(-8, -12)

ii) Persamaan garis lurus AD


c)

Cari persamaan garis lurus CD.

TUTORIAL 7
1.

Garis lurus PQ dan RS dalam setiap rajah di bawah Qadalah selari. Cari
kecerunan garis lurus RS itu.
a) P

y
y = 3x + 7
x

O
S

b)

2y - 4x = 8y

33
R

x
S

A03101

2.

a)

Diberi garis lurus y = kx 7 adalah selari dengan 3y 6x = 12. Cari nilai


k.

b)

Diberi garis lurus y = 8 x adalah selari dengan 4y = (n + 1)x. Cari nilai


n.

3.

4.

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

Tentukan sama ada setiap pasang garis lurus yang persamaannya diberi
adalah selari.

a)

2
y = 0.4x + 10 ; y = 5 x + 6
75

c)

2y = 4x 1 ; y = 4x + 2

a)

Cari persamaan garis lurus AB yang selari dengan garis lurus y = 4x10
dan melalui titik (2, 5)

b)

d)

34

3y + 6x = 9 ; 5y + 10x =

2y 8x = -4 ; 3y + 12x = 15

A03101

b)

c)

5.

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

4
Garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus y = 3 x + 5. Jika titik
(9, -8) terletak pada garis lurus PQ , cari persamaan garis lurus PQ.

Diberi garis lurus MN dan garis lurus EF adalah selari. Persamaan garis
lurus MN ialah 2y 8x = 10 dan garis lurus EF melalui titik (5, 4). Cari
persamaan garis lurus EF.

Dalam rajah di sebelah, garis


lurus PQ, RS dan TU adalah
selari.
Cari persamaan garis
lurus bagi RS dan TU.

y
P

R
T
(-6, -3)

1
2

Q
S
U

6.

P(8, 12)

Dalam rajah di sebelah, PQ dan


RS adalah selari. Cari
a)

S(12, 6)
Q(0, 6)

kecerunan garis lurus RS


35

A03101

Bab 7: GEOMETRI KOORDINAT

b)

persamaan garis lurus RS

c)

koordinat titik R

d)

persamaan garis lurus QR.

7.

Dalam rajah di sebelah, PQRS


adalah satu segi empat selari.
Cari
a)

kecerunan garis lurus PQ

b)

persamaan garis lurus PQ

c)

nilai k

d)

persamaan garis lurus RS

e)

persamaan garis lurus PS.

y=

1
4 x + 10
R(12, k)

P(-8, 0)

O
S

36

Anda mungkin juga menyukai